Boende utanför det egna hemmet

– placeringsformer för barn och unga

Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga

Stockholm 2014

SOU 2014:3

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss – hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02)

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på http://www.regeringen.se/remiss

Textbearbetning och layout har utförts av Regeringskansliet, FA/kommittéservice.

Omslag: Elanders Sverige AB.

Tryckt av Elanders Sverige AB.

Stockholm 2014

ISBN 978-91-38-24066-3

ISSN 0375-250X

Till statsrådet Maria Larsson

Regeringen beslutade den 12 juli 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Den 3 september 2012 förordnades överdirektören Håkan Ceder som särskild utredare.

Den 19 juni 2013 beslutade regeringen att komplettera utred- ningens uppdrag med att också omfatta en översyn av olika placeringsalternativ för barns och ungas boende, vård och fostran enligt SoL och LVU samt att lämna förslag till fler alternativ än vad som finns i dag.

Som sakkunniga i utredningen från den 5 oktober 2012 för- ordnades departementssekreteraren Jacob Holm, Utbildnings- departementet, kanslirådet Jessica Lundahl, Socialdepartementet, departementssekreteraren Olle Rosén, Finansdepartementet och kanslirådet Katarina Sundberg, Finansdepartementet. Från och med den 3 september 2013 förordnades som sakkunniga även departe- mentssekreteraren Katarina Arvidsson, Arbetsmarknadsdeparte- mentet och departementssekreteraren Malin Gedda, Justitiedeparte- mentet.

Den 22 november 2012 entledigades Katarina Sundberg. Den 27 mars 2013 entledigades Jacob Holm och som ny sakkunnig för- ordnades den 28 mars departementssekreteraren Mattias Ahlquist, Utbildningsdepartementet. Den 9 oktober 2013 entledigades Olle Rosén och som ny sakkunnig förordnades den 10 oktober 2013 departementssekreteraren Philip Fridborn Kempe, Finansdeparte- mentet.

Som experter i utredningen från den 5 oktober 2012 för- ordnades utredaren Håkan Aronson, Socialstyrelsen, verksamhets- områdeschefen Carina Fransson, Gryning Vård AB, juristen Anna- Karin Hildingsson Boqvist, Barnombudsmannen, planerings- direktören Urban Lindberg, Statens institutionsstyrelse, professorn

Titti Mattsson, Juridiska fakulteten, Lunds universitet och hand- läggaren Sara Roxell, Sveriges Kommuner och Landsting. Den 30 juni 2013 entledigades Håkan Aronsson och som ny expert för- ordnades den 11 september 2013 juristen Monica Jacobsson, Socialstyrelsen. Den 3 september 2013 förordnades inspektören Ann-Charlotta Brandett, Inspektionen för vård och omsorg, som expert i utredningen.

Som sekreterare anställdes från och med den 1 november 2012 utredaren Berith Josefsson och verksjuristen Pernilla Krusberg. Håkan Aronsson anställdes som sekreterare från och med den 12 augusti 2013 till och med den 10 februari 2014.

Utredningen, som antagit namnet Utredningen om tvångsvård för barn och unga, överlämnar härmed delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3).

Utredningens uppdrag i denna del är härmed slutfört.

Stockholm i februari 2014

Håkan Ceder

/Håkan Aronsson

Berith Josefsson

Pernilla Krusberg

Innehåll

Förkortningar.....................................................................

13

Sammanfattning ................................................................

15

1

Författningsförslag......................................................

29

2

Utredningens uppdrag och arbete ................................

91

2.1

Direktiven.................................................................................

91

 

2.1.1 Områden som behandlas i delbetänkandet .................

91

2.2

Hur arbetet har bedrivits .........................................................

92

2.3

Betänkandets disposition.........................................................

93

3

Samhällsvårdens utveckling ........................................

95

3.1

Utvecklingen under tre decennier ..........................................

95

 

3.1.1

Återförenings-, närhets- och anhörigprincipen..........

95

 

3.1.2 Trendbrott i efterfrågan på institutionsvård ...............

96

 

3.1.3 Kraftig privatisering av institutionsvården..................

97

 

3.1.4

Professionalisering av familjehemsvården...................

98

 

3.1.5 Bättre struktur i planering och uppföljning av

 

 

 

vården ............................................................................

99

 

3.1.6 Ökad kunskap om utfall och evidensbaserade

 

 

 

metoder .......................................................................

100

 

3.1.7

Barnrättighetsperspektivet behöver stärkas

 

 

 

ytterligare ....................................................................

101

 

3.1.8 Sammanbrott i vården – ett stort problem................

102

 

3.1.9

Vanvård inom samhällsvården ...................................

103

5

Innehåll SOU 2014:3

3.2

Insatser från statens sida under senare år..............................

103

 

3.2.1 Barnets bästa och rätt till delaktighet ........................

103

 

3.2.2 Uppföljning och övervägande av vården ...................

104

 

3.2.3 Krav på avtal och att behövlig utbildning erbjuds.....

105

 

3.2.4 Program för trygg och säker vård ..............................

105

 

3.2.5 Stöd efter en vårdnadsöverflyttning ..........................

106

 

3.2.6 Uppföljning efter avslutad placering .........................

106

 

3.2.7 Adoption som alternativ till familjehemsplacering...

107

 

3.2.8 Ersättning på grund av vanvård ..................................

107

3.3

Statistik – heldygnsinsatser och kostnader...........................

108

 

3.3.1

Antalet placeringar ökar .............................................

108

 

3.3.2 Familjehem är den vanligaste placeringsformen .......

109

 

3.3.3

Jourhemsplaceringarna ökar.......................................

110

 

3.3.4 Ensamkommande utgör en stor del av de HVB-

 

 

 

placerade ......................................................................

110

 

3.3.5 Kostnadsutvecklingen inom barn- och

 

 

 

ungdomsvården ...........................................................

111

4

Dagens placeringsformer ...........................................

113

4.1

Den rättsliga innebörden av en placering..............................

113

 

4.1.1

Olika begrepp används ...............................................

113

 

4.1.2 Socialnämndens ansvar för barn och unga.................

114

 

4.1.3

Vårdnadshavarens ställning ........................................

115

4.2 Lagen anger familjehem och HVB som placeringsformer ...115

4.3Socialnämnden kan i andra former medverka till boende

utanför det egna hemmet .......................................................

116

4.3.1

Medgivande för privatplacering..................................

116

4.3.2 Tillfällig placering i nätverket.....................................

116

4.3.3 Bistånd till ungdomar i form av boende ....................

117

4.4 Tillståndsplikt för enskild verksamhet..................................

118

4.4.1

Bakgrund .....................................................................

118

4.4.2

Nuvarande bestämmelse .............................................

119

4.4.3 HVB-begreppet har snävats in ...................................

120

4.4.4 Uppföljning och återkallande av tillstånd..................

121

4.5 Övriga regler för kvalitet och säkerhet .................................

123

4.5.1 Socialnämnden har ett övergripande ansvar för

 

 

god vård .......................................................................

123

6

 

 

SOU 2014:3

Innehåll

4.5.2 Socialnämnden har ett uppföljningsansvar................

123

4.5.3 Regler vid placering i familjehem och HVB..............

124

4.5.4 Regler vid placering i familjehem och jourhem ........

125

4.5.5 Regler vid placering i HVB ........................................

126

4.6 Socialstyrelsens föreskrifter ..................................................

128

4.7Inspektionen för vård och omsorg svarar för den statliga

 

tillsynen ..................................................................................

129

 

4.7.1

Tillsynsmyndighetens ansvar .....................................

129

 

4.7.2 Information till placerade barn och unga ..................

129

 

4.7.3 Särskild tillsyn över HVB för barn och unga ............

130

 

4.7.4

Sanktioner ...................................................................

130

5

Definitioner och gränsdragningar ...............................

131

5.1

Uppdraget...............................................................................

131

5.2

Nuvarande definitioner..........................................................

131

 

5.2.1

Placeringsformer.........................................................

131

 

5.2.2

Vård och behandling...................................................

132

 

5.2.3

Barn och unga .............................................................

132

5.3

Professionalisering och privatisering ....................................

133

5.4

Ramarna för familjehem ........................................................

134

 

5.4.1 Yrkesmässig verksamhet – ett centralt begrepp .......

134

 

5.4.2

Familjehemsuppdraget är personligt .........................

136

5.5

Gränsdragningen mellan familjehem och HVB ...................

138

 

5.5.1 Antalet barn i samma familjehem ..............................

138

 

5.5.2

Aktuell kartläggning ...................................................

140

5.6

Ramarna för HVB ..................................................................

141

 

5.6.1

Stor spännvidd ............................................................

141

 

5.6.2

Definitionen har ändrats ............................................

141

 

5.6.3 Begreppet HVB har ifrågasatts ..................................

142

 

5.6.4

Målgruppen för HVB .................................................

143

5.7

Utredningens överväganden och förslag ..............................

143

 

5.7.1

Inledande överväganden .............................................

143

 

5.7.2 Begreppet barn och unga............................................

144

 

5.7.3 Vård är ett övergripande begrepp ..............................

145

 

5.7.4 Tydligare ramar för familjehem .................................

146

 

 

 

7

Innehåll SOU 2014:3

 

5.7.5

Ökad uppsikt då hem tar emot många barn ..............

151

 

5.7.6

En ny definition av HVB ............................................

154

6

Krav på familjehem och jourhem ................................

161

6.1

Uppdraget ...............................................................................

161

6.2

Hemmet ska vara utrett av en socialnämnd ..........................

161

6.3

Inga lagstadgade krav på familjehem och jourhem...............

162

6.4

Utredningens innehåll och metoder .....................................

162

 

6.4.1

Utredningsområden....................................................

163

 

6.4.2

Bedömningen ..............................................................

163

 

6.4.3

Informationskällor ......................................................

164

 

6.4.4

Utredningsmetoder.....................................................

165

6.5

Krav på socialnämnden att tillhandahålla utbildning ...........

166

6.6

Socialnämnden måste teckna avtal med familjehem.............

167

6.7

Förbud att ta emot andras barn i sitt hem ............................

167

6.8

Tillsyn av familjehems- och jourhemsvården .......................

168

6.9

Medgivande för privatplacering.............................................

169

6.10

Utredningens överväganden och förslag ..............................

171

 

6.10.1 Inledande överväganden .............................................

171

 

6.10.2 Utredning av familjehems och jourhems allmänna

 

 

 

lämplighet och beslut om medgivande ......................

171

 

6.10.3 Hemmet ska ha förutsättningar att tillgodose

 

 

 

barnets eller den unges specifika behov.....................

179

 

6.10.4 Obligatorisk registerkontroll .....................................

180

 

6.10.5 Krav på grundläggande utbildning .............................

184

 

6.10.6 Sprida kunskap om socialnämndens ansvar då ett

 

 

 

hem bedöms olämpligt................................................

185

 

6.10.7 Kontinuerlig verksamhetstillsyn av familjehems-

 

 

 

och jourhemsvården....................................................

187

 

6.10.8 En särskild bestämmelse om medgivande för

 

 

 

privatplacering .............................................................

188

 

6.10.9 Familjehem enligt LSS ska också vara utredda ..........

189

8

SOU 2014:3 Innehåll

7

Särskilda krav vid tillfälliga placeringar.......................

191

7.1

Uppdraget...............................................................................

191

7.2

Bakgrund till att jourhem fördes in i lagen...........................

191

 

7.2.1 Närstående ska inte betraktas som jourhem.............

192

7.3

Jourhemmens allmänna lämplighet utreds ...........................

192

7.4

Vårdtiden är begränsad ..........................................................

193

7.5

En jourhemsplacering innebär lägre krav .............................

193

7.6

Bristande insyn i vissa jourhem.............................................

194

7.7

Utredningens överväganden och förslag ..............................

194

 

7.7.1 Inledande överväganden .............................................

194

 

7.7.2 En definition av jourhem förs in i SoF ......................

195

 

7.7.3 Medgivandet ska vara förenat med villkor och

 

 

omprövas .....................................................................

196

 

7.7.4 En tidsgräns för tillfällig placering hos en

 

 

närstående ...................................................................

199

8

Förmedling av hem med konsulentstöd.......................

205

8.1

Uppdraget...............................................................................

205

8.2

Förstärkt familjehemsvård ....................................................

205

 

8.2.1

Rättsliga förutsättningar ............................................

207

 

8.2.2

Granskningar av konsulentverksamheten .................

207

 

8.2.3 Tidigare överväganden om tillståndsplikt .................

209

8.3

Utredningens överväganden och förslag ..............................

210

 

8.3.1

Allmänna överväganden .............................................

210

 

8.3.2 Säkerheten för placerade barn motiverar

 

 

 

tillståndsplikt ..............................................................

215

9

Utveckling av familjehemsvården ...............................

219

9.1

Samhället är beroende av en väl fungerande

 

 

familjehemsvård .....................................................................

219

 

9.1.1 En komplex och osäker konstruktion .......................

219

 

9.1.2 Villkor för uppdrag som familjehem .........................

220

 

9.1.3 Det saknas en nationell bild .......................................

221

 

9.1.4 Brist på familjehem .....................................................

222

 

 

9

Innehåll SOU 2014:3

 

9.1.5

Statens stöd anses nödvändigt....................................

223

 

9.1.6

Ett förbättringsarbete pågår .......................................

224

9.2

Utredningens överväganden och förslag ..............................

225

 

9.2.1

Inledande överväganden .............................................

225

 

9.2.2

Socialnämnden behöver stärka sin verksamhet för

 

 

 

rekrytering, stöd och handledning.............................

225

 

9.2.3

Nationella insatser för att underlätta rekrytering

 

 

 

av familjehem...............................................................

226

 

9.2.4

Nationellt centrum för familjehemsvård ...................

228

10

Nya placeringsformer ................................................

231

10.1

Särskilt uppdrag ......................................................................

231

 

10.1.1 Socialstyrelsens skrivelse ............................................

232

10.2

Bakgrund till behovet av andra placeringsalternativ.............

232

 

10.2.1 Institutionsvården har ifrågasatts ..............................

232

 

10.2.2 Öppenvården har inte lett till färre placeringar.........

233

 

10.2.3 Placeringstiderna har blivit kortare............................

234

 

10.2.4 Familjehemsvården har fått en annan roll .................

234

 

10.2.5 Ökat fokus på utslussning och eftervård...................

235

 

10.2.6 Ensamkommande barn och unga ...............................

236

10.3

”Placeringsformer” i en rättslig gråzon.................................

240

 

10.3.1 Stödboende i olika former ..........................................

241

 

10.3.2 Behandling i familj ......................................................

242

10.4

Exempel från andra nordiska länder......................................

246

 

10.4.1 Placering i eget boende i Danmark ............................

246

 

10.4.2 Stödboende och institution med hem i Norge..........

248

10.5

Utredningens överväganden och förslag ..............................

249

 

10.5.1 Inledande överväganden .............................................

249

 

10.5.2 Placeringsformer för barn...........................................

251

 

10.5.3 Stödboende – en ny placeringsform...........................

256

 

10.5.4 Behandling i familj – en ny placeringsform ...............

265

 

10.5.5 Uppföljning och utvärdering av de nya

 

 

 

placeringsformerna......................................................

273

10

SOU 2014:3

Innehåll

11

Konsekvenser av förslagen.........................................

275

11.1

Uppdraget...............................................................................

275

11.2

Inledning.................................................................................

276

 

11.2.1 Kommittéförordningen..............................................

276

 

11.2.2 Finansieringsprincipen ...............................................

276

11.3

Konsekvenser för barn och unga ..........................................

278

11.4

Ekonomiska konsekvenser ....................................................

282

11.5

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen ................

302

11.6

Konsekvenser för små företag...............................................

305

11.7

Konsekvenser för att nå de integrationspolitiska målen .....

306

11.8

Konsekvenser för brottsligheten och det

 

 

brottsförebyggande arbetet ...................................................

306

11.9

Övriga konsekvenser .............................................................

307

12

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ................

309

12.1

Ikraftträdande ........................................................................

309

12.2

Övergångsbestämmelser........................................................

309

 

12.2.1 Hem för omvårdnad och behandling ........................

310

 

12.2.2 Medgivande att ta emot barn i jourhem ....................

310

 

12.2.3 Krav på genomgången utbildning ..............................

311

 

12.2.4 Verksamheter som föreslås bli tillstånds-

 

 

respektive anmälningspliktiga ....................................

311

 

12.2.5 Krav på registerkontroll .............................................

313

13

Författningskommentar .............................................

315

Referenser ......................................................................

339

Bilagor

 

Bilaga 1 Kommittédirektiv 2012:79...............................................

347

Bilaga 2 Tilläggsdirektiv 2013:74 ...................................................

363

11

Förkortningar

AR

Allmänna råd

BBIC

Barns behov i centrum

BrB

Brottsbalken

BO

Barnombudsmannen

Dir

Direktiv

Dnr

Diarienummer

Ds

Departementsserien

EU

Europeiska unionen

FB

Föräldrabalken

FN

Förenta Nationerna

FL

Förvaltningslagen (1986:223)

HFD

Högsta förvaltningsdomstolen

HOB

Hem för omvårdnad och behandling

HSL

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

HVB

Hem för vård eller boende

IL

Inkomstskattelagen (1999:1229)

IVO

Inspektionen för vård och omsorg

JO

Justitieombudsmannen

LSS

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

 

funktionshindrade

LVM

Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

LVU

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om

 

vård av unga

MTFC

Multidimensional Treatment Foster Care

MultifunC

Multifunktionell behandling på institution och i

 

närmiljö

13

Förkortningar

SOU 2014:3

OSL

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Prop

Proposition

PSL

Patientsäkerhetslagen (2010:659)

PTSD

Posttraumatiskt stressyndrom

PUT

Permanent uppehållstillstånd

RF

Regeringsformen

Regeringsrättens årsbok

SiS

Statens institutionsstyrelse

SKL

Sveriges Kommuner och Landsting

SoF

Socialtjänstförordningen (2001:937)

SoL

Socialtjänstlagen (2001:453)

SOSFS

Socialstyrelsens författningssamling

SOU

Statens offentliga utredningar

SIP

Samordnad individuell plan

TF

Tryckfrihetsförordningen

14

Sammanfattning

Utredningens uppdrag och arbete

Regeringen beslutade den 12 juli 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Av direktiven framgår att även vissa frågor som rör socialtjänstlagen (2001:453, SoL) ingår i uppdraget (dir. 2012:79). Syftet är att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga. Utredningen antog namnet Utredningen om tvångsvård för barn och unga.

Genom tilläggsdirektiv, beslutade den 19 juni 2013, har utred- ningen dessutom fått uppdraget att se över olika placeringsalternativ för barns och ungas boende, vård och fostran enligt SoL och LVU och att lämna förslag till flera alternativ än vad som finns i dag (dir. 2013:74). Förslagen ska svara mot barns och ungas skiftande behov, säkerställa god kvalitet och kostnadseffektivitet i verksam- heten och tillgodose barns och ungas behov av skydd.

Detta delbetänkande innehåller förslag i enlighet med tilläggs- direktiven. Därutöver behandlas vissa frågor som ingår i utred- ningens ursprungliga direktiv. Det gäller bland annat om kraven på familjehems- och jourhemsföräldrars lämplighet bör skärpas, om privata verksamheter inom familjehemsvården i vissa fall bör vara tillståndspliktiga samt hur kraven bör utformas på verksamheter som befinner sig i gränslandet mellan familjehem och hem för vård eller boende (HVB). I betänkandet behandlas dessutom en rad andra frågor som är av vikt för att ge förutsättningar för en god och säker vård.

Utredningen har lagt stor vikt vid att inhämta information och synpunkter från olika aktörer inom området, t.ex. representanter från socialtjänsten, rättsväsendet, branschorganisationer för HVB,

15

Sammanfattning

SOU 2014:3

familjehemsorganisationer och organisationer som på olika sätt arbetar för att stärka barns rättigheter.

Samhällsvårdens utveckling

Utredningen har inledningsvis gett en översiktlig bild av utveck- lingen av samhällsvården för barn och unga sedan socialtjänst- reformen. En viktig förändring är den starka betoningen av att placerade barn ska få hjälp med att behålla kontakten med sin familj och att socialnämnden vid placering i första hand ska överväga om barnet kan tas emot av anhöriga eller närstående. Samtidigt har lagstiftningsåtgärder vidtagits för att underlätta vårdnadsöverflytt- ning till familjehemsföräldrar för att öka tryggheten för långsiktigt placerade barn.

Sedan 1990-talet har antalet placeringar av ungdomar ökat kraftigt, särskilt på institution. Kommunerna har satsat på att utveckla öppen- vårdsalternativ och även på att ersätta institutionsvård med familje- hemsvård för ungdomar med beteendeproblem. Institutionsvården av ungdomar har dock inte minskat i ett nationellt perspektiv. Sedan år 2005 har institutionsplaceringarna av ungdomar återigen ökat kraftigt. Ökningen under denna senare tid anses till största delen förklaras av de ensamkommande barnen.

HVB-vården har genomgått en kraftig privatisering. Inom familje- hemsvården har ett hundratal privata verksamheter etablerats som knyter till sig familjehem och jourhem och förmedlar dessa till social- tjänsten i kombination med stöd och handledning till hemmen.

Socialtjänstens arbete med planering och uppföljning av vården har förbättrats, även om det fortfarande finns brister och lokala skillnader. Kunskapen om utfallet av vården har ökat och fäst uppmärksamheten på placerade barns hälsoproblem och brister i deras utbildning. Medvetenheten om risker som är förknippade med vården har ökat, bland annat som en följd av den upprättelse- process som genomförts för personer som drabbats av vanvård under tiden i samhällsvård.

Barnrättsperspektivet i lagen har successivt stärkts. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett ansvar för information till placerade barn och unga om deras rättigheter och har också en direkttelefon för frågor och klagomål från placerade barn och unga. Tillsynen av HVB är förstärkt och vid de återkommande inspektion-

16

SOU 2014:3

Sammanfattning

erna ska den som genomför inspektionen samtala med de barn och unga som samtycker till det.

Trots vidtagna åtgärder framförs från flera håll att placerade barns rättigheter och delaktighet i vården behöver stärkas ytter- ligare. Stabiliteten i vården behöver också förbättras, eftersom sammanbrott är vanligt förekommande.

I översikten redovisas även viss statistik och statens insatser under senare år inom samhällsvårdens område.

Dagens placeringsformer

Socialnämndens särskilda ansvar för barn och unga omfattar ålders- gruppen 0–20 år. Familjehem och HVB är de placeringsformer som lagen anger. Jourhem är reglerat, men utan en egen definition i socialtjänstförordningen (2001:937, SoF). Socialnämnden kan även i andra former medverka till barns boende utanför det egna hemmet, exempelvis genom tillfällig placering i nätverket eller medgivande för privatplacering, som sker på initiativ av vårdnadshavaren.

Utredningen redovisar de bestämmelser för kvalitet och säkerhet som omgärdar dagens placeringsformer i SoL, SoF och Socialstyrelsens föreskrifter. Vidare redogörs för bestämmelserna om tillståndsplikt för enskild verksamhet och den statliga tillsynen inom området.

Definitioner och gränsdragningar

I direktiven betonas vikten av att termer och begrepp används på ett konsekvent sätt och att definitioner kan behöva ses över. I utredningens uppdrag ingår också att analysera gränsdragningen mellan familjehem och HVB.

I dag råder oklarhet kring vanligt förekommande begrepp som barn och unga respektive vård. Vissa bestämmelser i nuvarande SoL gäller barn, andra gäller barn och unga respektive barn och ungdom. I SoL klargörs att med barn avses varje människa under 18 år, men det finns ingen definition av unga eller ungdom. Utredningen föreslår att begreppet ungdom konsekvent ska ersättas av begreppet unga. I syfte att förtydliga begreppet barn och unga föreslås ett tillägg i den aktuella bestämmelsen om att med barn och unga ska avses varje människa under 21 år. De föreslagna

17

Sammanfattning

SOU 2014:3

förändringarna syftar till en konsekvent användning av begreppen barn respektive barn och unga, beroende på vilken målgrupp en bestämmelse vänder sig till.

Vård används i dag såväl som ett övergripande begrepp som för att benämna ett visst innehåll i en placering utanför det egna hemmet. Ibland används vård liktydigt med behandling. Utredningens bedömning är att vård ska användas som ett övergripande begrepp som beskriver insatser och åtgärder enligt en viss lagstiftning, i det här sammanhanget SoL eller LVU. Innehållet i vården kan vara omvårdnad, fostran, stöd, tillsyn eller behandling. I praktiken före- kommer ofta inslag av flera av begreppen i de olika placerings- formerna.

Utredningen anser att SoF:s definition av begreppet familjehem behöver ändras för att anpassas till det vårdbegrepp som utred- ningen förordar och också förtydligas för att bättre beskriva inne- hållet i placeringsformen. Familjehem kan i vissa fall bedrivas på ett sätt som liknar HVB, men utan att behöva leva upp till de krav som ställs på denna placeringsform. Utredningen anser att ett familje- hem ska kännetecknas av att uppdraget är personligt och erbjuder det placerade barnet en familjetillhörighet. Om hemmet i stället drivs som näringsverksamhet, dvs. självständigt, varaktigt och för ett ekonomiskt utbyte (vinstsyfte) ska HVB-tillstånd finnas. Enligt den föreslagna definitionen ska med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande omvårdnad och fostran, eller vuxna för omvårdnad, och som inte bedrivs som näringsverksamhet.

För att ytterligare skapa klarhet i ramarna för vård i familjehem och jourhem, bör Socialstyrelsen ges i uppdrag att ta fram och sprida information om innehållet i och förutsättningarna för sådan vård. Socialstyrelsen bör också ges uppdraget att i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ta fram en mall för avtal mellan socialnämnd och familjehem respektive jourhem. Den ska bland annat ange de områden som avtalet behöver reglera.

Begreppet hem för vård eller boende (HVB) har i olika samman- hang kritiserats för att vara otydligt. Utredningen anser att det nuvarande begreppet bör ersättas med begreppet hem för omvårdnad och behandling (HOB), som på ett bättre sätt speglar innehållet i insatsen. Även definitionen i SoF bör ändras. Med hem för omvårdnad och behandling ska avses ett boende inom socialtjänsten som tar emot enskilda för omvårdnad och behandling, av personal som finns tillgänglig i verksamhetens lokaler.

18

SOU 2014:3

Sammanfattning

En annan viktig fråga som gäller gränsdragningen mellan familje- hem och HVB är hur många barn som samtidigt ska kunna vara placerade i familjehem. Utredningen anser det problematiskt utifrån kvalitets- och säkerhetsaspekter om en familj tar emot fler barn än vad som är rimligt utifrån de berörda barnens behov. Utredningen anser dock att en viss flexibilitet krävs när det gäller att bestämma antalet barn i varje hem. En helhetsbedömning måste göras och ytterst är det socialnämndens ansvar att placerade barn får en trygg och säker vård i familjehemmet. Familjehem och jour- hem med fler än tre placerade barn och unga som inte är syskon behöver dock uppmärksammas. I dessa fall föreslår utredningen att en anmälan ska göras till IVO som underlag för myndighetens beslut om tillsyn.

Krav på familjehem och jourhem

I dag är det oklart enligt vilken bestämmelse en utredning av ett presumtivt familjehem eller jourhem bedrivs. Utredningen utmyn- nar inte heller i något beslut om att hemmet är godkänt för ett sådant uppdrag. Godkännandet anses inkluderat i beslutet om placering av ett visst barn i det aktuella hemmet. Det ställs inte några uttryckliga krav i lag eller förordning på familjehem och jourhem eller på vad utredningen ska omfatta. Det finns i nuläget inte heller något krav på att familjehems- och jourhemsföräldrar ska ha genomgått utbildning.

Utredningen föreslår att en särskild bestämmelse förs in i SoL om utredningen av familjehems och jourhems allmänna lämplighet. Därmed tydliggörs att en sådan utredning har ett annat syfte än en utredning som bedrivs enligt 11 kap. 1 § SoL. Utredningen ska leda fram till ett beslut i fråga om medgivande. En bedömning ska göras av hemmets allmänna förutsättningar att erbjuda barn en god omvård- nad och fostran. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till de tilltänkta familjehems- eller jourhemsföräldrarnas personliga egen- skaper, hälsa och sociala förhållanden samt deras förmåga att ge den omvårdnad och fostran som placerade barn i allmänhet behöver. Av en annan bestämmelse i SoL ska det framgå att när det blir aktuellt med en placering i ett enskilt hem ska, utöver allmän lämplighet, krävas att hemmet har förutsättningar att tillgodose det aktuella barnets specifika behov.

19

Sammanfattning

SOU 2014:3

Utredningen föreslår vidare att en bestämmelse förs in i SoL om obligatorisk kontroll i Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastnings- register vid utredningar av tilltänkta familjehems- och jourhems- föräldrar för barn. Sådan registerkontroll ska också göras i samband med varje ny placering av ett barn i ett familjehem och vid omprövning av medgivande för jourhem.

Det finns sedan den 1 januari 2013 ett lagstadgat krav på social- nämnden att tillhandahålla den utbildning som behövs inför placering i familjehem eller jourhem. Däremot avgör varje kommun om utbildning ska vara ett krav för att få uppdrag som familjehem eller jourhem. Utredningen föreslår att grundläggande utbildning ska vara ett krav för ett sådant uppdrag som rör barn. Socialnämnden får därmed inte anlita familjehems- eller jourhemsföräldrar som inte har genomgått eller avser att genomgå utbildning innan eller i nära anslutning till att uppdraget påbörjas.

I nuvarande regelverk finns en bestämmelse som gör det möjligt för socialnämnden att förbjuda eller begränsa möjligheterna för en person som har sitt hem i kommunen att i hemmet ta emot andras barn. Bestämmelsen används dock mycket sällan. Samtidigt visar den kartläggning som Upprättelseutredningen genomförde om övergrepp och annan vanvård i dagens samhällsvård att social- tjänsten kände till 246 misstänkta fall under åren 2008–2009. Det är troligt att den ringa användningen av bestämmelsen hänger samman med osäkerhet i kommunerna om hur den kan och ska tillämpas. Socialstyrelsen bör därför ges i uppdrag att utarbeta och sprida information om bestämmelsen och om tillämpningen av den.

Utredningen föreslår, i klargörande syfte, att medgivande för privatplacering ska regleras i en egen bestämmelse i SoL. För med- givande krävs att hemmet kan erbjuda barnet en god omvårdnad och fostran. Utredningen ska innehålla obligatorisk kontroll i Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister.

Vidare förslår utredningen att de krav på utredning av familje- hem som gäller enligt SoL också ska gälla för familjehem enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), även om dessa placeringar har ett annat syfte. Det innebär att reglerna om allmän lämplighetsbedömning och krav på med- givande blir tillämpliga vid en LSS-insats i form av familjehem. Tillämplig blir också bestämmelsen om att en bedömning ska göras inför en placering av om förutsättningarna i det tilltänkta hemmet svarar mot de behov som barnet har.

20

SOU 2014:3

Sammanfattning

Flertalet placerade barn och unga vistas i familjehem där det, jämfört med ett HVB, finns mindre insyn och färre vuxna att vända sig till. Trots detta finns i nuläget inget lagstadgat krav på statlig tillsyn av familjehemsvården på motsvarande sätt som för HVB- vården. Familjehemsvården har inte omfattats av någon nationell tillsyn sedan 2006/2007. Utredningen föreslår att en bestämmelse ska föras in i SoF med krav på regelbunden nationell verksamhets- tillsyn av familjehems- och jourhemsvården, dvs. tillsyn av hur socialtjänsten planerar och genomför vården.

Särskilda krav för tillfälliga placeringar

Användningen av jourhem har ökat kraftigt och i praktiken alltmer blivit en egen placeringsform. Utredningen föreslår att en definition förs in i SoF med innebörden att med ett jourhem ska avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden vid upp- repade tillfällen tar emot barn för tillfällig omvårdnad och fostran och som inte bedrivs som näringsverksamhet.

Utredningen anser att en tydligare reglering behövs för att stärka tryggheten och säkerheten för de barn som placeras i jourhem. Förslagen syftar till att förbättra uppföljningen av förhållandena i hemmen och kontinuiteten i kontakten mellan socialtjänst och jourhem. Varje socialnämnd som avser att anlita ett jourhem ska fatta ett beslut om medgivande. Medgivandet ska vara förenat med villkor gällande målgruppen. Syftet är att undvika en blandning av personer i olika åldrar och med olika problematik i samma jourhem. Med- givandet ska omprövas årligen. Vid denna omprövning ska Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister kontrolleras.

I förarbetena till reglerna om jourhem uttalades att barn till- fälligt kan placeras i outredda hem i barnets nätverk. Utredningen anser att en sådan placering inte ska kunna pågå någon längre tid. En tillfällig placering av ett barn hos en anhörig eller annan närstående, som inte har medgivande för uppdrag som familjehem eller jourhem, ska enligt utredningens förslag inte utan särskilda skäl få pågå längre än tre månader.

21

Sammanfattning

SOU 2014:3

Förmedling av hem med konsulentstöd

Socialnämnden kan anlita privata verksamheter för att få tillgång till familjehem med konsulentstöd i form av handledning och annat stöd. Dessa verksamheter har ökat kraftigt i antal. Utredningen konstaterar att roll- och ansvarsfördelningen mellan ansvarig social- sekreterare och konsulent i vissa fall är oklar och att socialtjänsten ibland överlåter myndighetsuppgifter till de privata verksam- heterna, trots att dessa inte har något vårdansvar för det placerade barnet.

I enlighet med direktiven har utredningen övervägt om verk- samheter med konsulentstöd till familjehem och jourhem ska vara tillståndspliktiga eller inte. Utredningen föreslår att tillstånd ska krävas från IVO för att få bedriva denna form av verksamhet, eftersom den i hög grad påverkar vården av de placerade barnen genom konsulenternas handledning och stöd till familjehemmen. I praktiken rekryterar dessutom verksamheterna familjehemmen och förmedlar dessa till kommunerna, även om socialnämnden har det fulla ansvaret för utredningen av det hem som man avser att anlita. Tillstånd för verksamheter av detta slag ska lämnas endast om de uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. Att införa tillstånds- plikt för de nu nämnda verksamheterna är en viktig förutsättning för att uppnå en säker och trygg vård i familjehem och jourhem. Tillståndsplikt underlättar också tillsyn av verksamheterna och bidrar till nationell överblick av området.

Utveckling av familjehemsvården

Familjehemsvården spelar en central roll i den sociala barn- och ungdomsvården. Flertalet placeringar görs i familjehem. Samtidigt har familjehemmen fått ett allt mer komplext uppdrag, bland annat genom att hemmen i högre grad också förväntas ta emot barn med beteendeproblem. Det har under lång tid varit svårt att rekrytera tillräckligt många familjehem i förhållande till behovet. En stor del av de barn och unga som numera placeras i familjehem är i behov av särskilt stöd. Denna målgrupp förutsätter lämpliga och kvalificerade familjehem, men också en väl fungerande verksamhet inom social- tjänsten för rekrytering, utbildning och stöd till hemmen. Utred- ningen understryker mot den bakgrunden betydelsen av att social- nämnden tillgodoser behovet av resurser i den egna organisationen

22

SOU 2014:3

Sammanfattning

för rekrytering, samt för stöd och handledning. Det regionala arbetet som pågår behöver också fortsätta och förstärkas.

Att satsa på information och rekryteringsinsatser inom familje- hemsvården är ytterst en fråga om säkerhet för placerade barn. För att upprätthålla en hög kvalitet och kunna anpassa hemmen till barnets behov krävs att det finns ett antal familjer att välja mellan. Utredningen anser att ökade insatser behövs både nationellt och regionalt/lokalt för att trygga den framtida rekryteringen av familje- hem. En nationell aktör bör därför få i uppdrag att initiera, ta fram material och samordna informationsinsatser riktade till allmän- heten om behovet av familjehem och om vad familjehemsuppdraget innebär. Insatserna föreslås pågå under två år, i samarbete med de regionala utvecklingsledarna inom ramen för överenskommelsen mellan regeringen och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik.

Det behövs också ett kontinuerligt statligt engagemang för den långsiktiga utvecklingen av familjehemsvården. Utredningen föreslår därför att ett nationellt centrum inrättas med uppdrag att stödja och utveckla familjehemsvården. Målet är att ge förut- sättningar för kvalitetsutveckling på området. Ett centrum kan också ta tillvara de olika aktörernas erfarenheter och insatser. Särskilt viktigt är att centrumet lyfter fram barns och ungas egna erfarenheter av familjehemsvård. Centrumet bör erhålla en bas- finansiering via statsbudgeten. Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att föreslå organisering och huvudman för centrumet.

Nya placeringsformer

Framväxten av delvis oreglerade placeringsformer är, enligt utred- ningen, ett utryck för behovet av ökad differentiering av vården och en mjukare utslussning från HVB. Utredningen föreslår två nya placeringsformer. Den första placeringsformen som föreslås föras in i SoL benämns boende för stöd och tillsyn. Enligt defini- tionen i SoF ska med ett boende för stöd och tillsyn avses ett individuellt boende inom socialtjänsten som tar emot enskilda från 16 år för anpassat stöd och tillsyn av särskilt avdelad personal (stöd- boende). I första hand är stödboende tänkt som ett placerings- alternativ för 17-åringar och äldre. Undantagsvis kan 16-åringar bli aktuella för stödboende, utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Utredningen bedömer att det finns ett väl dokumenterat behov av stödboende, som en mindre ingripande placeringsform för unga

23

Sammanfattning

SOU 2014:3

jämfört med dagens placeringsformer. Det huvudsakliga syftet är att, under trygga och säkra former, träna för ett eget boende och förbereda den unge för ett självständigt vuxenliv.

Av den målgruppsbeskrivning som utredningen redovisar fram- går att stödboende kan användas som eftervård för äldre ungdomar efter en tids institutionsvistelse. En grupp som bedöms kunna komma i fråga för stödboende är ensamkommande barn och unga, såvida de inte har behov av mer omfattande behandlings- och omvårdnadsinsatser. Stödboende kan också vara ett självständigt placeringsalternativ, t.ex. för ungdomar som lever i en konfliktfylld eller i övrigt otillfredsställande hemsituation, men inte har så allvarliga beteendeproblem att institutionsvård är motiverad.

Den andra placeringsformen som utredningen föreslår ska föras in i SoL benämns behandlingsverksamhet med familjeboende. Enligt definitionen i SoF ska med denna placeringsform avses en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda för omvård- nad och behandling, i förening med ett boende i en familj (behand- ling i familj). Minst en familjemedlem ska ha sin huvudsakliga anställning i verksamheten och övriga vuxna som är involverade i barnets vård bör kontrakteras som uppdragstagare. Barnet kan också få en kontaktperson eller kontaktfamilj inom ramen för verksamheten. Behandling i familj är i första hand ett alternativ till behandling i HVB.

Socialnämnden ska vid dessa nya placeringsalternativ ha samma ansvar som vid placering i familjehem och HVB. Det innebär bland annat att socialnämnden ansvarar för att hemmet eller boendet är lämpligt utifrån behovet hos barnet eller den unge, att barnet eller den unge får en god vård och att vården planeras och följs upp. Det ska finnas en särskild socialsekreterare som ansvarar för kontakten med barnet eller den unge. Placeringskommunen behåller ansvaret vid placering i annan kommun. Möjligheten i 11 kap. 4 b § SoL till uppföljning i vissa fall oberoende av samtycke ska dock endast omfatta behandlingsverksamhet med familjeboende.

Nuvarande regler i SoF om att det vid HVB ska finnas en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten och i övrigt personal som behövs för en ändamålsenlig verksamhet samt om föreståndarens ansvar vid in- och utskrivning (ej SiS) ska även omfatta de nya placeringsformerna. Stödboende respektive behand- lingsverksamhet med familjeboende, som tar emot barn, ska inte få anställa någon utan att kontroll har gjorts i Rikspolisstyrelsens miss- tanke- och belastningsregister.

24

SOU 2014:3

Sammanfattning

Tillståndsplikt bör gälla för enskild verksamhet i form av stöd- boende, om verksamheten vänder sig till personer under 21 år. Kommuner ska vara skyldiga att anmäla motsvarande verksamhet till IVO innan den påbörjas. Detsamma gäller om kommunen över- låter till annan att driva sådan verksamhet genom entreprenadavtal. Stödboende för unga ska omfattas av särskild tillsyn genom IVO i en omfattning av minst en inspektion per år. Den som genomför en inspektion ska samtala med de barn och unga som samtycker till det. Behovet av denna särskilda tillsyn, som ska regleras i SoF, kan lämpligen följas upp efter en tid av cirka tre år.

Tillståndsplikt ska också gälla för behandlingsverksamhet med familjeboende, om den bedrivs i enskild regi, och tillståndet ska omfatta vissa utpekade familjer och antal platser. Kommuner ska vara skyldiga att anmäla motsvarande verksamhet till IVO innan den påbörjas. Detsamma gäller om kommunen överlåter till annan att driva sådan verksamhet genom entreprenadavtal. Behandling i familj ska omfattas av motsvarande tillsyn som gäller för HVB för barn och unga enligt 3 kap. 19 § SoF, dvs. verksamheten ska inspekteras minst två gånger per år varav ett tillfälle ska vara oanmält. Den som genomför en inspektion ska samtala med de barn och unga som samtycker till det.

Utredningen föreslår en ny bestämmelse i SoL som tydliggör de olika placeringsalternativ som kan förekomma för barn inom social- tjänsten. Enligt den bestämmelsen kan barn beredas vård i

familjehem,

boende för stöd och tillsyn (stödboende),

hem för omvårdnad och behandling (HOB) eller

behandlingsverksamhet med familjeboende (behandling i familj).

Barn kan också tillfälligt beredas vård i ett jourhem eller hos en anhörig eller annan närstående.

Genom utredningens förslag kommer bredden av placerings- alternativ att öka, vilket innebär mer flexibilitet och bättre förut- sättningar att genomföra placeringar anpassade efter enskildas behov och förutsättningar. En helt grundläggande förutsättning för att barn och unga ska ges en trygg och säker vård är att social- nämnden i varje enskilt ärende noggrant utreder det aktuella barnets behov och gör en bedömning av vilken verksamhet eller hem som bäst kan tillgodose barnets behov.

25

Sammanfattning

SOU 2014:3

Utredningen föreslår att Socialstyrelsen ges i uppdrag att, i sam- verkan med IVO, följa upp och utvärdera de nya placerings- formerna stödboende och behandling i familj.

Konsekvenser av förslagen

Av barnkonsekvensanalysen framgår bland annat att förslagen om lagstadgade lämplighetskrav på familjehem och jourhem, obligatorisk registerkontroll, krav på grundläggande utbildning, tidsbegränsade medgivanden för jourhem och tidsgräns för tillfälliga placeringar i nätverket kan innebära ökad trygghet och säkerhet för placerade barn. En del av förslagen innebär också ökad tydlighet och därmed också rättssäkerhet. Införandet av de nya placeringsformerna stöd- boende och behandling i familj kommer att bidra till en differentiering av placeringsalternativen, så att dessa bättre kan anpassas till barns och ungas individuella behov.

Utredningens förslag om tillståndsplikt för enskild verksamhet som förmedlar familjehem och jourhem för barn till socialnämnder i förening med stöd och handledning till hemmen, stödboenden för personer från 16 till och med 20 år samt behandling i familj syftar till att uppnå en trygg och säker samhällsvård för barn och unga. Förslagen om statlig tillsyn av kommunernas familjehems- och jour- hemsverksamhet kommer att öka kvaliteten och säkerheten generellt sett och dessutom göra det möjligt att följa denna verksamhet över tid. Det nationella centrum för familjehemsvård som föreslås kan bidra till att långsiktigt stödja och utveckla familjehemsvården och lyfta fram placerade barns och ungas erfarenheter. De föreslagna nationella insatserna för att underlätta rekrytering av familjehem kan bidra till att säkra tillgången på familjehem som ger en trygg och säker vård.

Av den ekonomiska konsekvensbeskrivningen framgår samman- fattningsvis följande:

Kommunerna bör för förslagen om årliga omprövningar av medgivande för jourhem samt för krav på grundläggande utbild- ning för familjehems- och jourhemsföräldrar årligen tillföras 8 mkr.

För nationella insatser för att underlätta rekrytering av familje- hem bör under en tvåårsperiod anvisas 3 mkr årligen.

26

SOU 2014:3

Sammanfattning

För inrättande av ett nationellt centrum för familjehemsvård, som enligt förslaget bör ha en basfinansiering via statsbudgeten, bör preliminärt reserveras ett årligt belopp om 4 mkr.

IVO bör för förslagen angående utökad tillståndsplikt och utökat tillsynsansvar tillföras 2,45 mkr för andra halvåret 2015, 4 mkr år 2016 samt därefter 3 mkr årligen (under förutsättning att regeländringarna träder i kraft den 1 juli 2015).

Socialstyrelsen bör för att utföra vissa regeringsuppdrag preliminärt tillföras 1,25 mkr för andra halvåret 2015 samt 2 mkr år 2016.

Som framgår av beräkningarna finns betydande svårigheter att bedöma de ekonomiska konsekvenserna, vad gäller vårdkostnader, av att införa placeringsformen stödboende. Av det skälet redovisas olika alternativa uppskattningar av den omfattning stödboende kommer att få. Ett grundläggande antagande är att stödboende för vissa barn och unga kommer att utgöra ett alternativ till vård i HVB. Konsekvensberäkningen redovisas mot denna bakgrund i ett brett intervall, där effekten av att införa stödboende som en ny placeringsform bedöms uppgå till minskade årliga vårdkostnader i storleksordningen 14,8–118 mkr.

Placeringsformen behandling i familj kommer i huvudsak att utgöra ett alternativ till HVB-vård. Vårddygnskostnaden i denna placeringsform bedöms motsvara ungefär den som gäller för HVB. Omfattningen av den nya placeringsformen kommer under de inledande åren att vara begränsad. Mot den bakgrunden görs bedömningen att de ekonomiska konsekvenserna av att införa behandling i familj som en ny placeringsform kommer att vara ytterst marginella.

Sammantaget är utredningens förslag finansierade.

När det gäller konsekvenserna för den kommunala självstyrelsen innebär förslagen om lagstadgade lämplighetskrav på familjehem och jourhem samt regler om medgivande att det ställs mer detaljerade krav i lagstiftningen på socialnämndens verksamhet. Utredningen anser emellertid att det är nödvändigt med hänsyn till rättssäker- heten och intresset av att säkerställa att placerade barn och unga får en trygg och säker vård.

Utredningen föreslår att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2015.

27

1Författningsförslag

1.1Förslag till

lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453) dels att det i lagen ska införas nya paragrafer, 6 kap. 6 d–g §§, dels att 6 kap. 6 § fjärde stycket flyttas till 6 kap. 6 e §, 6 kap. 6 a

§ flyttas till 6 kap. 6 c § andra stycket, 6 kap. 6 b § flyttas till 6 kap. 6 g § och att 6 kap. 6 c § flyttas till 6 kap. 7 a § andra stycket,

dels att 1 kap. 2 §, 2 a kap. 4 §, 3 kap. 2, 3 a, 6 a och 6 c §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1–4, 6–7 c, och 9 §§, 7 kap. 1 och 3 a §§, 8 kap. 1–2 §§, 10 kap. 4 §, 11 kap. 3 och 4 b, 12 kap. 2 och 10 §§, 13 kap. 1 och 11 §§, 14 kap. 1 §, 16 kap. 3, 6 och 7 §§ samt att rubrikerna närmast före 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1kap.

2 §

Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlings- insatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande.

Med barn avses varje människa under 18 år.

Med barn och unga avses varje människa under 21 år.

29

Författningsförslag

SOU 2014:3

2 a kap.

4 §

En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun i

1.familjehem enligt 6 kap. denna lag eller 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

2.hem för vård eller boende enligt 6 kap.,

1.familjehem eller jourhem enligt 6 kap. denna lag eller 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions- hindrade,

2.hem för omvårdnad och behandling, boende för stöd och tillsyn eller behandlingsverksam-

het med familjeboende enligt 6 kap.,

3.boende för service och omvårdnad för äldre människor enligt 5 kap. 5 § andra stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2,

4.bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2,

5.bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad enligt 9 § 8 eller 9 lagen om stöd och service till vissa funktions- hindrade, eller

6.annat boende, om det inte är klarlagt vilken kommun som är den enskildes bosättningskommun.

3 kap.

Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen skall bygga på nämndens sociala erfaren- heter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kom- munen. Nämnden skall också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt till- gängliga för alla.

Socialnämnden skall även i

övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa

2 §

Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen ska bygga på nämndens sociala erfaren- heter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och äldre bostadsområden i kom- munen. Nämnden ska också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att de blir lätt till- gängliga för alla.

Socialnämnden ska även i

övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa

30

SOU 2014:3 Författningsförslag

en god samhällsmiljö och goda

en god samhällsmiljö och goda

förhållanden för barn och ung-

förhållanden för barn och unga,

dom, äldre och andra grupper

äldre och andra grupper som har

som har behov av samhällets sär-

behov

av samhällets

särskilda

skilda stöd. Socialnämnden skall

stöd. Socialnämnden ska i sin

i sin verksamhet främja den

verksamhet främja den enskildes

enskildes rätt till arbete, bostad

rätt till arbete, bostad och

och utbildning.

 

 

utbildning.

 

 

 

 

 

 

3 a §

 

 

 

 

Socialnämnden ska se till att

Socialnämnden ska se till att

det finns rutiner för att före-

det finns rutiner för att före-

bygga, upptäcka

och åtgärda

bygga,

upptäcka

och

åtgärda

risker och missförhållanden inom

risker och missförhållanden inom

socialtjänstens verksamhet

rör-

socialtjänstens verksamhet

rör-

ande barn och ungdom.

 

ande barn och unga.

 

 

 

 

 

6 a §

 

 

 

 

Socialnämnden

ansvarar

för

Socialnämnden

ansvarar

för

att det finns tillgång till öppna

att det finns tillgång till öppna

insatser för att kunna möta

insatser för att kunna möta

barns, ungdomars och vårdnads-

barns, ungas och vårdnads-

havares olika behov.

 

havares olika behov.

 

 

För barn som har fyllt 15 år får nämnden besluta om öppna insatser även utan vårdnadshavarens samtycke, om det är lämpligt och barnet begär eller samtycker till det.

I 6 b § finns särskilda bestämmelser om kontaktperson och om kontaktfamilj.

 

6 c §

Socialnämnden ska kontinu-

Socialnämnden ska kontinu-

erligt följa hur insatser som

erligt följa hur insatser som

avses i 6 b § genomförs när

avses i 6 b § genomförs när

dessa har beviljats barn och ung-

dessa har beviljats barn och

dom.

unga.

31

Författningsförslag

SOU 2014:3

5kap.

1 §

Socialnämnden ska

 

 

 

– verka för att barn och ung-

– verka för att barn och unga

dom växer upp under trygga och

växer upp under trygga och

goda förhållanden,

goda förhållanden,

 

– i nära samarbete med hem-

– i nära samarbete med hem-

men främja en allsidig person-

men främja en allsidig person-

lighetsutveckling och en gynn-

lighetsutveckling och en gynn-

sam fysisk och social utveckling

sam fysisk och social utveckling

hos barn och ungdom,

hos barn och unga,

 

– bedriva uppsökande verk-

– bedriva uppsökande verk-

samhet och annat förebyggande

samhet och annat förebyggande

arbete för att förhindra att barn

arbete för att förhindra att barn

och ungdom far illa,

och unga far illa,

 

– aktivt arbeta för att före-

– aktivt arbeta för att före-

bygga och motverka missbruk

bygga

och motverka

missbruk

bland barn och ungdom av alko-

bland barn och unga av alkohol-

holhaltiga drycker, andra berus-

haltiga drycker, andra berus-

ningsmedel eller beroendefram-

ningsmedel eller beroendefram-

kallande medel samt dopnings-

kallande medel samt dopnings-

medel,

medel,

 

 

– tillsammans med samhälls-

– tillsammans med samhälls-

organ, organisationer och andra

organ, organisationer och andra

som berörs, uppmärksamma och

som berörs, uppmärksamma och

verka för att barn och ungdom

verka för att barn och unga inte

inte vistas i miljöer som är

vistas i miljöer som är skadliga

skadliga för dem,

för dem,

 

– med särskild uppmärksam-

– med särskild uppmärksam-

het följa utvecklingen hos barn

het följa utvecklingen hos barn

och ungdom som har visat tecken

och unga som har visat tecken

till en ogynnsam utveckling,

till en ogynnsam utveckling,

– i nära samarbete med hem-

– i nära samarbete med hem-

men sörja för att barn och ung-

men sörja för att barn och unga

dom som riskerar att utvecklas

som

riskerar att

utvecklas

ogynnsamt får det skydd och

ogynnsamt får det skydd och

stöd som de behöver och, om

stöd som de behöver och, om

den unges bästa motiverar det,

den unges bästa motiverar det,

vård och fostran utanför det

vård utanför det egna hemmet,

egna hemmet,

 

 

 

– i sin omsorg om barn och

– i sin omsorg om barn och

32

 

 

 

SOU 2014:3

Författningsförslag

ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts,

– i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört.

unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts,

– i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård utanför det egna hemmet upphört.

6 kap.

 

 

Vård i familjehem och i hem

Vård utanför det egna hemmet

för vård eller boende

 

 

 

Allmänna bestämmelser om

Allmänna bestämmelser

vård utanför det egna hemmet

 

 

 

 

1 §

 

 

Socialnämnden skall sörja för

Socialnämnden ska

sörja för

att den som behöver vårdas eller

att den som behöver vårdas eller

bo i ett annat hem än det egna

bo i ett annat hem än det egna

tas emot i ett familjehem eller i

tas emot i ett familjehem eller i

ett hem för vård eller boende.

ett annat boende.

 

 

Barn får beredas vård i

 

1. ett familjehem,

 

 

2. ett hem för omvårdnad och

 

behandling,

 

 

3. ett boende för stöd och till-

 

syn, eller

 

 

 

4. en

behandlingsverksamhet

 

med familjeboende.

 

 

Barn

kan även

tillfälligt

 

beredas vård i ett jourhem eller

 

hos en anhörig eller annan när-

 

stående till barnet.

 

Socialnämnden ansvarar för

Socialnämnden ansvarar för

att den som genom nämndens

att hemmet eller boendet är lämpligt

försorg har tagits emot i ett

utifrån den enskildes behov och att

annat hem än det egna får god

den som genom nämndens för-

vård.

sorg har tagits emot i ett annat

 

hem än det egna får god vård.

 

 

 

33

Författningsförslag

SOU 2014:3

Vården bör utformas så att den främjar den enskildes sam- hörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön.

Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till familje- hem och hem för vård eller boende för enskilda och familjer som behöver vårdas och bo utan- för det egna hemmet. Enligt 3 § skall dock behovet av vissa hem tillgodoses av staten.

2 §

Varje kommun ansvarar för att det finns tillgång till insatser som behövs för att kunna möta enskildas och familjers olika behov av vård utanför det egna hemmet. Enligt 3 § ska dock behovet av vissa hem tillgodoses av staten.

Behovet av sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt 22 och 23 §§ lagen (1988:870) om vård av miss- brukare i vissa fall ska tillgodoses av staten. Statens institutions- styrelse leder verksamheten vid hemmen. Bestämmelser om till- syn m.m. över verksamheten vid hemmen finns i 13 kap.

3 §

Behovet av sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (särskilda ungdomshem) samt 22 och 23 §§ lagen (1988:870) om vård av miss- brukare i vissa fall (LVM-hem) ska tillgodoses av staten. Statens institutionsstyrelse leder verk- samheten vid hemmen. Bestäm- melser om tillsyn m.m. över verksamheten vid hemmen finns i 13 kap.

Statens institutionsstyrelse får, om det finns särskilda skäl för det, genom avtal uppdra åt ett landsting eller en kommun att inrätta och driva ett sådant hem som avses i första stycket.

För vård i ett hem som avses i denna paragraf får staten ta ut avgift av den kommun som begärt placeringen.

Vård i familjehem och hem för vård eller boende ska bedrivas i samråd med social- nämnden. Detta gäller även sådana hem som avses i 3 §.

4 §

Vård i familjehem, jourhem, hem för omvårdnad och behand- ling, boende för stöd och tillsyn samt behandlingsverksamhet med familjeboende ska bedrivas i sam- råd med socialnämnden. Detta

34

SOU 2014:3

Författningsförslag

Ett barn får inte utan social- nämndens medgivande eller beslut om vård tas emot för stadig- varande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om honom eller henne.

Socialnämnden får inte lämna medgivande eller fatta beslut om vård utan att förhållandena i det enskilda hemmet och förutsätt- ningarna för vård i hemmet är utredda av socialnämnd.

Socialnämnden får inte placera ett barn i ett sådant enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för till- fällig vård och fostran (jour- hem) om inte förhållandena i det enskilda hemmet och förut- sättningarna för vård i det är utredda av socialnämnd.

Om det inte finns särskilda skäl får ett barn vårdas i ett jour- hem i högst två månader efter det att socialnämndens utredning enligt 11 kap. 2 § om ingripande till barnets skydd eller stöd avslutats.

gäller även sådana särskilda ung- domshem och LVM-hem som avses i 3 §.

6 §

Ett enskilt hem får inte ta emot ett barn för omvårdnad och fostran som familjehem eller jour- hem utan socialnämndens med- givande.

Socialnämnden får inte lämna medgivande utan att förhållandena i det enskilda hemmet är utredda av socialnämnd.

Vid en socialnämnds utredning av om ett hem är lämpligt som familjehem eller jourhem ska en bedömning göras av hemmets all- männa förutsättningar att erbjuda barn en god omvårdnad och fostran.

Särskild hänsyn ska tas till de tilltänkta familjehems- eller jour- hemsföräldrarnas personliga egen- skaper, hälsa och sociala förhål- landen samt deras förmåga att ge den omvårdnad och fostran som placerade barn i allmänhet behöver.

 

 

 

6 a §

Om

socialnämndens

pröv-

Ett barn får inte utan social-

ning gäller ett barn och med-

nämndens medgivande tas emot

givande

eller beslut om

vård

för stadigvarande omvårdnad och

 

 

 

35

Författningsförslag SOU 2014:3

enligt 6 § och avser ett tilltänkt

fostran i ett annat enskilt hem

enskilt hem i en annan kom-

som inte tillhör någon av för-

mun,

ska nämnden informera

äldrarna eller någon annan som

och samråda med den kom-

har vårdnaden om honom eller

munen innan den fattar sitt

henne (s.k. privatplacering).

 

beslut. Om det finns någon i det

Vid socialnämndens utredning

enskilda hemmet som vistas där

av om ett enskilt hem enligt första

efter beslut av en annan kom-

stycket är lämpligt ska en bedöm-

mun,

ska nämnden informera

ning göras av hemmets allmänna

och samråda även med den

förutsättningar för att erbjuda barn

kommunen.

 

 

en god omvårdnad och fostran.

 

 

 

 

 

Inför beslut om

medgivande

 

 

 

 

ska 6 c § andra stycket tillämpas.

 

 

 

 

6 b §

 

 

 

 

 

Socialnämnden ska i sam-

Socialnämnden får

inte fatta

band med beslut om placering i

beslut om medgivande enligt 6

ett familjehem ingå avtal med

eller

6 a §§

eller

besluta

om

dem som nämnden avser att anlita

placering i ett familjehem enligt

som familjehem. Nämndens och

6 c §

om inte

kontroll

gjorts

av

familjehemmets

åtaganden

som

register som förs enligt lagen

avser barnets behov av stöd och

(1998:621) om misstankeregister

skydd

under

placeringen

ska

och lagen (1998:620) om belast-

framgå av avtalet.

 

ningsregister avseende de personer

 

 

 

 

som ska ta emot barn i sitt hem

 

 

 

 

för omvårdnad och fostran.

 

 

 

 

 

6 c §

 

 

 

 

 

Socialnämnden ska tillhanda-

Inför socialnämndens beslut

hålla den utbildning som behövs

om placering i ett familjehem eller

för dem som nämnden avser att

jourhem ska en bedömning göras

anlita för vård av barn i familje-

av om förutsättningarna i det till-

hem eller jourhem.

 

tänkta hemmet svarar mot de

 

 

 

 

behov som barnet har.

 

 

 

 

 

 

Om bedömningen

gäller

ett

 

 

 

 

enskilt hem i en annan

 

 

 

 

kommun,

ska

 

nämnden

 

 

 

 

informera och samråda med den

 

 

 

 

kommunen innan den fattar sitt

beslut. Om det finns någon i det enskilda hemmet som vistas där

36

SOU 2014:3

Författningsförslag

efter beslut av en annan kom- mun, ska nämnden informera och samråda även med den kom- munen.

6 d §

Ett medgivande att ta emot barn i ett jourhem ska förenas med villkor gällande målgrupp. Med- givandet ska omprövas årligen. Vid omprövningen ska 6 b § tillämpas.

6 e §

Om det inte finns särskilda skäl får ett barn vårdas i ett jour- hem i högst två månader efter det att socialnämndens utredning enligt 11 kap. 2 § om ingripande till barnets skydd eller stöd avslutats.

6 f §

En tillfällig placering hos en anhörig eller annan närstående till barnet som inte har med- givande för uppdrag som familje- hem eller jourhem, får inte utan särskilda skäl pågå längre tid än tre månader.

6 g §

Socialnämnden ska i sam- band med beslut om placering i ett familjehem ingå avtal med dem som nämnden avser att anlita som familjehem. Nämndens och familjehemmets åtaganden som avser barnets behov av stöd och skydd under placeringen ska framgå av avtalet.

37

Författningsförslag

SOU 2014:3

Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familje- hem, jourhem, annat enskilt hem eller ett hem för vård eller boende

1. medverka till att de får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden,

7 §

Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familje- hem, jourhem, annat enskilt hem, hem för omvårdnad och behandling, boende för stöd och tillsyn eller behandlingsverksam- het med familjeboende

1. medverka till att de får god vård och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden,

2.verka för att de får lämplig utbildning,

3.verka för att de får den hälso- och sjukvård som de behöver,

4.lämna vårdnadshavarna och föräldrarna råd, stöd och annan hjälp som de behöver.

Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familje- hem, jourhem eller hem för vård eller boende lämna dem som vårdar sådana barn råd, stöd och annan hjälp som de behöver.

7 a §

Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familje- hem, jourhem, hem för omvård- nad och behandling, boende för stöd och tillsyn eller behandlings- verksamhet med familjeboende lämna dem som vårdar sådana barn råd, stöd och annan hjälp som de behöver.

Socialnämnden ska tillhanda- hålla den utbildning som behövs för dem som nämnden avser att anlita för vård av barn i familje- hem eller jourhem.

Socialnämnden får inte placera ett barn i ett familjehem eller i ett jourhem om inte familjehems- eller jourhemsföräldrarna har del- tagit i, eller i nära anslutning till placeringen kommer att delta, i sådan utbildning som avses i andra stycket.

38

Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vårdas i ett familjehem, jourhem, hem för omvårdnad och behand- ling, boende för stöd och tillsyn eller behandlingsverksamhet med familjeboende främst genom

SOU 2014:3

Författningsförslag

7 b §

Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vårdas i ett familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende främst genom

1.regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas,

2.enskilda samtal med barnet eller den unge,

3.samtal med den eller dem som tagit emot barnet eller den unge i sitt hem, och

4. samtal med vårdnads-

4. samtal med vårdnads-

havarna.

havarna eller annan ställföre-

 

trädare för barnet.

Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma barnets eller den unges hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående.

 

 

 

 

7 c §

När vård ges i ett familjehem

När vård ges i ett familjehem,

eller ett hem för vård eller boende,

hem för omvårdnad och behand-

ska det finnas en av social-

ling, boende för stöd och tillsyn

nämnden särskilt utsedd social-

eller behandlingsverksamhet med

sekreterare

som

ansvarar

för

familjeboende ska det finnas en

kontakterna

med

barnet

eller

av socialnämnden särskilt utsedd

den unge.

 

 

 

socialsekreterare som ansvarar för

 

 

 

 

kontakterna med barnet eller

 

 

 

 

den unge.

Socialsekreteraren ska besöka barnet eller den unge regelbundet i den omfattning som är lämplig utifrån barnets eller den unges behov och önskemål.

Ett medgivande enligt 6 § att ta emot ett barn för stadig- varande vård och fostran meddelas av socialnämnden i samma kom- mun som enligt 2 a kap. ansvarar för att tillgodose vårdnadshav-

9 §

Ett medgivande enligt 6 a § att ta emot ett barn för stadig- varande omvårdnad och fostran i ett annat enskilt hem meddelas av socialnämnden i samma kom- mun som enligt 2 a kap. ansvarar

39

Författningsförslag SOU 2014:3

arens behov av stöd och hjälp.

för att tillgodose vårdnadshav-

 

arens behov av stöd och hjälp.

Den nämnd som har lämnat

Den nämnd som har lämnat

medgivande enligt 6 § fullgör

medgivande enligt 6 a § fullgör

skyldigheterna enligt 7 §.

skyldigheterna enligt 7 §.

7 kap.

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ får inte utan till- stånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkesmässigt bedriva verksamhet i form av

1. hem för vård eller boende,

1 §

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ får inte utan till- stånd av Inspektionen för vård och omsorg bedriva närings- verksamhet i form av

1. hem för omvårdnad och behandling,

2.boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket,

3.hem för viss annan heldygnsvård,

4. hem eller öppen verksam- het för vård under en begränsad del av dygnet, oavsett var verk- samheten bedrivs.

4. öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs,

5. verksamhet som förmedlar tilltänkta familjehem och jourhem för barn till socialnämnder i förening med stöd och hand- ledning till hemmen,

6. boenden för stöd och tillsyn för personer i åldern 16 till och med 20 år,

7. behandlingsverksamhet med familjeboende.

Tillstånd behövs inte för verksamhet som kommunen genom avtal enligt 2 kap. 5 § har överlämnat till en enskild att utföra.

Kommun och landsting som

Kommun och landsting som

driver verksamhet som avses i

driver verksamhet som avses i

första stycket, samt kommun

första stycket 1–4 och 6–7, samt

som genom avtal enligt 2 kap.

kommun som genom avtal enligt

5 § har överlämnat till enskild

2 kap. 5 § har överlämnat till

att driva sådan verksamhet, ska

enskild att driva sådan verksam-

40

 

SOU 2014:3 Författningsförslag

anmäla

denna

verksamhet

till

het, ska anmäla denna verksam-

Inspektionen

för

vård

och

het till Inspektionen för vård

omsorg

innan

 

verksamheten

och omsorg innan verksamheten

påbörjas.

 

 

 

 

påbörjas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 a §

 

 

 

 

Handlingar i en personakt i

Handlingar i en personakt i

enskild

verksamhet

som avser

enskild verksamhet som

avser

barn som har placerats eller tagits

barn som har placerats eller tagits

emot i ett hem för vård eller

emot i ett hem för omvårdnad och

boende eller i sådant boende som

behandling, boende för stöd och till-

avses i 5 kap. 7 § tredje stycket

syn,

behandlingsverksamhet

med

skall överlämnas

för

bevarande

familjeboende eller i sådant boende

till den socialnämnd som beslutat

som

avses

i 5 kap. 7 §

tredje

om insatsen, när gallringsskyldig-

stycket ska överlämnas för bevar-

heten enligt 3 § första stycket

ande till den socialnämnd som

inträder.

 

 

 

 

 

beslutat om insatsen, när gall-

 

 

 

 

 

 

ringsskyldigheten

enligt

3 §

 

 

 

 

 

 

första stycket inträder.

 

När

gallringsskyldigheten

När

gallringsskyldigheten

enligt 3 § första stycket inträder

enligt 3 § första stycket inträder

skall handlingar i enskild verk-

ska handlingar i enskild verk-

samhet, av hänsyn till forsk-

samhet, av hänsyn till forsk-

ningens behov, i ett representativt

ningens behov, i ett representativt

urval av kommuner och i övriga

urval av kommuner och i övriga

kommuner i fråga om ett

kommuner i fråga om ett

representativt urval av personer

representativt urval av personer

överlämnas för

bevarande

till

överlämnas

för

bevarande till

den socialnämnd

som beslutat

den

socialnämnd

som beslutat

om insatsen.

 

 

 

 

om insatsen.

 

 

8 kap.

Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller där-

1 §

Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller där-

41

Författningsförslag SOU 2014:3

med jämförbara medel får vård

med jämförbara medel får vård

eller behandling i ett hem för

eller behandling i ett hem för

vård eller boende eller i ett familje-

omvårdnad och behandling, boende

hem. Regeringen meddelar före-

för stöd och tillsyn, behandlings-

skrifter om den högsta ersättning

verksamhet

med familjeboende

som får tas ut för varje dag. För

eller i ett familjehem. Regeringen

andra stöd- och hjälpinsatser får

meddelar

föreskrifter om den

kommunen ta ut skälig ersätt-

högsta ersättning som får tas ut

ning.

för varje dag. För andra stöd- och

 

hjälpinsatser får kommunen ta ut

 

skälig ersättning.

Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det egna, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader enligt grunder som regeringen före- skriver. Socialnämnden får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte i fråga om tjänster

för vilka avgift har bestämts enligt 2 §.

 

 

 

 

 

 

2 §

 

 

 

För familjerådgivning, verk-

För familjerådgivning, verk-

samhet för barn och ungdom

samhet för barn och unga enligt

enligt 5 kap. 1 § som inte är stöd-

5 kap. 1 § som inte är stöd- och

och hjälpinsatser av behandlings-

hjälpinsatser

av

behandlings-

karaktär,

föräldrautbildning inför

karaktär, föräldrautbildning inför

adoption,

hemtjänst,

dagverk-

adoption, hemtjänst,

dagverk-

samhet, bostad i sådant särskilt

samhet, bostad i sådant särskilt

boende som avses i

5 kap. 5 §

boende som

avses

i

5 kap. 5 §

andra stycket eller

7 § tredje

andra stycket eller

 

7 § tredje

stycket och som inte omfattas

stycket och som inte omfattas

av 12 kap. jordabalken eller för

av 12 kap. jordabalken eller för

annan liknande social tjänst får

annan liknande social tjänst får

kommunen ta ut skäliga avgifter

kommunen ta ut skäliga avgifter

enligt grunder som kommunen

enligt grunder som kommunen

bestämmer. Avgifterna får dock

bestämmer. Avgifterna får dock

inte överstiga kommunens själv-

inte överstiga kommunens själv-

kostnader.

 

kostnader.

 

 

 

I fråga om avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende finns ytterligare bestämmelser i 3–9 §§.

42

SOU 2014:3 Författningsförslag

 

10 kap.

 

 

 

 

 

4 §

 

 

 

Uppdrag att besluta på social-

Uppdrag att besluta på social-

nämndens vägnar får ges endast

nämndens vägnar får ges endast åt

åt en särskild avdelning som

en särskild avdelning som består

består av ledamöter

eller

av ledamöter eller ersättare i

ersättare i nämnden i ärenden

nämnden i ärenden som är en

som är en uppgift för nämnden

uppgift för nämnden enligt

enligt 6 kap. 6, 8 och 11 a–13 §§

– 6 kap.

6 och

6 a §§

denna

denna lag, 4 och 6 §§, 11 § första

lag,

 

 

 

och andra styckena, 13 §,

14 §

6 c §

första

stycket

denna

tredje stycket, 21, 22, 24, 26, 27

lag, dock inte beslut om placering

och 43 §§ lagen (1990:52) med

i ett jourhem,

 

 

särskilda bestämmelser om vård

– 8 och 11 a–13 §§ denna lag,

av unga samt 11 och 13 §§ lagen

– 4 och 6 §§, 11 § första och

(1988:870) om vård av miss-

andra styckena, 13 §, 14 § tredje

brukare i vissa fall.

 

stycket, 21, 22, 24, 26, 27 och

 

 

43 §§ lagen (1990:52) med sär-

 

 

skilda bestämmelser om vård av

 

 

unga, samt

 

 

 

 

 

– 11

och

13 §§

lagen

 

 

(1988:870) om vård av miss-

 

 

brukare i vissa fall.

 

Första stycket gäller även i ärenden enligt 6 kap. 14 § om sam- tycke vägras och beslut enligt 9 kap. 3 § om att föra talan om åter- krav enligt 9 kap. 1 §.

11 kap.

 

3 §

När någon behöver vårdas i

När någon behöver vårdas i

ett hem för vård eller boende

ett familjehem, hem för omvård-

eller i ett familjehem ska en plan

nad och behandling, boende för stöd

upprättas för den vård som

och tillsyn eller i en behandlings-

socialnämnden avser att anordna

verksamhet med familjeboende ska

(vårdplan).

en plan upprättas för den vård

 

som socialnämnden avser att

 

anordna (vårdplan).

För barn och unga som

För barn och unga som

vårdas i ett hem för vård eller

vårdas i ett familjehem, hem för

boende eller i ett familjehem ska

omvårdnad och behandling, boende

en plan upprättas över hur

för stöd och tillsyn eller behand-

 

43

Författningsförslag SOU 2014:3

vården ska genomföras (genom-

lingsverksamhet med familje-

förandeplan).

boende ska en plan upprättas

 

över hur vården ska genomföras

 

(genomförandeplan).

Vård- och genomförandeplanen ska även uppta åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar för.

 

4 b §

Socialnämnden får besluta om

Socialnämnden får besluta om

uppföljning av ett barns situation

uppföljning av ett barns situation

efter det att en placering i ett

efter det att en placering i ett

familjehem eller i ett hem för

familjehem, hem för omvårdnad

vård eller boende har upphört.

och behandling eller behandlings-

 

verksamhet med familjeboende

 

har upphört.

En sådan uppföljning får ske om barnet, utan att förhållanden som avses i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga föreligger, bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller skydd men samtycke till sådan åtgärd saknas.

12 kap.

2 §

Följande handlingar får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 1 § första stycket:

1.handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldra- balken,

2.handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om adoption,

3. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, i ett familjehem, i sådant boende som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket eller i ett annat enskilt hem som inte till- hör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om barnet.

3. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn har placerats eller tagits emot i ett familjehem, jourhem, hem för omvårdnad och behandling, boende för stöd och tillsyn eller i en behandlings- verksamhet med familjeboende, i sådant boende som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket eller i ett annat enskilt hem som inte till- hör någon av föräldrarna eller

44

SOU 2014:3 Författningsförslag

någon annan som har vårdnaden om barnet.

Avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje stycket föräldrabalken som godkänts av socialnämnden får inte

gallras förrän barnet fyllt arton år.

 

 

 

Handlingar

skall

vidare

Handlingar ska vidare undan-

undantas från

gallring

enligt

tas från gallring enligt bestäm-

bestämmelserna i 1 § av hänsyn

melserna i 1 § av hänsyn till forsk-

till forskningens behov i ett

ningens behov i ett representativt

representativt urval av kom-

urval av kommuner och i övriga

muner och i övriga kommuner

kommuner

beträffande

ett

beträffande ett

representativt

representativt urval av personer.

urval av personer.

10 §

Av 10 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att socialnämnden utan hinder av sekretess kan polis- anmäla brott som hindrar nämndens verksamhet. Av 10 kap. 21– 23 §§ samma lag följer att sekretess även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår misstanke om brott lämnas till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet.

Detsamma gäller enligt 10 kap. 19 § samma lag uppgifter som behövs för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som avses i den paragrafen. Av 10 kap. 18 a § samma lag fram- går att sekretess inte heller hindrar att en uppgift som rör en enskild som inte har fyllt tjugoett år lämnas till en polismyndighet i brottsförebyggande syfte under vissa angivna förutsättningar.

Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas

1. uppgifter

om huruvida

1. uppgifter om huruvida

någon vistas i ett hem för vård

någon vistas i ett familjehem,

eller boende eller i ett familje-

jourhem, hem för omvårdnad och

hem, om uppgifterna för särskilt

behandling, boende för stöd och

fall begärs av en domstol, åklagar-

tillsyn eller behandlingsverksam-

myndighet,

polismyndighet,

het med familjeboende, om upp-

Kronofogdemyndigheten eller

gifterna för särskilt fall begärs

Skatteverket,

 

av en domstol, åklagarmyndighet,

 

 

polismyndighet, Kronofogdemyn-

 

 

digheten eller Skatteverket,

2. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om att avskilja denne från högskoleutbildning.

45

Författningsförslag

SOU 2014:3

13 kap.

Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över social- tjänsten och verksamheten vid hem som avses i 6 kap. 3 §.

1 §

Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över social- tjänsten och verksamheten vid de särskilda ungdomshem och LVM- hem som avses i 6 kap. 3 §.

Tillsynen över enskild verksamhet avser

1.verksamhet för vilken det krävs tillstånd enligt 7 kap. 1 § första stycket,

2.verksamhet som en kommun genom avtal enligt 2 kap. 5 § har överlämnat till enskild att utföra, samt

3.annan enskild verksamhet som kommunen upphandlar tjänster från för att fullgöra skyldigheter enligt denna lag.

Om underlåtenhet att iaktta skyldigheterna enligt lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn är av allvarligt slag, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksam- heten inte är tillståndspliktig får inspektionen besluta att förbjuda fortsatt verksamhet.

11 §

Om underlåtenhet att iaktta skyldigheterna enligt lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för omvårdnad och behandling m.fl. som tar emot barn är av all- varligt slag, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att åter- kalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är till- ståndspliktig får inspektionen besluta att förbjuda fortsatt verk- samhet.

14 kap.

1 §

Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får känne- dom om eller misstänker att ett barn far illa:

1. myndigheter vars verksam-

1. myndigheter vars verksam-

het berör barn och ungdom,

het berör barn och unga,

2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rätts- psykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminal- vården,

46

SOU 2014:3

Författningsförslag

3.anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och

4.de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får känne- dom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges

iförsta stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd.

Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om Barnombudsman.

16 kap.

3 §

Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltnings- domstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om

ansökan enligt 2 a kap. 8 §,

bistånd enligt 4 kap. 1 §,

– vägran eller

nedsättning av

fortsatt försörjningsstöd

enligt

4 kap. 5 §,

 

 

 

– förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 §,

 

– medgivande

enligt 6 kap.

– medgivande enligt

6 kap.

6 §,

 

6 a §,

 

medgivande enligt 6 kap. 12 §,

återkallelse av medgivande enligt 6 kap. 13 §,

samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller

avgifter eller förbehållsbelopp enligt 8 kap. 4–9 §§.

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En förvaltningsrätt eller kammarrätt får dock förordna att dess beslut ska verkställas först sedan det har vunnit laga kraft.

På begäran av sökanden får verkställandet av beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § senareläggas om verkställandet sker inom ett val- frihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem.

47

Författningsförslag SOU 2014:3

6 §

Till böter döms den som

1. överträder ett förbud eller en begränsning som har meddelats

med stöd av 5 kap. 2 §,

 

 

 

2. åsidosätter någon av bestäm-

2. åsidosätter någon av bestäm-

melserna i

6 kap. 6 § första

melserna i

6 kap.

6 och 6 a §§

stycket eller 12 § första stycket,

första styckena eller 12 § första

eller, om inte gärningen är belagd

stycket, eller, om inte gärningen

med straff i lagen (1997:192) om

är belagd med straff i lagen

internationell

adoptionsförmed-

(1997:192)

om

internationell

ling, 10 §,

 

adoptionsförmedling, 10 §,

3.utan tillstånd driver verksamhet som avses i 7 kap. 1 §,

4.i strid mot ett förbud som har meddelats enligt 13 kap. 9 eller 10 § fortsätter verksamheten.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 1 eller 2 får väckas endast efter medgivande av Socialstyrelsen.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket 3 eller 4 får väckas endast efter medgivande av Inspektionen för vård och omsorg.

I den mån huvudmannen för ett hem för vård eller boende, som drivs av landsting eller kom- mun, beslutar det, får de som bereds vård där inte inneha alkohol eller andra berusnings- medel. Detsamma gäller i fråga om injektionssprutor eller kanyler som kan användas för insprutning i människokroppen.

Om sådan egendom påträffas hos en intagen eller någon annan- stans inom hemmet utan att det finns känd ägare till den, får den omhändertas. Den som förestår hemmet skall låta förstöra eller försälja egendomen enligt bestäm- melserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Belopp som erhålls

7 §

I den mån huvudmannen för ett hem för omvårdnad och behandling, som drivs av kom- mun eller landsting beslutar det, får de som bereds vård där inte inneha alkohol eller andra berus- ningsmedel. Detsamma gäller i fråga om injektionssprutor eller kanyler som kan användas för insprutning i människokroppen.

Om sådan egendom påträffas hos en intagen eller någon annan- stans inom hemmet utan att det finns känd ägare till den, får den omhändertas. Den som förestår hemmet ska låta förstöra eller försälja egendomen enligt bestäm- melserna om beslagtagen egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alko- holhaltiga drycker m.m. Belopp

48

SOU 2014:3 Författningsförslag

vid försäljning tillfaller staten.

som erhålls vid försäljning till-

 

faller staten.

1.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

2.Socialnämnden ska ha fattat beslut om medgivande till jour-

hem enligt bestämmelserna i 6 kap. 6, 6 b och 6 d §§ senast den 31 december 2015.

3.Tillstånd för hem för vård eller boende som har meddelats före den 1 juli 2015 ska likställas med tillstånd för hem för omvård- nad och behandling efter den 1 juli 2015.

4.Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ som har påbörjat verksamhet i form av boende för stöd och tillsyn för personer i åldern 18 till och med 20 år före ikraftträdandet, får fortsätta sin verksamhet utan tillstånd vid ikraftträdandet. Tillstånd ska sökas senast den 31 december 2015. Verksamheten får efter ansökan om tillstånd fortsätta i avvaktan på tillståndsmyndighetens beslut i ärendet. Kommun som driver sådan verksamhet ska anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg senast den 31 december 2015.

5.Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ som har påbörjat verksamhet som förmedlar familje- hem och jourhem för barn till socialnämnder i förening med stöd och handledning till hemmen före ikraftträdandet, får fortsätta sin verk- samhet utan tillstånd vid ikraftträdandet. Tillstånd ska sökas senast den 31 december 2015. Verksamheten får efter ansökan om tillstånd fortsätta i avvaktan på tillståndsmyndighetens beslut i ärendet.

49

Författningsförslag

SOU 2014:3

1.2Förslag till

lag om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

Härigenom föreskrivs att 16 och 26 §§ förundersöknings- kungörelsen (1947:948) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 §

 

 

 

 

Skall förhör hållas med barn i

Ska förhör hållas med barn i

fall

som

avses

i

15 §,

skall

fall

som avses

i

15 §,

ska

socialnämnden, om hinder inte

socialnämnden, om hinder inte

möter, i god tid underrättas om

möter, i god tid underrättas om

tid och plats för förhöret.

tid och plats för förhöret.

Detsamma gäller i fråga om

Detsamma gäller i fråga om

förhör i andra fall med barn som

förhör i andra fall med personer

inte fyllt 20 år, om det finns skäl

som inte fyllt 20 år, om det

till antagande att vad som före-

finns skäl till antagande att vad

kommit bör föranleda ingripande

som förekommit bör föranleda

från socialnämnden.

 

 

 

ingripande från socialnämnden.

Skall förhör hållas med den

Ska förhör hållas med den

som är intagen i ett sådant hem

som är intagen i ett särskilt

som anges i 12 § lagen (1990:52)

ungdomshem som anges i 12 §

med särskilda bestämmelser om

lagen

(1990:52)

med

särskilda

vård av unga i anledning av brott

bestämmelser om vård av unga i

eller lagstridig gärning av den

anledning av brott eller lag-

intagne, skall även den som

stridig gärning av den intagne,

förestår hemmet underrättas.

ska även den som förestår

 

 

 

 

 

 

 

hemmet underrättas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 §

 

 

 

 

Om det med hänsyn till vad

Om det med hänsyn till vad

som

föreskrivs

i

24 kap.

4 §

som

föreskrivs

i 24 kap.

4 §

rättegångsbalken

finns

anled-

rättegångsbalken

finns anled-

ning anta att häktning inte får

ning anta att häktning inte får

ske

om

övervakning

ordnas,

ske om övervakning ordnas, ska

skall åklagaren så snart det kan

åklagaren så snart det kan ske

ske

försöka ordna

nödvändig

försöka ordna nödvändig över-

övervakning.

 

 

 

 

vakning.

 

 

 

50

SOU 2014:3 Författningsförslag

Övervakning får

anordnas i

Övervakning

får anordnas i

den misstänktes hem eller annat

den misstänktes hem eller annat

enskilt hem eller genom att den

enskilt hem eller genom att den

misstänkte placeras

i lämplig

misstänkte placeras

i lämplig

institution. Är den

misstänkte

institution. Är

den

misstänkte

redan placerad i en institution,

redan placerad i en institution,

skall åklagaren överväga huru-

ska åklagaren överväga huruvida

vida särskild övervakning kan vara

särskild övervakning

kan

vara

erforderlig där samt i samråd med

erforderlig där samt i samråd

den som förestår vården försöka

med den som förestår vården för-

få till stånd en sådan övervak-

söka få till stånd en sådan över-

ning.

 

vakning.

 

 

 

Övervakning i hem för vård

Övervakning

i

hem

för

eller boende inom socialtjänsten

omvårdnad och behandling inom

får ej anordnas utan särskilt

socialtjänsten får ej

anordnas

medgivande av länsstyrelsen.

utan särskilt

medgivande

av

 

 

länsstyrelsen.

 

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

51

Författningsförslag

SOU 2014:3

1.3Förslag till

lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Härigenom föreskrivs att 11, 15, 18, 20 och 43 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Socialnämnden bestämmer hur vården av den unge skall ordnas och var han eller hon skall vistas under vårdtiden. I fråga om den som vårdas i ett hem som avses i 12 § första stycket får dock Statens institutionsstyrelse i samband med att den unge transporteras besluta att han eller hon tillfälligt skall vistas i ett annat sådant hem.

Nämnden får medge att den unge vistas i sitt eget hem, om detta kan antas vara bäst ägnat att främja vården av honom eller henne. Vård med stöd av denna lag skall dock alltid inledas utan- för den unges eget hem.

Om nämndens beslut enligt första eller andra stycket inte kan avvaktas, får ordföranden eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta i frågan. Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Nämnden eller den åt vilken nämnden har uppdragit vården skall ha uppsikt över den unge och, i den utsträckning det behövs för att genomföra vården,

11 §

Socialnämnden bestämmer hur vården av den unge ska ordnas och var han eller hon ska vistas under vårdtiden. I fråga om den som vårdas i ett särskilt ungdomshem som avses i 12 § första stycket får dock Statens institutionsstyrelse i samband med att den unge transporteras besluta att han eller hon tillfälligt ska vistas i ett annat sådant hem.

Nämnden får medge att den unge vistas i sitt eget hem, om detta kan antas vara bäst ägnat att främja vården av honom eller henne. Vård med stöd av denna lag ska dock alltid inledas utan- för den unges eget hem.

Om nämndens beslut enligt första eller andra stycket inte kan avvaktas, får ordföranden eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta i frågan. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Nämnden eller den åt vilken nämnden har uppdragit vården ska ha uppsikt över den unge och, i den utsträckning det behövs för att genomföra vården,

52

SOU 2014:3 Författningsförslag

bestämma om hans eller hennes

bestämma om hans eller hennes

personliga förhållanden.

personliga förhållanden.

Nämnden har under vårdtiden samma ansvar som vårdnads- havaren för att den unges grundläggande rättigheter enligt 6 kap.

1 § föräldrabalken tillgodoses.

 

 

 

 

 

 

 

 

15 §

 

 

Om den unge vårdas på

Om den unge vårdas på

någon grund som anges i 3 §

någon grund som anges i 3 §

och vistas i ett hem för särskilt

och vistas i ett särskilt ungdoms-

noggrann tillsyn, får han eller

hem, får han eller hon hindras

hon hindras att lämna hemmet

att lämna hemmet och i övrigt

och i övrigt underkastas den

underkastas den begränsning av

begränsning

av

rörelsefriheten

rörelsefriheten som är nödvändig

som är nödvändig för att vården

för att vården ska kunna genom-

skall

kunna

genomföras.

Den

föras. Den

unges

rörelsefrihet

unges

rörelsefrihet

får

också

får också inskränkas när det be-

inskränkas när det behövs av

hövs av hänsyn till andra intagnas

hänsyn till andra intagnas eller

eller personalens säkerhet.

personalens säkerhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 §

 

 

Bestämmelserna i 16 och 17 §§

Bestämmelserna i 16 och 17 §§

skall gälla för alla som vårdas i ett

ska gälla för alla som vårdas i ett

hem för särskilt noggrann tillsyn,

särskilt ungdomshem, om det är

om det är nödvändigt för att

nödvändigt

för att genomföra

genomföra vården och upprätt-

vården och upprätthålla ordningen

hålla ordningen vid hemmet och

vid hemmet och regeringen, eller

regeringen, eller efter regeringens

efter regeringens bemyndigande,

bemyndigande,

Statens

insti-

Statens

institutionsstyrelse

tutionsstyrelse medger det.

 

medger det.

 

 

 

 

 

 

 

 

20 §

 

 

Har narkotika, alkoholhaltiga

Har narkotika, alkoholhaltiga

drycker, andra berusningsmedel,

drycker, andra berusningsmedel,

sådana medel som avses i lagen

sådana medel som avses i lagen

(1991:1969)

om

förbud

mot

(1991:1969)

om

förbud mot

vissa dopningsmedel eller sådana

vissa dopningsmedel eller sådana

varor som omfattas av lagen

varor som omfattas av lagen

(1999:42) om förbud mot vissa

(1999:42) om förbud mot vissa

hälsofarliga

varor

omhänder-

hälsofarliga

varor

omhänder-

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Författningsförslag

SOU 2014:3

tagits enligt 16 eller 19 § eller har sådan egendom påträffats inom ett hem för särskilt nog- grann tillsyn utan att det finns någon känd ägare till egendomen, skall Statens institutionsstyrelse låta förstöra eller försälja egen- domen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § första stycket 1 lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller staten.

Detsamma skall gälla i fråga om injektionssprutor, kanyler och andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befatt- ning med narkotika.

tagits enligt 16 eller 19 § eller har sådan egendom påträffats inom ett särskilt ungdomshem utan att det finns någon känd ägare till egendomen, ska Statens institutionsstyrelse låta förstöra eller försälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2 § första stycket 1 lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Belopp som har erhållits vid för- säljning tillfaller staten.

Detsamma ska gälla i fråga om injektionssprutor, kanyler och andra föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befatt- ning med narkotika.

 

43 §

Polismyndigheten skall lämna

Polismyndigheten ska lämna

biträde för att på begäran av

biträde för att på begäran av

1.socialnämnden eller nämndens ordförande eller rätten bereda en läkare, som avses i 32 §, tillträde till den unges hem eller för att föra den unge till läkarundersökningen,

2.socialnämnden eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden har förordnat genomföra beslut om vård eller omhänder- tagande med stöd av denna lag, och

3. Statens institutionsstyrelse efterforska och återhämta den som vårdas vid ett hem för särskilt noggrann tillsyn på någon grund som anges i 3 §, om den unge har avvikit från hemmet, eller för att ombesörja någon annan för- flyttning av honom eller henne.

3. Statens institutionsstyrelse efterforska och återhämta den som vårdas vid ett särskilt ung- domshem på någon grund som anges i 3 §, om den unge har avvikit från hemmet, eller för att ombesörja någon annan för- flyttning av honom eller henne.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

54

1. familjehem, jourhem, hem för omvårdnad och behandling, boende för stöd och tillsyn eller be- handlingsverksamhet med familje- boende enligt 6 kap. socialtjänst- lagen (2001:453),

SOU 2014:3

Författningsförslag

1.4Förslag till

lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Härigenom föreskrivs att 16 d § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 d §

En kommun har ansvar enligt denna lag gentemot en person som till följd av ett beslut av kommunen är bosatt i en annan kommun i

1. familjehem eller hem för vård eller boende enligt 6 kap. socialtjänstlagen (2001:453),

2.boende för service och omvårdnad för äldre människor enligt 5 kap. 5 § andra stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänst- lagen, eller

3.bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

55

Författningsförslag

SOU 2014:3

1.5Förslag till

lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1998:620) om belastnings- register ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

9 §

En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter ska på begäran lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår.

En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret

1.för att kunna ta till vara sin rätt i ett främmande land eller få tillstånd att resa in, bosätta sig eller arbeta där,

2.enligt bestämmelser i skollagen (2010:800),

3.enligt bestämmelser i lagen (2005:405) om försäkrings- förmedling,

4. enligt bestämmelser i lagen

(2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn, eller

4. enligt bestämmelser i lagen

(2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för omvårdnad och behandling m.fl. som tar emot barn,

5.enligt bestämmelser i lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, eller

6.enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Regeringen, eller i fråga om andra stycket punkterna 1–3 den myndighet regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag ska innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

56

SOU 2014:3

Författningsförslag

1.6Förslag till

lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Härigenom föreskrivs att 8 a § lagen (1998:621) om misstanke- register ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret. Regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag skall innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret skall vara skriftlig och undertecknad av den sökande.

8 a §

En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för omvårdnad och behandling m.fl. som tar emot barn har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret.

Regeringen får meddela före- skrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag ska innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

57

Författningsförslag

SOU 2014:3

1.7Förslag till

lag om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2007:171) om register- kontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn

dels att beteckningen på lagen ska vara lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för omvårdnad och behandling m.fl. som tar emot barn,

dels att 1 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

Hem för vård eller boende

Hem

för

omvårdnad och

enligt

6 kap. 1 §

socialtjänst-

behandling, boende för stöd och

lagen (2001:453) som tar emot

tillsyn samt behandlingsverksam-

barn får inte anställa någon om

het med

familjeboende

enligt

inte kontroll gjorts av register

6 kap.

 

1 §

socialtjänstlagen

som förs enligt lagen (1998:620)

(2001:453) som tar emot barn får

om

belastningsregister

och

inte anställa någon om inte

lagen (1998:621) om misstanke-

kontroll gjorts av register som

register avseende

honom

eller

förs enligt lagen (1998:620) om

henne. Detsamma skall gälla den

belastningsregister

och

lagen

som, utan att det innebär anställ-

(1998:621) om misstankeregister

ning, erbjuds uppdrag, praktik-

avseende

honom

eller

henne.

tjänstgöring eller liknande vid ett

Detsamma ska gälla den som,

sådant hem under omständig-

utan att det innebär anställning,

heter liknande dem som före-

erbjuds

 

uppdrag,

praktiktjänst-

kommer vid en anställning inom

göring eller liknande vid ett

verksamheten.

 

 

sådant hem under omständig-

 

 

 

 

heter liknande dem som före-

 

 

 

 

kommer vid en anställning inom

 

 

 

 

verksamheten.

 

 

 

Den som erbjuds en anställ-

Den som erbjuds en anställ-

ning,

uppdrag,

praktiktjänst-

ning,

uppdrag,

praktiktjänst-

göring eller liknande vid ett sådant

göring eller liknande vid en

hem för vård eller boende som

sådan

verksamhet

som

sägs i

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOU 2014:3 Författningsförslag

sägs i första stycket, skall till den

första stycket, ska till den som

som erbjuder anställningen lämna

erbjuder

anställningen lämna

utdrag ur belastningsregistret

utdrag ur

belastningsregistret

och misstankeregistret.

och misstankeregistret.

Skyldigheten att lämna utdrag ur register gäller dock inte om den som erbjuder anställningen, uppdraget, praktiktjänstgöringen

eller liknande själv inhämtar utdraget.

 

 

 

Utdraget skall vara högst sex

Utdraget ska vara högst sex

månader gammalt. I lagen om

månader gammalt. I lagen om

belastningsregister

och

lagen om

belastningsregister och lagen om

misstankeregister

finns

bestäm-

misstankeregister

finns

bestäm-

melser om att regeringen får

melser om att regeringen får

meddela föreskrifter om inne-

meddela föreskrifter om inne-

hållet i sådana utdrag.

 

hållet i sådana utdrag.

 

 

 

 

4 §

 

 

 

I 13 kap. 11 § socialtjänst-

I

13 kap. 11 § socialtjänst-

lagen (2001:453) finns bestäm-

lagen (2001:453) finns bestäm-

melser om förbud att driva hem

melser om förbud att driva hem

för vård eller boende på grund

för

omvårdnad

och behandling,

av underlåtenhet att göra register-

boende för stöd och tillsyn samt be-

kontroll enligt 1 §.

 

 

handlingsverksamhet med

familje-

 

 

 

boende på grund av underlåten-

 

 

 

het

att göra

registerkontroll

 

 

 

enligt 1 §.

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

59

Författningsförslag

SOU 2014:3

1.8Förslag till

lag om ändring i socialförsäkringsbalken (2010:110)

Härigenom föreskrivs att 15 kap. 10 §, 96 kap. 8 §, 102 kap. 20 § och 106 kap. 6–8, 13, 19, 27 och 31 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

15 kap.

10 §

Vid tillämpningen av 9 § beaktas inte barn i familjehem eller i hem för vård eller boende som avses i 106 kap. 6 och 7 §§.

Vid tillämpningen av 9 § beaktas inte barn i familjehem, jourhem, hem för omvårdnad och behandling, boende för stöd och tillsyn eller barn i behandlings- verksamhet med familjeboende som avses i 106 kap. 6 och 7 §§.

96 kap.

När ett barn bor i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende, kan bidrag lämnas även till föräldern eller föräldrarna, om det finns särskilda skäl.

8 §

När ett barn bor i ett familjehem, jourhem, hem för omvårdnad och behandling, boende för stöd och tillsyn eller i en be- handlingsverksamhet med familje- boende, kan bidrag lämnas även till föräldern eller föräldrarna, om det finns särskilda skäl.

102 kap.

20 §

När den bidragsgrundande inkomsten och reducerings- inkomsten beräknas ska den handläggande myndigheten bortse från sådan förändring i utbetalning av aktivitetsersättning, sjuk- ersättning, pensionsförmåner, äldreförsörjningsstöd och livränta som föranleds av att den försäkrade

– är häktad,

60

SOU 2014:3

Författningsförslag

är intagen i kriminalvårdsanstalt,

är intagen i ett hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga för verkställighet av sluten ungdomsvård, eller

– på grund av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan vistas i ett sådant familjehem eller hem för vård eller boende som avses i socialtjänstlagen (2001:453).

– på grund av skyddstillsyn med särskild behandlingsplan vistas i ett sådant familjehem, hem för omvårdnad och behand- ling, boende för stöd och tillsyn eller i en behandlingsverksamhet med familjeboende som avses i socialtjänstlagen (2001:453).

 

 

106 kap.

 

 

 

6 §

 

Om socialnämnden begär det

Om socialnämnden begär det

får

Försäkringskassan

besluta

får Försäkringskassan besluta

att

familjehemsförälder

till ett

att familjehems- och jourhems-

barn som har placerats av social-

förälder till ett barn som har

nämnden ska få barnbidraget.

placerats av socialnämnden ska

 

 

 

få barnbidraget.

 

Har ett barn placerats i enskilt hem av någon annan än social-

nämnden, får Försäkringskassan besluta att familjehemsföräldern ska få barnbidraget om den som annars skulle få bidraget begär det.

7 §

Om ett barn vid ingången av en viss månad vårdas i ett hem för vård eller boende inom social- tjänsten, har det kommunala organ som svarar för vårdkost- naden rätt att få barnbidraget för den månaden som bidrag till denna kostnad. Uppkommer överskott, ska detta redovisas till den som annars är berättigad att få bidraget.

Om ett barn vid ingången av en viss månad vårdas i ett hem för omvårdnad och behandling, boende för stöd och tillsyn eller be- handlingsverksamhet med familje- boende inom socialtjänsten, har det kommunala organ som svarar för vårdkostnaden rätt att få barn- bidraget för den månaden som bidrag till denna kostnad. Upp- kommer överskott, ska detta redovisas till den som annars är berättigad att få bidraget.

61

Författningsförslag

SOU 2014:3

8 §

Underhållsstöd lämnas inte för sådan kalendermånad då barnet under hela månaden

1.på statens bekostnad får vård på institution eller annars kost och logi,

2.bor i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller

3. vårdas i

familjehem eller

 

3. vårdas i

familjehem,

jour-

hem för vård eller boende inom

hem, hem för omvårdnad och

socialtjänsten.

 

 

behandling, boende för stöd och

 

 

 

tillsyn

eller

behandlingsverksam-

 

 

 

het

med

familjeboende

inom

 

 

 

socialtjänsten.

 

 

 

 

 

 

13 §

 

 

 

 

 

 

 

För varje dag då en försäkrad

 

För varje dag då en försäkrad

som får sjukpenning vistas i ett

som får sjukpenning vistas i ett

sådant familjehem eller hem för

sådant

familjehem,

hem

för

vård eller boende inom social-

omvårdnad

 

och

behandling,

tjänsten som ger vård och behand-

boende för stöd och tillsyn eller i

ling åt missbrukare av alkohol

en

behandlingsverksamhet

med

eller narkotika, ska han eller hon

familjeboende

inom socialtjänsten

betala för sitt uppehälle på

som ger vård och behandling åt

begäran av den som svarar för

missbrukare

 

av

alkohol

eller

vårdkostnaderna.

 

narkotika, ska han eller hon betala

 

 

 

för sitt uppehälle på begäran av

 

 

 

den som svarar för vård-

 

 

 

kostnaderna.

 

 

 

 

 

 

 

19 §

 

 

 

 

 

 

 

Om en försäkrad som får

 

Om en försäkrad som får

sjukersättning

eller

aktivitets-

sjukersättning

eller

aktivitets-

ersättning vistas i ett familjehem

ersättning vistas i ett familjehem,

eller hem för vård eller boende

hem för omvårdnad och behand-

inom socialtjänsten på grund av

ling, boende för stöd och tillsyn

skyddstillsyn

med

särskild

eller i en behandlingsverksamhet

behandlingsplan, ska

han eller

med familjeboende inom social-

hon för varje dag betala för sitt

tjänsten på grund av skydds-

uppehälle när

staten

bekostar

tillsyn

med

särskild behand-

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOU 2014:3 Författningsförslag

vistelsen. Detsamma gäller för

lingsplan, ska han eller hon för

tid när den försäkrade vistas

varje dag betala för sitt uppehälle

utanför anstalt enligt 11 kap. 3 §

när staten bekostar vistelsen.

fängelselagen (2010:610).

Detsamma gäller för tid när den

 

försäkrade vistas utanför anstalt

 

enligt 11 kap. 3 § fängelselagen

(2010:610).

27 §

Den försäkrade ska betala för sitt uppehälle för varje dag som

han eller hon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. är häktad eller intagen i anstalt, eller

 

 

 

2. vistas i

familjehem

eller

 

2. vistas i

familjehem,

hem

hem för vård eller boende inom

för

omvårdnad och

behandling,

socialtjänsten på grund av skydds-

boende för stöd och tillsyn eller i

tillsyn med särskild behandlings-

en

behandlingsverksamhet

med

plan.

 

 

 

 

 

familjeboende

inom socialtjänsten

 

 

 

 

 

 

på grund av skyddstillsyn med

 

 

 

 

 

 

särskild behandlingsplan.

 

Vid vistelse i ett familjehem

 

Vid vistelse i ett familjehem,

eller ett hem för vård eller

ett hem för omvårdnad och

boende gäller detta endast när

behandling, boende för stöd och

staten bekostar vistelsen.

 

tillsyn eller i en behandlingsverk-

 

 

 

 

 

 

samhet med familjeboende gäller

 

 

 

 

 

 

detta endast när staten bekostar

 

 

 

 

 

 

vistelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 §

 

 

 

 

Om den som får omställ-

 

Om den som får omställ-

ningspension, garantipension till

ningspension, garantipension till

omställningspension eller änke-

omställningspension eller änke-

pension vistas i ett familjehem

pension vistas i ett familjehem,

eller hem för vård eller boende

hem för omvårdnad och behand-

inom socialtjänsten på grund av

ling, boende för stöd och tillsyn

skyddstillsyn med särskild be-

eller i en behandlingsverksamhet

handlingsplan ska han eller hon

med familjeboende inom social-

för varje dag betala för sitt

tjänsten på grund av skydds-

uppehälle

när

staten

bekostar

tillsyn med särskild behand-

vistelsen.

Detsamma

gäller för

lingsplan ska han eller hon för

tid när

en

pensionsberättigad

varje dag betala för sitt uppe-

vistas utanför

anstalt

enligt

hälle när

staten

bekostar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Författningsförslag

SOU 2014:3

11 kap.

3 §

fängelselagen vistelsen. Detsamma gäller för

(2010:610).

 

tid när

en pensionsberättigad

 

 

vistas

utanför

anstalt enligt

 

 

11 kap.

3 §

fängelselagen

 

 

(2010:610).

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

64

65

SOU 2014:3

Författningsförslag

1.9Förslag till

förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstförordningen (2001:937)

dels att det ska införas nya paragrafer, 3 kap. 1 a och 1 b, 2 a och 19 a §§,

dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 1–3, 5–11, 14 och 17–20 §§, 4 kap. 1– 1 a §§, 7 kap. 1 § och 8 kap. 2 § samt att rubrikerna närmast före 3 kap. 1, 3, 10 och 14 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1kap.

2 §

I förordningen finns bestämmelser om

– riksnormen och skälig levnadsnivå avseende särskilda boende-

former för äldre (2 kap.),

 

 

 

– vad som avses med hem för

– vad som avses med hem för

vård eller boende och familje-

omvårdnad och behandling, boende

hem (3 kap. 1 och 2 §§),

för stöd och tillsyn, behandlings-

 

 

verksamhet

med

familjeboende,

 

 

familjehem

och jourhem (3 kap.

 

 

1–1 b och 2–2 a §§),

– verksamheten vid hem för

– verksamheten vid hem för

vård eller boende

(3 kap. 3–

omvårdnad

och

behandling,

9 §§),

 

(3 kap. 3–9 §§),

 

 

 

verksamheten vid boende för

 

 

stöd och tillsyn och behandlings-

 

 

verksamhet

med

familjeboende

 

 

(3 kap. 3–5 och 7–8 §§),

– inskrivning i

och utskriv-

– inskrivning i

och utskriv-

ning från hem för vård eller

ning från hem för omvårdnad

boende (3 kap. 10–16 §§),

och behandling,

(3 kap. 10–

 

 

16 §§),

 

 

 

 

inskrivning i

och utskriv-

 

 

ning från boende för stöd och

 

 

tillsyn och

behandlingsverksam-

Författningsförslag

SOU 2014:3

het med familjeboende (3 kap.

11–15 §§),

hem som drivs av Statens institutionsstyrelse (3 kap. 17 och 18 §§),

vissa tillsynsfrågor som gäller barn och unga (3 kap. 19 och 20 §§),

tillståndspliktig verksamhet och verksamhet som står under Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn (4 kap.),

vissa uppgifter för socialnämnden (5 kap.),

avgifter vid vissa stöd- och hjälpinsatser samt vid vård av barn (6 kap.),

sammanställningar av personuppgifter och gallring (7 kap.),

vissa bemyndiganden (8 kap.).

 

 

 

 

3 kap.

 

 

 

 

 

 

Vård i familjehem och i hem

Vård utanför det egna hemmet

för vård eller boende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitioner

 

 

Definitioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §

 

 

 

 

 

 

Med hem för vård eller

Med hem för omvårdnad och

boende avses ett hem inom

behandling

avses

ett

boende

socialtjänsten

som

tar

emot

inom

socialtjänsten

som

tar

enskilda för vård eller behand-

emot

enskilda för

omvårdnad

ling i förening med ett boende.

och behandling, av personal som

Om ett sådant hem drivs av ett

finns

tillgänglig i verksamhetens

bolag, en förening, en samfällig-

lokaler (HOB).

 

 

 

 

het, en stiftelse eller en enskild

Om ett sådant hem drivs av

individ krävs dessutom att verk-

ett bolag, en förening, en sam-

samheten bedrivs yrkesmässigt.

fällighet, en stiftelse eller en

 

 

 

 

 

enskild individ krävs

dessutom

 

 

 

 

 

att hemmet bedrivs som närings-

 

 

 

 

 

verksamhet.

 

 

 

 

 

Som hem för vård eller

Som hem för omvårdnad och

boende räknas inte sådana sär-

behandling

räknas

inte

sådana

skilda boendeformer som avses i

särskilda boendeformer

som

5 kap.

5 § andra stycket

eller

avses i 5 kap. 5 § andra stycket

5 kap.

7 §

tredje

stycket

eller

5 kap.

7 § tredje

stycket

socialtjänstlagen (2001:453).

socialtjänstlagen (2001:453).

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOU 2014:3

Författningsförslag

1 a §

Med boende för stöd och till- syn avses ett individuellt boende inom socialtjänsten som tar emot enskilda från 16 år för anpassat stöd och tillsyn av särskilt av- delad personal (stödboende).

1 b §

Med behandlingsverksamhet med familjeboende avses en verk- samhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda för omvårdnad och behandling, i förening med ett boende i en familj (behandling i familj). Minst en familjemedlem ska ha sin huvudsakliga anställ- ning i verksamheten.

2 §

Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.

Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande omvårdnad och fostran eller vuxna för omvårdnad och inte bedrivs som näringsverksamhet.

2 a §

Med jourhem avses ett enskilt hem som på uppdrag av social- nämnden vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig omvårdnad och fostran och inte bedrivs som näringsverksamhet.

67

Författningsförslag SOU 2014:3

Verksamheten vid hem för

Krav på verksamheten

vård eller boende

 

 

3 §

Verksamheten vid hem för vård eller boende skall bygga på förtroende för och samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen i hemmet upplevs som meningsfull. Den enskildes integritet skall respekteras. De insatser som görs skall anpassas till den enskildes individuella behov och förutsättningar.

Verksamheten vid hem för omvårdnad och behandling, boende för stöd och tillsyn och be- handlingsverksamhet med familje- boende ska bygga på förtroende för och samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen i hemmet upplevs som meningsfull. Den enskildes integritet ska respekteras. De insatser som görs ska anpassas till den enskildes individuella behov och förutsättningar.

5 §

Vid varje hem för vård eller boende skall det finnas en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten. Det skall också finnas sådan personal som i övrigt behövs för en ändamålsenlig verksamhet.

Vid varje hem för omvårdnad och behandling, boende för stöd och tillsyn samt behandlings- verksamhet med familjeboende ska det finnas en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten. Det ska också finnas sådan personal som i övrigt behövs för en ändamåls- enlig verksamhet.

Hem som avses i 12 § lagen

(1990:52) med särskilda bestäm- melser om vård av unga skall ha tillgång till läkare. En sådan läkare bör ha specialist- kompetens inom barn- och ung- domspsykiatri eller allmän psykiatri.

6 §

Särskilda ungdomshem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga ska ha tillgång till läkare. En sådan läkare bör ha specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri eller all- män psykiatri.

68

SOU 2014:3

Författningsförslag

Hem som ger vård och behandling åt missbrukare av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel bör ha tillgång till läkare med särskilda kunskaper som är lämpade för denna verksamhet.

Dessutom bör hem som avses i denna bestämmelse ha tillgång till psykologisk expertis.

7 §

Den som vårdas i ett familje- hem eller i ett hem för vård eller boende och vars skolplikt har upphört bör vid behov ges möjlighet till kompletterande undervisning och lämplig yrkes- utbildning. I varje fall bör han eller hon ges möjlighet till sådan arbetsträning eller annan grund- läggande yrkesträning som underlättar för honom eller henne att få anställning eller fortsatt yrkesutbildning.

Den som vårdas i ett familje- hem, hem för omvårdnad och behandling, boende för stöd och tillsyn eller i en behandlings- verksamhet med familjeboende och vars skolplikt har upphört bör vid behov ges möjlighet till kompletterande undervisning och lämplig yrkesutbildning. I varje fall bör han eller hon ges möjlighet till sådan arbets- träning eller annan grund- läggande yrkesträning som under- lättar för honom eller henne att få anställning eller fortsatt yrkes- utbildning.

8 §

Om den som vårdas i ett hem för vård eller boende drabbas av allvarlig sjukdom eller av all- varligt olycksfall skall någon anhörig till denne samt social- nämnden underrättas utan dröjsmål.

Om den som vårdas i ett hem för omvårdnad och behandling, boende för stöd och tillsyn eller be- handlingsverksamhet med familje- boende drabbas av allvarlig sjuk- dom eller av allvarligt olycksfall ska någon anhörig eller annan närstående till denne samt socialnämnden underrättas utan dröjsmål.

69

Författningsförslag

SOU 2014:3

9 §

Om en domstol eller en annan myndighet begär att den som vårdas i ett hem för vård eller boende skall inställa sig hos myndigheten, skall han eller hon ges möjlighet att göra det. Om inställelsen skulle vara uppen- bart olämplig ur vårdsynpunkt eller annat hinder finns mot inställelsen, skall detta omedel- bart anmälas hos myndigheten.

Inskrivning i hem för vård eller boende

Statens institutionsstyrelse beslutar om inskrivning i de hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 3 § socialtjänst- lagen (2001:453).

Om en domstol eller en annan myndighet begär att den som vårdas i ett hem för omvårdnad och behandling ska inställa sig hos myndigheten, ska han eller hon ges möjlighet att göra det. Om inställelsen skulle vara uppenbart olämplig ur vårdsynpunkt eller annat hinder finns mot inställelsen, ska detta omedelbart anmälas hos myndigheten.

Inskrivning

10 §

Statens institutionsstyrelse beslutar om inskrivning i de särskilda ungdomshem och LVM- hem som avses i 6 kap. 3 § social- tjänstlagen (2001:453).

Av 25 § andra stycket lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall framgår att det förutom ett beslut om inskrivning fordras ett särskilt intagningsbeslut för den som tas in med stöd av nämnda lag.

För ungdomar som vårdas enligt lagen (1998:603) om verk- ställighet av sluten ungdomsvård gäller särskilda regler.

11 §

Inskrivning i ett annat hem för vård eller boende än sådant som drivs av Statens institutionsstyrelse sker efter ansökan. Föreståndaren beslutar om inskrivning, om inte huvudmannen har bestämt annorlunda. Har huvudmannen bestämt en annan ordning för

Inskrivning i ett annat hem för omvårdnad och behandling

än sådant som drivs av Statens institutionsstyrelse samt i ett boende för stöd och tillsyn eller i en behandlingsverksamhet med familjeboende sker efter ansökan. Föreståndaren beslutar om inskrivning, om inte huvud-

70

SOU 2014:3 Författningsförslag

inskrivningen ska denne med-

mannen

har

bestämt annor-

dela Inspektionen för vård och

lunda.

Har

huvudmannen

omsorg vad som gäller.

bestämt en annan ordning för

 

inskrivningen

ska denne med-

dela Inspektionen för vård och omvårdnad vad som gäller.

Vid inskrivningsbeslutet ska det särskilt kontrolleras att hemmet är lämpligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder,

utveckling, utbildning och personliga förhållanden i övrigt.

 

Utskrivning

från hem

för

Utskrivning

 

 

 

vård eller boende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 §

 

 

 

 

 

När behovet av vård i

När behovet av vård i

hemmet har upphört ska den

hemmet har upphört ska den

som vårdas skrivas ut. Statens

som vårdas skrivas ut. Statens

institutionsstyrelse beslutar

om

institutionsstyrelse beslutar

om

utskrivning från hem för vård

utskrivning

från

de särskilda

eller boende som avses i 6 kap.

ungdomshem och LVM-hem som

3 § socialtjänstlagen (2001:453).

avses i

6 kap.

3 § socialtjänst-

I övriga fall beslutar före-

lagen (2001:453). I övriga fall

ståndaren

om

utskrivning,

om

beslutar

 

föreståndaren

om

inte huvudmannen har bestämt

utskrivning, om inte huvud-

annorlunda. För den som vårdas

mannen har bestämt annor-

enligt

socialtjänstlagen

ska

lunda. För den som vårdas

utskrivning ske tidigare om den

enligt

socialtjänstlagen

ska

enskilde eller dennes vårdnads-

utskrivning ske tidigare om den

havare begär det. Om den

enskilde eller dennes vårdnads-

enskilde

har

förvaltare enligt

havare begär det. Om den

11 kap.

7 § föräldrabalken

och

enskilde

har

förvaltare enligt

angelägenheten

 

omfattas

av

11 kap.

7 §

föräldrabalken

och

dennes uppdrag, ska utskrivning

angelägenheten

 

omfattas

av

för den som vårdas enligt social-

dennes uppdrag, ska utskrivning

tjänstlagen

ske

tidigare

om

för den som vårdas enligt social-

förvaltaren begär det.

 

tjänstlagen

ske

tidigare

om

 

 

 

 

 

 

förvaltaren begär det.

 

Om den enskilde vårdas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga får han eller hon inte skrivas ut om inte socialnämnden har begärt eller medgivit det. Om

71

Författningsförslag

SOU 2014:3

Statens institutionsstyrelse enligt 11 § första stycket samma lag beslutar att den unge tillfälligtvis ska vistas på annat särskilt ungdomshem får dock han eller hon skrivas ut utan att social- nämnden har begärt eller medgivit det. Om utskrivning från vård med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall föreskrivs i den lagen

Särskilda regler om fastställande av slutdag för verkställighet av sluten ungdomsvård finns i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård.

 

 

17 §

 

Statens

institutionsstyrelse

Statens

institutionsstyrelse

anger vilka av de hem som avses

anger vilka av de hem som avses

i 6 kap.

3 § socialtjänstlagen

i 6 kap.

3 § socialtjänstlagen

(2001:453) som utgör hem för

(2001:453) som utgör särskilda

särskild tillsyn.

ungdomshem och LVM-hem.

För den som vårdas i ett hem för särskild tillsyn ska det i journalen alltid antecknas de beslut som fattas av Statens institutionsstyrelse enligt 11 § första stycket, 15 a–17 a, 19, 20 §§ och 43 § 3 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Även beslut enligt 31–32 a, 33 a–36 §§ och 45 § 4 lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ska antecknas i journalen.

18 §

För den som vårdas i ett särskilt ungdomshem eller LVM- hem ska det i journalen alltid antecknas de beslut som fattas av Statens institutionsstyrelse enligt 11 § första stycket, 15 a– 17 a, 19, 20 §§ och 43 § 3 lagen (1990:52) med särskilda bestäm- melser om vård av unga. Även beslut enligt 31–32 a, 33 a–36 §§ och 45 § 4 lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall ska antecknas i journalen.

19 §

Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn över hem för vård eller boende som tar emot barn eller unga ska omfatta regelbundna inspektioner. Inspektioner ska göras minst två gånger per år, varav åtminstone

Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn över hem för omvårdnad och behandling, boende för stöd och tillsyn eller behandlingsverksamhet med familjeboende som tar emot barn eller unga ska omfatta regel-

72

SOU 2014:3

Författningsförslag

en ska vara oanmäld. Den som genomför en inspektion ska samtala med de barn och unga som samtycker till det.

bundna inspektioner.

I hem för omvårdnad och behandling och i behandlings- verksamhet med familjeboende ska inspektioner göras minst två gånger per år, varav åtminstone en ska vara oanmäld.

I boenden för stöd och tillsyn ska inspektioner göras minst en gång per år.

Den som genomför en inspektion ska samtala med de barn och unga som samtycker till det.

I 13 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om att de boendes samtycke krävs för tillträde till bostäder vid tillsyn.

19 a §

Inspektionen för vård och omsorg ska regelbundet bedriva tillsyn över hur socialnämnden planerar och genomför sin familjehems- och jourhems- verksamhet.

Socialnämnden ska till

Inspektionen för vård och omsorg, anmäla beslut om att placera ytterligare barn eller unga i ett familjehem eller i ett jourhem där tre barn eller unga redan är placerade.

20 §

Inspektionen för vård och omsorg ska ta fram information som riktar sig till barn och unga som stadigvarande vistas i familjehem, hem för vård eller boende, eller sådana hem som avses i 6 kap. 3 § socialtjänst- lagen (2001:453), och till deras

Inspektionen för vård och omsorg ska ta fram information som riktar sig till barn och unga som stadigvarande vistas i familjehem, jourhem, hem för omvårdnad och behandling, boende för stöd och tillsyn, behandlingsverksamhet med

73

Författningsförslag

SOU 2014:3

vårdnadshavare. Informationen

familjeboende,

eller

sådana

ska kunna

distribueras på

särskilda ungdomshem och LVM-

lämpligt sätt

och innehålla

hem som avses

i 6 kap. 3 §

uppgifter om

 

socialtjänstlagen

(2001:453),

 

 

och till deras vårdnadshavare.

Informationen ska kunna distribueras på lämpligt sätt och innehålla uppgifter om

1.barns och ungas rättigheter,

2.inspektionens tillsyn,

3.barns och ungas möjligheter att kontakta inspektionen samt hur de når rätt person inom myndigheten, och

4.inspektionens möjligheter att samtala med barn utan att vårdnadshavaren har samtyckt till det eller är närvarande.

4kap.

1 §

En ansökan till Inspektionen för vård och omsorg om tillstånd som avses i 7 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) för att bedriva enskild verksamhet ska vara skriftlig och ange

1.vilken verksamhet som ska bedrivas,

2.vem som ska bedriva verksamheten,

3.hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning,

4.för vilka grupper verksamheten är avsedd,

5.hur verksamheten ska finansieras,

6.vem som ska förestå verksamheten, och

7.personalen samt dess utbildning och erfarenhet.

Ritningar

över

verksam-

Vid en ansökan om tillstånd

hetens lokaler

samt

uppgifter

för hem för omvårdnad och

om hur brandskyddet är ordnat

behandling ska även ritningar

ska fogas till ansökan.

 

över verksamhetens lokaler samt

 

 

 

uppgifter om hur brandskyddet

 

 

 

är ordnat fogas till ansökan.

Vid en ansökan om tillstånd för boende för stöd och tillsyn ska även en förteckning över de lägenheter eller motsvarande som ska ingå i stödboendet fogas till ansökan.

Vid en ansökan om tillstånd för behandlingsverksamhet med

74

SOU 2014:3

Författningsförslag

familjeboende ska även de familjer som ingår i verksamheten anges samt antal platser.

Vid en ansökan om tillstånd för verksamhet som förmedlar familjehem och jourhem för barn till socialnämnder i förening med stöd och handledning till hemmen, ska även uppgifter om antalet familjehem eller jourhem varje konsulent ska ansvara för anges.

Om sökanden är ett bolag, en förening, en samfällighet eller en stiftelse ska sökanden också bifoga bolagsordningen eller stadgarna och uppge vem som har behörighet att företräda bolaget, föreningen, samfälligheten eller stiftelsen.

1 a §

En anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt 7 kap. 1 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska vara skriftlig och ange

1.vem som bedriver verksamheten,

2.hur verksamheten bedrivs och dess omfattning,

3.för vilka grupper verksamheten är avsedd,

4.vem som förestår verksamheten, och

5.personalen samt dess utbildning och erfarenhet.

Ritningar

över

verksam-

För hem för omvårdnad och

hetens lokaler

samt

uppgifter

behandling

ska

även

ritningar

om hur brandskyddet är ordnat

över verksamhetens lokaler samt

ska fogas till anmälan.

 

uppgifter om hur brandskyddet

 

 

 

är ordnat fogas till anmälan.

 

 

 

Vid en anmälan av boende för

 

 

 

stöd och tillsyn ska även en

 

 

 

förteckning

över

de

lägenheter

 

 

 

eller motsvarande som ska ingå i

 

 

 

stödboendet fogas till anmälan.

 

 

 

Vid en anmälan av behand-

 

 

 

lingsverksamhet

med

familje-

 

 

 

boende ska även de familjer som

ingår i verksamheten anges samt antal platser.

75

Författningsförslag

SOU 2014:3

Om verksamheten bedrivs av ett bolag, en förening, en samfällighet eller en stiftelse ska bolagsordningen eller stadgarna samt uppgift om vem som har behörighet att företräda bolaget, föreningen, samfälligheten eller stiftelsen bifogas anmälan.

7kap.

1 §

Socialnämnden

ska

föra en

Socialnämnden ska föra en

förteckning över de barn som

förteckning över de barn som

enligt nämndens beslut vistas i

enligt nämndens beslut vistas i

familjehem eller efter nämndens

familjehem, jourhem eller

efter

medgivande i

något

annat

nämndens medgivande i

något

enskilt hem. Förteckningen ska

annat enskilt hem. Förteck-

föras på en särskild blankett.

ningen ska föras på en särskild

 

 

 

blankett.

 

Inspektionen för vård och omsorg får meddela föreskrifter om den särskilda blanketten.

Socialnämnden ska senast den 31 januari varje år ge in en kopia av förteckningen till Inspektionen för vård och omsorg.

8 kap.

Socialstyrelsen får meddela sådana föreskrifter som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa i verksamhet vid sådana hem som avses i 6 kap. 3 § socialtjänst- lagen (2001:453).

2 §

Socialstyrelsen får meddela sådana föreskrifter som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa i verksamhet vid sådana särskilda ungdomshem och LVM-hem som avses i 6 kap. 3 § socialtjänst- lagen (2001:453).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

76

SOU 2014:3

Författningsförslag

1.10Förslag till

förordning om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §

Varje socialnämnd ska lämna uppgifter till Socialstyrelsen om enskilda som varit föremål för nämndens åtgärder i fråga om

a)ekonomiskt bistånd som lämnats enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) och ekonomisk hjälp i annat fall,

b)annat bistånd enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen som avser insatser till äldre och personer med funktionshinder samt de avgifter som debiterats för sådana insatser,

c)förordnande av kontaktperson enligt 3 kap. 6 b § första

stycket socialtjänstlagen

d) vistelse i familjehem och i hem för vård eller boende samt den ersättning som utgivits av kommunen för vård och fostran av barn i familjehem,

d) vistelse i familjehem, jourhem, hem för omvårdnad och behandling, boende för stöd och tillsyn och i behandlings- verksamhet med familjeboende samt den ersättning som utgivits av kommunen för omvårdnad och fostran av barn i familje- hem,

e)åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,

f)åtgärder enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

g)introduktionsersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

77

Författningsförslag

SOU 2014:3

1.11Förslag till

förordning om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

Härigenom föreskrivs att 7 § barnbidragsförordningen (1986:386) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

7 §

 

 

 

När ett barn skrivs in i eller

När ett barn skrivs in i eller

skrivs ut från ett hem för vård

skrivs ut från ett hem för

eller boende inom social-

omvårdnad

och

behandling,

tjänsten, skall

föreståndaren

boende för stöd och tillsyn eller

genast underrätta

Försäkrings-

behandlingsverksamhet

med

kassan.

 

familjeboende inom social-

 

 

tjänsten

ska

föreståndaren

 

 

genast underrätta

Försäkrings-

 

 

kassan.

 

 

 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

78

SOU 2014:3

Författningsförslag

1.12Förslag till

förordning om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Härigenom föreskrivs att 2 § förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §

Med familjehem avses i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade detsamma som i 3 kap. 2 § socialtjänst- förordningen (2001:937).

Bestämmelserna i 6 kap. 6 och

6 b–c §§ socialtjänstlagen (2001:453) ska tillämpas på utred- ningar av sådana familjehem som avses i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

79

Författningsförslag

SOU 2014:3

1.13Förslag till

förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

Härigenom föreskrivs att 11 och 22 §§ förordningen (1999:1134) om belastningsregister ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11 §

Uppgifter ur belastningsregistret om brott som lett till någon annan påföljd än penningböter ska lämnas ut om det begärs av

1.Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,

2.Högskolans avskiljandenämnd, i fråga om den som nämnden vid prövning enligt högskolelagen (1992:1434) överväger att avskilja från utbildningen,

3.Arbetsförmedlingen, för utredning i ärenden om kallelse till ny tjänstgöring av vapenfri tjänst, i fråga om den som ärendet gäller,

4.Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevaknings- eller transportpersonal,

5.en statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångs- vård av missbrukare, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som uppdragstagare,

6.Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten

a)vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge tillstånd att få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, eller

b)vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel överväger att ge tillstånd,

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun, i fråga om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor vid lämplighetsprövning överväger att ge tillstånd eller godkänna som föreståndare,

8. en socialnämnd, i ärenden om

80

SOU 2014:3 Författningsförslag

a) utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj

enligt 3 kap.

6 b § socialtjänstlagen (2001:453) för en person som

inte har fyllt

21 år,

 

 

 

b) vårdnad om barn, barns

b) vårdnad om

barn,

barns

boende, umgänge med barn,

boende, umgänge

med

barn,

medgivande att ta emot barn

medgivande att ta emot barn

m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap. 6–

m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap. 6–

6 a och 8–10 §§ socialtjänstlagen,

6 c och 8–10 §§ socialtjänstlagen,

c)adoption enligt 6 kap. 12–16 §§ socialtjänstlagen, och

d)åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

9. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning

a)enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen (2010:770) överväger att ge certifikat eller tillstånd, eller

b)enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg eller 3 kap. 2–4, 6 och 8 §§ järnvägslagen (2004:519) överväger att ge tillstånd,

10. en kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622), i fråga om den som ärendet gäller, 11. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel eller lagen (1992:860) om kontroll av

narkotika,

12. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsaneringslagen (2006:548), i fråga om den som ärendet gäller,

13. Brottsoffermyndigheten, för utredning i ärenden enligt brottsskadelagen (1978:413),

14. en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, i ärenden om förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap, i fråga om den som överförmyndaren eller nämnden avser att utse eller avser att föreslå att rätten utser till förmyndare, god man eller förvaltare, och

15. Inspektionen för strategiska produkter i tillståndsärenden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd,

81

Författningsförslag

SOU 2014:3

import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjut- vapen och ammunition, i fråga om den som prövningen gäller.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–5 lagen (1998:620) om belastningsregister får inte lämnas till en myndighet som har rätt att få uppgifter enligt denna paragraf. En socialnämnd har dock rätt till uppgift om åklagares beslut om åtalsunderlåtelse och om kontaktförbud.

22 §

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 1 lagen (1998:620) om belastningsregister ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där

1.någon annan påföljd än böter har dömts ut,

2.dagsböter har dömts ut för brott mot 3 kap. 5 §, 4 kap. 4 och 5 §§, 8, 9 och 14 kap. samt 17 kap. 1, 2 och 4 §§ brottsbalken, eller

3.böter har dömts ut för brott som avses i 6 kap. 8 och 10 §§ samt 16 kap. 11 § brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, vapenlagen (1996:67), vapenförordningen (1996:70) och äldre vapenlag- stiftning.

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första stycket 2 och 3, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 2 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i skollagen (2010:800) ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden även avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 §

Ett registerutdrag enligt 9 §

andra stycket 4 lagen om

andra stycket 4 lagen om

belastningsregister

som

den

belastningsregister

som

den

enskilde begär med

hänvisning

enskilde begär med

hänvisning

till bestämmelser

i

lagen

till

bestämmelser

i

lagen

(2007:171) om registerkontroll

(2007:171) om registerkontroll

av personal vid sådana hem för

av personal vid sådana hem för

vård eller boende som tar emot

omvårdnad och behandling m.fl.

barn ska endast innehålla upp-

som tar emot barn ska endast

gifter om domar, beslut eller

innehålla uppgifter

om domar,

strafförelägganden

där påföljd

beslut

eller strafförelägganden

82

 

 

 

 

 

 

SOU 2014:3 Författningsförslag

har

dömts

ut för

brott

mot

där påföljd har dömts ut för

3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§, 4 kap. 1–

brott mot 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§,

2 och

4–5 §§, 6 kap., 8 kap. 5

4 kap.

1–2 och

4–5 §§,

6 kap.,

och

6 §§, 16 kap.

8,

9

och

8 kap. 5 och 6 §§, 16 kap. 8, 9

10 a §§ brottsbalken, narkotika-

och

10 a §§

brottsbalken,

strafflagen,

lagen

 

om

förbud

narkotikastrafflagen,

lagen

om

mot vissa dopningsmedel, lagen

förbud mot vissa dopnings-

(1999:42) om förbud mot vissa

medel,

lagen

(1999:42)

om

hälsofarliga

varor,

6 §

 

lagen

förbud

mot vissa

hälsofarliga

(2000:1225)

om

 

straff

för

varor, 6 § lagen (2000:1225) om

smuggling

och

11 kap.

4 §

straff för smuggling och 11 kap.

alkohollagen

(2010:1622)

samt

4 § alkohollagen

(2010:1622)

medverkan

och

 

försök

till

samt medverkan och försök till

sådana brott. I fråga om brott

sådana brott. I fråga om brott

som avses i 6 kap. brottsbalken,

som avses i 6 kap. brottsbalken,

narkotikastrafflagen

och

 

lagen

narkotikastrafflagen

 

och

lagen

om förbud mot vissa dopnings-

om

förbud

mot

 

vissa

medel

ska

utdraget

 

också

dopningsmedel

ska

utdraget

innehålla uppgifter

om domar,

också

innehålla

uppgifter

om

beslut

och

strafförelägganden

domar,

beslut

 

 

och

där påföljd har dömts ut för

strafförelägganden

där

påföljd

förberedelse,

stämpling

och

har dömts ut för förberedelse,

underlåtenhet att

avslöja

brott.

stämpling och underlåtenhet att

Om påföljden även avser något

avslöja

brott.

Om

påföljden

annat brott, ska också uppgifter

även avser något annat brott,

om det brottet lämnas ut.

 

 

ska också uppgifter om det

 

 

 

 

 

 

 

 

brottet lämnas ut.

 

 

 

 

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 5 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden även avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 6 lagen om belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ska endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut för brott

83

Författningsförslag

SOU 2014:3

mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap. 1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden även avser något annat brott, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

84

SOU 2014:3

Författningsförslag

1.14Förslag till

förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Härigenom föreskrivs att 4 och 8 a §§ förordningen (1999:1135) om misstankeregister ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §

Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts, ska lämnas om det begärs av

1.Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,

2.Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som

a) övervakare,

b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild person- utredning i brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010), c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i

brottmål, m.m.,

d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensiv- övervakning med elektronisk kontroll eller 33 § fängelse- förordningen, eller

e) kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder,

3.Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.,

4.en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervakning, i fråga om den som ärendet gäller,

5.Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevaknings- eller transportpersonal,

6.en sådan statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och

85

b) vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap. 6– 6 c och 8–10 §§ socialtjänst- lagen,

Författningsförslag

SOU 2014:3

ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som uppdragstagare,

7. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten

a)vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge tillstånd att få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, eller

b)vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel överväger att ge tillstånd,

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun, i fråga om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor vid

lämplighetsprövning överväger att ge tillstånd eller godkänna som föreståndare,

9. en socialnämnd, i ärenden om

a) utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3 kap. 6 b § socialtjänstlagen (2001:453) för en person som inte har fyllt 21 år,

b) vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap. 6– 6 a och 8–10 §§ socialtjänst- lagen,

c)adoption enligt 6 kap. 12–16 §§ socialtjänstlagen, och

d)åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

10. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning

a)enligt luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen (2010:770) överväger att ge certifikat eller tillstånd, eller

b)enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg eller 3 kap. 2–4, 6 och 8 §§ järnvägslagen (2004:519) överväger att ge tillstånd,

11. Finansinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning av större ägare enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043), lagen (2011:755) om elektroniska pengar, lagen (2004:46) om värdepappersfonder, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investerings- fonder överväger att ge tillstånd,

86

SOU 2014:3

Författningsförslag

12.chefen för Finansdepartementet eller den han eller hon bemyndigar, för utredning i ärenden om sådan lämplighetsprövning som avses i 11 i fråga om den som ärendet gäller i ärenden som rör banker och försäkringsföretag,

13.Fastighetsmäklarinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666) överväger att registrera som fastighetsmäklare,

14.Kammarkollegiet, i fråga om den som myndigheten vid prövning enligt förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare avser att auktorisera,

15.Revisorsnämnden, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att auktorisera eller godkänna,

16.Skatteverket, för prövning av upplagshavare, skatteupplag och registrerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi, skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi samt lager- hållare enligt lagen om tobaksskatt eller lagen om skatt på energi,

17.Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Försvarsmakten,

ifråga om dels totalförsvarspliktiga som skrivs in eller är inskrivna för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, dels de som Försvarsmakten avser att anta eller som är antagna till militär utbildning inom myndigheten,

18.Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa för tjänstgöring i internationella militära insatser,

19.Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten över- väger att ge tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel eller lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,

20.Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsaneringslagen (1994:334), i fråga om den som ärendet gäller, och

21.Riksgäldskontoret, i fråga om den som myndigheten över- väger att betala ut ersättning till enligt lagen (1999:158) om investerarskydd.

8 a §

Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts ska lämnas ut om det begärs av

Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts ska lämnas ut om det begärs av

87

Författningsförslag SOU 2014:3

en enskild som behöver ett

en enskild som behöver ett

registerutdrag om sig själv enligt

registerutdrag om sig själv enligt

bestämmelser i lagen (2007:171)

bestämmelser i lagen (2007:171)

om registerkontroll av personal

om registerkontroll av personal

vid sådana hem för vård eller

vid sådana hem för omvårdnad

boende som tar emot barn.

och behandling m.fl. som tar

 

emot barn.

Registerutdraget ska endast innehålla uppgifter om brott som avses i 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§, 4 kap. 1–2 och 4–5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 och 6 §§, 16 kap. 8, 9 och 10 a §§ brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling och 11 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622) samt medverkan och försök till sådana brott. I fråga om brott som avses i 6 kap. brottsbalken, narkotikastrafflagen och lagen om förbud mot vissa dopningsmedel ska utdraget också innehålla uppgifter om förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

88

SOU 2014:3

Författningsförslag

1.15Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Härigenom föreskrivs att 7 och 7 a §§ förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

7 §

En kommun har rätt till ersättning för kostnader för vård av barn under 18 år i ett annat hem än barnets eget, om barnet omfattas av 1 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Ersättning lämnas för vård som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga under den tid som barnets ansökan om uppehållstillstånd prövas. Om ansökan om uppehållstillstånd avslås och ett beslut om avvisning eller utvisning ska verkställas lämnas ersättning också för vård under tiden fram till dess barnet

lämnar landet.

 

 

 

 

 

För barn som vårdas i ett

För barn som vårdas i ett

hem för vård eller boende med

hem

för

omvårdnad

och

stöd

av socialtjänstlagen och

behandling med stöd av social-

som

anvisats till kommunen

tjänstlagen och som anvisats till

enligt

3 § andra stycket lagen

kommunen

enligt

3 §

andra

om mottagande av asylsökande

stycket lagen om mottagande av

m.fl. har en kommun dock inte

asylsökande

m.fl.

har

en

rätt till ersättning enligt första

kommun dock inte rätt till

stycket. För dessa barn har

ersättning enligt första stycket.

kommunen i stället rätt till

För dessa barn har kommunen i

ersättning med 1 900 kronor per

stället

rätt

till ersättning

med

barn och dygn. Ersättningen ska

1 900 kronor per barn och dygn.

betalas ut i efterskott för varje

Ersättningen ska betalas ut i

kvartal.

efterskott för varje kvartal

 

Ersättning enligt första och andra styckena lämnas också för vård av den som har fyllt 18 men inte 21 år, om vården påbörjats före 18 års ålder.

89

Författningsförslag SOU 2014:3

7 a §

En kommun som anvisats ett barn av Migrationsverket enligt 3 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har rätt till ersättning för kostnader för en utredning enligt 11 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen (2001:453) avseende ett ensam- kommande barn under 18 år som omfattas av 1 § första stycket 1

lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

 

 

Ersättning

betalas

med

Ersättning

betalas

med

39 000 kronor

vid placering i

39 000 kronor

vid placering i

familjehem och med

31 000

familjehem och

jourhem

och

kronor vid placering i hem för

med 31 000 kronor vid placering

vård eller boende eller i boende

i hem för omvårdnad och

som avses i 2 § andra stycket

behandling eller i boende som

lagen om mottagande av asyl-

avses i 2 § andra stycket lagen

sökande m.fl.

 

 

om mottagande av asylsökande

 

 

 

m.fl.

 

 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

90

2Utredningens uppdrag och arbete

2.1Direktiven

Den 12 juli 2012 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU, samt analysera behovet av förändringar och förtydliganden av regel- verket. Vissa frågor som berör socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, ingår också i uppdraget. Syftet med utredningen är att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga som tvångsvårdas enligt LVU samt att bidra till kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården, med särskilt fokus på tvångsvård. I oktober utsåg ansvarigt statsråd sak- kunniga och experter med uppgift att biträda i utredningsarbetet.

Den 19 juni 2013 beslutade regeringen att komplettera utred- ningens uppdrag med att också omfatta en översyn av olika placerings- alternativ för barns och ungas boende, vård och fostran enligt SoL och LVU samt att lämna förslag till fler alternativ än vad som finns i dag. Ett delbetänkande i denna del ska lämnas senast den 10 februari 2014. Tiden för slutredovisning av uppdraget förlängdes från den 3 mars 2014 till den 15 oktober 2014.

Regeringens direktiv (2012:79 och 2013:74) till utredningen åter- finns i sin helhet i bilaga 1.

2.1.1Områden som behandlas i delbetänkandet

Enligt tilläggsdirektiven ska den särskilde utredaren göra en över- syn av olika placeringsalternativ för barns och ungas boende, vård och fostran och lämna förslag till fler alternativ än vad som finns i dag. Förslagen ska svara mot barns och ungas skiftande behov samt

91

Utredningens uppdrag och arbete

SOU 2014:3

säkerställa god kvalitet och hög kostnadseffektivitet i verksam- heten liksom barns och ungas behov av skydd. I uppdraget ingår att lämna förslag till författningsändringar.

Översynen av olika placeringsalternativ överlappar delvis några av de frågor som ingår i de ursprungliga direktiven till utredningen, nämligen de som rör nuvarande placeringsformer och gränsdrag- ningar mellan dessa. Därför omfattar delbetänkandet även dessa områden. Utredaren ska enligt direktiven analysera om kraven på familjehems- och jourhemsföräldrars lämplighet ytterligare bör skärpas samt analysera om privata konsulentstödda verksamheter i vissa fall bör vara tillståndspliktiga. Enligt direktiven är även frågan om var gränsen går mellan familjehem och hem för vård eller boende (HVB) av intresse i detta sammanhang. I dag kan familje- hem utan tillstånd driva verksamhet som liknar HVB-verksamhet utan att behöva leva upp till de kvalitets- och säkerhetskrav som ställs på HVB. Utredaren ska därför närmare analysera hur kraven på dessa verksamheter bör utformas för att ge förutsättningar för en god och säker vård.

I direktiven framhålls vikten av en väl sammanhållen och konsekvent lagstiftning för den sociala barn- och ungdomsvården. Det är viktigt att arbetet vilar på en gemensam grund och att begrepp och termer används på samma sätt, oavsett om det handlar om vård med eller utan samtycke. Ett exempel som nämns i direktiven är hur begrepp som vård och omsorg bör komma till uttryck i lagstiftningen.

2.2Hur arbetet har bedrivits

Utredningen påbörjade sitt arbete med översynen av LVU och övriga specifika frågor i november 2012. Sedan juni 2013 har detta arbete löpt parallellt med det utredningsarbete som föranletts av tilläggsdirektiven.

Under arbetets gång har hittills sammanlagt åtta sammanträden med utredningens experter och sakkunniga genomförts.

Utredningen har lagt stor vikt vid att inhämta information och synpunkter från olika aktörer inom området, såsom representanter från socialtjänsten, rättsväsendet, branschorganisationer för HVB, familjehemsorganisationer och organisationer som på olika sätt arbetar för barns rättigheter. Studiebesök har genomförts vid såväl privata HVB som statliga ungdomshem respektive hem som drivs

92

SOU 2014:3

Utredningens uppdrag och arbete

av kommunala vårdbolag. Vid dessa besök har samtal förts med placerade ungdomar. Utredningen har också besökt och hämtat in information om befintliga stödboenden. Utredningen har även träffat ensamkommande barn inom ramen för Barnombudsmannens projekt Pejling och dialog – barn i samhällets vård.

Utredningen har tagit del av erfarenheter och utvecklingsarbete i andra länder och även gjort studiebesök i Norge, Danmark och Nederländerna. Utredningen har eftersträvat att utgå från bästa till- gängliga kunskap och därför haft en dialog med flera forskare.

Utredningen har samrått med Socialstyrelsen med anledning av myndighetens uppdrag att belysa och kartlägga ensamkommande barns behov. Vidare har utredningen samrått med Socialstyrelsen med anledning av uppdraget till myndigheten att föreslå vilka krav som ska gälla för HVB som vänder sig till personer med missbruks- och beroendeproblem för att stärka kvaliteten i sådan verksamhet.

Med anledning av utredningens uppdrag att överväga tillstånds- plikt för privata verksamheter med konsulentstöd har utredningen även samrått med Utredningen om ägarprövning och mångfald vid offentligt finansierade välfärdstjänster (Fi 2012:11). Ägarprövnings- utredningen har i uppdrag att utreda vilka krav som kan och bör ställas på de som äger och driver företag inom skola, vård och omsorg.

2.3Betänkandets disposition

Inledningsvis beskrivs översiktligt samhällsvårdens utveckling efter socialtjänstreformen samt statens insatser inom området under senare år (kapitel 3). Vidare presenteras och analyseras befintliga placeringsformer och dess rättsliga reglering (kapitel 4). Beskriv- ningen syftar i första hand till att vara utgångspunkt för över- väganden när det gäller regleringen av nya placeringsformer. De kapitel som följer behandlar frågorna i direktiven och varje del avslutas med utredningens överväganden och förslag.

Definitionerna av dagens placeringsformer, familjehem och HVB, behöver tydliggöras utifrån en förändrad verklighet och behovet av att komma tillrätta med gränsdragningsproblem (kapitel 5). I direktiven ställs frågan om kraven på familjehem och jourhem bör skärpas och utredningen lägger i denna del en rad förslag (kapitel 6). Utredningen har även belyst och föreslagit förändringar när det gäller vissa handläggningsfrågor som rör utredningen av familjehem

93

Utredningens uppdrag och arbete

SOU 2014:3

och jourhem. Följande kapitel om särskilda förutsättningar för till- fälliga placeringar (kapitel 7) behandlar såväl jourhem som tillfälliga placeringar i barnets nätverk. Utredningen analyserar därefter frågan om tillståndsplikt för enskilda verksamheter som förmedlar hem med konsulentstöd och lägger förslag i denna del (kapitel 8).

Utredningen ser inte bara ett behov av att tydliggöra och skärpa kraven och öka kontrollen, utan också av att stärka och utveckla familjehemsvården. Därför beskrivs familjehemsvårdens centrala roll samt vilka krav det ställer på såväl socialnämnden som på ett fortsatt engagemang på regional och nationell nivå (kapitel 9).

Slutligen analyseras behovet av andra placeringsalternativ, vid sidan av familjehem och HVB. De ytterligare placeringsalternativ som föreslås beskrivs utifrån såväl möjligheter som risker och hur en rättslig reglering kan utformas för att tillgodose behovet av trygghet och säkerhet i vården (kapitel 10). De avslutande kapitlen behandlar konsekvenser av förslagen (kapitel 11), ikraftträdande och övergångsbestämmelser (kapitel 12) samt författningskom- mentarer (kapitel 13). Nya begrepp och definitioner framgår av respektive kapitel och sammanfattas i kapitel 10.

De olika placeringsalternativen, såväl de befintliga som de före- slagna, behandlas i delbetänkandet framförallt utifrån gränsdrag- ningar och reglering. I slutbetänkandet kommer bland annat målet för vården, barnrättighetsperspektivet och vårdens innehåll att få ett större utrymme.

94

3 Samhällsvårdens utveckling

3.1Utvecklingen under tre decennier

Följande genomgång syftar till att ge en översiktlig bild av utveck- lingen inom samhällsvården efter socialtjänstreformen.

I förarbetena till 1960 års barnavårdslag beskrevs ”fosterbarns- vård” för första gången som en vårdform, vilken skulle ha företräde framför institutionsvård. Denna princip fastslogs senare i för- arbetena till SoL, där familjehemsvård också lyftes fram som en allmän vårdresurs inom socialtjänsten, inte bara för barn utan även för äldre ungdomar och vuxna.1 Till stor del var det Fosterbarns- utredningen från år 19742, vilken behandlade både fosterbarns- och barnhemsvården, som låg till grund för de förändringar inom samhällsvårdens område som kom till uttryck i SoL.

3.1.1Återförenings-, närhets- och anhörigprincipen

I lag och förarbeten kan tre centrala principer urskiljas inom sam- hällsvården, återförenings-, närhets- och anhörigprincipen.3 Dessa principer återfinns även i Europadomstolens rättspraxis.4 Lag- stiftaren tänker sig att barnen, efter en tids placering, i regel ska återvända till sin ursprungsfamilj och därför bör placeras så nära hemmet som möjligt för att kunna upprätthålla kontakten med hemmet. I första hand ska övervägas om barnet kan tas emot av någon anhöriga eller annan närstående.5

En stor del av 1980-talet präglades av en debatt om barn i familjehem, mellan de som förespråkade ett behovsorienterat och de som förespråkade ett relationsorienterat synsätt. Mycket för-

1Prop. 1979/80:1 s. 304 ff.

2SOU 1974:7.

3Prop. 1979/80:1 del A s. 214 f. s. 307 och s. 501.

4Mattsson T (2006) s. 109 ff.

56 kap. 5 § SoL.

95

Samhällsvårdens utveckling

SOU 2014:3

enklat betonades i den förstnämnda inriktningen vikten av kon- tinuitet och barnets behov av nya och varaktiga relationer till familjehemsföräldrarna. I den sistnämnda inriktningen betonades i stället vikten av att barnet för sin identitetsutveckling får behålla kontakten med sina biologiska föräldrar.6 Det relationsinriktade synsättet hade på ett tydligt sätt redan påverkat den nya social- lagstiftningen som lyfte fram den fortsatta kontakten med hem- miljön. I dag är det en vedertagen princip inom socialtjänsten att underlätta för placerade barn att behålla kontakten med sina föräldrar, syskon och övriga nätverk. Det är också en viktig del i familjehemmens uppdrag att samarbeta med föräldrarna och hjälpa barnen i kontakten med sina närstående.

Även på institutionsvården riktades förväntningar att kunna samarbeta med föräldrarna och arbeta med relationen mellan föräldrar och barn. De yngre barnen placerades alltmer sällan på barnhem på egen hand utan i stället, om möjligt, tillsammans med en förälder eller i vissa fall båda föräldrarna. Det var på 1990-talet svårt att hitta platser för barn som akut behövde placeras på egen hand.7

I viss mån har pendeln svängt till förmån för ett mindre polariserat synsätt när det gäller återföreningsprincipen. Attitydförändringen har bland annat resulterat i en lagbestämmelse om att vårdnadsöver- flyttning kontinuerligt ska övervägas när barn varit placerade i samma familjehem i tre år. De halvårsvisa övervägandena och omprövningarna ska inte längre bara besvara frågan om vården fortfarande behövs utan också hur den bör inriktas och utformas. Syftet med förändringen är att öka förutsägbarheten för både barn, vårdnadshavare och vårdgivare samt att bidra till en större öppen- het kring de bedömningar som görs. Frågan om barnets framtida boende bör regelbundet föras på tal så snart det står klart att barnet behöver stanna kvar och få växa upp i familjehemmet.8

3.1.2Trendbrott i efterfrågan på institutionsvård

I ett längre historiskt perspektiv hade antalet placerade barn minskat och denna utveckling fortsatte under 1980-talet. Under 1990-talet skedde dock ett trendbrott. Antalet placeringar av ungdomar, särskilt på institution, ökade kraftigt. Även placering-

6SOU 1986:20 s. 81 ff.

7Socialstyrelsen (1990) s. 11.

8Prop. 2012/13:10 s. 82.

96

SOU 2014:3

Samhällsvårdens utveckling

arna på de särskilda ungdomshemmen ökade och sammanföll med att staten återtog ansvaret för dessa.

Den ökade efterfrågan på institutionsvård ansågs bland annat vara en följd av en strängare syn på ungdomsbrottslighet, att utbudet av institutioner hade ökat (se nästa avsnitt) och att den tidigare negativa inställningen till institutionsvård blivit mer balanserad.9 LVU förändrades år 1990 och innebar sänkta krav för omhändertagande i beteendefallen. Regler och praxis för åtals- underlåtelse ändrades också vid denna tid och ledde till att fler ungdomar överlämnades av domstol till vård inom socialtjänsten.10

Från 1990-talet har kommunerna, med ekonomiskt utvecklings- stöd från staten under tiotalet år, satsat på att utveckla öppen- vården som alternativ till institutionsvård. Det har också efter- strävats att ersätta institutionsvård med familjehemsvård för ung- domar med beteendeproblem. Trots denna satsning på utbyggd öppenvård och familjehemsvård har institutionsvården inte minskat i ett nationellt perspektiv (se vidare avsnitt 3.3.1).

I början av 2000-talet avstannade ökningen av HVB-placeringar för att därefter, från år 2004, långsamt börja öka igen. En majoritet av ökningen av antalet pojkar utgörs av pojkar med annan vårdnads- havare än förälder eller okänd vårdnadshavare. En sannolik förklaring är därför att ökningen utgörs av ensamkommande barn.11 Se vidare avsnitt 3.3.4.

3.1.3Kraftig privatisering av institutionsvården

Många kommunala barn- och ungdomshem avvecklades, särskilt under 1970-talet, och när efterfrågan ökade på 1990-talet visade sig tillgången på institutionsvårdsplatser vara otillräcklig. Nytillskottet kom att täckas genom privata vårdanordnare, utan någon uttalad policy om en sådan inriktning. Tvärtom hade Fosterbarnsutred- ningen12 förordat att kommunen skulle överta huvudmannaskapet för all barnhemsvård. Privatiseringen av HVB-vården gick därefter i snabb takt och saknade motsvarighet inom andra välfärds- områden.13 I början av 2000-talet beräknades drygt 80 procent av

9Sallnäs M (2000) och Socialstyrelsen (1990) s. 11.

10SOU 2009:68 s. 139.

11Socialstyrelsen (2013f) s. 25.

12SOU 1974:7.

13Sallnäs (2005).

97

Samhällsvårdens utveckling

SOU 2014:3

institutionsvården för barn och unga vara i privat regi.14 Efter kommunernas övertagande av ansvaret för ensamkommande barn år 2006 har bilden förändrats. I dag är knappt hälften av antalet barn och unga placerade i HVB med privat huvudman.15

Som en konsekvens av privatiseringen av HVB-vården anlitar socialtjänsten ett stort antal institutioner. Arbetet med upphand- ling av vårdplatser, enligt reglerna om offentlig upphandling, har i många kommuner blivit ett centralt inslag i socialtjänstens arbete. På vissa håll sker upphandling av platser vid HVB samordnat inom en region. Men långtifrån alla kommuner har ramavtal och många avsteg görs från ramavtalen, utifrån det enskilda barnets behov av en specifik vård. SKL har tagit fram en vägledning för att ge stöd till kommunerna i upphandlings- och uppföljningsprocessen. 16 Ett 25-tal kommuner använder sig av ett system för uppföljning vid namn UBU (Uppföljning Barn och Unga) som har utvecklats från den modell för uppföljning av insatserna som togs fram i nämnda vägledning.17

Det har tidigare saknats en nationell bild av institutionsvården för barn och unga. I och med att tillsynen numera är samordnad genom en central tillsynsmyndighet, att alla HVB för barn och unga ska inspekteras två gånger varje år och att det finns ett nationellt HVB-register finns i dag en bättre överblick.

3.1.4Professionalisering av familjehemsvården

Ofta hävdas att familjehemsvården har professionaliserats alltmer med hänvisning till olika aspekter. Det finns dock inga uppgifter som tyder på att det har blivit vanligare att familjehemsföräldrar har en social, psykologisk eller pedagogisk utbildning. Däremot har det under de senaste decennierna uppmärksammats att det är allt vanligare att familjehem har familjehemsersättningen som enda eller huvudsakliga inkomstkälla. En del av dessa familjehem tar regel- bundet emot flera barn samtidigt från olika kommuner, företräde- svis ungdomar med beteendeproblem.18

En annan aspekt av professionaliseringen är att enskilda hem har avtal med en kommun som innebär att hemmet får en fast ersätt-

14Riksrevisionsverket (2002) s. 50.

15Socialstyrelsen (2013k) s. 117 f.

16SKL (2010).

17SKL (2013a) s. 27.

18Riksdagens revisorer 2001/02:16 s. 82; SOU 2005:81 s. 329; SOU 2011:9 s. 279 f. Socialstyrelsen (2013d).

98

SOU 2014:3

Samhällsvårdens utveckling

ning för att ha beredskap att ta emot barn och unga kontinuerligt (kontrakterade hem). I dessa hem ägnar sig ofta minst en vuxen på hel- eller deltid åt uppdraget. Numera är det vanligen jourhem som kontrakteras.19

Ytterligare en aspekt av professionaliseringen är den förstärkta familjehemsvården i form av privata verksamheter som erbjuder familjehem med konsulentstöd till socialtjänsten. Under 1990-talet började denna tjänst etableras inom barn- och ungdomsvården och sedan dess har antalet verksamheter ökat avsevärt. Numera finns även jourhem med konsulentstöd.

3.1.5Bättre struktur i planering och uppföljning av vården

Arbetet med planering och uppföljning av vården av barn och unga har förbättrats i ett historiskt perspektiv, även om det fortfarande finns brister och lokala skillnader. Flertalet kommuner använder sig av handläggnings- och dokumentationssystemet Barns behov i centrum (BBIC). Inom ramen för BBIC finns formulär och stöddokument som ska användas inför och under en placering, exempelvis genom- förandeplan för placering, samråd inför uppföljningsmöten och konsultationsdokument för uppföljning av barnets skolgång. För- utom att ge en struktur för arbetet syftar BBIC till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga och deras familjer. Även om BBIC är utformat för individuell dokumentation ger systemet även förutsättningar för lokal uppföljning.20

I ett längre perspektiv har en stor förändring skett när det gäller utredningar av presumtiva familjehem. Dessa var tidigare sum- mariska och osystematiska. Sedan 1980-talet används framförallt Kälvestensmetoden, som bygger på en halvstrukturerad familje- intervju. Socialstyrelsen har under senare år utvecklat en metod för den initiala bedömningen av familjehem, som består av en manual, ett frågeformulär och en bedömningsmall. Instrumentet bygger till stor del på teorier om risk- och skyddsfaktorer samt utveck- lingsekologi.21

Återkommande har förslag förts fram om tydligare riktlinjer för kriterier avseende familjehemsföräldrars lämplighet. I och med ovan nämnda bedömningsinstrument och Socialstyrelsens före-

19Socialstyrelsen (2013b) s. 28.

20Socialstyrelsen (2011).

21Socialstyrelsen (2012a).

99

Samhällsvårdens utveckling

SOU 2014:3

skrifter och allmänna råd från år 2012 har förutsättningar skapats för mer enhetliga utredningar av familjehem.22

3.1.6Ökad kunskap om utfall och evidensbaserade metoder

Forskning om utfallet av vården har lyft fram de placerade barnens bristfälliga utbildning och hälsoproblem.23 Arbete pågår i flertalet regioner för att angripa problemen genom ökad uppmärksamhet, förbättrade samverkansrutiner och särskilda satsningar.24

På senare år har samhällsvårdade barns välfärdsresurser studerats (bland annat socialt stöd, rekreationsmöjligheter, ekonomi och materiella resurser samt psykisk hälsa). Resultaten visade att ung- domar i HVB hade lägre resurstillgång inom en rad områden jämfört med jämnåriga som bodde med sin familj, men också i relation till ungdomar som var placerade i familjehem.25

För att uppnå goda effekter av institutionsbehandling för ung- domar med allvarliga beteendeproblem ställs stora krav på personal, organisation, val av metoder m.m. Det konstateras i en systematisk genomgång av internationell forskning om resultatet av institutions- vård för unga med allvarliga beteendestörningar. Dagens institutionsvård för denna grupp innebär ofta inte någon effektiv behandling. Kognitiv beteendeterapi anses, enligt denna rapport, vara den effektivaste behandlingsmetoden. Behandlingen måste också omfatta den unges hemmiljö, skola och eftervård.26

Från att flertalet HVB på 1990-talet beskrev sitt arbetssätt som enbart ”miljöterapi”27 uppger i dag många HVB att de arbetar med strukturerade och evidensbaserade metoder. Enligt en aktuell rapport från IVO anges att närmare 60 insatser och förhållningssätt förekommer, men att majoriteten av dem inte är utvärderade för målgruppen. Samtidigt som vissa HVB använder ett mycket stort antal insatser saknar en fjärdedel av verksamheterna” genomtänkta arbetssätt med någon form av vetenskaplig eller professionell anknytning”. IVO ifrågasätter därför om personalen har tillräcklig kunskap om de metoder som tillämpas.28 Det bör tilläggas att HVB

22SOSFS 2012:11.

23Socialstyrelsen (2010b) s. 227 ff.

24SKL (2013).

25Sallnäs M m.fl. (2010) s. 18 f och Lagerlöf H (2012) s. 149 ff.

26Andreassen T (2003).

27Sallnäs M (2000).

28IVO (2013a) s. 4 och 22 f.

100

SOU 2014:3

Samhällsvårdens utveckling

för ensamkommande inte ingick i undersökningen, eftersom dessa inte har en behandlingsinriktning.

I ovan nämnda rapport konstateras också att HVB-personalens utbildningsnivå är låg och att det saknas en grundutbildning för arbete på HVB. Endast hälften av personalen vid HVB har efter- gymnasial utbildning inriktad mot vård och behandling och drygt en tredjedel av personalen saknar utbildning utöver gymnasiet.29

3.1.7Barnrättighetsperspektivet behöver stärkas ytterligare

Vikten av att lyssna på de placerade barnen och involvera dem på olika sätt har betonats alltmer. Att socialsekreterare samtalar med barn och unga är numera en mer eller mindre självklar del av det sociala arbetet och i uppföljningen av vården.30 Det finns flera exempel på kommuner som systematiskt samlar in placerade barns erfarenheter en tid efter att placeringen har upphört.31

Barnrättsperspektivet har stärkts genom tillsynsmyndighetens informationsinsatser och den särskilda telefonlinje som numera finns för placerade barn och unga. Samtidigt har från flera håll lyfts fram att placerade barns rättigheter och rätt till delaktighet i vården behöver stärkas ytterligare.32

IVO:s inspektörer samtalar med ett stort antal barn och unga i HVB i samband med den lagstadgade tillsynen av HVB. Det finns dock ingen systematisk sammanställning av vad barnen framför vid dessa samtal. Av de senaste tillsynsrapporterna framgår att de flesta ungdomar uttrycker att de trivs och är trygga i sitt HVB. De ungdomar som är positiva lyfter bland annat fram att personalen lyssnar på dem, visar dem respekt och finns till hands. Ungdom- arna känner sig delaktiga i sin egen vård och behandling och är nöjda med skola och fritidsaktiviteter. De barn och ungdomar som är kritiska framför bland annat att det inte finns tillräckligt med vuxna närvarande och att personalen inte tar sig tid att prata med dem. Vissa känner sig otrygga i boendet med andra ungdomar och litar inte på att personalen kan hantera konflikter som uppstår.33

Barnombudsmannen (BO) har intervjuat unga vid särskilda ung- domshem år 2009 respektive barn och unga i familjehem och HVB år

29IVO (2013a) s. 5.

30Rasmusson B. (2009).

31SKL (2013) s. 21 ff. och Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Westberg M & Tilander K (2010).

32SOU 2011:9 s. 262 ff.

33Socialstyrelsen (2012d) s. 31 f och Socialstyrelsen (2013a) s. 55 f.

101

Samhällsvårdens utveckling

SOU 2014:3

2010. BO har i rapporten om de särskilda ungdomshemmen kritiserat lagstiftningen för att ha ett bristfälligt rättighetsperspektiv. I den andra rapporten konstaterar BO att de familjehemsplacerade barn som intervjuats gav en relativt ljus bild, medan de HVB- placerade sällan upplevde att de blev lyssnade på. Många upplevde att de möttes av negativa förväntningar.34

3.1.8Sammanbrott i vården – ett stort problem

Sammanbrott, dvs. oplanerade avslut av en placering, är ett stort problem inom samhällsvården. Både svensk och internationell forskning visar att risken för sammanbrott ökar om placeringen rör ungdomar med beteendeproblem och särskilt stor är risken om dessa är placerade i familjehem. Att barnet tidigare omplacerats har visat sig vara en riskfaktor för sammanbrott.35

En svensk studie visar att sammanbrott förekommer i relativt stor utsträckning även bland långvarigt placerade barn och i viss mån bland yngre familjehemsplacerade barn. Bland de långvarigt placerade barnen slutade 24 procent av placeringarna med tydliga sammanbrott jämfört med 13 procent bland de yngre barnen. Det var oftast familjehemsföräldrarna som tog initiativet till samman- brottet. Enligt rapporten var det också vanligt beträffande de yngre barnen att de biologiska föräldrarna tog initiativet till att placeringen avbröts oplanerat, något som nästan inte alls förekom bland de långvarigt placerade barnen. Av studien framgår också att kon- flikter mellan de biologiska föräldrarna och familjehemmen var en vanlig orsak till sammanbrott i denna grupp. Bland de långvarigt placerade barnen var det ganska vanligt att barnet själv tog initiativ till sammanbrottet. Socialstyrelsen anser att de varningssignaler som föregår sammanbrotten bör tas på allvar och föranleda åtgärder som är anpassade till situationen. Barnet, familjehemmet och de biologiska föräldrarna behöver också få mer stöd för att förhindra att konflikter uppkommer och att lösa uppkomna konflikter.36

34Barnombudsmannen (2010) och Barnombudsmannen (2011).

35Vinnerljung B m.fl. (2001).

36Socialstyrelsen (2012b) s. 7 och s. 19. Med långvarigt placerade barn avsågs i studien barn, som bodde i familjehemmet när de var 12 år och som då hade bott där mer än fyra år. Med yngre barn avsågs barn i åldrarna 0-10 år som hade bott i familjehemmet minst tre månader.

102

SOU 2014:3

Samhällsvårdens utveckling

3.1.9Vanvård inom samhällsvården

I början av 2000-talet började människor, som när de var barn utsattes för vanvård i fosterhem och på institutioner, att göra sig hörda. De berättade för media, myndigheter och politiskt ansvariga om sina upplevelser av övergrepp, utnyttjande och kränkningar. I juni 2006 tillsattes Vanvårdsutredningen med uppdraget att granska och kartlägga allvarliga övergrepp och vanvård vid institutioner och familjehem, främst genom att intervjua människor som utsatts för vanvård.37 I samband med att Vanvårdsutredningen lämnade sitt delbetänkande, vilket byggde på 400 intervjuer, tillsattes Upp- rättelseutredningen.

Upprättelseutredningen hade till uppgift att lämna förslag till åtgärder med anledning av vad som framkommit i intervjuerna. Förutom förslag till utformningen av en ceremoni och ett ersätt- ningsystem hade utredningen till uppgift att analysera behovet av åtgärder för att vanvården inte ska upprepas i framtiden. Inom ramen för utredningen genomfördes en kartläggning om social- tjänstens kännedom om övergrepp och allvarlig försummelse under åren 2008–2009. Kartläggningen ledde till ett konstaterande att problemen även finns i dagens samhällsvård. Totalt 246 placerade barn och unga misstänktes ha varit utsatta för övergrepp eller annan vanvård.38

3.2Insatser från statens sida under senare år

En rad förändringar i lagstiftningen har genomförts under senare år med syftet att öka kvaliteten, tryggheten och säkerheten för de barn som placeras. Om inget annat anges genomfördes de förändringar som beskrivs nedan den 1 januari 2013.

3.2.1Barnets bästa och rätt till delaktighet

Principen om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals infördes i SoL och LVU redan på 1990-talet. Vid beslut enligt LVU ska vad som är bäst för den unge vara avgörande (1 § LVU). Från och med den 1 januari 2013 kompletterades bestämmelsen i 1 kap.

37SOU 2009:99 och SOU 2011:61.

38SOU 2011:9 s. 221 ff. 85 % av barnen var placerade i familjehem och 15 % i HVB.

103

Samhällsvårdens utveckling

SOU 2014:3

2 § SoL om att barnets bästa särskilt ska beaktas vid åtgärder som rör barn. Kompletteringen innebar att vad som är bäst för barnet ska vara avgörande vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser. Den befintliga regeln i LVU och den nya regeln i SoL går längre än barnkonventionen genom att stadga att barnets bästa ska vara avgörande. Barnkonventionens artikel 3 slår endast fast att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Enligt förarbetena är det en given förutsättning att principen om barnets bästa ska tillämpas inom de ramar som lagens övriga bestämmelser ger.39

Nya bestämmelser har också införts om barns rätt att framföra sina åsikter (11 kap. 10 § SoL och 36 § LVU). De nya bestämmelserna syftar till att bättre stämma överens med barnkonventionen. Det finns inte någon nedre åldersgräns för när barn kan komma till tals. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställ- ning så långt möjligt klarläggas på annat sätt, exempelvis genom barnets närstående eller företrädare för barnet.40 En viktig förut- sättning för att barn ska komma till tals och bli delaktiga är den sedan tidigare lagstadgade rätten till relevant information.

3.2.2Uppföljning och övervägande av vården

Socialnämndens ansvar för att noga följa vården i familjehem, jour- hem och HVB följer numera av SoL och LVU (tidigare fanns bestämmelsen i SoF). När vård ges i familjehem eller HVB ska det finnas en särskild socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med barnet eller den unge. Socialsekreteraren ska besöka barnet eller den unge regelbundet i den omfattning som är lämpligt, utifrån barnets eller den unges behov och önskemål.

Genom en förändrad lydelse av bestämmelserna om över- vägande av vården i SoL och LVU (miljöfallen) ska dessa vara mer framåtsyftande. Övervägandena ska inte bara omfatta om vården fortfarande behövs utan också hur den bör inriktas och utformas. Den naturliga utgångspunkten för dialogen om långsiktighet med alla berörda är, enligt propositionen, den aktuella vårdplanen och genomförandeplanen.41

39Prop. 2012/13:10 s. 37.

40Prop. 2012/13:10 s. 135.

41Prop. 2012/13:10 s. 81 f.

104

SOU 2014:3

Samhällsvårdens utveckling

3.2.3Krav på avtal och att behövlig utbildning erbjuds

Socialnämnden har numera skyldighet att ingå avtal med alla familje- hem. Av avtalet ska framgå nämndens och familjehemmets åtaganden för att tillgodose barnets behov under placeringen. Avtalen bör innehålla uppgifter om uppdragets omfattning, uppsägningstider och ersättning. Det bör också framgå vad som gäller om familje- hemmet har flera familjehemsplacerade barn och vill ta emot ytter- ligare barn.42

Socialnämnden ska vidare erbjuda jourhem och familjehem som tar emot barn den utbildning som behövs. Målsättningen för nämnden bör vara att sådan utbildning ska lämnas innan barnet placeras i hemmet.43

3.2.4Program för trygg och säker vård

Socialstyrelsen fick i samband med överlämnandet av Upprättelse- utredningens betänkande i uppdrag att ta fram ett förslag till program för trygg och säker vård. Det har resulterat i föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem och hem för vård eller boende, en handbok som stöd för rättstillämpningen, en vägledning om placerade barns hälsa och utbildning och ett utbildningsmaterial för familjehem.44

Parallellt med uppdraget till Socialstyrelsen initierade Social- departementet, inom ramen för en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till en evidensbaserad praktik, ett förbättringsarbete inom barn- och ungdomsvården med stöd av regionala utvecklingsledare.45

Socialstyrelsen har också under år 2013 publicerat en vägledning om socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ung- domar.46 Inom ramen för Öppna jämförelser har Socialstyrelsen tagit fram indikatorer och undersökt placerade barns utbildning och hälsa. Undersökningen visar alarmerande resultat, bland annat om placerade barns höga läkemedelsanvändning.47 Ett arbete pågår vidare för att ta fram en modell för att lyssna på barn i familjehem samt genomföra en pilotstudie.

42Prop. 2012/13:10 s. 129 f.

43Prop. 2012/13:10 s. 130.

44Socialstyrelsen (2012).

45S2011/986/FST.

46Socialstyrelsen (2013g).

47Socialstyrelsen (2013h).

105

Samhällsvårdens utveckling

SOU 2014:3

Socialstyrelsen har sedan år 2010 haft regeringens uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med tillsynsombud inom familje- hemsvården. En utvärdering genomförs av Örebro universitet. Uppdraget har övertagits av IVO, som lämnade en delrapport i oktober 2013.48

3.2.5Stöd efter en vårdnadsöverflyttning

Genom ändrade bestämmelser i föräldrabalken (FB) år 1982 skapades större möjlighet att genomföra överflyttning av vårdnaden om ett barn, enligt 6 kap. 7 och 8 §§ FB. Av förarbetena framgår att när en lång tids vård enligt LVU kan förutses kan socialnämnden överväga om det inte i stället bör utses en annan vårdnadshavare för barnet, enligt 6 kap. 7 § FB. Det förutsätter dock att det finns en lämplig person att flytta över vårdnaden till. Ibland kan det vara bättre att barnet får rota sig i ett familjehem och att nämnden väcker talan om överflyttning av vårdnaden till familjehems- föräldrarna när det har visat sig att familjehemsplaceringen utfallit positivt för barnet. Det görs då enligt en annan bestämmelse, nämligen 6 kap. 8 § FB.49

För att ytterligare stärka tryggheten och kontinuiteten för lång- siktigt placerade barn infördes år 2003 en bestämmelse i SoL och LVU (miljöfallen) om att socialnämnden är skyldig att särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vård- naden när ett barn har varit placerat i samma familjehem i tre år. Överväganden ska därefter göras regelbundet. Den 1 januari 2013 infördes ytterligare en bestämmelse som syftar till att möjliggöra fler vårdnadsöverflyttningar. De tidigare familjehemsföräldrarna ska numera få fortsatt stöd av placeringskommunen om de så önskar, inte bara som tidigare möjlighet att få fortsatt ersättning.

3.2.6Uppföljning efter avslutad placering

För att kunna följa upp ett barn i en situation då vården avslutats oplanerat har socialnämnden getts befogenheter att under vissa omständigheter kunna informera sig om situationen för barn under 18 år. Möjligheten till uppföljning oberoende av samtycke är

48IVO (2013).

49Prop. 1989/90:28; prop. 2005/06:99 s. 44. En tredje grund för överflyttning av vårdnaden är om barnets föräldrar är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden.

106

SOU 2014:3

Samhällsvårdens utveckling

begränsad till fall då det finns ett särskilt behov av insatser. Enligt propositionen syftar bestämmelsen, förutom att möjliggöra fortsatt uppsikt över barnets förhållanden, till fortsatt motivationsarbete för att möjliggöra de insatser som socialnämnden anser behövs.50

3.2.7Adoption som alternativ till familjehemsplacering

Frågan om adoption som alternativ till familjehemsplacering har också aktualiserats under senare år. 2008 års adoptionsutredning ansåg att en orsak till det låga antalet nationella adoptioner kan vara att man inom kommunerna inte uppmärksammar situationer när en adoption skulle vara till barnets bästa. Utredningen ansåg att Socialstyrelsen borde ge stöd till metodutveckling som kan främja samförstånds- lösningar i fråga om adoption.51 Även Barnskyddsutredningen efterfrågade vägledning från Socialstyrelsen när det gäller bedöm- ningar och samtal med barn och föräldrar kring dessa känsliga frågor.52 Socialstyrelsen har för närvarande regeringens uppdrag att kartlägga i vilka situationer frågan om nationell adoption väcks när barn är eller kan komma att bli placerade. Socialstyrelsen ska utifrån kartläggningen överväga om åtgärder behöver vidtas för att socialnämnderna ska uppmärksamma frågan i större utsträckning än i dag. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2014.

3.2.8Ersättning på grund av vanvård

I november 2011 bjöd regeringen in personer som har utsatts för vanvård till en ceremoni för erkännande av det som hänt och en ursäkt. Den 1 januari 2013 trädde lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser av barn och unga i vissa fall i kraft. Samtidigt inrättades en särskild myndighet, Ersättnings- nämnden, för att pröva ansökningar från personer som någon gång under perioden den 1 januari 1920 t.o.m. den 31 december 1980 har varit omhändertagna för samhällsvård och under placeringen utsatts för övergrepp eller försummelser av allvarlig art.53

50Prop. 2012/13:10 s. 134.

51SOU 2009:61 s. 144 f.

52SOU 2009:68 s. 510.

53Prop. 2011/12:160.

107

Samhällsvårdens utveckling

SOU 2014:3

3.3Statistik – heldygnsinsatser och kostnader

3.3.1Antalet placeringar ökar

Antalet placeringar av barn och unga ökade kraftigt under 1990- talet, vilket var ett brott i en mycket långvarig trend av stadig minskning sedan mitten av 1930-talet. Antalet heldygnsplacerade unga 13–20 år fördubblades under 1990-talet. Det var framförallt institutionsplaceringar av ungdomar 13–17 år som ökade.54 Under andra hälften av 1990-talet ökade även antalet placerade i familjehem i denna åldersgrupp.55

I början av 2000-talet avstannade ökningen av institutionsvårds- placeringarna. Sedan 2004 har dock både andelen tonårsflickor och tonårspojkar i befolkningen som placeras i HVB stadigt ökat. Som framgår av diagram 2.3 svarar de ensamkommande barnen för i stort sett hela ökningen sedan år 2005. Se vidare avsnitt 3.3.4.

Nedanstående diagram illustrerar utvecklingen avseende påbörjade heldygnsinsatser under den senaste tioårsperioden (2002–2012), för- delat på placeringsformer och åldersgrupper. Familjehem inkluderar här jourhem. Av diagrammet framgår att påbörjade familjehems- placeringar av barn och unga 0–12 år tydligt ökar medan påbörjade HVB-placeringar i samma åldersgrupp endast ökar marginellt. Antalet påbörjade familjehemsplaceringar av barn och unga i åldersgruppen 13-20 år har ökat under perioden som helhet, men har minskat under senare år. Antalet påbörjade HVB-placeringar 13–20 år har stadigt ökat sedan år 2004. Andelen pojkar i åldern 13–17 år i befolkningen som placerades i HVB var mer än fem gånger större år 2012 jämfört med år 2004.56

54Lundström T & Vinnerljung B (2001).

55SOU 2009:68 s. 137.

56Socialstyrelsen (2013f) s. 25.

108

SOU 2014:3

Samhällsvårdens utveckling

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

2005

 

 

 

 

 

2011

 

2002

2003

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2012

HVB-placeringar 0-12 år

HVB-placeringar 13-20 år

Familjehem 0-12 år

Familjehem 13-20 år

Källa: Registret över socialtjänstens insatser för barn och unga.

3.3.2Familjehem är den vanligaste placeringsformen

Den 1 november 2012 hade cirka 20 800 barn och unga en heldygns- insats. Familjehem är den vanligaste placeringsformen. 63 procent av alla placerade barn och unga var den 1 november 2012 placerade i familjehem eller jourhem, 61 procent av de SoL-vårdade och 69 pro- cent av de LVU-vårdade.57 Andelen familjehemsplacerade har dock sjunkit. Som jämförelse kan nämnas att 77 procent av de SoL- vårdade och 65 procent av de LVU-vårdade den 1 november 2004 var placerade i familjehem.58 Sannolikt beror denna förändring på att de ensamkommande svarar för den huvudsakligen ökningen av antalet placeringar under senare tid och att denna grupp framförallt är placerad i HVB.

57Socialstyrelsen (2013f) s. 26

58Socialstyrelsen (2004)

109

Samhällsvårdens utveckling

SOU 2014:3

3.3.3Jourhemsplaceringarna ökar

Nedanstående diagram illustrerar ökningen av placerade barn och unga i jourhem eller beredskapshem, ett begrepp som fortfarande finns i den officiella statistiken. Jourhem infördes som begrepp i lagen först år 2008. Antalet barn och unga placerade i jourhem uppgick den 1 november 2012 till 1 677, vilket kan jämföras med 312 den 1 november år 1998.

1800

1600

1400

1200

1000

800

 

 

 

Antal barn

 

 

 

 

 

 

600

400

200

0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Källa: Registret över socialtjänstens insatser för barn och unga.

3.3.4Ensamkommande utgör en stor del av de HVB- placerade

Socialstyrelsen har, genom en samkörning av uppgifter ur olika register, undersökt sambandet mellan ökningen av antalet placeringar under senare år och ökningen av antalet ensamkommande barn och unga. Analysen omfattar 13–20 år, som är det åldersspann där de flesta ensamkommande barn och unga återfinns. Som diagrammet nedan illustrerar svarar ensamkommande barn och unga för i stort sett hela ökningen sedan år 2005 av antalet barn och unga 13–20 år som någon gång under året varit placerade i HVB. Antalet ensam- kommande pojkar per 1 000 invånare i åldern 13–20 år som var placerade i HVB har ökat från cirka 0,5 till 7 per 1 000 invånare under perioden 2006–2011. Antalet ensamkommande flickor i mot-

110

SOU 2014:3

Samhällsvårdens utveckling

svarande ålder har under samma period ökat från 0,2 till cirka 1 per 1 000 invånare.59

Källa: Registret över socialtjänstens insatser för barn och unga, Socialstyrelsen samt Utbildnings- registret, SCB.

3.3.5Kostnadsutvecklingen inom barn- och ungdomsvården

Under perioden 2007–2011 ökade kostnaderna för barn- och ungdomsvårdens insatser med nästan elva procent i fasta priser. Insatserna till barn och unga utgjorde nära 40 procent av de totala kostnaderna för individ- och familjeomsorgen år 2011.60

Stora ansträngningar har gjorts inom socialtjänsten för att sänka institutionsvårdskostnaderna genom att i stället använda familjehems- vård och öppna insatser. Kostnaderna för institutionsvården minskade något i mitten av 2000-talet, men har under senare år börjat stiga igen. I diagrammet nedan anges enbart kommunernas kostnader, dvs. statens kostnader för placering av ensamkommande barn och unga ingår inte.

59Socialstyrelsen (2013k) s. 120 f.

60Socialstyrelsen (2013m) s. 182 f.

111

Samhällsvårdens utveckling

SOU 2014:3

Kostnaderna för familjehemsvården har stadigt ökat under flera decennier och har nästan fördubblats under den senaste tioårs- perioden.61 Fler placeringar i familjehem förklarar inte hela kostnadsökningen. En del av förklaringen kan vara högre ersättning till familjehemmen. En annan anledning till de ökande kostnaderna kan vara att socialtjänsten numera i relativt stor utsträckning anlitar privata organisationer för att ge förstärkt stöd till familjehem och jourhem.

Även kostnaderna för öppna insatser har stadigt ökat sedan 1990- talet. Antalet barn och unga som fått öppenvårdsinsatser har emeller- tid legat relativt konstant under den senaste tioårsperioden. Antalet barn och unga som fick öppenvårdsinsatser uppgick den 1 november 2012 till 28 200.

Utvecklingen när det gäller barn- och ungdomsvårdens kost- nader, fördelat på olika kategorier av insatser, framgår av nedan- stående diagram.

Källa: Statistiska centralbyrån, Kommunernas räkenskapssammandrag 1998 –2012.

61 http://www.kolada.se. Kostnaderna uppgick 1998 till 2 070 miljoner, 2002 till 2 708 miljoner och 2012 till 5 233 miljoner kronor i löpande priser.

112

4 Dagens placeringsformer

4.1Den rättsliga innebörden av en placering

Att placeras enligt SoL eller LVU innebär att, efter beslut av social- nämnden, beredas vård utanför det egna hemmet. Ofta är det fråga om två olika beslut. Först tas ett beslut som grundar sig på en bedömning av vårdbehovet, hur det bör tillgodoses och om förut- sättningar finns för en frivillig placering. Därefter tas ett beslut om verkställigheten, dvs. placeringen. När det gäller LVU är det alltid fråga om två beslut, eftersom förvaltningsrätten beslutar om vården enligt LVU och socialnämnden därefter beslutar om placeringen. Om nämndens beslut enligt 11 § LVU, om var barnet eller den unge ska vistas under vårdtiden, går emot vårdnadshavarens öns- kemål eller barnets, om det har fyllt 15 år, kan beslutet överklagas. Vid en frivillig placering ingår som regel själva placeringen i beslu- tet om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. Beslutet om vård förutsätter att det går att hitta en lösning i samförstånd kring valet av hem. Annars saknas i princip förutsättningar för en frivillig placering.

4.1.1Olika begrepp används

I SoL används begreppet vårdas, placeras och tas emot. Utred- ningen uppfattar att vårdas används i de bestämmelser som avser vistelsen i hemmet. Placeras används i betydelsen verkställigheten av beslut om vård medan tas emot används i bestämmelser som riktar sig till det hem där barnet ska placeras.

Ett historiskt begrepp som återigen har börjat användas är sam- hällsvård. Heldygnsvård och heldygnsinsatser är andra begrepp, som bland annat används i den officiella statistiken och i forsk- ningssammanhang. Heldygnsvistelse används i Socialstyrelsens termbank i samband med olika boendeformer inom socialtjänsten.

113

Dagens placeringsformer

SOU 2014:3

Begreppet vård definieras inte i termbanken, däremot ”vård och omsorg”. Med vård och omsorg avses ”åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till funk- tionshindrade samt hälso- och sjukvård enligt gällande lagar.”

4.1.2Socialnämndens ansvar för barn och unga

Socialnämnden har ansvar för planeringen, kvaliteten och uppfölj- ningen av vården. Vården kan ha olika syfte och innehåll, beroende på orsak till placeringen, barnets ålder etc. När det gäller utförandet av vården kan tilläggas att med socialtjänst avses all verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst oavsett driftsform, dvs. oavsett om verksamheten drivs i offentlig eller privat regi.1

Socialnämndens särskilda ansvar för barn och unga anses omfatta åldersgruppen 0–20 år, såvida inte någon särskild ålders- gräns anges.2 En frivillig placering, oavsett om det gäller ett barn eller en vuxen person över 18 år, beslutas enligt 4 kap. 1 § SoL. En placering oberoende av samtycke kan på grund av miljön i hemmet (2 §) beslutas fram tills barnet fyllt 18 år och på grund av den unges beteende (3 §) fram tills denne fyllt 20 år. I det sistnämnda fallet kan placeringen pågå tills den unge fyller 21 år.

Placering i familjehem och jourhem av ett barn regleras särskilt i 6 kap. 6 § SoL. Någon motsvarande reglering finns inte när det gäller placering i familjehem av den som fyllt 18 år. En placering i familjehem kan dock efter 18 år, efter önskemål från den enskilde och särskilt biståndsbeslut, övergå till en ”vuxenplacering”. Däre- mot kan inte, med nuvarande definition av jourhem, en placering i jourhem fortsätta när den unge fyllt 18 år. Regleringen av HVB, förutom den som gäller de särskilda ungdomshemmen, skiljer i regel inte på barn och vuxna. Ett undantag utgör kravet på genom- förandeplan vid placering av barn och unga i HVB och den särskilda s.k. frekvenstillsynen enligt 3 kap. 19 § SoF.

1SOU 2013:53 s. 144.

2SOU 2009:68 s. 218.

114

SOU 2014:3

Dagens placeringsformer

4.1.3Vårdnadshavarens ställning

Vid en placering av ett barn, såväl enligt SoL som LVU, har vård- nadshavaren kvar den juridiska vårdnaden om barnet, även om vårdnadshavarens roll med nödvändighet förändras. Rätten att bestämma i frågor som rör barnet påverkas i olika grad beroende på placeringens rättsliga grund. Frågor som rör den dagliga omsorgen beslutas av familjehems- och jourhemsföräldrar respektive HVB- personal. Vid frivillig vård har vårdnadshavaren kvar sitt inflytande över beslut av mer ingripande betydelse för barnets framtid. Vid vård enligt LVU bestämmer socialnämnden, enligt 11 § samma lag, hur vården av barnet ska ordnas och var den unge ska vistas under vårdtiden. Socialnämnden har dock även vid LVU-vård en skyldig- het att i största möjliga utsträckning låta vårdnadshavarna vara del- aktiga i frågor som rör vården. I sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att barn får ökad beslutskompetens i takt med sti- gande ålder och mognad, vilket även gäller placerade barn.

4.2Lagen anger familjehem och HVB som placeringsformer

Enligt 6 kap. 1 § SoL ska socialnämnden sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende. Enligt 6 kap. 2 § SoL ansvarar varje kommun för att det finns tillgång till familjehem och hem för vård eller boende för enskilda och familjer som behöver vårdas och bo utanför det egna hemmet. För vård av unga som på grund av eget beteende enligt 3 § LVU behöver stå under särskilt noggrann tillsyn ska det finnas särskilda ungdomshem, enligt 12 § första stycket LVU. Behovet av sådana hem ska tillgodoses av staten.

Jourhem beskrivs i 6 kap. 6 § SoL som en tillfällig placerings- form enbart för barn, men har ingen särskild definition i social- tjänstförordningen (SoF). Det kan bero på att lagstiftaren vid införandet betraktade jourhem som en underkategori till familje- hem. Enligt den tolkning Socialstyrelsen gör, och som utredningen ansluter sig till, är jourhem att betrakta som en egen placerings- form (se vidare kapitel 7). 3

Insatsen familjehem förekommer även i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Familjehem

3 Framgår av SOSFS 2012:11.

115

Dagens placeringsformer

SOU 2014:3

enligt 9 § 8 LSS är enbart en frivillig boendeform och ges inte för att skydda barnet eller kompensera för bristande föräldraförmåga. Familjehem enligt LSS är en insats som kan komma ifråga för barn och ungdomar med svåra funktionshinder som trots stödinsatser inte kan bo kvar i föräldrahemmet. Insatsen kan också aktualiseras om barnet eller den unge behöver gå i skolan på annan ort och därför inte kan bo kvar hos sina föräldrar.4 Se vidare förslag i avsnitt 6.10.9.

4.3Socialnämnden kan i andra former medverka till boende utanför det egna hemmet

4.3.1Medgivande för privatplacering

Ett barn får inte, enligt 6 kap. 6 § SoL, utan socialnämndens medgi- vande eller beslut om vård tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om honom eller henne. Begreppet medgivande i denna bestämmelse syftar på en situation där ett hem står i begrepp att ta emot ett barn för stadigvarande vård och fost- ran på initiativ av vårdnadshavaren, en s.k. privatplacering. För att socialnämnden ska kunna lämna medgivande krävs, enligt 6 kap. andra stycket SoL, att förhållandena i hemmet är utredda (se vidare avsnitt 6.9).

4.3.2Tillfällig placering i nätverket

Vid införandet av begreppet jourhem i 6 kap. 6 § SoL tydliggjordes i propositionen att begreppet avsåg ett hem som upprepade gånger tog emot olika barn för tillfällig vård och fostran. Att t.ex. morför- äldrar genom socialnämndens medverkan vårdar ett barnbarn med- för inte att morföräldrarnas hem ska betraktas som jourhem. En familj som barnet känner väl sedan tidigare behöver, enligt pro- positionen, inte utredas på samma sätt som ett för barnet främ- mande hem, även om det är viktigt att hemmet är lämpligt för barnet. En sådan situation brukar beskrivas som en placering i nät- verket. Om ett hem däremot kontrakteras för att vid upprepade

4 Socialstyrelsen (2012c) s. 64.

116

SOU 2014:3

Dagens placeringsformer

tillfällen ta emot olika barn ska det redan innan det första barnet placeras betraktas som ett jourhem.5

4.3.3Bistånd till ungdomar i form av boende

Ett barn eller en ung person kan vända sig till socialtjänsten och vilja ha hjälp med ett boende utanför det egna hemmet. Ibland har barnet tagit sin tillflykt till en annan familj, trots att föräldrarna motsätter sig detta. Socialtjänsten har i dessa situationer skyldighet att inleda en utredning om barnets förhållanden och behovet av insatser. Det kan röra sig om starka konflikter mellan barn och föräldrar och det kan vara olämpligt att barnet bor kvar i hemmet och fortsätter vara beroende av föräldrarna. Ett exempel kan vara ungdomar som lever under hot och tvång i familjer med starkt patriarkala värderingar.

Att bistå ett barn under 18 år ekonomiskt utan medgivande från vårdnadshavaren bör enligt Socialstyrelsen, med hänvisning till ett JO-uttalande, vara en åtgärd endast i undantagsfall. JO-beslutet rörde en 15-åring som inte ville lämna sitt familjehem trots att modern motsatte sig fortsatt placering. JO uttalade att frågan om var ett barn ska vistas är en angelägenhet som, enligt föräldra- balken, i första hand ligger inom vårdnadshavarens bestämmande- rätt. Finns dock inga andra möjligheter måste en socialnämnd kunna ingripa med ekonomisk hjälp även då vårdnadshavaren är underhållsskyldig. JO understryker dock att sådan hjälp aldrig kan utgå slentrianmässigt till ungdomar som lämnar föräldrahemmet innan de kan försörja sig själva. Att utan vårdnadshavarens med- givande bistå barnet ekonomiskt måste vara en lösning som inte får tillgripas förrän i sista hand, när inga andra möjligheter står till buds.6

Enligt rättspraxis har unga över 18 år som vill flytta hemifrån bara ansetts ha rätt till bistånd till boendekostnad i undantagsfall, nämligen om det finns starka sociala skäl. Högsta förvaltningsdom- stolen (HFD) har under 1990-talet i ett flertal domar bedömt att unga vuxna som uppnått 18 år och avslutat sin skolgång är tillför- säkrade en skälig levnadsnivå genom att bo kvar i sina föräldrahem. Det är endast i de fall ett fortsatt kvarboende hos föräldrarna med-

5Prop. 2006/07:129 s. 61

6SOSFS 2013:1 s. 19 med ref. till JO 1989/90 s. 219.

117

Dagens placeringsformer

SOU 2014:3

för oskäliga sociala konsekvenser som HFD har ansett att ung- domar ska få bistånd till eget boende.7

Om ett barn eller en skolungdom, som har fyllt 18 men inte 21 år, ansöker om ekonomiskt bistånd bör socialnämnden, enligt Socialstyrelsen, vid behovsbedömningen i vissa fall bortse från föräldrarnas underhållsskyldighet. Det gäller i de fall barnet eller skolungdomen är utsatt för våld eller andra övergrepp av närstå- ende eller har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot när- stående vuxna.8

4.4Tillståndsplikt för enskild verksamhet

4.4.1Bakgrund

HVB-begreppet var redan när det infördes i SoL nära samman- kopplat med kraven på tillstånd för att bedriva enskild verksamhet. För att en enskild person eller sammanslutning skulle kunna inrätta ett HVB krävdes tillstånd av länsstyrelsen, enligt dåvarande 69 § SoL. Av definitionen i dåvarande 6 § SoF framgick att ett hem som drivs av en enskild person eller sammanslutning räknas som HVB om hemmet har minst fem platser, bedrivs yrkesmässigt eller verk- samheten är av avgörande betydelse för hemmets tillkomst eller bestånd. Tillstånd krävdes också, enligt samma bestämmelse (lik- som tidigare enligt barnavårdslagen), för hem som inrättats för vård under begränsad del av dygnet. Bestämmelsen syftade främst på de privata förskolorna.

I samband med översynen av SoL i början av 1990-talet konsta- terades att förändringar som inträffat i den kommunala verksam- heten sedan socialtjänstlagens tillkomst hade skapat oklarheter om gällande definitioner av tillståndspliktig verksamhet. Enligt pro- positionen som följde på översynen bör all enskild heldygns- verksamhet som yrkesmässigt tillhandahåller vård, behandling, omvårdnad och tillsyn för barn, ungdomar eller vuxna ha tillstånd för att få bedrivas.9 Med heldygnsverksamhet avses hem för vård eller boende, särskilda boendeformer samt hem för viss annan hel- dygnsvård. Även dagvård i enskild regi för de mest utsatta grup- perna (missbrukare, äldre med omfattande vårdbehov, funktions-

7Exempelvis RÅ 1997 ref. 79 (1-111).

8SOSFS 2013:1 och Socialstyrelsen (2013j) s. 51.

9Prop. 1996/97:124 s. 144.

118

SOU 2014:3

Dagens placeringsformer

hindrade personer, psykiskt störda personer och personer med demenssjukdom) bör vara tillståndspliktig, liksom dagverksamhet med behandlingsinslag för barn och ungdomar.

Enligt propositionen finns inte skäl att ange ett minsta platsan- tal för att ett hem ska räknas som ett HVB. Ett familjehem som vill övergå till att driva ett HVB får ansöka om tillstånd för det. Inte heller i övrig verksamhet bör enbart platsantalet ligga till grund för bedömningen av om en verksamhet bedrivs yrkesmässigt utan en sammanfattande bedömning bör göras.10

Bestämmelsen om tillståndspliktig verksamhet fick fr.o.m. den 1 juli 1997 i stort sett samma lydelse som gäller i dag (se nedan). Punkten om öppen verksamhet kompletterades den 1 april 2008 med orden ”oavsett var verksamheten bedrivs”, på förslag från Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén.11 Kommittén lyfte fram att de ingripande och strukturerade öppenvårdsinsatser som har utvecklats inom barn- och ungdomsvården omfattar stora delar av dygnet. Intrånget i den personliga sfären kan därmed vara lika stort som vid placering i HVB och även påverka familj och skola.

4.4.2Nuvarande bestämmelse

Det framgår av 7 kap. 1 § första stycket SoL att ett bolag, en före- ning, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) yrkesmässigt får bedriva verksamhet i form av

1.hem för vård eller boende,

2.boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap. 5 § andra stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket,

3.hem för viss annan heldygnsvård,

4.hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs.

Tillstånd behövs inte, enligt andra stycket, för sådan verksamhet som kommunen genom entreprenadavtal har överlåtit till enskild att utföra.

10Prop. 1996/97:124 s. 184.

11SOU 2005:81.

119

Dagens placeringsformer

SOU 2014:3

Kommun och landsting som driver verksamhet enligt första stycket ska, enligt tredje stycket, anmäla verksamheten till IVO innan den påbörjas. Det gäller även då kommunen har överlämnat till enskild att driva sådan verksamhet. Att det inte krävs tillstånd för kommun och landsting att driva HVB beror på att dessa huvud- män förutsätts vara väl förtrogna med de krav som ställs på verk- samheten.12

Tillstånd får, enligt 7 kap. 2 § SoL, beviljas endast om verksam- heten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet.

Kravet enligt 3 kap. 3 § SoL på att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet gäller både privat och offentlig verk- samhet.13 Den som bedriver enskild verksamhet har ett eget ansvar både för kvaliteten i verksamheten och för att det finns personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Det gäller oavsett om verk- samheten bedrivs med tillstånd enligt 7 kap. 1 § SoL, som entre- prenad enligt 2 kap. 5 § SoL eller i det fall kommunen har upp- handlat tjänster från en enskild för att fullgöra skyldigheter enligt socialtjänstlagen. Även om en verksamhet bedrivs av en privat utförare är dock kommunen huvudman. I huvudmannaskapet ligger ett krav på att kontrollera att verksamheten följer de före- skrifter som finns på området samt de andra krav som följer av avtalet med den privata utföraren.14

Framställningen i det följande handlar i huvudsak om tillstånds- givningen inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, dvs. enligt 7 kap. 1 § SoL 1 och 4.

4.4.3HVB-begreppet har snävats in

Tillståndsplikten för enskilda HVB och anmälningsplikten för kommun och landsting har snävats in i förhållande till bestämmel- sen i 7 kap. 1 § första stycket SoL (se föregående avsnitt). Enligt IVO:s policy15 krävs för att ett HVB för vuxna ska vara tillstånds- pliktigt att verksamheten har betydande inslag av behandling. Denna policy stöds av två kammarrättsdomar, som har fått stor betydelse för tolkningen av tillståndsplikten när det gäller HVB.16

12Prop. 2006/07:129 s. 64.

13Prop. 1996/97:124 s. 51.

14SOU 2013:53 s. 105.

15Uppgifterna om dagens policy finns i en skrivelse från Socialstyrelsen till Svenska Vård 2012-03-22.

16Kammarrättens i Jönköping dom den 24 augusti 2007 med mål nr 811-06 och Kammarrättens i Göteborg dom den 18 december 2009 med mål nr 6588-09.

120

SOU 2014:3

Dagens placeringsformer

Domarna handlar primärt om målgruppen för ett HVB, nämligen om den kan omfatta vuxna personer som är psykiskt funktions- hindrade. Kammarrätten ansåg inte att denna grupp var utesluten för vård eller behandling på ett HVB. Avgörande för bedömningen om en verksamhet ska betraktas som ett HVB är, enligt förarbe- tena, verksamhetens innehåll och målgrupp.17 I de aktuella fallen har verksamhetens innehåll karaktäriserats som omvårdnad och stöd. För att kunna beviljas tillstånd för HVB bör, enligt kammar- rätten, krävas att verksamheten därutöver har ett betydande inslag av behandling. Vilket stöd kammarrätten har för sin slutsats fram- går inte av domarna.

Enligt IVO är ett HVB för barn tillståndspliktigt om verksam- heten bedriver behandling men också, till skillnad från verksamhet för vuxna, om den ger omfattande stöd.

Andra punkten i ovan nämnda bestämmelse, som hänvisar till 5 kap. 5 § andra stycket SoL och 5 kap. 7 § tredje stycket SoL, anses enligt IVO enbart syfta på boenden för äldre respektive funk- tionshindrade. Dessa boendeformer kan finnas i ett servicehus, ett ålderdomshem, en gruppbostad eller i ett äldreboende.

Den tredje punkten avser verksamhet som innebär tillfällig vård- vistelse för att ge återhämtning efter sjukhusvistelse, rehabilitering eller ge anhörig avlösning i omsorgsarbetet. Verksamheten riktar sig till äldre och funktionshindrade.

Den fjärde punkten slutligen avser vård och behandling under begränsad del av dygnet. Avgörande för om verksamheten omfattas av krav på tillstånd är hur omfattande och ingripande verksam- hetens innehåll är för den enskilde.

4.4.4Uppföljning och återkallande av tillstånd

Tillståndsprövningen är en punktinsats, som avslutas med antingen ett beslut om bifall till tillstånd eller ett beslut om avslag. Frågan om huruvida tillstånd att bedriva enskild verksamhet borde tids- begränsas behandlades av Socialtjänstkommittén, men ledde inte till något förslag om förändring. Enligt propositionen skulle en tidsbegränsning troligen leda till osäkerhet och därmed utgöra ett hinder för etablering. Tillstånd bör därför ges tills vidare.18

17Domstolen refererar till prop. 1979/80:1 s. 574 f. och prop. 1996/97:124 s. 185.

18Prop. 1996/97:124 s. 147.

121

Dagens placeringsformer

SOU 2014:3

Det finns inte några regler om uppföljning för att kontrollera om villkoren i tillståndet följs. Säkerheten och kvaliteten har ansetts bäst kunna följas upp och kontrolleras genom en kontinu- erlig och effektiv tillsyn.19 Kritik har dock framförts, bland annat från Riksrevisionen, om bristfällig uppföljning av om utföraren följer det som utlovats i samband med tillståndsgivningen.20 I propositionen Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten kon- staterades att regeringen såg allvarligt på kritiken. I och med att Socialstyrelsen föreslogs ta över den löpande tillsynen av tillstånds- pliktig verksamhet förutspåddes dock att tillsynen av denna verk- samhet skulle bli mer enhetlig, med tydliga kriterier och bättre uppföljning. 21

Ett beslut om tillstånd är ett gynnande förvaltningsbeslut. Gyn- nande beslut kan i regel inte återkallas. I praxis har dock, med stöd av förarbeten22, tre undantag gjorts. Ett gynnande beslut kan åter- kallas

med stöd av förbehåll i själva beslutet eller i den författning som ligger till grund för beslutet,

med hänsyn till tvingande säkerhetsskäl (t.ex. hälso-, brand- och trafikfara),

om den enskilde har utverkat beslutet genom vilseledande upp- gifter.

Det sagda torde innebära att IVO inte kan återkalla ett tillstånd trots att verksamheten inte längre uppfyller villkoren i tillståndet, såvida inte allvarliga missförhållanden eller tvingande säkerhetsskäl föreligger eller tillståndet har meddelats på grund av vilseledande uppgifter.

Tilläggas kan att det i senare praxis kan skönjas en tendens till ett fjärde undantag från principen om att gynnande beslut inte får återkallas. I rättsfallet RÅ 2000 ref. 16 har HFD uttalat att när det gäller ett beslut som avser ett fortlöpande bistånd utan någon angi- ven tidsbegränsning kan skälen för omprövning vara så starka att ett absolut förbud mot omprövning på grund av ändrade förhållan- den inte bör uppställas.

19SOU 1994:139 s. 536 f.

20RiR 2008:21.

21Prop. 2008/09:160 s. 48.

22Prop. 1985/86:80 s. 39 och SOU 2010:29 s. 564 f.

122

SOU 2014:3

Dagens placeringsformer

4.5Övriga regler för kvalitet och säkerhet

De regler för kvalitet och säkerhet som omgärdar nuvarande place- ringsformer finns i SoL, SoF, Socialstyrelsens föreskrifter om hem för vård eller boende och Socialstyrelsens föreskrifter om social- nämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende.23 Nedan följer en genomgång av de mest centrala bestämmelserna. Genomgången syftar framför allt till att ge ett underlag för utredningens överväganden av vilken reglering som är relevant för de nya placeringsformer som utredningen före- slår i det följande (kapitel 10).

Vissa bestämmelser omfattar enbart barn. Andra bestämmelser omfattar barn och unga. Det finns ingen definition i SoL vad som avses med unga. Se vidare förslag i 5.7.2.

4.5.1Socialnämnden har ett övergripande ansvar för god vård

Socialnämndens ansvar för barn som vårdas i familjehem, jourhem, annat enskilt hem eller HVB är i grunden detsamma. Nämnden ska, enligt 6 kap. 7 § SoL, medverka till att barnen får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden, verka för att de får lämplig utbildning och att de får den hälso- och sjukvård som de behöver samt lämna vårdnadshavaren och föräldrarna råd, stöd och annan hjälp som de behöver. Socialnämnden ska, enligt 6 kap. 7 a § SoL, även lämna dem som vårdar barnen råd, stöd och annan hjälp som de behöver. Denna bestämmelse gäller dock inte längre vid privatplacering.

4.5.2Socialnämnden har ett uppföljningsansvar

Socialnämnden ska, enligt 6 kap. 7 b § SoL och 13 a § LVU, noga följa vården av de barn och unga som vårdas i ett familjehem, jour- hem eller HVB, främst genom regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas, enskilda samtal med barnet eller den unge, samtal med den eller dem som tagit emot barnet eller den unge i sitt hem och samtal med vårdnadshavarna. Social- nämnden ska särskilt uppmärksamma barnets eller den unges hälsa,

23 SOSFS 2003:20 respektive SOSFS 2012:11.

123

Dagens placeringsformer

SOU 2014:3

utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående. Andra regler, som gäller den vidare ålders- gruppen barn och unga, är kraven på genomförandeplan och en särskilt utsedd socialsekreterare (se nedan).

Minst en gång var sjätte månad ska socialnämnden, enligt 6 kap. 8 § SoL, överväga om vården fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas. Med samma intervall ska socialnämnden, enligt 13 § LVU, överväga vården enligt 2 § och ompröva vården enligt 3 §.

4.5.3Regler vid placering i familjehem och HVB

Som tidigare har nämnts pekar lagen bara ut två tydliga place- ringsformer, familjehem och HVB och vissa regler gäller endast dessa.

En vårdplan ska, enligt 11 kap. 3 § första stycket SoL, finnas vid en placering i familjehem eller HVB (gäller även vuxna). Enligt andra stycket samma bestämmelse ska, vid placering av barn och unga, även upprättas en plan över hur vården ska genomföras (genomförandeplan). Vårdplanen såväl som genomförandeplanen ska, enligt tredje stycket, även uppta åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar för.

När vård ges i ett familjehem eller ett HVB ska det, enligt 6 kap. 7 c § första stycket SoL, finnas en särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med barnet eller den unge. Enligt andra stycket ska socialsekreteraren besöka barnet eller den unge regelbundet i den omfattning som är lämpligt utifrån barnets eller den unges behov och önskemål.

Såväl vård i familjehem som HVB ska bedrivas i samråd med socialtjänsten enligt 6 kap. 4 § SoL.

Socialnämnden får, enligt 11 kap. 4 b § SoL, under vissa förhål- landen och oberoende av samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation efter det att en placering i ett familjehem eller i ett HVB har upphört. Sådan uppföljning får som längst pågå under två månader utan samtycke från vårdnadshavaren eller barnet, om han eller hon fyllt 15 år.

Vid placering i familjehem eller HVB i en annan kommun gäller bestämmelserna i 2 a kap. 4 § SoL angående ansvarig kommun, som innebär att placeringskommunen behåller ansvaret. Rätten för kommunen enligt 8 kap. 1 § SoL att ta ut avgift för uppehället vid

124

SOU 2014:3

Dagens placeringsformer

vård eller behandling i ett familjehem och HVB gäller enbart vuxna, dvs. personer över 18 år (8 kap. 1 § SoL). Föräldrarna är dock skyl- diga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader. Socialnämnden får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet. I SoL finns även en bestämmelse om att handlingar i sam- band med att ett barn har placerats inte får gallras (12 kap. 2 § SoL). Vidare finns en sekretessbrytande bestämmelse som möjlig- gör för socialtjänsten att lämna uppgifter till vissa myndigheter om att en viss person befinner sig i hemmet (12 kap. 10 § SoL).

4.5.4Regler vid placering i familjehem och jourhem

De särskilda regler som gäller för familjehem och jourhem omfattar kravet på att hemmet ska vara utrett av en socialnämnd. Det fram- går av 6 kap. 6 § andra och tredje styckena SoL. Vidare gäller enligt 6 kap. 6 a § SoL att, om ett tilltänkt hem finns i en annan kommun, ska nämnden informera och samråda med den kommunen innan den fattar sitt beslut. Om det finns någon redan placerad i det enskilda hemmet, efter beslut av en annan kommun, ska nämnden informera och samråda även med den kommunen.

För jourhem gäller, enligt 6 kap. 6 § fjärde stycket SoL, att pla- ceringen endast får pågå två månader efter att socialnämndens utredning har avslutats, om det inte finns särskilda skäl.

Vid beslut om placering i familjehem (ej jourhem) ska social- nämnden, enligt 6 kap. 6 b § SoL, ingå avtal med hemmet. Nämn- dens och familjehemmets åtaganden som avser barnets behov av stöd och skydd under placeringen ska framgå av avtalet.

Enligt 7 kap. 1 § SoL ska socialnämnden på en särskild blankett föra en förteckning över barn som är placerade i familjehem eller är privatplacerade. En kopia av förteckningen ska årligen lämnas till IVO.

Förstärkt familjehemsvård är ingen särskild placeringsform

Begreppet förstärkt familjehemsvård är inte definierat i lag eller förordning och det finns inte heller med i Socialstyrelsens term- bank. I detta betänkande används begreppet förstärkt familjehems- vård som ett samlingsbegrepp för att beskriva verksamhet där pre- sumtiva familjehem och jourhem förmedlas till socialtjänsten i

125

Dagens placeringsformer

SOU 2014:3

förening med stöd och handledning till hemmen. I vissa specifika verksamheter kan det röra sig om familjehem som ingår i en behand- lingsverksamhet. Förstärkt familjehemsvård är ingen särskild placer- ingsform utan formellt sett en vanlig familjehemsplacering med kompletterande resurser för stöd till hemmet. Förstärkt familje- hemsvård kan även bedrivas av en kommun eller i samarbete mellan kommuner.

Med dagens regler kan inte socialnämnden fatta beslut om en placering i ett hem enbart utifrån ett utredningsunderlag från en enskild verksamhet.24 Socialnämnden måste således göra en egen utredning av familjen eller använda en utredning som en annan socialtjänst har gjort, såvida den kan anses spegla de aktuella för- hållandena i hemmet. Vidare är bestämmelsen om att ett avtal ska upprättas mellan socialnämnden och familjehemmet, som trädde i kraft den 1 januari 2013, även tillämplig om familjehemmet är knutet till en verksamhet för konsulentstöd. Av förarbetena till denna bestämmelse framgår att avtalet ska ingås direkt med dem som nämnden avser att anlita.25 Det saknas ännu uppföljning av hur den nya bestämmelsen tillämpas.

4.5.5Regler vid placering i HVB

Oavsett driftsform omfattas HVB av reglerna i 3 kap. 3 § SoL om att insatserna ska vara av god kvalitet och att det ska finnas perso- nal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten ska systema- tiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Socialstyrelsen har utarbetat föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.26

I SoF finns kompetenskrav på föreståndare och övrig personal. Vid varje HVB ska, enligt 3 kap. 5 § SoF, finnas en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten. I övrigt ska finnas sådan personal som behövs för en ändamålsenlig verksamhet. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende preciseras kompetenskraven för föreståndare och övrig personal.27 De statliga ungdomshemmen ska, enligt 3 kap. 6 § SoF, ha tillgång till läkare, som bör ha specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri eller allmän psykiatri. De särskilda ung-

24Prop. 2006/07:129 s. 58.

25Prop. 2012/13:10 s. 129.

26SOSFS 2011:9.

27SOSFS 2003:20.

126

SOU 2014:3

Dagens placeringsformer

domshemmen bör, enligt samma bestämmelse, även ha tillgång till psykologisk expertis.

Ett HVB som tar emot barn, dvs. personer under 18 år, får inte anställa någon utan att kontroll har gjorts i Rikspolisstyrelsens miss- tanke- och belastningsregister. Det följer av 1 § lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Vid allvarlig underlåtenhet att iaktta denna skyldig- het får IVO, enligt 13 kap. 11 § SoL, återkalla tillståndet för verk- samheten.

I SoF anges generella principer för verksamheten vid HVB, oav- sett om den riktar sig till vuxna eller barn och unga. Verksamheten ska, enligt 3 kap. 3 § SoF, bygga på förtroende för och samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen i hemmet upplevs som meningsfull. Den enskildes integritet ska respekteras. De insatser som görs ska anpassas till den enskildes behov och förut- sättningar. Verksamheten ska, enligt 3 kap. 4 § SoF, bedrivas i fortlöpande samarbete med den socialnämnd som har det samman- hållande ansvaret för att den enskilde får det stöd och den hjälp som han eller hon behöver.

I SoF finns vidare regler för in- och utskrivning. Föreståndaren beslutar om inskrivning, enligt 3 kap. 11 § SoF, om inte huvud- mannen har bestämt annorlunda. Vid inskrivningsbeslutet ska det särskilt kontrolleras att hemmet är lämpligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga för- hållanden i övrigt. Om socialnämnden ansöker om inskrivning vid ett HVB ska nämnden, enligt 3 kap. 12 § SoF, foga sin utredning i ärendet till ansökan. Om det finns ett beslut om vård enligt LVU ska en kopia av det verkställbara beslutet fogas till ansökan, enligt 3 kap. 13 § SoF. När behovet av vård i hemmet har upphört ska den som vårdas skrivas ut. Föreståndaren beslutar om utskrivning, enligt 3 kap. 14 § SoF, om inte huvudmannen har bestämt annor- lunda. I 3 kap. 15 § SoF finns regler om under vilka förhållanden den enskilde får skrivas ut från HVB mot sin önskan.

Ett HVB som drivs av kommun eller landsting får, enligt 16 kap. 7 § SoL, besluta om förbud mot innehav av alkohol och andra berusningsmedel samt injektionssprutor eller kanyler. Sådan egen- dom får också omhändertas och förstöras eller försäljas.

För de särskilda ungdomshemmen finns särskilda regler om in- och utskrivning, tillfällig omplacering m.m. Statens institutionssty- relse (SiS) beslutar om inskrivning och ska, enligt 3 kap. 16 § SoF, omgående underrätta socialnämnden när det finns anledning till

127

Dagens placeringsformer

SOU 2014:3

utskrivning. Socialnämnden ska underrättas i sådan tid att det finns möjlighet att vidta eller förbereda andra behövliga insatser. De statliga ungdomshemmen har också särskilda befogenheter att vidta tvångsåtgärder och begära polishandräckning, vilket inte berörs närmare här.

4.6Socialstyrelsens föreskrifter

Socialstyrelsen får, enligt 8 kap. 1 § SoF, meddela föreskrifter inom socialtjänsten som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa i verksamheter som bland annat avser barn och unga. Det gäller även de verksamheter som drivs av SiS. Enligt 8 kap. 5 § SoF får Socialstyrelsen även utfärda föreskrifter som behövs för verkställigheten av bland annat SoL, LVU och SoF.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende28 gäller alla HVB och omfattar regler gällande före- ståndarens och övrig personals kompetens, personaltäthet, lokaler, journalföring, behandlingsplan och vad en ansökan om tillstånd ska innehålla. Av föreskrifterna framgår bland annat att det vid ett hem som tar emot barn eller personer med psykiskt funktionshinder ska finnas personal tillgänglig dygnet runt i verksamhetens lokaler.29 Tolkningen av denna bestämmelse har blivit striktare på senare tid, vilket påverkat verksamheter som bedriver olika former av stöd- boenden. I dag krävs att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt i lägenheterna när det finns barn hemma.30

Socialstyrelsen har även utfärdat föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende.31 Vården ska, enligt föreskrifterna vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglas av kontinuitet. Det ska finnas rutiner för hur vården av barn och unga ska planeras och följas så att missförhållanden ska kunna uppmärksammas och åtgärdas. Socialnämnden ska kartlägga och analysera behovet av familjehem, jourhem och HVB och med det som utgångspunkt planera för och vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa tillgången till hem. Socialnämnden ska vidare samverka för att kunna tillgodose placerade

28SOSFS 2003:20.

292 kap. 3 § SOSFS 2003:20.

30Kammarrättens i Stockholm beslut den 5 november 2009 med mål nr 9573-08; Socialstyrelsen, beslut 2013-07-09 med dnr 9.1-39487/2012 och IVO, beslut 2013-08-27 med dnr 8.4.2- 15702/2013.

31SOSFS 2012:11.

128

SOU 2014:3

Dagens placeringsformer

barns behov av lämplig utbildning och hälso- och sjukvårdsinsatser. Föreskrifterna omfattar också vad en utredning av ett tilltänkt familjehem eller jourhem ska innehålla, vilka informationskällor som ska användas och vad som ska ingå i beslutsunderlaget vid en placering. Vidare finns regler om att det placerade barnet ska få information om grunden för placeringen och vilka rättigheter han eller hon har, vad genomförandeplanen ska innehålla m.m.

4.7Inspektionen för vård och omsorg svarar för den statliga tillsynen

4.7.1Tillsynsmyndighetens ansvar

IVO har enligt 13 kap. 1 § SoL ansvar för tillsynen över social- tjänsten, verksamheten vid enskilda HVB och de särskilda ung- domshemmen som drivs av SiS. Tillsyn enligt SoL innebär gransk- ning av att verksamheten uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som meddelats med stöd av sådana föreskrifter (13 kap. 2 § SoL).

Inom ramen för sin tillsyn ska IVO, enligt 13 kap. 3 § SoL, bland annat kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps.

Vid tillsyn som rör barns förhållanden får barnet, enligt 13 kap. 4 § SoL, höras om det kan antas att barnet inte tar skada av samta- let. Barnet får höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande.

4.7.2Information till placerade barn och unga

IVO ska, enligt 3 kap. 20 § SoF, ta fram information som riktar sig till barn och unga som stadigvarande vistas i familjehem, HVB, inklusive de särskilda ungdomshemmen, och till deras vårdnads- havare. Informationen ska kunna distribueras på lämpligt sätt och innehålla uppgifter om barns och ungas rättigheter, tillsynen, barns och ungas möjligheter att kontakta IVO och hur rätt person kan nås samt myndighetens möjligheter att samtala med barn utan att vårdnadshavaren har samtyckt till det eller är närvarande.

129

Dagens placeringsformer

SOU 2014:3

4.7.3Särskild tillsyn över HVB för barn och unga

Enligt 3 kap. 19 § SoF ska tillsynen över HVB som tar emot barn och unga omfatta regelbundna inspektioner. Inspektionerna ska göras minst två gånger per år, varav åtminstone en ska vara oan- mäld. Den som genomför en inspektion ska samtala med de barn och unga som samtycker till det. Denna tillsyn brukar benämnas frekvenstillsyn.

Som underlag för tillsynen ska IVO, enligt 4 kap. 3 a § SoF, föra ett register över HVB.

4.7.4Sanktioner

Av 13 kap. 8 § SoL följer att IVO får förelägga den som svarar för en verksamhet att avhjälpa missförhållanden om dessa har bety- delse för enskildas möjligheter att få de insatser som de har rätt till. Föreläggandet får förenas med vite.

Enligt 13 kap. 9 § SoL får IVO helt eller delvis återkalla tillstån- det för verksamheten om ett missförhållande är allvarligt och före- läggandet inte har följts. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får IVO i stället helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Om missförhållandet innebär fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt får IVO helt eller delvis återkalla till- ståndet, utan föregående föreläggande. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får IVO i stället helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

130

5 Definitioner och gränsdragningar

5.1Uppdraget

Enligt direktiven kan definitioner behöva ses över. Det är också viktigt att termer och begrepp används på ett konsekvent sätt. I direktiven nämns som exempel begrepp som vård och omsorg. Utredningen ska också analysera gränsdragningen familjehem och hem för vård eller boende (HVB) och lämna förslag till hur kraven på dessa verksamheter bör utformas för att ge förutsättningar för en god och säker vård. I dag kan familjehem utan tillstånd driva verksamhet som liknar den verksamhet som drivs av HVB, medan de som driver HVB behöver leva upp till ett antal krav som ställs för att få tillstånd.

5.2Nuvarande definitioner

5.2.1Placeringsformer

Med familjehem avses, enligt 3 kap. 2 § SoF, ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verk- samhet inte bedrivs yrkesmässigt.

En placering i ett familjehem kan antingen ske i ett hem i barnets nätverk, ett så kallat nätverkshem, eller ett hem där familje- hemsföräldrarna inte har någon tidigare relation till barnet.

I vissa bestämmelser i SoL talas om annat enskilt hem som syftar på hem för s.k. privatplaceringar. Socialnämnden kan, enligt 6 kap. 6 § SoL, lämna medgivande till att ett barn får bo stadigvarande hos en annan familj efter överenskommelse mellan vårdnadshavaren och den aktuella familjen. Vid en privatplacering bedöms barnet inte ha något vårdbehov och ekonomisk ersättning från social- nämnden utgår inte till hemmet.

131

Definitioner och gränsdragningar

SOU 2014:3

Med jourhem avses, enligt 6 kap. 6 § tredje stycket SoL ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård eller fostran.

Med hem för vård eller boende avses, enligt 3 kap. 1 § SoF, ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att verksamheten bedrivs yrkesmässigt. Definitionsmässigt är även särskilda ungdomshem enligt 12 § LVU som staten ansvarar för, hem för vård eller boende.1

5.2.2Vård och behandling

Benämningarna vård respektive behandling, som ingår i HVB- begreppet, är inte definierade i lag eller förordning. Inget av begreppen är heller definierade i Socialstyrelsens termbank, däremot vård och omsorg som ett samlingsbegrepp. Med vård och omsorg avses

”åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till funktionshindrade samt hälso- och sjukvård enligt gällande lagar”.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende definieras vård som ”omvårdnad, stöd eller fostran”. Med behandling avses i föreskrifterna ”särskilda åtgärder som syftar till att komma till rätta med eller minska ett eller flera hos individen identifierade problem som faller inom socialtjänstens verksamhets- område”.2

5.2.3Barn och unga

I SoL används begreppen ”barn och unga” samt ”barn och ung- dom.” Barn definieras i 1 kap. 2 § SoL som ”varje människa under 18 år”. Någon definition av unga eller ungdom finns emellertid inte.

Följande sägs i socialtjänstpropositionen om införandet av rubriken ”Omsorger om barn och ungdom” i SoL:

1Prop. 2006/07:129 s. 51.

2SOSFS 2003:20.

132

SOU 2014:3

Definitioner och gränsdragningar

”Genom att benämna verksamheten Omsorger om barn och ungdom ges begreppet den vidgade betydelse som vissa remiss- instanser har efterlyst. Socialnämndens ansvar sträcker sig från insatser för de minsta barnen och deras föräldrar till insatser för ungdomar upp till 20-årsåldern. När det gäller allmänt före- byggande och stödjande arbete vill jag inte begränsa insatserna genom att lägga fast någon åldersgräns uppåt. Som framgår av min framställning beträffande reglerna för vård av unga oberoende av samtycke skall beslut om sådan vård inte kunna meddelas sedan den unge har fyllt 20 år.”3 Av förarbetena följer således att begreppet ”barn och unga” åtminstone omfattar åldersgruppen 0–20 år, såvida ingen särskild åldersgräns anges.

5.3Professionalisering och privatisering

En allmän uppfattning är att familjehemsvården har professionali- serats, vilket är mångtydigt. Utredningen har inte kunnat konstatera att fler familjehemsföräldrar än tidigare har familjehemsuppdraget som ett yrke. Historiskt sett har kvinnan i familjehemmet som regel inte förvärvsarbetat utanför hemmet. Skillnaden jämfört med i dag är att kvinnorna i större utsträckning är etablerade på arbets- marknaden när de åtar sig ett familjehemsuppdrag. Därmed är det vanligare att ersättning utgår för att täcka inkomstbortfall och möjliggöra för en av föräldrarna att stanna hemma på heltid. För- väntningar är också högre på familjehemmen generellt sett, bland annat eftersom barnen som placeras oftare numera är i behov av särskilt stöd. Uppdraget anses kräva utbildning och handledning.

Ur en annan aspekt har familjehemsvården professionaliserats genom att ett stort antal privata verksamheter har etablerats som ett mellanled mellan socialtjänsten och familjehemmen. Familje- hemmen är numera inte hänvisade till att arbeta direkt på uppdrag av en socialtjänst utan kan vända sig till ett antal privata företag som förmedlar familjehem med konsulentstöd.

Det förekommer att hem som kallar sig familjehem regelbundet har ett antal ”platser” för i första hand placering av ungdomar.

Dessa hem tar ofta emot barn och unga med större behov och från olika kommuner.4 Det förekommer också att familjehem har F-skatt-

3Prop. 1979/80:1 del A s. 254.

4SOU 2011:9 s. 279 f. och Socialstyrelsen (2012) s. 41.

133

Definitioner och gränsdragningar

SOU 2014:3

sedel och således beskattas som näringsverksamhet. Det är oförenligt med förväntningarna på ett familjehem och definitionen i SoF, men kan vara förenligt med den skatterättsliga lagstiftningen till följd av ett förändrat näringsbegrepp. Se vidare i det följande.

HVB-verksamheten har också förändrats. Andelen privata HVB har expanderat kraftigt sedan 1990-talet och efterhand har större vårdkoncerner etablerat sig inom samhällsvårdens område. Som en sannolik följd av privatiseringen har begreppet HVB snävats in vid bedömningen av vad som är tillståndspliktig verksamhet. Den statliga tillsynen av HVB har också skärpts. Privatiseringen har vidare fått till följd att socialtjänsten lägger ner alltmer resurser på upphandling av vårdplatser i HVB och tjänster i form av konsulent- stöd till familjehem och jourhem, enligt reglerna om offentlig upp- handling. Det förekommer att samma förfrågningsunderlag används för upphandling av vård på HVB som för upphandling av konsulent- verksamheternas tjänster, trots att de sistnämnda inte har något ansvar för barnets vård. Denna sammanblandning bidrar till att för- väntningarna på konsulentverksamheterna i vissa fall står i strid med gällande lagstiftning, vilken syftar till att säkerställa kvalitet och säkerhet för de barn och unga som placeras utanför det egna hemmet (se vidare kap. 8).

5.4Ramarna för familjehem

Det som nedan sägs om definitionen av familjehem och gräns- dragningen i förhållande till HVB gäller även jourhem, som följaktligen också omfattas av förslagen i avsnitt 5.7.4 och 5.7.5. Frågor som specifikt rör jourhem behandlas i kapitel 7.

5.4.1Yrkesmässig verksamhet – ett centralt begrepp

Som framgår av definitionerna av familjehem och HVB i SoF är yrkesmässig verksamhet ett centralt begrepp för att tydliggöra gränsdragningen mellan dessa placeringsformer. Ett familjehem får inte bedrivas yrkesmässigt. Däremot krävs att HVB-verksamhet bedrivs yrkesmässigt, om hemmet drivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ.

I och med att HVB-begreppet infördes i SoL kom vissa familje- hem under 1980-talet i viss utsträckning att ombildas till HVB.

134

SOU 2014:3

Definitioner och gränsdragningar

Alla hem där verksamheten bedrevs yrkesmässigt eller där antalet vårdade eller boende regelbundet översteg fyra skulle anses som HVB. Ett förhållande som, enligt propositionen, kunde peka på att det förelåg yrkesmässighet var att familjens huvudsakliga försörj- ning kom från driften av hemmet. I specialmotiveringen till den ursprungliga socialtjänstlagen tydliggjordes att privata storfoster- hem räknades till sådana HVB för vilka det krävdes tillstånd.5

Tiotalet år senare ansåg Socialtjänstkommittén att en sådan omvandling av familjehem till HVB generellt sett inte längre var eftersträvansvärd. Omvandlingen hade, enligt kommittén, skett utan att familjens bostad eller verksamhetens innehåll nämnvärt förändrats. Hemmen hade ålagts ett vårdansvar samt ett ansvar för bland annat journalföring som familjehemmen i flera fall varit oför- beredda på. Kommittén ansåg att det var ytterst angeläget att tydligt avgränsa tillståndspliktig institutionsvård från familjehems- vård, men ansåg att antalet platser var ett mindre lämpligt kriterium. I stället borde avgränsningen ha sin grund i de specifika kännetecken och kriterier som gäller för en god familjehemsvård respektive institutionsvård.6 Den följande propositionen ställde sig bakom det förändrade synsättet. Det ansågs inte längre nödvändigt att i författningstexten ange platsantalet som gräns mellan familje- hem och HVB.

Tolkningen av vad som anses vara yrkesmässigt har modifierats i förhållande till de ursprungliga förarbetena som uttalade att det skulle anses föreligga yrkesmässighet om familjens huvudsakliga försörjning kom från driften av hemmet. Av senare förarbeten framgår att med yrkesmässighet ska förstås ”kontinuerlig verksam- het som bedrivs i förvärvssyfte”.7

Redan tidigare hade tolkningen av begreppet förändrats. I ett betänkande från Utredningen om familjevård för missbrukare uttalades att en familj som tillfälligt tar emot en eller flera personer inte bör anses som yrkesmässigt sysselsatt med vårduppgiften, även om ersättningen för uppgiften svarar för huvuddelen av familjens inkomster. Däremot är det yrkesmässigt om familjen regelmässigt får sin huvudsakliga försörjning från vårduppgiften och planerar både sitt boende och sin ekonomi efter detta.8

5Prop. 1979/80:1 del A s. 574.

6SOU 1994:139 s. 542 ff.

7Prop. 1996/97:124 s. 146.

8Ds S 1981:17 s. 101 ff.

135

Definitioner och gränsdragningar

SOU 2014:3

5.4.2Familjehemsuppdraget är personligt

Det konstateras i Socialstyrelsens handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter för barn och unga i familjehem, jourhem och HVB att uppdraget att vara familjehem eller jourhem är knutet till den eller de personer som socialnämnden har utrett och bedömt vara lämpliga för att ta emot ett visst barn. Familjehems- eller jour- hemföräldrar kan således inte lämna uppdraget vidare till annan fysisk eller juridisk person.9

Även av en publikation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om socialnämndens ansvar för barn i familjehem framgår att familjehemsföräldrar har ett personligt uppdrag och att familjehem inte kan bedrivas yrkesmässigt, dvs. som näringsverksamhet. Det förekommer att familjehem har F-skattsedel och vill ha ersättning utbetald till en enskild firma eller ett aktiebolag. Enligt SKL är det dock inte förenligt med definitionen av ett familjehem i 3 kap. 2 § SoF att utbetala ersättningen till ett företag. För att bedriva yrkes- mässig verksamhet krävs tillstånd för HVB-verksamhet.10

Ändrat näringsbegrepp

Som framgår ovan får ett familjehem inte bedrivas yrkesmässigt och det innebär att uppdraget inte får ha karaktär av ”kontinuerlig verksamhet som bedrivs i förvärvssyfte”. Yrkesmässig och förvärvs- syfte är två skatterättsliga begrepp som tillsammans med ett tredje, självständighet, utgör kännetecknen för en näringsverksamhet, enligt inkomstskattelagen (1999:1229, IL). Enligt 13 kap. 1 § IL definieras näringsverksamhet som förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. En förvärvsverksamhet kännetecknas av att den ska ge någon form av ekonomiskt utbyte, att det ska finnas ett vinstsyfte. Med yrkesmässig verksamhet avses att verk- samheten bedrivs regelbundet, varaktigt och med viss omfattning. Kriterier som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om verk- samheten bedrivs självständigt är enligt 13 kap. 1 § andra stycket IL

9Socialstyrelsen (2013b) s. 170.

10SKL (2003) s. 49 f.

136

SOU 2014:3

Definitioner och gränsdragningar

vad som har avtalats med uppdragsgivaren,

i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdrags- givaren samt

i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i uppdrags- givarens verksamhet.

Andra kriterier som har betydelse vid bedömningen av själv- ständighet är, enligt Skatteverket, antalet uppdragsgivare, om upp- dragstagaren kan sätta någon annan i sitt ställe, hur fakturering sker etc. 11

En lagändring genomfördes den 1 januari 2009 som syftar till att underlätta för fler att få F-skattsedel och göra det lättare att starta näringsverksamhet. Det ändrade näringsbegreppet innebär att även den som har ett fåtal uppdragsgivare kan tilldelas F-skattsedel, om han eller hon i övrigt uppfyller kraven på näringsverksamhet. Skatteverket har angett exempel på kategorier av yrkesverksamma som anses kunna bedriva näringsverksamhet med de nya reglerna. Här nämns inte familjehems- och jourhemsföräldrar, däremot dag- barnvårdare som tar hand om andras barn (regelmässigt tre barn eller fler).12 Nedan återges en dom där de nya bestämmelserna åberopas vid bedömningen av om ett familjehem är att betrakta som en näringsverksamhet eller inte.

Kammarrätten i Jönköping har bedömt att ett familjehem bedriver näringsverksamhet och ska beskattas som en sådan, enligt familje- hemmets begäran.13 Av domen framgår att de aktuella familje- hemsföräldrarna har haft cirka tio uppdragsgivare sedan år 2000, med två till fyra ungdomar placerade hos sig per tillfälle och under kortare perioder flera. Ungdomarna har varit bosatta i en annan byggnad än makarnas eget hem. Tillsammans med uppdragsgivarna har familjehemsföräldrarna utarbetat behandlingsplaner för de pla- cerade ungdomarna. Familjehemsföräldrarna har vidare kunnat överlåta det faktiska arbetet till någon annan. Familjehemmet har haft inflytande över vilka ”vårdtagare” som placeras hos dem och avtalet ger inte, enligt kammarrätten, sken av att begränsa deras möjligheter att ta emot ytterligare placeringar. Omständigheterna tyder inte heller på att familjehemsföräldrarna varit underställda

11Skatteverket (2013) avdelning 5 s. 1394 f.

12Skatteverket 2008-12-11, dnr 131 751308-08/111.

13Kammarrättens i Jönköping dom den 29 april 2013 med mål nr 133-134-13.

137

Definitioner och gränsdragningar

SOU 2014:3

uppdragsgivarens arbetsledning eller i övrigt varit inordnade i uppdragsgivarens arbetsorganisation.

Skatteverket gjorde bedömningen att familjehem generellt ska beskattas i inkomstslaget ”tjänst” med motiveringen att familjehem inte bedriver yrkesmässig verksamhet. Ansvaret för vården ligger vid en familjehemsplacering kvar hos socialnämnden, till skillnad från vad som gäller vid en HVB-placering. Kammarrätten ansåg däremot i domen att familjehemsverksamheten i det här fallet, utifrån en helhetsbedömning, bedrevs yrkesmässigt och själv- ständigt och att näringsverksamhet därmed förelåg. I sina domskäl hänvisade kammarrätten till förändringen av näringsbegreppet och Skatteverkets ovan nämnda bedömning att dagbarnvårdare som tar hand om andras barn i vissa fall kan anses uppfylla kraven på näringsverksamhet. Enligt kammarrättens bedömning ska prövningen huruvida en verksamhet skatterättsligt kan anses som näringsverk- samhet ske utifrån IL:s regler. Den omständigheten att verk- samheten enligt andra regelverk inte bedöms som yrkesmässig har ingen avgörande betydelse vid denna prövning.

5.5Gränsdragningen mellan familjehem och HVB

5.5.1Antalet barn i samma familjehem

En aspekt av yrkesmässighet och därmed gränsdragningen mellan familjehem och HVB är omfattningen av verksamheten, dvs. hur många barn och unga som samtidigt tas emot i ett och samma hem. I Socialstyrelsens tidigare Råd och anvisningar (1961:137) rekom- menderades att antalet vårdade i fosterhem borde begränsas till två. Bara i undantagsfall, t.ex. om samtliga barn var syskon, borde antalet barn kunna vara högre.14 Sedan SoL:s tillkomst har det dock inte funnits några krav eller rekommendationer om maximalt antal barn i ett familjehem. Däremot fanns fram till slutet av 1990-talet den tidigare omnämnda gränsen där HVB-tillstånd krävdes för att regel- bundet ta emot fler än fyra barn. Enligt författningskommentaren i den proposition som föregick borttagandet av platsantalet som gräns ska den kommun som utreder ett familjehems lämplighet för ett barn ta ställning till om hemmet har kvalifikationer att ta hand om just det aktuella barnet. Vid bedömningen måste hänsyn tas till

14 SOU 1974:7 s. 325.

138

SOU 2014:3

Definitioner och gränsdragningar

hur många barn familjen redan har hand om, egna såväl som placerade. Kommunen bör också, enligt propositionen, genom avtal förvissa sig om att ytterligare barn inte placeras i familjen. Inte heller i övrig verksamhet bör enbart platsantalet ligga till grund för bedömningen av om en verksamhet bedrivs yrkesmässigt utan en sammanfattande bedömning bör göras.15

Efter några år utan någon gräns i form av antalet barn väcktes frågan på nytt. Riksdagens revisorer påtalade år 2002 att profes- sionaliseringen innebär att familjehemsvården rör sig bort från den ursprungliga synen på familjehemsuppdraget som något annat än ett arbete. Revisorerna ansåg att det både fanns positiva och negativa inslag i denna utveckling. Till nackdelarna hör att antalet barn per familjehem ökar, vilket sällan gynnar de placerade barnen. Till fördelarna hör att en professionalisering kan innebära att familjehemsföräldrarna får bättre kunskaper om barns behov. Ett annat exempel på hur professionaliseringen ter sig är, enligt revisor- erna, privata organisationer som säljer förstärkt familjehemsvård till kommunerna.16

Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén genomförde några år senare en enkätundersökning som riktade sig till familjehem. Elva procent av de som besvarade enkäten hade fyra eller fler barn placerade hos sig. Som mest förekom sju barn i samma familjehem. 34 procent av de som besvarade enkäten förvärvsarbetade inte.17 Kommittén konstaterade att kommunernas bedömningar behövde bli mer samstämmiga och föreslog att Socialstyrelsen skulle få i uppdrag att i allmänna råd utarbeta grundläggande kriterier för bedömning av familjehem.18

Upprättelseutredningen konstaterade att problemet med den otydliga gränsen mellan familjehem och HVB har förstärkts i takt med att kontrollen och tillsynen av HVB har skärpts. Utredningen ansåg att det borde ställas större krav i form av erfarenhet, kon- tinuerlig utbildning, handledning, rutiner och insyn, på hem som tar emot fler än två barn som inte är syskon jämfört med andra familje- hem och jourhem. Likaså att kontrollen över sådana hem borde öka. Dessa familjehem intar ofta en särställning, genom att de placerade barnen i hemmet är fler, är placerade utifrån sina behand-

15Prop. 1996/97:124 s. 145 och 184.

16Riksdagens revisorer 2001/02:16 s. 82.

17SOU 2005:81 s. 209. Uppgiften om antalet barn återfinns i SOU 2009:68 s. 415.

18SOU 2005:81 s. 329.

139

Definitioner och gränsdragningar

SOU 2014:3

lingsbehov samt är placerade av olika kommuner. Sammantaget ansåg Upprättelseutredningen att riskerna för olika former av miss- förhållanden generellt sett får anses vara större i denna typ av familjehem. Utredningen föreslog därför att frågan om ett särskilt tillstånd borde utredas för enskilda hem som tar emot fler än två barn, som inte är syskon, för stadigvarande eller tillfällig vård och fostran.19

5.5.2Aktuell kartläggning

Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att kartlägga och beskriva gränsdragningen mellan familjehem och jourhem respek- tive HVB. Bland annat ingick i uppdraget att belysa hur vanligt förekommande det är med placeringar i familjehem och jourhem med ett relativt större antal barn och unga vid ett specifikt tillfälle. Kartläggningen20 visade att ungefär hälften av landets kommuner den 15 mars 2013 anlitade ett till två familjehem med tre pla- ceringar vid ett visst tillfälle. En tredjedel av kommunerna anlitade ett till två familjehem med fyra placeringar. Till stor del rör det sig om syskongrupper. Totalt är uppskattningsvis 1 600–1 800 barn och unga 0–20 år placerade i hem med sammanlagt tre eller fyra placeringar. Det motsvarar 13 procent av antalet barn och unga i familjehem vid ett specifikt tillfälle. Uppskattningsvis 180 barn var placerade i hem med totalt fem placerade och 80 barn i hem med sex eller fler placerade.

Kartläggningen omfattade även jourhem. 30 procent av kom- munerna anlitade ett jourhem som samtidigt anlitades av andra kommuner. Totalt uppskattades 190–250 barn vara placerade i jour- hem med tre eller flera placeringar. I de öppna svaren och vid ett seminarium, som anordnades inom ramen för uppdraget, gav kom- munrepresentanterna exempel på familjehem som kan bli mer eller mindre yrkesmässiga och som i vissa fall bedriver verksamhet som liknar HVB.

19SOU 2011:9 s. 277 f.

20Socialstyrelsen (2013d).

140

SOU 2014:3

Definitioner och gränsdragningar

5.6Ramarna för HVB

5.6.1Stor spännvidd

Begreppet hem för vård eller boende infördes som ett nytt sam- lande begrepp i SoL för alla olika typer av institutioner som före- kom inom den dåvarande ”socialvården”. Institutionerna varierar med avseende på driftsform, målgrupp, arbetsmetoder och rättsliga ramar. En skiljelinje går mellan de särskilda ungdomshemmen som SiS ansvarar för och övriga HVB. Majoriteten av de ungdomar som placeras i de särskilda ungdomshemmen är placerade med stöd av 3 § LVU. Personalen vid dessa hem har under vissa förutsättningar rätt att använda sig av vissa särskilda befogenheter. Även i övrigt gäller särskilda regler för SiS, exempelvis vad gäller skol- verksamheten, tillgången till läkare och psykologisk expertis.

5.6.2Definitionen har ändrats

Av socialtjänstpropositionen framgår att en institution är en, i administrativt hänseende, avgränsad resurs vilken med särskilda lokaler som bas möjliggör dygnet-runt-insatser i syfte att ge omvårdnad, stöd och behandling. För att det ska vara fråga om en institution bör man förutsätta att flera klienter samtidigt kan erbjudas de aktuella tjänsterna.21

Den ursprungliga definitionen av HVB i dåvarande 6 § första stycket SoF hade följande lydelse:

”Med hem för vård eller boende avses ett hem inom social- tjänsten som drivs av landstingskommun eller kommun som tar emot enskilda för vård, behandling, omvårdnad eller tillsyn i förening med ett boende.” I andra stycket fanns den tidigare nämnda bestäm- melsen rörande enskild verksamhet som innebar att hemmet skulle ha minst fem platser för att räknas som ett HVB, såvida inte verk- samheten bedrevs yrkesmässigt eller var av avgörande betydelse för hemmets tillkomst eller bestånd.

Den nuvarande definitionen, enligt 3 kap. 1 § SoF, lyder som följer: ”Med hem för vård eller boende avses ett hem inom social- tjänsten som tar emot enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en förening,

21 Prop. 1979/80:1 del A s. 326.

141

Definitioner och gränsdragningar

SOU 2014:3

en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att verksamheten bedrivs yrkesmässigt.” Se vidare avsnitt 4.4.3 angående sambandet mellan HVB som begrepp och tillstånds- pliktiga HVB.

5.6.3Begreppet HVB har ifrågasatts

Begreppet hem för vård eller boende har i olika sammanhang utsatts för kritik. Enligt Socialtjänstkommittén har svårigheterna bestått i att avgöra om vård och behandling i öppna former omfattas av begreppet. Även inackorderingshemmens ställning i förhållande till begreppet HVB har i vissa fall uppfattats som oklar. Socialtjänstkommittén ansåg det angeläget att precisera HVB- begreppets räckvidd och övervägde om begreppet borde ersättas med något nytt. Det ansågs dock vara väl inarbetat och borde bestå. Kommittén föreslog dock att det borde tydliggöras att det enbart handlar om vård och behandling som ges vid heldygnsinstitutioner, dvs. hem för vård och boende.22 I den följande propositionen berördes begreppet HVB enbart utifrån oklarheter när det gäller tillståndspliktig verksamhet och annan verksamhet för barn och ungdomar samt oklarheter i förhållande till familjehemsverksamhet (se i det föregående).

Även Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén föreslog att begreppet HVB skulle ändras till hem för vård och boende. I följande proposition gjordes dock bedömningen att begreppet inte borde ändras. Liksom flertalet remissinstanser ansåg regeringen att den föreslagna definitionen inte skulle skapa den tydlighet som kommittén eftersträvade. Förslaget skulle innebära att ”det enda som skiljer ett HVB från ett familjehem är att ett HVB har en före- ståndare med lämplig utbildning medan ett familjehem inte har det”. Slutsatsen i propositionen var att frågan borde utredas ytter- ligare.23

22SOU 1994:139 s. 542.

23Prop. 2006/07:129 s. 63 f.

142

SOU 2014:3

Definitioner och gränsdragningar

5.6.4Målgruppen för HVB

Målgruppen för HVB är, enligt förarbetena till SoL, avgränsad till ”socialnämndens klienter”, dvs. de barn och vuxna som var mål- grupp för dåtidens barnhem, ungdomsvårdsskolor, vårdanstalter och inackorderingshem för alkohol- eller narkotikamissbrukare.

”Utanför begreppet faller barnstugorna, omsorgsvården för psykiskt utvecklingsstörda, elevhem som drivs i samband med skolverksamhet och de institutionella resurser som föreslås ingå inom äldre- omsorgen och som regleras i särskild ordning”.24

Kammarrätten i Jönköping25 har bedömt att ordalydelsen i 3 kap. 1 § SoF, liksom SoL och förarbeten, inte ger stöd för att personer med psykiska funktionshinder inte kan komma ifråga för vård på ett HVB. Avgörande för om tillstånd ska beviljas är verk- samhetens innehåll och målgrupp. Kammarrätten har, som stöd för att målgruppen för HVB inte begränsas till någon särskild grupp, refererat till författningskommentaren i socialtjänstpropositionen som konstaterar att det är innehållet och inte benämningen som ska styra gränsdragningen i förhållande till annan verksamhet.26

5.7Utredningens överväganden och förslag

5.7.1Inledande överväganden

Utredningen anser att vissa centrala begrepp i lagstiftningen, såsom barn och unga respektive vård inte används på ett konsekvent sätt. Även definitionen av familjehem och HVB behöver förtydligas, dels för att bättre beskriva innehållet i respektive placeringsform, dels för att tydliggöra skillnaden mellan dem.

Gränsen mellan familjehem och enskilt bedrivna HVB är en fråga som varit föremål för diskussion och överväganden under lång tid. Att familjehem professionaliseras kan bland annat ta sig uttryck i att en eller två personer i familjen avstår från förvärvs- arbete till följd av ett eller flera familjehemsuppdrag. Utredningen kan konstatera att denna form av professionalisering är en naturlig följd av att familjehemmen fått ett bredare uppdrag. Familjehems- vård har alltmer blivit ett placeringsalternativ även för barn och

24Prop. 1979/80:1 del A s. 327.

25Kammarrättens i Jönköping dom den 24 augusti 2007 med mål nr 811-06.

26Prop. 1979/80:1 del A s. 574 f. och prop. 1996/97:124 s. 185.

143

Definitioner och gränsdragningar

SOU 2014:3

unga i behov av särskilt stöd. Exempelvis gäller det gruppen unga med normbrytande beteende.

Utredningen ser det som oroande att vissa familjehem och jourhem har kommit att få en sådan självständighet att de i vissa fall kan anses bedriva näringsverksamhet enligt IL. En sådan själv- ständighet har varit förbehållen HVB i kraft av att det är en professionell verksamhet med ett eget regelverk och särskild statlig tillsyn. Inte minst med hänsyn till att kraven på HVB har skärpts är det, enligt utredningen, högst otillfredsställande att familjehem och jourhem kan drivas i de former som utmärker HVB utan att mot- svarande regler för kvalitet och säkerhet finns.

Utredningen anser att frågeställningen om gränsdragningen mellan familjehem och HVB främst är en fråga om tryggheten och säkerheten för placerade barn och unga. Den ska också ses ur ett barn- perspektiv, utifrån vad barn har rätt att förvänta sig av ett familjehem. Ett familjehem ska kännetecknas av att uppdraget för familjehems- föräldrarna är personligt, att det erbjuder barnet en familjetillhörig- het och ett så normalt familjeliv som möjligt. Antalet placerade barn ska inte heller, tillsammans med eventuellt egna barn, vara fler än att det finns tids- och känslomässigt utrymme för varje barn. Utredningen anser att det måste tydliggöras när ett familjehem inte längre kan karaktäriseras som ett familjehem.

Utredningen anser också att definitionerna på ett bättre sätt än i dag bör beskriva innehållet i respektive placeringsform. Gräns- dragningsfrågorna behöver vidare uppmärksammas utifrån kvalitet och säkerhet. I kapitel 6 utvecklas behovet av stärkta kvalitetskrav på familjehem och jourhem liksom den angelägna frågan om att få till stånd en kontinuerlig statlig tillsyn av familjehems- och jour- hemsvården.

5.7.2Begreppet barn och unga

Utredningens förslag: Begreppet ”ungdom” ska konsekvent ersättas av ”unga” i SoL. Ett tillägg ska göras i 1 kap. 2 § SoL i avsikt att förtydliga vad som avses med uttrycket ”barn och unga”. Med barn och unga avses varje människa under 21 år.

Vissa bestämmelser i SoL gäller barn, andra gäller barn och unga respektive barn och ungdom. Några bestämmelser har särskilda

144

SOU 2014:3

Definitioner och gränsdragningar

åldersgränser. Ibland finns det en anledning till att bestämmelsen enbart omfattar barn, t.ex. anmälningsskyldigheten och de särskilda befogenheter som gäller vid utredning av barns behov. I andra fall synes det inte finnas någon anledning till att en viss bestämmelse begränsas till att gälla barn.

Ungdom är den benämning som används i 5 kap. § SoL. I 2001

års socialtjänstlag ersattes dock begreppet ”ungdom” med ”unga” i rubriken till femte kapitlet vilket, enligt förarbetena, endast skulle ses som en redaktionell ändring. Fortfarande kvarstår dock ordet ungdom i bestämmelserna i övrigt. Vid samma tidpunkt utmönstrades underårig eftersom det ansågs synonymt med barn.

Utredningen föreslår att begreppet ungdom konsekvent ersätts av begreppet unga i SoL. Vidare föreslår utredningen ett tillägg i 1 kap. 2 § SoL i avsikt att förtydliga vad som avses med uttrycket ”barn och unga”. I enlighet med vad som uttalades i de ursprung- liga förarbetena till socialtjänstlagen ska med barn och unga avses varje människa under 21 år. Utredningen har strävat efter en konsekvent användning av begreppen ”barn” och ”barn och unga” i

SoL utifrån den målgrupp som bestämmelsen avser utan att utvidga bestämmelsens räckvidd.

5.7.3Vård är ett övergripande begrepp

Utredningens bedömning: Begreppet vård bör användas som ett övergripande begrepp för insatser och åtgärder enligt en viss lagstiftning, i detta sammanhang placering utanför det egna hemmet enligt SoL eller LVU. Innehållet i vården kan vara omvårdnad, fostran, stöd, tillsyn eller behandling.

Som tidigare nämnts definieras inte vård i Socialstyrelsens term- bank. Utifrån termbankens definition av ”vård och omsorg” drar utredningen emellertid slutsatsen att såväl vård som vård och omsorg är övergripande begrepp som innefattar insatser och åtgärder av olika slag, utifrån gällande lagar. Begreppen är således neutrala till sitt innehåll. I Socialstyrelsens föreskrifter och all- männa råd om hem för vård eller boende definieras vård som

145

Definitioner och gränsdragningar

SOU 2014:3

”omvårdnad, stöd eller fostran”.27 Utredningen anser att vård som ett samlingsbegrepp även täcker in behandling.

Se vidare i avsnitt 10.5.2 där utredningen närmare förklarar de ord som används för att beskriva innehållet i olika placerings- former, nämligen omvårdnad, fostran, tillsyn, stöd och behandling.

5.7.4Tydligare ramar för familjehem

Utredningens bedömning: Ett familjehem ska kännetecknas av att uppdraget är personligt och erbjuder det placerade barnet en familjetillhörighet. Definitionen bör på ett bättre sätt spegla innehållet i placeringsformen.

Utredningens förslag: Definitionen av familjehem i SoF för- tydligas. Enligt den nya definitionen ska med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande omvårdnad och fostran, eller vuxna för omvårdnad, och inte bedrivs som näringsverksamhet.

Socialstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med SKL

ta fram och sprida information om innehållet i och förut- sättningarna för vård i familjehem respektive jourhem samt

ta fram en mall för avtal mellan socialnämnden och ett familje- hem respektive ett jourhem, som bland annat anger de områden som ett avtal behöver reglera.

Utredningen anser att ett familjehem ska vara ett personligt upp- drag och ge barnet tillhörighet till en familj. Det är inte minst viktigt ur ett barnperspektiv att ett familjehem är vad det utger sig för att vara. Utredningen anser att nuvarande begrepp i definitionen

”vård och fostran” inte ger tillräcklig information om innehållet i placeringsformen och att stadgandet om att familjehem inte får bedrivas yrkesmässigt är otydligt.

27 SOSFS 2003:20.

146

SOU 2014:3

Definitioner och gränsdragningar

Omvårdnad och fostran

Enligt dagens definition i 3 kap. 2 § SoF avses med familjehem ett enskilt hem som tar emot barn för stadigvarande vård och fostran och vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.

Utredningen anser att ”vård och fostran” bör ersättas med ”omvårdnad och fostran” i definitionen av familjehem för barn. Skälet är framförallt att utredningen anser att vård är ett över- gripande begrepp som är neutralt i sig (se föregående avsnitt) och att omvårdnad på ett bättre sätt beskriver innehållet i vården i familjehem. Förväntningarna på ett familjehem kan kortfattat sägas vara att, för kortare eller längre tid, ge det placerade barnet en familjetillhörighet och en god omvårdnad.

Begreppet omvårdnad är inte definierat i lag eller i Socialstyrelsens termbank. Omvårdnad finns dock med som en del av vårdnads- ansvaret i föräldrabalken (FB). Barn har enligt 6 kap. 1 § FB rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Av förarbetena framgår att i rätten till omvårdnad ingår inte endast rätten för barnet att få sina materiella behov tillfredsställda. Minst lika viktig är den del som kan hänföras till barnets psykiska behov. Barnet behöver få känna att det behövs, få pröva sin förmåga och utveckla sina inne- boende resurser för att efter hand frigöra sig från sitt beroende av vårdnadshavarna. I en god fostran ligger, enligt förarbetena, att barnet får lära sig att sätta gränser för sitt handlande och ta ansvar.28

Utredningen använder begreppet omvårdnad i betydelsen att individen får direkt hjälp att tillfredsställa sina fysiska, psykiska och sociala behov, exempelvis mat, personlig hygien, sociala aktiviteter, fritidssysselsättningar, kontakt med anhöriga och andra närstående. Med fostran avser utredningen den vägledning och uppfostran, dvs. gränssättning och positiv bekräftelse, som i första hand för- älder/föräldraersättare står för.

Tolkning av begreppet yrkesmässig

Familjehem får med dagens definition inte bedrivas yrkesmässigt. Enligt förarbetena innebär begreppet yrkesmässig ”kontinuerlig verksamhet som bedrivs i förvärvssyfte” och med förvärvsverk-

28 Prop. 1981/82:168 s. 59.

147

Definitioner och gränsdragningar

SOU 2014:3

samhet avses att verksamheten ger ett ekonomiskt utbyte. Som redogjorts för i avsnitt 5.3.1 definieras näringsverksamhet som förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt (13 kap. 1 § IL). När frågan ställs på sin spets, som i den dom som refereras i ovan nämnda avsnitt, är det således självständigheten som avgör om ett familjehem bedrivs enligt definitionen av ett familjehem eller som en näringsverksamhet. Självständigheten bedöms utifrån antalet uppdragsgivare, faktureringssätt, att upp- dragstagaren kan sätta någon annan i sitt ställe m.m. Utredningen anser att det inte är förenligt vare sig med familjehemstanken eller regleringen kring HVB att familjehem ska kunna bedrivas som en näringsverksamhet.

Utredningen anser inte att det behöver stå i strid med kravet på familjetillhörighet att en förälder i en familj försörjer sig på upp- drag som familjehem eller jourhem. Tillfälligtvis, utifrån en eller flera krävande placeringar, kan även två föräldrar behöva avstå från förvärvsarbete. Men om en familj regelmässigt får sin huvudsakliga försörjning från familjehems- eller jourhemsuppdrag och inrättar sin tillvaro, ekonomiskt och boendemässigt efter detta, kan det stå i strid med familjehemsdefinitionen. Om hemmet drivs som en näringsverksamhet, dvs. självständigt, varaktigt och med ekonomiskt utbyte, ska HVB-tillstånd finnas, enligt utredningens uppfattning. Att inneha F-skattsedel och debitera vårddygnsavgift är självfallet oförenligt med ett familjehemsuppdrag som alltid ska vara person- ligt. I övrigt kan en helhetsbedömning behöva göras i varje enskilt fall. Följande kriterier kan, förutom F-skattsedel och vårddygns- avgift, tyda på att verksamheten inte längre kan betraktas som ett familjehem:

Fler än en vuxen försörjer sig kontinuerligt på verksamheten.

Placeringens syfte är ”behandling” och familjehemsföräldrarna anser sig arbeta professionellt med verksamheten i kraft av utbildning eller erfarenhet.

Verksamheten har separata boendedelar för vuxna och barn.

”Ersättare” tas in i familjehemsföräldrarnas ställe.

Hemmet har motsvarande självständighet i förhållande till socialtjänsten som HVB har, när det gäller vården av barnet eller den unge.

148

SOU 2014:3

Definitioner och gränsdragningar

Exempel på hur den större självständigheten kan yttra sig illustreras i den refererade domen i avsnitt 5.3.1. Det aktuella familjehemmet kan fritt ta emot placeringar från olika kommuner och organisationer, bestämma hur vård och behandling av barnet ska planeras och genomföras, självständigt ansvara för kontakterna med olika instanser som skola, praktikplats samt anlita profes- sionella etc.

När det gäller frågan om självständighet kan utredningen konstatera att enskilda HVB inte är inordnade i socialtjänstens verksamhet utan har ett självständigt ansvar för hur vården bedrivs. Ett familjehem ingår däremot i socialtjänstens verksamhet, vilket betyder att hemmet inte har den självständiga ställning som ett HVB har. Såväl vård i familjehem som i HVB ska bedrivas i samråd med socialtjänsten enligt 6 kap. 4 § SoL.

En tydligare definition

Enligt den nuvarande definitionen i 3 kap. 2 § SoF är ett familjehem ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.

Utredningen föreslår, av skäl som framgår ovan, att stadig- varande vård och fostran i definitionen ändras till stadigvarande omvårdnad och fostran när det gäller barn. När det gäller vuxna ändras vård och omvårdnad till enbart omvårdnad, av skäl som tidigare utvecklats (avsnitt 5.6.3).

Utredningen har övervägt att byta ut ”yrkesmässigt” mot den definition som finns i förarbetena, ”kontinuerlig verksamhet som bedrivs i förvärvssyfte”, men har bedömt att nya oklarheter kan uppstå kring ordet förvärvssyfte. Utredningen anser att det i stället blir tydligare att i definitionen ange att verksamheten inte får bedrivas ”som näringsverksamhet”, även om det begreppet är något vidare jämfört med yrkesmässig. Se avsnitt 5.3.3.

Utredningens förslag till ny definition av familjehem i SoF lyder således: ”Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande omvårdnad och fostran eller vuxna för omvårdnad och som inte bedrivs som närings- verksamhet.”

Ett relativt begränsat antal befintliga familjehem, som driver HVB-liknande verksamhet, berörs av det föreslagna förtydligandet

149

Definitioner och gränsdragningar

SOU 2014:3

i definitionen. Förtydligandet innebär sammanfattningsvis att barnet ska få omvårdnad och fostran och att uppdraget är personligt, dvs. inte bedrivs i form av näringsverksamhet. Dessa måste antingen ge barnen en tydlig familjetillhörighet eller ta steget och ansöka om tillstånd för HVB. Socialtjänsten har ett stort ansvar i samman- hanget, framförallt när det gäller att inte lämna över myndighets- uppgifter. När det gäller antalet barn i samma familjehem eller jourhem, som är en aspekt av gränsdragningsfrågan – se nästa avsnitt.

Tilläggas kan att motsvarande kriterier finns med i det förslag till definition av jourhem som utredningen föreslår längre fram i betänkandet (se avsnitt 7.7.2).

Avtalet kan bidra till ökad tydlighet

Den nya bestämmelsen i SoL om avtal mellan socialnämnden och familjehemmet är en viktig beståndsdel i att tillförsäkra barn en god vård i familjehem. Förutom tydlighet kring respektive parts åtagande ger den också förutsättningar att tydliggöra vilken grad av självständighet hemmet har när det gäller frågor som på olika sätt påverkar det placerade barnet.

Utredningen föreslår att Socialstyrelsen, i samarbete med SKL, tar fram en mall för avtal mellan familjehem och socialnämnd. Denna ska bland annat ange de områden som ett avtal med familje- hem (inklusive de som har konsulentstöd) behöver reglera, med hänsyn tagen till definitionen av begreppet familjehem. Uppdraget ska även omfatta en mall för avtal med jourhem. Av informationen måste dock framgå att avtal med jourhem inte är ett lagkrav.

Sprida information och kontrollera att reglerna följs

Även med en tydligare definition kan det vara svårt för social- tjänsten att i ett enskilt fall avgöra om gränsen för vad som är att anse som ett familjehem överskrids. Därför föreslår utredningen att Socialstyrelsen får i uppdrag att, i samarbete med SKL, ta fram och sprida ett informationsmaterial som syftar till att tydliggöra ramarna för ett familjehem och gränsdragningen i förhållande till HVB.

Även om uppenbara överträdelser förekommer finns i dag inget fungerande kontrollsystem, vilket utredningen anser är otillfreds- ställande. Den trygghet och säkerhet för placerade barn och unga

150

SOU 2014:3

Definitioner och gränsdragningar

som tillståndskravet och den särskilda tillsynen av HVB syftar till ska inte kunna kringgås. Det är en tillsynsfråga, men framförallt ett ansvar för kommunerna att inte anlita familjehemsverksamhet som drivs som en näringsverksamhet och inte tillförsäkrar barnen en familjetillhörighet.

Om utredningens förslag inte visar sig vara tillräckliga för att stävja uppenbara överträdelser anser utredningen att lagstiftnings- åtgärder bör övervägas för att förhindra att familjehem och jour- hem kan beviljas F-skattsedel och vara näringsidkare, utan att sam- tidigt ta steget att ansöka om HVB-tillstånd. En tänkbar lösning skulle t.ex. kunna vara att Skatteverket ålades en skyldighet att anmäla de familjehem som beskattas som näringsverksamhet till IVO. På det sättet skulle tillsynsmyndigheten uppmärksammas på de verksamheter som bedriver HVB utan tillstånd.

5.7.5Ökad uppsikt då hem tar emot många barn

Utredningens bedömning: Familjehem och jourhem med fler än tre placerade barn och unga, som inte är syskon, behöver särskilt uppmärksammas i såväl socialtjänstens uppföljning som i den statliga tillsynen av familjehems- och jourhemsvården.

Utredningens förslag: En anmälan ska göras till IVO som underlag för tillsyn när en socialnämnd placerar ytterligare barn och unga i ett familjehem eller jourhem där tre barn eller unga redan är placerade. En eventuell tillsyn med anledning av anmälan ska i första hand omfatta socialtjänstens handläggning av det aktuella ärendet och, om det bedöms nödvändigt, hur den berörda socialnämnden bedriver sin familjehems- och jourhems- verksamhet.

En viktig aspekt av gränsdragningen mellan familjehem och jour- hem i förhållande till HVB är antalet barn som samtidigt kan vara placerade i hemmet. Antalet barn får inte vara fler än att det finns tids- och känslomässigt utrymme för varje barn. Barnen ska få möjlighet att knyta an till familjehemsföräldrarna och få det stöd det behöver såväl emotionellt som praktiskt, exempelvis med skol- arbetet och i kontakten med sina föräldrar och syskon. Det är

151

Definitioner och gränsdragningar

SOU 2014:3

också en fråga om trygghet och säkerhet eftersom regelverket skiljer sig åt mellan de olika placeringsformerna.

Frågan om ett tak för antalet barn i familjehem och jourhem

Familjehem och jourhem som tar emot många barn kan uppfattas vara HVB-liknande, även om övriga kriterier på näringsverksamhet inte är uppfyllda. Som framgår av bakgrunden har det tidigare funnits rekommendationer om maximalt antal barn och därmed en större tydlighet i gränsdragningen mellan familjehem och HVB i detta avseende. Det har också återkommande tagits upp som ett problem att alltför många barn placeras i samma hem.29 Upp- rättelseutredningen såg det som en fråga om säkerhet och föreslog att frågan om ett särskilt tillstånd för enskilda hem som tar emot fler än två barn, som inte är syskon, borde utredas.30 Socialstyrelsen har i ett regeringsuppdrag kartlagt de aktuella förhållandena och uppskattar att 15 procent av de placerade barnen finns i hem med totalt tre eller fler placerade barn.31

Orsaken till problemet är ytterst bristen på familjehem och den konkurrens om hemmen som därför uppstår mellan kommuner och organisationer. Vissa familjehem är beredda att ta emot fler barn än vad socialtjänsten anser är lämpligt. Om den socialtjänst som redan har barn placerade i hemmet tvekar att placera ytter- ligare ett barn kan följden bli att familjehemmet i stället tar emot barn från en annan kommun. I den förstnämnda socialtjänstens perspektiv kan det vara ett sämre alternativ jämfört med att ha gått familjehemmet till mötes, eftersom man då inte har kontroll över vilket barn som placeras i hemmet.

Lagkravet om avtal mellan socialnämnden och familjehemmet har bland annat till syfte att komma tillrätta med problemet med att vissa familjehem tar emot fler barn än vad som bedöms lämpligt. Avtalet bör nämligen, enligt förarbetena, innehålla en överens- kommelse om vad som ska gälla då familjehemmet önskar ta emot ytterligare barn. Likväl kan oenighet uppstå efter en tid, enligt utredningens bedömning, och tvister mellan socialnämnd och familje- hem riskerar alltid ytterst att leda till att något barn måste omplaceras.

29Prop. 1979/80:1 del A s. 574, Riksdagens revisorer 2001/02:16 s. 82 och SOU 2005:81.

30SOU 2011:9 s. 280.

31Socialstyrelsen (2013d).

152

SOU 2014:3

Definitioner och gränsdragningar

Utredningen anser att det är problematiskt ur kvalitets- och säkerhetssynpunkt att en familj tar emot fler barn än vad som är rimligt utifrån de berörda barnens behov. Många barn som placeras är i behov av särskilt stöd och det ställs stora krav på familje- hemmens tillgänglighet, såväl tidsmässigt som känslomässigt. Hänsyn måste också tas till familjehemmets biologiska hemmavarande barn situation och behov. En målsättning bör, enligt utredningen, vara att inte placera fler än två barn som inte är syskon i samma familje- hem.

Utredningen kan se olika vägar att hantera problematiken, t.ex. reglera en placeringsform i gränslandet mellan familjehem och HVB eller införa en gräns för hur många barn som kan placeras i samma hem. Utredningen är dock tveksam till att införa tillstånd för en ny form av ”storfosterhem”. Det är förhållandevis få fall det rör sig om och det torde vara svårt att ange kriterier för att till- godose kvaliteten i en sådan placeringsform. Tilläggas kan att utredningen föreslår två nya placeringsformer, där en av dem bygger på boende i en familj (se vidare kapitel 10).

Utredningen är inte heller beredd att föreslå en absolut gräns i antalet barn som får placeras i ett visst hem. I många fall rör det sig om syskonplaceringar som rimligen måste undantas. Även andra faktorer behöver vägas in i en helhetsbedömning, såsom de enskilda barnens eventuella behov av särskilt stöd, de biologiska föräldrarnas roll, hur länge barnen har varit placerade i hemmet, antalet hemmavarande biologiska barn m.m. Det måste därför, enligt utredningens bedömning, finnas en viss flexibilitet. Ytterst är det socialnämndens ansvar att placerade barn får en trygg och säker vård i familjehemmet.

Utredningen gör bedömningen att familjehem och jourhem med fler än tre barn, som inte är syskon, behöver särskild uppmärk- samhet, såväl i socialtjänstens uppföljning som i den statliga till- synen av familjehemsvården. Utredningen utesluter inte att ytter- ligare åtgärder kan behöva övervägas när den nya bestämmelsen om avtal och den föreslagna informationsinsatsen (avsnitt 5.6.4) har följts under en tid.

153

Definitioner och gränsdragningar

SOU 2014:3

Underlag för tillsyn

Tidigare har konstaterats att frågan om antalet barn som samtidigt är placerade i ett familjehem eller jourhem är en viktig faktor när det gäller kvalitet och säkerhet.

Utredningen anser att det behövs en ökad uppmärksamhet på sådana familjehem och jourhem som befinner sig i gränslandet i förhållande till HVB, oavsett om det beror på ett stort antal placerade barn eller andra faktorer. Ett viktigt steg för att öka upp- märksamheten på hem som tar emot alltför många barn är att dessa identifieras för att bland annat möjliggöra tillsyn. Det skulle kunna tillgodoses med ett anmälningsförfarande. Med stöd av den kart- läggning som Socialstyrelsen har gjort anser utredningen att gränsen för anmälan bör sättas vid tre placerade barn och unga, oberoende av om det rör sig om syskon eller inte. Enligt Socialstyrelsen upp- skattning rör det sig om knappt 700 barn och unga som en viss dag är placerade i ett familjehem med fler än tre placerade barn.32

Utredningen föreslår att den socialnämnd som placerar ytter- ligare barn och unga i ett familjehem eller jourhem, där redan tre barn och unga är placerade, ska göra en anmälan till IVO. Anmäl- ningsförfarandet ska tjäna som underlag för eventuell tillsyn av den aktuella socialtjänstens handläggning. Det bör vara en uppgift för IVO att lägga fast hur rutiner för anmälningsförfarandet ska utformas liksom för hur myndigheten blir underrättad när antalet återigen understiger tre placerade barn och unga.

5.7.6En ny definition av HVB

Utredningens bedömning: Benämningen och definitionen bör på ett bättre sätt än i dag stämma överens och spegla innehållet i vårdformen.

Utredningens förslag: Begreppet hem för vård eller boende ersätts av hem för omvårdnad och behandling. Även defini- tionen i SoF ändras. Med hem för omvårdnad och behandling avses ett boende inom socialtjänsten som tar emot enskilda för

32 Socialstyrelsen (2013d) s. 17.

154

SOU 2014:3

Definitioner och gränsdragningar

omvårdnad och behandling av personal som finns tillgänglig i verksamhetens lokaler (HOB).

Utredningen anser att det är angeläget att benämningen hem för vård eller boende och definitionen ändras så att dessa bättre stämmer överens med innehållet i vårdformen. Det är också viktigt att utredningen kan bidra till att klargöra ramarna för HVB, efter- som lagens definition i praktiken har kommit att snävas in vid tillämpningen av vad som är tillståndspliktig enskild verksamhet. Utredningen anser också, i likhet med vad i olika sammanhang

återkommande har framförts, att ordet ”eller” i hem för vård eller boende är missvisande.

Boende är ett överordnat begrepp

Utredningen konstaterar inledningsvis att hem och boende ligger nära varandra definitionsmässigt och att båda orden inte behöver finnas med i ett nytt begrepp. Av förarbetena till SoL kan indirekt slutsatsen dras att ”hem” är liktydigt med ”institution”, vilken bland annat kännetecknas av insatser dygnet runt för flera klienter samtidigt.33 Begreppet hem definieras inte i Socialstyrelsens term- bank. Däremot definieras boende (inom socialtjänsten) på följande sätt: ”En organisatorisk enhet som yrkesmässigt bedriver social- tjänst i form av att tillhandahålla bostäder eller platser för hel- dygnsvistelse på uppdrag av socialnämnd eller motsvarande i kombination med insatser och som har tillgång till personal med relevant kompetens för dessa insatser”. Som exempel på olika boenden anges särskilt boende för äldre, bostad med särskild service, skyddat boende, HVB-hem och stödboende. Även begreppet bostad

är definierat i termbanken, som ”utrymme att bo i”. Enligt term- banken är ett HVB ”ett boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse i form av vård eller behandling”. Boende anses således vara ett överordnat begrepp och hem för vård eller boende är en av flera underkategorier av boende. Av den anledningen anser utredningen att det är lämpligare att behålla ordet hem och ta bort ordet boende. Valet av begreppet hem betonar också att HOB bör ha en hemlik atmosfär och att de placerade barnen och ungdomarna

33 Prop. 1979/80:1 del A s. 326.

155

Definitioner och gränsdragningar

SOU 2014:3

har tillgång till ett eget rum och vid behov kan dra sig undan. Enheterna bör inte vara för stora och det bör, liksom i ett ordinärt hem, finnas gemensamma utrymmen för måltider, umgänge etc.

Begreppet vård är ett samlingsbegrepp

Utredningen har tagit ställning för att använda begreppet vård som ett övergripande begrepp för insatser och åtgärder enligt en viss lagstiftning, i detta sammanhang placering utanför det egna hemmet enligt SoL eller LVU (se avsnitt 5.7.3). Vård är i detta sammanhang innebörden av en placering utanför det egna hemmet enligt SoL eller LVU. Innehållet i vården kan vara omvårdnad, fostran, stöd, tillsyn eller behandling (se vidare avsnitt 10.5.2). I denna övergripande betydelse skulle vård, enligt utredningens mening, kunna kvarstå som samlande benämning på placerings- formen som nu benämns HVB. Ett nytt begrepp skulle kunna vara

”hem för vård”. En sådan ändring överensstämmer väl med för- arbetena till SoL där det sägs att all verksamhet som kan anses tillgodose vårdbehov som faller inom socialtjänstens verksamhets- område är att betrakta som ett HVB. Utredningen anser emellertid att det är angeläget att lagens benämningar anpassas till dagens policy för tillståndsgivningen, där en tydlig åtskillnad görs mellan hem för behandling och hem för stöd när det gäller verksamhet som riktar sig till vuxna. Utredningen har också valt att stödboende ska vara en egen placeringsform (avsnitt 10.5.3). Det ter sig därför mindre lämpligt att i benämningen av placeringsformen använda begreppet vård, som även inbegriper stöd.

Begreppen omvårdnad och behandling

Nuvarande definitionen av HVB i SoF talar om vård eller behand- ling. Definitionen ska spegla vårdbehov såväl för vuxna som för barn och unga. I dagligt tal används ofta vård och behandling synonymt, vilket leder till missförstånd. Se ovan angående utred- ningens ställningstagande som innebär att vård enbart bör användas som ett övergripande ord för att beskriva insatser och åtgärder enligt en viss lagstiftning. Vård bör därför, enligt utredningen, inte ingå i definitionen.

156

SOU 2014:3

Definitioner och gränsdragningar

Utredningen anser att en ny definition förutom behandling bör innehålla begreppet omvårdnad. Begreppet omvårdnad förekommer såväl inom hälso- och sjukvården som inom socialtjänsten, men med delvis olika innebörd. Det ingår också i vårdnadsbegreppet. Barn har enligt 6 kap. 1 § FB rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Utredningen har också föreslagit att begreppet vård i definitionen av familjehem för barn ska ersättas med omvårdnad. Omvårdnad kan, i förhållande både till vuxna och barn, anses inne- fatta direkta hjälpinsatser för att tillgodose individers fysiska, psykiska och sociala behov.34 Tilläggas kan att i SoF används omvårdnad redan i definitionen av familjehem för vuxna.

Utredningen anser vidare att ett viktigt skäl för att omvårdnad ska ingå i definitionen är att syftet med vården i ett HVB, enligt förarbetena till SoL, är att ge ”omvårdnad, stöd och behandling”.

Självfallet ingår också en hel del stöd i omvårdnadsbegreppet, även om stöd används för att beskriva innehållet i placeringsformen stödboende (se avsnitt 10.5.3).

Innebörden i den benämning som föreslås, hem för omvårdnad och behandling (HOB), är att verksamheten kan erbjuda antingen omvårdnad eller behandling oavsett om den vänder sig till barn eller vuxna. Utredningen anser dock att orden omvårdnad och behand- ling inte ska utesluta varandra, dvs. de bör bindas ihop av ett och, inte ett eller. Även om huvudsyftet många gånger vid vård på institution är behandling, dvs. någon form av förändringsarbete, är det svårt att utesluta inslag av omvårdnad. Även det omvända kan gälla, dvs. att en individ är placerad för omvårdnad men att pedagogiska inslag m.m. ingår i vården, vilket kan anses gränsa till behandling.

Vissa HVB benämns akut- och utredningshem och även andra HVB kan få utredningsuppdrag från socialtjänsten. Utredningen anser att en sådan inriktning ryms inom begreppet omvårdnad. Ett utredningsuppdrag har ofta föregåtts av en period av tilltagande missförhållanden och barnet eller den unge befinner sig i en osäker situation som motiverar inslag av omvårdnad. Utredningen kan rimligen inte bedrivas utan att barnet eller den unge samtidigt får ett gott omhändertagande.

34 SOU 2008:113 s. 239.

157

Definitioner och gränsdragningar

SOU 2014:3

Personalen ska vara tillgänglig i verksamhetens lokaler

Utgångspunkten för definitionen av HOB är innehållet i verk- samheten, dvs. omvårdnad och behandling. Utredningen ser dock ett behov av att avgränsa placeringsformen ytterligare, särskilt i förhållande till den nya placeringsformen stödboende, som föreslås i kap. 10. Utredningen föreslår därför att det även ska framgå av definitionen att det i ett HOB ska finnas personal tillgänglig i verk- samhetens lokaler.

Målgruppen för HOB är såväl barn och unga som vuxna med varierande behov och problembilder. Gemensamt är att de har behov av professionella insatser av personal mer eller mindre kon- tinuerligt, vilket innebär att det måste finnas personal tillgänglig dygnet runt i verksamhetens lokaler. Däremot kan personalens fysiska tillgänglighet i anslutning till boendedelen variera beroende på i vilket skede vården befinner sig i. I ett utslussningsskede kan det exempelvis vara lämpligt att ungdomar får möjlighet att flytta till en utslussningslägenhet i anslutning till institutionen för att förbereda sig för livet utanför institutionen.

Ett utmärkande kännetecken för HOB är också den kollektiva miljön, även om det undantagsvis förekommer att individer behöver vårdas individuellt med ständigt tillgänglig personal.

En tydligare benämning och definition

Utredningen föreslår sammanfattningsvis att benämningen hem för vård eller boende ändras till hem för omvårdnad och behandling. Definitionen i 3 kap. 1 § första stycket SoF föreslås få följande lydelse: ” Med hem för omvårdnad och behandling avses ett boende inom socialtjänsten som tar emot enskilda för omvårdnad och behandling av personal som finns tillgänglig i verksamhetens lokaler (HOB). Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att den bedrivs som näringsverksamhet.”

I den föreslagna definitionen av familjehem har ”yrkesmässigt” i klargörande syfte ersatts med ”som näringsverksamhet” (se avsnitt 5.7.4) och följaktligen bör begreppet yrkesmässigt även ändras i definitionen av HOB.

158

SOU 2014:3

Definitioner och gränsdragningar

Konsekvenser av förslaget

Den ändrade definitionen påverkar inte dagens praxis när det gäller vilka verksamheter som är att betrakta som tillståndspliktiga HVB för barn och unga. Däremot kan de enskilda HVB för vuxna som erbjuder omvårdnad, men inte behandling, med stöd av den nya definitionen komma att omfattas av tillståndsplikt.

Detta delbetänkande har fokus på placeringsformer snarare än innehållet i vården, som däremot kommer att behandlas i utred- ningens slutbetänkande. Utredningen vill dock redan i detta sam- manhang framhålla att HOB i framtiden behöver differentieras mer utifrån olika målgruppers behov. Det behöver också finnas en flexibilitet när det gäller kraven på lokaler och personal, beroende bland annat på målgruppen samt om vården är i ett inledande skede eller i ett utslussningsskede.

Om barnet är i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser

Den vårdsinsats som ges i ett HOB kan befinna sig i gränslandet mellan sociala insatser och hälso- och sjukvårdsinsatser. Kom- munen har inte något hälso- och sjukvårdsansvar vid en placering i ett HOB. Hur barnets behov av t.ex. psykiatrisk vård ska tillgodo- ses måste således lösas i samförstånd innan beslut fattas om placering. Lämpligen kan det göras inom ramen för en sådan individuell planering som avses i 2 kap. 7 § SoL respektive 3 f § HSL.35

35 Jfr SKL (2013b) s. 23.

159

6 Krav på familjehem och jourhem

6.1Uppdraget

Enligt direktiven ska utredningen analysera om kraven på familje- hems- och jourhemsföräldrars lämplighet ytterligare kan skärpas för att ge förutsättningar för en god och säker vård.

6.2Hemmet ska vara utrett av en socialnämnd

Socialnämnden får inte lämna medgivande (avser s.k. privat- placeringar) eller fatta beslut om vård (avser placering på grund av vårdbehov) utan att förhållandena i och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av en socialnämnd (6 kap. 6 § andra stycket SoL). Bestämmelsen ger utrymme för att godta en utredning av en annan socialnämnd. Däremot kan inte en utredning som genom- förts av en privat verksamhet ligga till grund för ett placerings- beslut. JO har bedömt att utredning av ett familjehem är att betrakta som myndighetsutövning, som inte, enligt 12 kap. 4 § andra stycket regeringsformen (RF), kan överlämnas åt andra juridiska personer och enskilda individer utan stöd i lag.1

Om socialnämndens prövning gäller ett tilltänkt enskilt hem i en annan kommun, ska nämnden informera och samråda med den kommunen innan den fattar sitt beslut om placering. Om det finns någon i det enskilda hemmet som vistas där efter beslut av en annan kommun, ska nämnden informera och samråda även med den kommunen. Detta framgår av 6 kap. 6 a § SoL och gäller även vid jourhemsplacering.

Vid en familjehemsutredning fattas inte något beslut om att den presumtiva familjehemsföräldern/familjen är godkänd för uppdrag som familjehem. Godkännandet anses inkluderat vid ett eventuellt

1 Prop. 2006/07:129 s. 58 f.

161

Krav på familjehem och jourhem

SOU 2014:3

framtida beslut om placering av ett specifikt barn. När det gäller jourhem måste däremot hemmet av praktiska skäl vara godkänt i förväg även om det inte följer av bestämmelsen (se vidare nästa kapitel). Som jämförelse kan nämnas att en utredning för med- givande till adoption respektive privatplacering alltid mynnar ut i ett ställningstagande till om medgivande kan beviljas eller inte. Beslutet om medgivande är i båda fallen överklagningsbara.

Tilläggas kan att det är oklart enligt vilken bestämmelse en utred- ning av familjehem och jourhem bedrivs. Den generella bestämmelsen om utredningar inom socialtjänsten, 11 kap. 1 § SoL, uppfattas huvudsakligen ta sikte på utredningar av enskildas behov av stöd och hjälp.

6.3Inga lagstadgade krav på familjehem och jourhem

Det ställs inga uttryckliga krav på familjehem och jourhem i lag eller förordning. Som jämförelse kan nämnas att specifika krav anges i SoL på adoptivföräldrars lämplighet vid internationella adoptioner. Enligt 6 kap. 12 § SoL får medgivande endast lämnas om den sökande är lämplig att adoptera. Vid bedömningen ska sär- skild hänsyn tas till sökandens kunskaper och insikter om adoptiv- barn, deras behov och den planerade adoptionens innebörd, sökandes ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper och sociala nätverk. Sökanden ska vidare ha deltagit i av kommunen anvisad föräldra- utbildning inför adoption.

6.4Utredningens innehåll och metoder

Med stöd av bemyndigande i 8 kap. 1 § 1 SoF har Socialstyrelsen utfärdat föreskrifter om vad utredningen av familjehem och jour- hem ska innehålla och vilka informationskällor som ska användas. Dessa föreskrifter och tillhörande allmänna råd trädde i kraft den 1 oktober 2012. Vad som sägs i dessa om familjehem och familje- hemsföräldrar gäller även för jourhem och jourhemsföräldrar.2

2 SOSFS 2012:11.

162

SOU 2014:3

Krav på familjehem och jourhem

6.4.1Utredningsområden

Utredningen av ett familjehem kan göras med eller utan ett visst barn i åtanke. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska en bedömning göras av hemmets allmänna förutsättningar att erbjuda barn och unga vård som är trygg, säker, ändamålsenlig och präglad av kon- tinuitet. Om ett visst barn eller ung person finns i åtanke för placering, ska socialnämnden dessutom bedöma om hemmet har förutsättningar att tillgodose hans eller hennes specifika behov.3

Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma förekomsten av våld mot närstående, annan brottslighet, missbruk eller andra omständig- heter i det tilltänkta familjehemmet som kan äventyra ett barns eller en ung persons trygghet och säkerhet. Vad som sägs om familjehems- föräldrar i föreskrifterna gäller även jourhemsföräldrar.

Utredningen av hemmets lämplighet ska, enligt Socialstyrelsens föreskrifter, omfatta uppgifter om

1.familjens sammansättning, bakgrund, livssituation och levnads- vanor,

2.boende och närmiljö,

3.varje tilltänkt familjehemsförälders personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga, samt

4.varje tilltänkt familjehemsförälders inställning till uppdraget.

6.4.2Bedömningen

Socialstyrelsen har också utfärdat allmänna råd om vad som särskilt bör beaktas inom vart och ett av de fyra ”utredningsområden” som föreskrifterna omfattar.4 Dessa allmänna råd kan vara ett stöd för bedömningen, dels av hemmets allmänna lämplighet, dels av om hemmet inför en placering kan tillgodose det specifika barnets eller den unges behov.

Av de allmänna råden framgår att tilltänkta familjehems- och jourhemsföräldrar bör vara mogna och känslomässigt tillgängliga samt ha

tid och engagemang för uppdraget,

en stabil social situation,

34 kap. 1 § SOSFS 2012:11.

4Allmänna råd till 4 kap. 3 § SOSFS 2012:11.

163

Krav på familjehem och jourhem

SOU 2014:3

goda inbördes relationer,

tillgång till ett stödjande nätverk,

den hälsa, psykiska stabilitet och uthållighet som uppdraget kräver,

kunskap, erfarenhet och förmåga att ge den omsorg och väg- ledning som ett placerat barn eller en ung person behöver samt

god samarbetsförmåga och beredskap att söka och ta emot hjälp.

Vad gäller boende och närmiljö bör särskilt beaktas om ett barn eller en ung person kan erbjudas ett eget rum, en trygg och säker miljö och en stimulerande fritid.

Tilltänkta jourhemsföräldrar bör också ha förmåga att hantera krisreaktioner hos barn och unga och de upprepade separationer som uppdraget innebär.

Det är också viktigt att personerna som utreds är införstådda med vad uppdraget innebär. Enligt de allmänna råden bör särskilt beaktas hur en tilltänkt familjehemsförälder ställer sig till att

stödja barnet eller den unge i kontakten med närstående,

bidra till att barnets eller den unges behov av hälso- och sjuk- vård och tandvård tillgodoses,

stödja barnet eller den unge i skolarbetet och informera sig om hans eller hennes studiesituation och

fortsätta ha kontakt med barnet eller den unge även sedan pla- ceringen i familjehemmet har upphört.

I utredningen bör även beaktas vilken inställning barn och unga som redan bor i familjehemmet har till att barn eller unga placeras där.

6.4.3Informationskällor

Enligt föreskrifterna ska en utredning alltid omfatta intervjuer med de tilltänkta familjehems- eller jourhemsföräldrarna, hembesök, referenstagning och registerkontroll i socialnämndens eget register. Om andra kommuner har, eller under de senaste fem åren har haft, barn eller unga placerade i hemmet ska referenser på varje tilltänkt

164

SOU 2014:3

Krav på familjehem och jourhem

familjehemsförälder efter samtycke från denne begäras från dessa kommuner.

Ingen obligatorisk kontroll i polisens register

Socialtjänsten kan inhämta uppgifter om tilltänkta familjehems- och jourhemsföräldrar i polisens misstanke- och belastningsregister med stöd av 4 § 9 förordningen (1999:1135) om misstankeregister och 11 § 8 förordningen (1999:1134) om belastningsregister, vilket också torde vara rutin i flertalet kommuner. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör uppgifter hämtas in bland annat från dessa register.5 Däremot finns det inget krav i lag eller föreskrifter att socialnämnden alltid ska hämta in sådana registeruppgifter.

Socialstyrelsen har tillskrivit Socialdepartementet med förslag om obligatorisk polisregisterkontroll för tilltänkta familjehems- och jourhemsföräldrar. Syftet är att öka skyddet för barn mot att de utsätts för övergrepp, kränkningar eller annat skadligt inflytande från personer som finns i barnens närmaste omgivning. Socialstyrelsen bedömer att de skyddsskäl som är bakgrunden till den obligatoriska registerkontollen av personal vid HVB som tar emot barn och unga i minst lika hög grad måste anses gälla vid placering av barn i familjehem och jourhem. I ett familjehem vistas barnet med mindre insyn och kontroll, i längre perioder och ofta i yngre år. De skäl som talade för införandet av en obligatorisk registerkontroll för personal vid HVB talar därför, enligt Socialstyrelsen, med styrka för en obligatorisk kontroll även för tilltänkta familjehems- och jourhemsföräldrar.6 Socialdepartementet har genom beslut den 30 oktober 2012 överlämnat ovan nämnda skrivelse från Socialstyrelsen för att handläggas inom ramen för denna utredning.

6.4.4Utredningsmetoder

Med syftet att öka kvalitet och likvärdighet i sättet att utreda familjehem har Socialstyrelsen utvecklat en metod för initial bedömning vid rekrytering av familjehem. Metoden består av ett bedömningsinstrument, en bedömningsmall och en manual. Syftet med den initiala bedömningen är att klargöra att det inte före-

5Allmänna råd till 4 kap. 4 § SOSFS 2012:11.

6Skrivelse från Socialstyrelsen 2012-05-23 som överlämnats av Socialdepartementet till utredningen 2012-11-01.

165

Krav på familjehem och jourhem

SOU 2014:3

kommer förhållanden eller faktorer som utgör risk för det barn som ska placeras. De familjer som bedöms vara lämpliga går vidare till fortsatt utredning.7

I dag förekommer framförallt två metoder för utredning och bedömning av presumtiva familjehem, nämligen Kälvesten och PRIDE (Parents Resources for Information). Kälvestensmetoden bygger på en halvstrukturerad familjeintervju som genomförs med de tilltänkta familjehemsföräldrarna var för sig. Svaren tolkas sedan med hjälp av en person som har genomgått utbildning i metodiken. PRIDE används i Sverige i första hand som ett utbildningsprogram, men är avsett att också användas i den initiala fasen av utredningen. Tillsammans med en ledare och erfaren familjehemsförälder träffas en grupp blivande familjehemsföräldrar vid tio tillfällen och går igenom fem s.k. kompetensområden. Praktiska inlevelseövningar är en viktig del i utbildningen. Vid sidan av dessa metoder har också flera kommuner börjat anpassa sina familjehemsutredningar efter BBIC-systemets grundstruktur.8

6.5Krav på socialnämnden att tillhandahålla utbildning

Socialnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för dem som nämnden avser att anlita för vård av barn i familjehem eller jourhem (6 kap. 6 c § SoL). Enligt propositionen är det inget som hindrar att socialtjänsten också ställer krav på genomgången utbildning innan ett hem godkänns. I övrigt hänvisas i propositionen till att direktiven till denna utredning även inne- fattar en analys av om kraven på familjehems- och jourhems- föräldrars lämplighet ytterligare kan skärpas. I direktiven nämns Upprättelseutredningens förslag att kraven på familjehems- och jourhemsföräldrars lämplighet borde skärpas. Denna utredning föreslog bland annat att utbildning inför en placering bör vara ett krav och att det bör regleras vad en utredning av familjehem och jourhem ska omfatta.9

I sammanhanget kan nämnas att vid adoption av utländskt barn är det ett krav för medgivande att sökanden har deltagit i, av kom- munen anvisad, föräldrautbildning (6 kap. 12 § SoL).

7Socialstyrelsen (2012a) s. 84 f.

8Socialstyrelsen (2013b) s. 84.

9Prop. 2012/13:10 s. 72 f.

166

SOU 2014:3

Krav på familjehem och jourhem

Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial för familje- hem och en manual för utbildare. Utbildningen omfattar bland annat ramarna för uppdraget och ansvarsfördelningen mellan social- tjänsten och familjehemmet. Utbildningen ger också baskunskaper om barns utveckling och kunskap om hur familjehemsföräldrar kan möta barns reaktioner och behov samt hur de kan vägleda och fostra barn på ett konstruktivt sätt. Den omfattar också frågor som rör kontakten med barnets ursprungsfamilj och hur uppdraget kan påverka den egna familjen. Vidare behandlas i materialet vikten av att familjehemsföräldrar stödjer barnets skolgång och bidrar till en god hälsa.10

6.6Socialnämnden måste teckna avtal med familjehem

För att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan socialnämnden och familjehemmet har en bestämmelse införts om att nämnden har ansvar att ingå avtal med dem som nämnden avser att anlita som familjehem (6 kap. 6 b § SoL). Uppdragets komplexitet gör, enligt förarbetena, det angeläget att tydligt klargöra nämndens krav på familjehemmet i förhållande till nämndens ansvar. Det är nöd- vändigt för att barnet ska få det stöd och de insatser som finns angivna i de planer som ska upprättas enligt lag. Enligt författningskom- mentaren ska avtalet innehålla vad som ingår i nämndens respektive familjehemmets ansvar för att olika insatser kommer till stånd och för att målen i vård- och genomförandeplanen uppnås. Avtalet bör även innehålla övriga rättigheter och skyldigheter som nämnden respektive familjehemmet har. Därutöver bör avtalet innehålla upp- gifter om uppdragets omfattning, uppsägningstider och ersättning. Det bör också framgå vad som gäller om familjehemmet vill ta emot ytterligare barn.11

6.7Förbud att ta emot andras barn i sitt hem

Socialnämnden ska, enligt 3 kap. 3 a § SoL, se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och miss- förhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande barn och

10Socialstyrelsen (2013c) s. 37.

11Prop. 2012/13:10 s. 70 f. och s. 129 f.

167

Krav på familjehem och jourhem

SOU 2014:3

ungdom. Socialnämnden ska också, enligt Socialstyrelsens före- skrifter och allmänna råd, fastställa rutiner för hur vården ska planeras och följas så att missförhållanden kan uppmärksammas och åtgärdas i ett tidigt skede.12

När ett barns bästa kräver det får socialnämnden, enligt 5 kap. 2 § SoL, förbjuda eller begränsa möjligheterna för en person som har sitt hem inom kommunen att i hemmet ta emot andras barn. Bestämmelsen förtydligades i slutet av 1990-talet för att kunna omfatta alla situationer där en person i sitt hem tar emot andras underåriga barn. I propositionen konstaterades att det är sällsynt att regeln tillämpas, men att den ändå bör finnas kvar och utvidgas. Liksom tidigare skulle bestämmelsen vara tillämplig ifråga om privata familjedaghem och feriehem.13 Det tydliggjordes att bestämmelsen även ska vara tillämplig när det gäller feriehemsplaceringar för barn i utlandet och också kunna användas för att komma tillrätta med missförhållanden i en kontaktfamilj eller i ett jour- eller bered- skapshem, som anlitas av andra kommuner. Slutligen konstaterades i propositionen att regeln kan tillämpas när en kommun vill för- bjuda ett i kommunen beläget hem att erbjuda sina tjänster som familjehem åt andra kommuner.14

6.8Tillsyn av familjehems- och jourhemsvården

Av 13 kap. 1 § SoL följer att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bland annat har tillsyn över socialtjänsten, den verksamhet som Statens institutionsstyrelse (SiS) ansvarar för och enskilda HVB. Tillsynsansvaret omfattar även verksamhet som en kommun genom avtal har överlämnat till enskild att utföra och annan enskild verksamhet som kommunen upphandlar tjänster från. Det innebär att tillsynen omfattar familjehem, jourhem och även verksamheter som bedriver förstärkt familjehemsvård. Det finns dock ingen lag- stadgad kontinuerlig och samordnad tillsyn över familjehems- vården, motsvarande den som är särskilt lagstadgad för HVB-verk- samheten. I praktiken berörs socialtjänstens familjehems- och jour- hemsverksamhet sällan av tillsyn och de enskilda hemmen berörs endast av tillsyn vid klagomål från enskilda personer.

122 kap. 2 § SOSFS 2012:11.

13Feriehem är benämningen på enskilda hem som tar emot barn för sommarvistelse. Denna form av barnomsorg, som utreddes och godkändes av socialnämnden, var vanlig under en stor del av 1900-talet.

14Prop. 1996/97:124 s. 116.

168

SOU 2014:3

Krav på familjehem och jourhem

En försöksverksamhet med tillsynsombud efter norsk modell har pågått under åren 2010–2013 och omfattat 58 barn. Syftet med försöksverksamheten har varit att bedöma om de familjehems- placerade barnens situation har förbättrats med ett tillsynsombud. Försöket utvärderas av Örebro universitet med hjälp av en kon- trollgrupp med 32 barn, dvs. familjehemsplacerade barn som inte har haft något tillsynsombud. En delrapport överlämnades till regeringen i oktober 2013. Slutrapporten med utvärderings- resultaten kommer att redovisas senast i oktober 2014.15

6.9Medgivande för privatplacering

Stadigvarande vård och fostran i ett annat enskilt hem än det egna kräver med dagens lagstiftning antingen beslut om vård i ett familjehem eller medgivande från socialnämnden för en s.k. privat- placering. Båda situationerna anges i samma mening i 6 kap. 6 § första stycket SoL vilket ofta ger upphov till missförstånd. Vissa av utredningens förslag i detta kapitel omfattar även privatplaceringar. Därför återges reglerna för privatplacering i korthet här.

En överenskommelse mellan vårdnadshavaren och ett annat enskilt hem om att ta emot ett barn för stadigvarande vård och fostran förutsätter att socialnämnden har lämnat medgivande till hemmet, enligt 6 kap. 6 § första stycket SoL. Kravet på medgivande gäller barn upp till 18 år, men inte när barnet flyttar till förälder som inte är vårdnadshavare eller till någon annan som har vård- naden om honom eller henne. Enligt förarbetena krävs inte heller medgivande när ungdomar i de övre åldersskikten lämnar föräldra- hemmet för att bo hos andra, t.ex. studera på annan ort.16

Socialnämnden får inte, enligt 6 kap. 6 § andra stycket SoL, lämna medgivande utan att förhållandena i det enskilda hemmet är utredda av socialnämnd. Informations- och samrådsskyldigheten enligt 6 kap. 6 a § SoL gäller även vid medgivande för privat- placering. Enligt Socialstyrelsen behöver socialnämnden även skaffa sig en viss kännedom om barnet, dess behov och skälet till den privata placeringen. Det kan nämligen inte uteslutas att barnets situation är sådan att en familjehemsplacering är motiverad.17 Om det i samband med medgivandeutredningen framkommer uppgifter

15Inspektionen för vård och omsorg (2013).

16Prop. 1979/80:1 del A s. 538.

17Socialstyrelsen (2013b) s. 70.

169

Krav på familjehem och jourhem

SOU 2014:3

som visar att barnet kan vara i behov av stöd eller skydd från social- tjänsten ska en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inledas.18 Enligt 16 kap. 3 § SoL får socialnämndens beslut i fråga om medgivande för privatplacering överklagas till förvaltningsrätten.

Utredningen genomförs efter ansökan av den person/de per- soner som ska ta hand om barnet. Om det enskilda hemmet finns i annan kommun än den egna ska nämnden informera och samråda med den kommunen innan nämnden beslutar om medgivande.

Den socialnämnd som har beslutat om medgivande för privat- placering ska, enligt 6 kap. 9 § SoL, uppfylla ansvaret enligt 6 kap. 7 § SoL. Det betyder att nämnden ska medverka till att barnet får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden, verka för att barnet får lämplig utbildning och den hälso- och sjuk- vård det behöver samt lämna vårdnadshavarna och föräldrarna råd, stöd och annan hjälp.

De privatplacerade barnen omfattas inte av bestämmelsen om socialnämndens skyldighet att noga följa vården enligt 6 kap. 7 b § SoL. De omfattas inte heller av bestämmelsen om socialnämndens skyldighet att, efter tre år i samma hem, särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om vårdnadsöverflyttning. Däremot gäller bestämmelserna i 6 kap. 8 § första stycket SoL även privat- placeringar, dvs. skyldigheten att minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs och hur den bör inriktas och utformas. Socialnämnden kan också besluta att barnet inte får flytta från det enskilda hemmet, s.k. flyttningsförbud, som regleras i 24 § LVU.

Barnskyddsutredningen föreslog att socialnämndens ansvar skulle begränsas till medgivandeutredningen. Förslaget ledde dock inte till lagstiftning, förutom i ett avseende, nämligen att socialnämnden inte längre är skyldig att lämna den som vårdar barn i ett annat enskilt hem råd, stöd och annan hjälp.19

18Prop. 2012/13:10 s. 86.

19Prop. 2012/13:10 s. 87.

170

SOU 2014:3

Krav på familjehem och jourhem

6.10Utredningens överväganden och förslag

6.10.1Inledande överväganden

För att så långt möjligt säkerställa tryggheten och säkerheten för placerade barn krävs att familjehems- och jourhemsföräldrars lämplighet är noggrant utredd. Utredningen anser att det ska fram- gå av lagen vad utredningen ska omfatta och vad som ska tillmätas vikt vid bedömningen. Handläggningen vid utredning av familje- hem och jourhem bör också präglas av större rättssäkerhet. I dag är det oklart enligt vilken bestämmelse en utredning av ett presumtivt familjehem eller jourhem bedrivs. Utredningen utmynnar inte heller i något beslut om att hemmet är godkänt för ett sådant upp- drag, eftersom godkännandet anses inkluderat i beslutet om placering av ett visst barn i det aktuella hemmet.

Med hänsyn till att de barn som placeras i familjehem och jour- hem ofta är i behov av särskilt stöd är det angeläget att familje- hems- och jourhemsföräldrar får såväl utbildning som stöd och handledning. Socialnämnden har i dag skyldighet att tillhandahålla den utbildning som behövs för familjehem och jourhem samt ge råd och stöd. Det finns dock inget krav på att familjehems- och jourhemsföräldrar ska ha genomgått utbildning för att få ta emot ett barn.

Det är viktigt att socialnämnden har tydliga rutiner för att före- bygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden i samhälls- vården mot bakgrund av den kunskap som finns om att vanvård även i viss utsträckning förekommer i dag. Utredningen har också upp- märksammat att den statliga tillsynen av familjehems- och jour- hemsvården är eftersatt. Familjehems- och jourhemsverksamheten omfattas inte av någon särskild statlig tillsyn, motsvarande den som gäller för HVB-vården.

6.10.2Utredning av familjehems och jourhems allmänna lämplighet och beslut om medgivande

Utredningens förslag: En bestämmelse förs in i SoL om utredningen av familjehems och jourhems allmänna lämplighet för att tydliggöra att denna utredning har ett annat syfte än en utredning som bedrivs enligt 11 kap. 1 § SoL. Utredningen ska

171

Krav på familjehem och jourhem

SOU 2014:3

leda fram till ett beslut i frågan om medgivande. Ett beslut om att inte lämna medgivande ska inte kunna överklagas.

En bedömning ska göras av hemmets allmänna förutsätt- ningar att erbjuda barn en god omvårdnad och fostran. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till de tilltänkta familjehems- eller jourhemsföräldrarnas personliga egenskaper, hälsa och sociala förhållanden samt deras förmåga att ge den omvårdnad och fostran som placerade barn i allmänhet behöver.

Socialnämndens allmänna utredningsansvar

Socialnämndens utredningsansvar regleras i 11 kap. 1 § SoL och gäller såväl vuxna som barn. Av bestämmelsen framgår att social- nämnden utan dröjsmål ska inleda utredning om vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Angå- ende bestämmelsens räckvidd har i förarbeten uttalats att med utredning avses all den verksamhet som syftar till att göra det möj- ligt för nämnden att fatta beslut i ett ärende hos denna.20 Ett ärende kan uppkomma hos socialnämnden på i princip tre olika sätt: genom ansökan, anmälan eller på annat sätt.21 En ansökan ska alltid utredas och leda till ett beslut medan frågan om en anmälan ska utredas eller inte får avgöras från fall till fall efter en s.k. förhands- bedömning. Bestämmelsens formulering ”på annat sätt” kan syfta på en begäran om yttrande från åklagare eller domstol eller social- tjänstens egna iakttagelser om att ett barn far illa. När en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL har inletts blir bestämmelserna i förvalt- ningslagen (1986:223, FL) om bland annat kommunicering och rätt till företräde inför beslutsfattaren tillämpliga.

Utredningsbestämmelsen i 11 kap. 1 § SoL är visserligen generell till sin karaktär, men handlar framförallt om socialtjänstens ansvar för att tillgodose enskildas behov av stöd och hjälp. I ett för- arbetsuttalande, som diskuterar frågan om huruvida utredningen av familjehem är att betrakta som myndighetsutövning, konstaterades att en utredning av ett familjehem inte helt kan jämställas med utredningar som berörs av 11 kap. 1 § SoL.22

20Prop. 1979/80:1 del A s. 397 f.

21Socialstyrelsen (2010) s. 75.

22Prop. 2006/07:129 s. 58 f.

172

SOU 2014:3

Krav på familjehem och jourhem

En särskild bestämmelse om utredning av familjehem och jourhem

En utredning av en persons eller familjs allmänna lämplighet för ett uppdrag för socialtjänstens räkning har närmast karaktären av rekrytering av en medarbetare, utan att för den skull vara ett per- sonalärende. Presumtiva familjehems- och jourhemsföräldrar kan anmäla sitt intresse, men kan också bli kontaktade efter förslag från ett barns nätverk eller någon annan. De kan också sedan tidigare vara anlitade av socialtjänsten för liknande uppdrag. Rekryteringen av ett familjehem eller ett jourhem kan innehålla andra moment, innan det blir aktuellt att påbörja en utredning. Det kan exempelvis hämtas in information med stöd av det bedömningsinstrument som Socialstyrelsen har tagit fram för den initiala bedömningen av pre- sumtiva familjehem och jourhem.

Det har funnits en osäkerhet om vilka regler som gäller vid utred- ning av familjehem och jourhem, exempelvis vad gäller dokumenta- tion och sekretess. I viss mån kan den ha minskat genom det vägledande material som Socialstyrelsen publicerade 2013. Av Socialstyrelsens handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter när barn placeras framgår i korthet följande. En akt bör upprättas som ska hållas åtskild från den persons akt som uppdraget eventuellt kommer att gälla. Om utredningen avbryts är det viktigt att orsakerna till detta dokumenteras. Om hela utredningsprocessen fullföljs görs slutligen en samlad bedömning av personens/hemmets allmänna lämplighet. Bedömningen och de uppgifter som ligger till grund för denna ska, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, sammanställas i en familjehemsutredning.23 Familjehemsutred- ningen, inklusive vilka ersättningar som ska utbetalas till hemmet, omfattas av bestämmelserna om socialtjänstsekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).24

Utredningen anser att det är viktigt att det inte råder någon tvekan om vilka regler som är tillämpliga när en utredning av familjehem och jourhem inleds. Utredningen föreslår därför att en särskild bestämmelse förs in i SoL om utredning av familjehem och jourhem. Det klargör bland annat att denna utredning har ett annat syfte än en utredning som bedrivs enligt 11 kap. 1 § SoL.

Förslaget innebär att skyndsamhetskravet enligt 11 kap. 1 § SoL och de särskilda befogenheter som socialnämnden har vid en utred-

234 kap. 8 § SOSFS 2012:11.

24Socialstyrelsen (2013b) s. 207.

173

Krav på familjehem och jourhem

SOU 2014:3

ning av ett barns behov enligt 11 kap. 2 § SoL inte blir tillämpliga vid utredningar av familjehem och jourhem. Reglerna om doku- mentation, enligt 11 kap. 5 och 6 §§ SoL, och sekretess inom socialtjänsten, enligt 26 kap. 1 § OSL blir dock tillämpliga. Se vidare angående konsekvenser för partsinsynen i det följande. Lik- som dagens bestämmelse i 6 kap. 6 § SoL ska den nya bestäm- melsen lämna utrymme för att, efter överenskommelse mellan kommunerna, godta en annan socialnämnds utredning som under- lag.25

Utredningen föreslår vidare att utredning av ett enskilt hem som har ansökt om medgivande för att ta emot ett s.k. privat- placerat barn ska bedrivas enligt en särskild bestämmelse för att öka tydligheten, eftersom reglerna i viss mån skiljer sig åt i förhållande till utredning och medgivande för familjehem och jourhem (se särskilt avsnitt). Utredningen har övervägt om även utredningar om medgivande till adoption enligt 6 kap. 12 § SoL ska bedrivas med stöd av den nya utredningsbestämmelse som föreslås. Adoptions- utredningar är dock av en annan karaktär eftersom sökanden i dessa fall har en rätt att bli utredda av socialnämnden. Sådana utredningar måste inledas utan dröjsmål. Utredningen anser därför att utred- ningar om medgivande till adoption även fortsatt ska bedrivas med stöd av 11 kap. 1 § SoL.

Konsekvenser för partsinsynen

Enligt 10 kap. 3 § OSL hindrar sekretess inte att den som är part hos en myndighet tar del av en handling eller annat material i ärendet.26 Av dagens reglering, som innebär att medgivandet av familjehemsföräldrarna är inkluderat i beslutet om vård enligt SoL eller LVU, följer att familjehemsutredningen ingår som en del av beslutsunderlaget i frågan om placering utanför hemmet. Vårdnads- havare och barn har därmed i princip rätt till full insyn i familje- hemsutredningen. Enligt JO ska barnets vårdnadshavare som regel få ta del av uppgifter som tillförts familjehemsutredningen, eftersom denne har ett starkt intresse i frågan om hemmet är lämpligt att ta emot dess barn.27 Det har dock framförts till utred- ningen att det inte alltid är lämpligt att integritetskänsliga uppgifter

25Prop. 2006/07:129 s. 59.

26Rätten till insyn kan i undantagsfall inskränkas om det med hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att en sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs för parten.

27JO 2002/03 s. 210.

174

SOU 2014:3

Krav på familjehem och jourhem

om familjehemsföräldrarna lämnas ut till vårdnadshavare och barn. Socialstyrelsen har i sin handbok uttalat att en avvägning måste göras av vilka uppgifter av integritetskänslig natur som är så väsent- liga för bedömningen av hemmet att de måste redovisas i den sammanställda utredningen.28 Självfallet är det viktigt, enligt utred- ningen, att barnets vårdnadshavare får del av uppgifter som tydligt talar emot familjehemmet, t.ex. anmärkningar i polisens misstanke- eller belastningsregister. Vissa andra personliga uppgifter, som inte bedöms kunna påverka lämpligheten hos de tilltänkta familjehems- föräldrarna, behöver dock vårdnadshavarna inte ta del av.

Utredningens förslag innebär att familjehemsutredningen blir en egen utredning, frikopplad från beslutet om placering. En följd blir därmed att vårdnadshavare och barn inte längre blir parter i familjehemsutredningen och inte kommer att ha rätt till insyn i den utredningen. Däremot är de givetvis parter i den utredning som gäller beslutet om placering i ett familjehem, se nedan. I det besluts- underlaget måste även uppgifter om familjehemmet redovisas. Vilka uppgifter från familjehemsutredningen som ska tillföras underlaget inför beslutet om placering måste bedömas utifrån vilka uppgifter som barnet och barnets vårdnadshavare behöver få ta del av för att kunna bedöma om hemmet är lämpligt. Självfallet måste t.ex. upp- gifter om familjens sammansättning, boendemiljö och allmänna upp- gifter om familjens bakgrund och livssituation redovisas. Även even- tuella anmärkningar i polisens misstanke- och belastningsregister ska redovisas, liksom om det finns andra tveksamheter. Däremot behöver inte personliga uppgifter som saknar avgörande betydelse i bedömningen av de tilltänkta familjehemsföräldrarnas lämplighet redovisas i underlaget för placering.

Utredningen ska utmynna i ett beslut om medgivande

Vid en ansökan om att ta emot ett visst barn för s.k. privatplacering tar socialnämnden ställning till frågan om medgivande enligt 6 kap. 6 § första stycket SoL. När det gäller en placering enligt SoL eller LVU anses däremot, enligt samma bestämmelse, medgivandet inkluderat i beslutet om vård.

Utredningen anser att det är viktigt att presumtiva familjehems- och jourhemsföräldrars intresseanmälan hanteras på ett förutsäg- bart och rättssäkert sätt. Det är också en viktig princip att en utred-

28 Socialstyrelsen (2013b) s. 97.

175

Krav på familjehem och jourhem

SOU 2014:3

ning avslutas med ett beslut. Därför föreslår utredningen att utredningen av ett familjehems eller jourhems allmänna lämplighet ska resultera i ett beslut i fråga om medgivande. Beslutet ska endast vara möjligt för socialnämnden att delegera till en särskild avdel- ning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden (10 kap. 4 § SoL). Ett medgivande innebär inga garantier för att socialnämnden kommer att placera ett barn i det aktuella hemmet. Ett beslut om att inte lämna medgivande för familjehem eller jourhem ska inte kunna överklagas. Däremot ska den nuvarande överklagnings- möjligheten, enligt 16 kap. 3 § SoL, i fråga om medgivande för privatplacering kvarstå.

I tidigare avsnitt har tydliggjorts att en annan socialnämnds utredning om en familjs allmänna lämplighet som familjehem eller jourhem ska kunna användas som underlag. Socialnämnden måste dock fatta ett eget beslut om medgivande och göra en egen bedöm- ning av hemmets lämplighet i förhållande till det enskilda barnets behov vid en placering i det aktuella hemmet. Att använda sig av en annan socialnämnds utredning vid beslut om vård av ett barn förut- sätter också att utredningen kan anses beskriva de aktuella för- hållandena i hemmet.29

Utredningen har övervägt frågan om medgivanden bör vara tids- begränsade eller gälla tills vidare och kommit fram till att behovet skiljer sig om det rör sig om medgivande för privatplacering, familjehem eller jourhem. Vid en privatplacering är medgivandet knutet till mottagande av ett visst barn och det finns därmed inget behov av tidsbegränsade medgivanden. Även privatplaceringar ska för övrigt övervägas varje halvår.

När det gäller familjehem kan det möjligen finnas behov av tids- begränsning om tiden från utredning till placering av ett barn drar ut på tiden eller om familjen under en längre tid väljer att inte ta emot något barn i sitt hem. Emellertid är behovet av reglering till- godosett genom Socialstyrelsens föreskrifter, av vilka det framgår att underlaget inför beslut om vård i familjehem ska innehålla en familjehemsutredning som är aktuell.30 Eftersom förhållanden i en familj kan förändras på kort tid bedömer utredningen inte att det är lämpligt att i lag precisera en tid för hur länge en utredning kan anses vara aktuell. Det måste avgöras efter en professionell bedöm- ning i varje enskilt fall om de förhållanden som förelåg då utred- ningen gjordes väsentligen har förändrats. Under en pågående

29Prop. 2006/07:129 s. 59.

305 kap. 1 § SOSFS 2012:11.

176

SOU 2014:3

Krav på familjehem och jourhem

familjehemsplacering finns knappast något behov av att ompröva medgivandet. Enligt 6 kap. 7 b § SoL respektive 13 a § LVU ska uppföljningen av barn i familjehem bland annat innefatta regel- bundna personliga besök i det hem där barnet vistas och samtal med den eller dem som tagit emot barnet i sitt hem. Ett tids- begränsat medgivande för familjehem skulle med stor sannolikhet påverka det placerade barnets trygghet negativt, förutom att det får anses vara en onödig administrativ uppgift.

Utredningen har gjort bedömningen att medgivande för jour- hem bör tidsbegränsas, med tanke på uppdragets karaktär, som bland annat innebär att det finns risk för bristfällig kontinuitet i uppföljningen. Se vidare nästa kapitel.

Lagstadgade krav på familjehems och jourhems lämplighet

I dag ställs inga krav på familjehems och jourhems lämplighet i lag eller förordning. Av SoL framgår enbart att förhållanden i och för- utsättningarna för vård i hemmet ska vara utredda. Genom Socialstyrelsens föreskrifter finns numera enhetliga bestämmelser om vilket underlag som måste finnas inför bedömningen av ett presumtivt familjehems eller jourhems lämplighet och även ett stöd för bedömningen genom allmänna råd.31

Med hänsyn till placerade barns utsatta situation och vilket ansvar som läggs på familjehems- eller jourhemsföräldrar anser utredningen att det är viktigt att det finns lagstadgade krav, i likhet med vad som redan finns för adoptivföräldrar. Därigenom betonas vikten av att en noggrann lämplighetsprövning görs. Den till- gängliga kunskap om vad som är viktigt att ta hänsyn till vid bedöm- ningen av ett familjehem har legat till grund för Socialstyrelsens förskrifter och det bedömningsinstrument för den initiala bedöm- ningen som tagits fram. Detta kunskapsunderlag, som bygger på viss forskning men framförallt erfarenhetsbaserad kunskap, utgör också grunden för utredningens förslag.

Utredningen föreslår att en bestämmelse införs i SoL om att en bedömning ska göras av hemmets allmänna förutsättningar för att erbjuda barn och unga en god omvårdnad och fostran. Vid bedöm- ningen av om ett tilltänkt familjehem eller jourhem är lämpligt ska särskild hänsyn tas till de tilltänkta familje- eller jourhems- föräldrarnas personliga egenskaper, hälsa, sociala förhållanden samt

31 4 kap. SOSFS 2012:11.

177

Krav på familjehem och jourhem

SOU 2014:3

deras förmåga att ge den omsorg och vägledning som placerade barn och unga i allmänhet behöver. Bedömningen ska, som framgår ovan, leda fram till ett beslut i frågan om medgivande.

Uppmärksamma riskfaktorer

Barn som placeras i ett familjehem eller ett jourhem har rätt till en trygg och säker miljö och föräldrarna måste kunna vara förvissade om att hemmet är utrett ur alla tänkbara aspekter. Socialnämnden har ett särskilt ansvar för att barn i samhällets vård inte utsätts för övergrepp, kränkningar eller annat skadligt inflytande under sin vistelse där. En del barn och unga kan tidigare ha utsatts för över- grepp av olika slag och kan ha utvecklat ett normbrytande beteende. Det kan finnas en risk att deras utsatthet och beroende- ställning utnyttjas.

Av Socialstyrelsens föreskrifter följer att socialnämnden vid rekryteringen av familjehem och jourhem särskilt ska uppmärk- samma förekomsten av våld mot närstående, annan brottslighet, missbruk eller andra omständigheter. Däremot anges inte några egenskaper eller förhållanden som i alla situationer ska vara ”dis- kvalificerande”. Utredningen har övervägt frågan även i detta sam- manhang, men bedömer att det inte är möjligt att avgränsa tydliga och entydiga generella faktorer i form av brottstyper, specifik psykisk störning, exakt tid som måste ha förflutit etc. Utredningen vill dock betona att det måste anses uteslutet att placera barn och unga i hem där någon av personerna har dömts för allvarlig vålds- brottslighet och brott mot ett barn, t.ex. i form av misshandel eller sexuella övergrepp. Däremot kan det vara svårt att sätta en exakt gräns när det gäller andra typer av brott, liksom psykisk och social problematik bakåt i tiden. Utredningen anser att Socialstyrelsens föreskrifter om att socialnämnden ska uppmärksamma vissa risk- faktorer ger tillräcklig vägledning för den professionella bedöm- ningen. Bedömningsmetoden som Socialstyrelsens tagit fram är tänkt att tillämpas i det initiala skedet av rekryteringen och ger ett stöd för att välja bort olämpliga personer. En konsekvent tillämp- ning av metoden torde också öka likvärdigheten i socialnämndernas bedömning.

Om utredningen leder fram till en placering är det viktigt att även fortsättningsvis vid den kontinuerliga uppföljningen av barnets vård uppmärksamma eventuella riskfaktorer.

178

SOU 2014:3

Krav på familjehem och jourhem

6.10.3Hemmet ska ha förutsättningar att tillgodose barnets eller den unges specifika behov

Utredningens förslag: En bestämmelse förs in i SoL om att det, inför socialnämndens beslut om placering i ett familjehem eller jourhem, ska göras en bedömning av om förutsättningarna i det tilltänkta hemmet svarar mot de behov som barnet har.

Av Socialstyrelsen föreskrifter framgår att socialnämnden, inför ett beslut om placering av barn och unga i såväl familjehem som HVB, ska göra en bedömning av om förutsättningarna i det tilltänkta hemmet svarar mot de behov som barnet eller den unge har.32 Av 3 kap. 11 § SoF framgår vidare att föreståndaren för HVB vid inskrivningsbeslut (gäller såväl barn som vuxna) ska kontrollera att hemmet är lämpligt med hänsyn till den enskildes ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållanden i övrigt.

Utredningen anser att det ska framgå även av SoL att vid en placering av ett barn i ett enskilt hem ska, utöver allmän lämplighet hemmet ha förutsättningar att möta barnets specifika behov. Såväl bedömningen av hemmets allmänna lämplighet som hur hemmet kan tillgodose det aktuella barnets behov kan självfallet göras med samma utredning som grund. Men om utredningen har gjorts utan ett specifikt barn i åtanke kan ytterligare information behöva hämtas in inför placeringen av ett enskilt barn. I ”matchningen” kan hemmets egenskaper och förutsättningar få olika dignitet beroende på det barn som ska placeras, exempelvis faktorer som har med familjens sammansättning, livssituation och levnadsvanor att göra.

Utredningen anser att det är av stor vikt att barnets och vård- nadshavarens önskemål när det gäller hemmets egenskaper efter- frågas på ett tidigt stadium och så långt möjligt kan tillgodoses. Det följer också av lagen att när ett barn ska placeras ska det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående (6 kap. 5 § SoL). Även inställningen hos barn och unga som redan bor i hemmet måste beaktas.

Liksom i dag ska gälla att socialnämnden endast kan delegera ett beslut om placering av ett barn i familjehem till en särskild avdel- ning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden. Däremot

32 5 kap. 1 § SOSFS.

179

Krav på familjehem och jourhem

SOU 2014:3

föreslår utredningen att det ska vara möjligt att delegera beslut om placering i jourhem till tjänsteman hos nämnden.

6.10.4Obligatorisk registerkontroll

Utredningens förslag: En bestämmelse förs in i SoL om krav på obligatorisk kontroll i Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister vid utredningar av tilltänkta familjehems- och jourhemsföräldrar för barn. Registerkontroll ska också göras i samband med varje ny placering av ett barn i ett familje- hem och vid omprövning av medgivande för ett jourhem.

Möjlighet men inte skyldighet att inhämta uppgifter från polisens register

Ett HVB som tar emot barn får inte anställa någon utan att kontroll har gjorts i Rikspolisstyrelsens misstanke- och belast- ningsregister (1 § lagen om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn). Det gäller även den som erbjuds uppdrag eller praktiktjänstgöring. Kravet gäller oavsett vem som är huvudman och även HVB som tar emot föräldrar och barn tillsammans. Krav på obligatorisk registerkontroll finns även för personal inom pedagogisk verksamhet [2 kap. 31–33 §§ skol- lagen (2010:800)] och för personliga assistenter som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder [lagen (2010:479) om register- kontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktions- hinder]. På dessa områden är dock den obligatoriska kontrollen begränsad till att avse endast belastningsregistret.

I dag föreligger ingen skyldighet för socialnämnden att genom- föra registerkontroll av tilltänkta familjehem och jourhem. Social- nämnden har dock möjlighet att inhämta registerutdrag från både belastnings- och misstankeregistret. Med stöd av 4 § 6 och 9 för- ordningen om misstankeregister har socialnämnden rätt att få uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts. Enligt 11 § 5 och 8 förordningen om belastningsregister har social- nämnden rätt att ta del av uppgifter om brott som lett till någon annan påföljd än penningböter. Socialstyrelsen rekommenderar

180

SOU 2014:3

Krav på familjehem och jourhem

också att så sker.33 Även vid utredning om medgivande för privat- placering har socialnämnden en möjlighet att inhämta uppgifter ur båda registren.

Avvägning mellan risker för övergrepp och skyddet för den personliga integriteten

Avgörande för frågan om krav på en obligatorisk registerkontroll ska införas är avvägningen mellan å ena sidan intresset att minska riskerna för övergrepp i familjehems- och jourhemsvården och å andra sidan skyddet för den personliga integriteten. Ett kontroll- förfarande i sig kan anses som ett intrång i den personliga integriteten, oavsett om personerna förekommer i registret eller inte. Samtidigt är det viktigt att hålla i minnet att det är frivilligt att bli utredd för ett uppdrag som familjehem eller jourhem och därmed bli föremål för granskning. Att kontrollen blir obligatorisk kan möjligen också innebära en mindre integritetskränkning. Den situation som råder i dag, där kontrollen görs rutinmässigt efter samtycke, får också anses vara mindre rättssäker.

Skälen för en kontroll väger, enligt utredningens bedömning, så tungt att det måste accepteras att skyddet för den personliga integriteten får vidkännas en viss inskränkning. Här måste särskilt framhållas Sveriges åtagande enligt barnkonventionen att vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra att barn förmås eller tvingas att delta i olagliga sexuella handlingar. Utifrån barnkonventionens perspektiv är skyddet för barnet det övergripande intresset och den vuxnes integritet får stå tillbaka för detta.

Samhället har ett särskilt ansvar

Även om det finns anledning att tro att förekomsten av övergrepp från familjehems- eller jourhemsföräldrar är förhållandevis ovanligt är det synnerligen allvarligt när det förekommer. En obligatorisk registerkontroll minskar risken för att ett familjehem anlitas där någon i hemmet har dömts eller åtalats för brott som gör dem olämpliga.

Barn som placeras i ett familjehem eller ett jourhem har rätt till en trygg miljö och deras föräldrar måste kunna utgå ifrån att de får

33 SOSFS 2012:11.

181

Krav på familjehem och jourhem

SOU 2014:3

den vård och omsorg de behöver och att de bemöts respektfullt. Utredningen anser att samhället har ett särskilt ansvar att förhindra att barn utsätts för övergrepp, andra kränkningar eller skadligt inflytande under sin vistelse i familjehem, i jourhem eller i annat enskilt hem, som har socialnämndens medgivande att ta emot ett barn för stadigvarande vård och fostran.

De skyddsskäl för inhämtande av uppgifter om eventuell krimi- nalitet vid anställning på HVB, som är bakgrunden till den obliga- toriska registerkontrollen, måste i minst lika hög grad gälla vid placering i familjehem och jourhem. I ett familjehem eller annat enskilt hem vistas barnen med mindre insyn och kontroll, i längre perioder och ofta i yngre år.

Kontrollen ska omfatta både misstanke- och belastningsregistret

Lagen om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn omfattar både misstankeregistret och belastningsregistret. Även Socialstyrelsens rekommendationer om vilka registeruppgifter som bör inhämtas vid en utredning av familje- hem och jourhem omfattar kontroll av båda registren. Utredningen anser därför att både misstanke- och belastningsregistret ska kontrolleras. Beträffande misstankeregistret föreslår utredningen samma begränsning som enligt lagen om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn, dvs. fall där åtal väckts, eftersom osäkerheten beträffande övriga uppgifter är så stor att det av integritetsskäl inte är lämpligt att de ingår i kontrollen. Utredningen föreslår att kontroll i misstanke- och belastningsregistret ska vara obligatoriskt i samband med utredning av tilltänkta familjehems- och jourhemsföräldrar för ett barn. Socialnämnden avgör om en person med anteckning i ett registerutdrag likväl kan få ett medgivande. Registerkontroll ska också göras i samband med varje ny placering av ett barn i ett familjehem. Se vidare avsnitt 7.7.3 angående registerkontroll vid omprövning av medgivande för jourhem.

Utredningen har övervägt att införa en bestämmelse om åter- kommande registerkontroll under pågående placering men har kommit fram till att det inte behövs någon reglering om detta. Däremot anser utredningen att det är viktigt att socialtjänsten har rutiner för återkommande registerkontroller, inom ramen för sitt arbete för att öka säkerheten inom familjehemsvården.

182

SOU 2014:3

Krav på familjehem och jourhem

Socialnämnden inhämtar registerutdraget

Enligt lagen om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn ska den som erbjuds en anställning eller liknande själv lämna registerutdraget till den som erbjuder anställningen. Vilka registeruppgifter ett sådant begränsat utdrag ska innehålla framgår av 8 a § förordningen om misstanke- register och 22 § fjärde stycket förordningen om belastnings- register. Socialnämnden ska själv hämta in registeruppgifterna vid utredning för uppdrag som familjehem eller jourhem (samt inför privatplacering), inför varje ny placering av ett barn i ett familjehem och vid omprövning av medgivande för uppdrag som jourhem.

Registerutdrag som socialnämnden begär med stöd av 4 § 6 och 9 förordningen om misstankeregister och 11 § 5 och 8 förord- ningen om belastningsregister är inte begränsade till att enbart omfatta vissa typer av brott. Det innebär att socialnämnden får del av alla de uppgifter som finns i registren.

Utredningen bör också innehålla uppgifter från andra register

Utredningen har övervägt att införa obligatorisk kontroll även i andra register vid utredning av tilltänkta familjehems- eller jour- hemsföräldrar, men anser att den nuvarande regleringen i form av föreskrifter och allmänna råd är tillräcklig.

Det framgår av Socialstyrelsens föreskrifter att socialnämnden vid en utredning av ett tilltänkt familjehem eller jourhem ska inhämta uppgifter från det egna registret, om hemmet är beläget i samma kommun som socialnämnden. Av tillhörande allmänna råd följer att registeruppgifter också, efter samtycke från den som upp- gifterna gäller, bör hämtas in från socialnämnden i den kommun eller de kommuner där han eller hon har varit bosatt under de senaste fem åren. Uppgifter bör också, efter samtycke från den som uppgifterna gäller, hämtas in från Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten.34

34 SOSFS 2012:11

183

Krav på familjehem och jourhem

SOU 2014:3

6.10.5Krav på grundläggande utbildning

Utredningens förslag: Grundläggande utbildning ska vara ett krav för uppdrag som familjehem eller jourhem för ett barn. En bestämmelse förs in i SoL om att socialnämnden inte får anlita hem, där de blivande familjehems- eller jourhemsföräldrarna inte har genomgått eller avser att genomgå utbildning innan eller i nära anslutning till att uppdraget påbörjas.

Det finns numera ett lagstadgat krav på socialnämnden att till- handahålla den utbildning som behövs inför placering i familjehem eller jourhem (6 kap. 6 c § SoL). Däremot är det upp till varje kommun att bestämma om utbildning ska vara ett krav för att få uppdrag som familjehem eller jourhem. Även här kan jämföras med adoption av utländskt barn, där det är ett krav för medgivande att sökanden ska ha deltagit i av kommunen anvisad föräldrautbildning inför adoption.

Enligt Upprättelseutredningen, som föreslog utbildningskrav för familjehem och jourhem, rapporterar de kommuner som har infört utbildningskrav enbart positiva erfarenheter.35 Socialstyrelsen har sedan dess tagit fram ett utbildningsmaterial som alla kommuner har tillgång till. Genom de regionala utvecklingsledarna har även förutsättningarna förbättrats när det gäller att samarbeta regionalt kring utbildning av familjehem och jourhem. Enligt uppgift från samordnaren för de regionala utvecklingsledarna på SKL har fler- talet regioner planer för att genomföra samordnad utbildning för familjehem och jourhem.

Utredningen anser, mot denna bakgrund, att grundläggande utbildning ska vara obligatoriskt i samband med uppdrag som familje- hem eller jourhem. Bestämmelsen föreslås omfatta familjehem och jourhem som, efter lagens ikraftträdande, står i begrepp att ta emot ett barn. Förslaget motiveras bland annat av att uppdraget är krävande. De barn som placeras anses allt oftare vara i behov av sär- skilt stöd och inte sällan rör det sig om ungdomar med beteende- problem. Förutom att bygga upp en fungerande relation till barnet och hantera de situationer som uppstår i vardagen ska familje- hemmet samarbeta med barnets föräldrar, med socialtjänstens före- trädare och andra professionella kring planeringen av barnets vård. Det är rimligt att socialnämnden ska kunna ställa krav på familje-

35 SOU 2011:9 s. 278.

184

SOU 2014:3

Krav på familjehem och jourhem

hems- och jourhemsföräldrar att de ska genomgå utbildning. Kravet bör omfatta båda familjehemsföräldrarna i de fall familjen består av två ”föräldrar”, även om det vanligtvis bara är en av dem som uppbär arvode för uppdraget. Utbildningen ska, enligt utred- ningen, vara genomförd innan eller i nära anslutning till att upp- draget påbörjas. Utbildningen bör ha den omfattning och det inne- håll som motsvarar Socialstyrelsens utbildning för familjehem och jourhem.

Frågan om vilken kommun som har ansvar för att erbjuda grund- utbildning, när hemmet har uppdrag från flera kommuner, aktuali- serades i nämnda proposition. Familjehemsföräldrarnas situation och önskemål om vad som är mest praktiskt lämpligt i sådana fall bör, enligt propositionen, vara det som avgör. Eventuella kostnader för detta bör då kunna fördelas mellan kommunerna.36 Utredningen instämmer i denna bedömning.

Fortbildning och handledning

Över tid har förväntningarna och kraven på familjehem och jour- hem ökat på ett påtagligt sätt och därmed behovet av utbildning. Familjehem och jourhem behöver inte bara grundutbildning utan också återkommande utbildning under placeringen. Det framgår av bestämmelsen i 6 kap. 6 § SoL att socialnämnden ska tillhandahålla den utbildning som behövs. I propositionen underströks vikten av att familjehem och jourhem får handledning och kontinuerligt stöd, även efter kontorstid, och i akuta situationer samt avlastning om barnet har stora vårdbehov. Det kan, enligt propositionen, vara lämpligt att reglera frågor om hur stöd till familjehemmet ska utformas i det avtal som ska finnas mellan socialnämnden och familjehemmet.37

6.10.6Sprida kunskap om socialnämndens ansvar då ett hem bedöms olämpligt

Utredningens förslag: Socialstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta och sprida information om tillämpningen av bestämmelsen i 5 kap. 2 § SoL, enligt vilken socialnämnden får förbjuda eller

36Prop. 2012/13:10 s. 72.

37Prop. 2012/13:10 s. 73.

185

Krav på familjehem och jourhem

SOU 2014:3

begränsa möjligheten för en person att i hemmet ta emot andras barn.

Olämpliga hem

Inte sällan efterfrågas ett register över olämpliga hem. Bakgrunden är att hem som inte kommit ifråga som familjehem i en kommun likväl kan få uppdrag av en annan kommun eller knyts till en privat verksamhet som förmedlar hem till kommunerna. I vissa fall kan det handla om att socialnämnderna, utifrån samma information, gör olika bedömningar utifrån det barn som ska placeras eller i olika hög grad anser sig ha möjlighet att erbjuda ett komplet- terande stöd. I andra fall gör bristen på hem att vissa kommuner eller organisationer sänker sina krav, vilket är klart oacceptabelt om det innebär att barnens trygghet och säkerhet äventyras. Utred- ningen anser att det är angeläget att komma tillrätta med problemet, men anser inte att ett register som grundar sig på bedömningar är en rimlig åtgärd ur integritets- och rättssäkerhetssynpunkt.

Utredningen bedömer att situationer där en socialtjänst erfar att en annan socialtjänst eller privat verksamhet rekryterar ett hem som den förstnämnda socialtjänsten bedömt vara mindre lämpligt bör minska till följd av åtgärder som vidtagits under senare tid. Genom ny lagstiftning har samrådsskyldigheten vid placering utvidgats till kommuner som redan har ett barn placerat i det aktuella hemmet. Vidare har kraven på referenstagning i utredningen av familjehem och jourhem skärpts genom Socialstyrelsens före- skrifter. Socialstyrelsen har också tagit fram en metod för den initiala bedömning som syftar till ökad likvärdighet i landet. Därtill kan denna utrednings förslag om obligatorisk registerkontroll och krav på utbildning för att få uppdrag som familjehem och jourhem ytterligare bidra till att rekryteringen av hem blir mer omsorgsfull och likvärdig.

Bestämmelsen används sällan

Som har framgått i bakgrunden finns en bestämmelse som gör det möjligt för socialnämnden att förbjuda eller begränsa möjligheterna för en person som har sitt hem inom kommunen att i hemmet ta emot andras barn. Även om förbudet eller begränsningen endast

186

SOU 2014:3

Krav på familjehem och jourhem

gäller den egna kommunen kan informationen komma till andra kommuners kännedom i samband med samråd inför en placering eller vid referenstagning. Denna bestämmelse används emellertid mycket sällan, vilket skulle kunna tyda på att det är ovanligt med allvarliga missförhållanden. Samtidigt visade den kartläggning som Upprättelseutredningen genomförde om övergrepp och annan van- vård i dagens samhällsvård att socialtjänsten kände till 246 fall under åren 2008–2009. En troligare hypotes är därför att bestäm- melsen inte är tillräckligt känd eller att det finns en osäkerhet kring tillämpningen. Utredningen anser att socialnämnderna exempelvis bör överväga förbud eller begränsning enligt 5 kap. 2 § SoL i de fall nämnden gör en polisanmälan eller omplacerar barn till följd av starka misstankar om missförhållanden såsom övergrepp eller all- varlig försummelse. Det bör ingå i de rutiner som ska finnas enligt 3 kap. 3 a § SoL för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet för barn och unga att överväga tillämpning av den aktuella bestämmelsen. Ett beslut att förbjuda eller begränsa möjligheten att ta emot andras barn bör följas upp och upphävas när det inte längre är motiverat.

Utredningen bedömer att det finns en kunskapsbakgrund om förekomst av övergrepp och allvarlig försummelse som talar för en mer frekvent tillämpning av bestämmelsen, men att socialtjänsten behöver vägledning om hur bestämmelsen bör tillämpas. Utred- ningen föreslår därför att Socialstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta och sprida information om syftet med bestämmelsen och hur den kan tillämpas.

6.10.7Kontinuerlig verksamhetstillsyn av familjehems- och jourhemsvården

Utredningens förslag: En bestämmelse förs in i SoF om regel- bunden tillsyn av hur socialnämnderna planerar och genomför sin familjehems- och jourhemsverksamhet.

Det finns inget lagstadgat krav på statlig tillsyn av familjehems- vården på motsvarande sätt som för HVB-vården, bortsett från de fåtal verksamheter för förstärkt familjehemsvård som har HVB- tillstånd.

187

Krav på familjehem och jourhem

SOU 2014:3

Utredningen konstaterar att cirka 70 procent av alla placerade barn och unga är placerade i familjehem och att denna grupp i vissa avseenden är mer utsatt jämfört med de HVB-placerade, eftersom det är mindre insyn och finns färre vuxna att vända sig till i ett familjehem. I Upprättelseutredningens kartläggning av övergrepp och allvarlig försummelse åren 2008–2009 hade den övervägande delen av de misstänkta fallen inträffat i familjehem. Familjehems- vården har inte omfattats av någon nationell tillsyn sedan åren 2006–2007 och har följaktligen inte beskrivits i tillsynsrapporter sedan denna tid.38 I dag förekommer tillsyn av familjehems- verksamhet enbart vid enskilda klagomål och om en avdelning inom IVO finner anledning att initiera en verksamhetstillsyn i en enskild kommun.

Utredningen anser som huvudprincip att det inte är lämpligt att bedriva statlig tillsyn i enskilda hem, förutom då den aktualiseras till följd av enskilda personers klagomål eller i vissa fall när familje- hemmet återkommande tar emot många barn samtidigt i hemmet (jfr förslaget i avsnitt 5.7.5). Däremot anser utredningen att det behövs en kontinuerlig tillsyn över hur kommunerna planerar och genomför familjehems- och jourhemsverksamheten. Varje kom- mun bör åtminstone bli föremål för tillsyn vart tredje eller vart fjärde år. Tillsynen ska utgå ifrån Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem och HVB.39 Utredningen föreslår att en bestämmelse införs i SoF om regelbunden nationell verksamhetstillsyn av jourhems- och familjehemsvården. Genom en sådan ges förutsättningar att följa utvecklingen och få en nationell bild.

6.10.8En särskild bestämmelse om medgivande för privatplacering

Utredningens förslag: Medgivande för privatplacering ska, i klargörande syfte, regleras i en egen bestämmelse i SoL. Även vid medgivande för privatplacering ska hemmet kunna erbjuda barnet en god omvårdnad och fostran. Utredningen ska inne- hålla obligatorisk kontroll i Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister.

38Länsstyrelserna (2008).

39SOSFS 2012:11.

188

SOU 2014:3

Krav på familjehem och jourhem

Socialnämnden har ett betydande ansvar även vid placeringar som görs på initiativ av vårdnadshavaren och som i princip bygger på en överenskommelse mellan vårdnadshavaren och ett aktuellt hem. Utredningen har fört in begreppet privatplacering inom parentes i den särskilda bestämmelse som föreslås. Det kan visserligen ifråga- sättas med hänsyn till att det i denna situation inte rör sig om en placering av socialnämnden. Begreppet är dock väl inarbetat och utredningen har därför ansett att skälen, att bidra till ökad tyd- lighet, har övervägt.

Utredningen anser att en särskild bestämmelse ska finnas som reglerar socialnämndens utredning och medgivande för privat- placering, skild från den som föreslås för utredning av familjehem och jourhem. Det motiveras av behovet av tydlighet, men också av att reglerna i viss mån skiljer sig åt. Bland annat får ett beslut i fråga om medgivande för privatplacering överklagas till förvaltnings- rätten.

Utredningen vid medgivande för privatplacering ska omfatta en obligatorisk kontroll i Rikspolisstyrelsens misstanke- och belast- ningsregister. I övrigt regleras inte vad denna utredning ska omfatta. Utredningen anser dock att vägledning kan hämtas från de föreskrifter och allmänna råd som tagits fram för utredning av familjehem och jourhem.40

6.10.9Familjehem enligt LSS ska också vara utredda

Utredningens förslag: Ett nytt stycke tillförs 2 § förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade som tydliggör att de krav på utredning av familjehem som gäller enligt SoL även ska gälla för familjehem enligt LSS. Det innebär att reglerna om allmän lämplighetsbedömning och krav på med- givande blir tillämpliga vid en LSS-insats i form av familjehem, liksom bestämmelsen om att en bedömning ska göras av om förutsättningarna i det tilltänkta hemmet svarar mot de behov som barnet har.

Enligt 9 § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funkt- ionshindrade (LSS) har barn, som trots olika stödåtgärder, inte kan bo hos föräldrarna rätt till boende i familjehem eller i bostad med

40 Socialstyrelsen (2013b) s. 70.

189

Krav på familjehem och jourhem

SOU 2014:3

särskild service för barn och ungdomar. Dessa boendeformer är fri- villigt valda och ska i förhållande till barnets hem vara en komplet- terande varaktig uppväxtmiljö. Enligt 2 § förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska med familjehem enligt LSS avses detsamma som i 3 kap. 2 § SoF. Däremot hänvisas inte till kravet på utredning av familjehem som anges i nuvarande 6 kap. 6 § SoL. I förarbetena till LSS konstateras emellertid att det bör ställas minst lika stora krav på de familjehem där barn placeras som en insats enligt LSS som de som ställs av socialtjänsten i fråga om andra familjehem.41 Lagen om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder gäller samtliga insatser enligt 9 § LSS, om de innefattar insatser för barn. Det innebär att socialnämnden ska genomföra registerkontroll av tilltänkta familje- hemsföräldrar enligt LSS. Socialstyrelsen har i sin handbok om stöd till barn och unga med funktionsnedsättning uttalat att utredningen som föranleder själva insatsen och insatsens syfte skiljer sig åt i de olika lagstiftningarna. Insatsen familjehem enligt LSS är inte tänkt att ges för att skydda barnet eller kompensera för bristande föräldraförmåga såsom är fallet i SoL, utan insatsen ges på grund av att barnet har ett omfattande omvårdnadsbehov eller går i skola på annan ort.42

Även om insatsernas syfte skiljer sig åt bör bedömningen av familjehemmens allmänna förutsättningar för att erbjuda barn och unga vård vara desamma. Utredningen anser följaktligen att de krav som föreslås ska gälla för utredning av familjehem enligt SoL även ska gälla för de familjehem där barn placeras med stöd av LSS. Utredningen föreslår därför att 2 § förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade tillförs ett nytt stycke som tydliggör detta.

41Prop. 1992/93:159 s. 179.

42Socialstyrelsen (2012c).

190

7Särskilda krav vid tillfälliga placeringar

7.1Uppdraget

Enligt direktiven ska utredningen se över om kraven på familje- hems- och jourhemsföräldrars lämplighet bör skärpas. Vidare ska gränsdragningen mellan familjehem och hem för vård eller boende (HVB) analyseras och förslag ska lämnas till hur kraven på dessa verksamheter bör utformas för att ge förutsättningar för en god och säker vård.

Jourhemmen omfattas av de lämplighets- och utbildningskrav samt registerkontroll m.m. som utredningen föreslagit i föregående kapitel. Vidare är det som sägs om ramarna för familjehem och gränsdragningen i förhållande till HVB i kap. 5 i hög grad tillämp- ligt även på jourhem och de omfattas av flera av förslagen. Därut- över bedömer utredningen att det finns anledning att särskilt belysa de förutsättningar som gäller vid en tillfällig placering.

7.2Bakgrund till att jourhem fördes in i lagen

År 2008 infördes begreppet jourhem i lagen. Med jourhem avses, enligt 6 kap. 6 § tredje stycket SoL, ett enskilt hem som vid uppre- pade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran. Det hade uppmärksammats att barn placerades tillfälligt i hem som inte var utredda och att de befann sig i denna situation allt längre. Kommu- nernas praxis för hur länge barnen fick vistas i jourhem varierade, men överlag tenderade placeringarna att bli allt längre på grund av svårigheter att rekrytera familjehem. Ur barnens synpunkt ansågs det angeläget att vistelsen i jourhem inte blir för långvarig.1

1 Prop. 2006/07:129 s. 60 ff.

191

Särskilda krav vid tillfälliga placeringar

SOU 2014:3

7.2.1Närstående ska inte betraktas som jourhem

Av förarbetena framgår att det förutsätts att ett hem vid upprepade tillfällen tar emot flera olika barn för att det ska betraktas som ett jourhem. En situation där exempelvis morföräldrar vid upprepade tillfällen vårdar ett barnbarn innebär alltså inte att morföräldrarnas hem ska betraktas som ett jourhem. Om barnet vårdas i en familj som det känner väl sedan tidigare anses hemmet inte behöva utre- das på samma sätt som ett för barnet främmande hem. Påfrestning- arna antas då, enligt förarbetena, vara mindre för såväl barnet som för familjen. Om socialtjänsten har anledning att misstänka att det är olämpligt för barnet att vistas i det aktuella hemmet bör nämn- den inte medverka till en placering där utan att förhållandena först utreds och hemmet konstateras vara lämpligt.2

7.3Jourhemmens allmänna lämplighet utreds

På motsvarande sätt som för familjehem gäller för jourhem det lagstadgade kravet, enligt 6 kap. 6 § tredje stycket SoL, att hemmet ska vara utrett av en socialnämnd. Likaså gäller att information och samråd, enligt 6 kap. 6 a SoL, ska ske inför en placering med den kommun där hemmet är beläget och med andra kommuner som har barn placerade i hemmet.

Av praktiska skäl kan inte ett jourhem utredas inför varje place- ring på motsvarande sätt som sker vid en placering i familjehem. Det ligger i sakens natur att det ofta rör sig om placering i akuta situationer, vilket innebär att jourhemmets allmänna lämplighet måste vara utredd i förväg. Den socialnämnd som har utrett hemmet fattar ett beslut som innebär ett generellt ”godkännande”, trots att det inte finns tydliga regler till stöd för en sådan ordning. Det finns därmed inte heller några regler om vad ett sådant beslut ska inne- hålla, om det behöver förnyas efter en tid etc. Enligt Socialstyrelsens Meddelandeblad kan nämndens ställningstagande efter utredning kompletteras med att jourhemmet är lämpligt för en viss ålders- grupp m.m. Beslutet kan också innehålla förbehåll om att hemmet bara får ta emot ett visst antal barn.3

2Prop. 2006/07:129 s. 61.

3Meddelandeblad från Socialstyrelsen 2008.

192

SOU 2014:3

Särskilda krav vid tillfälliga placeringar

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska beslutsunderlaget vid beslut om placering i familjehem och jourhem innehålla en aktuell familje- hemsutredning.4 Att hemmet på ett allmänt plan anses lämpligt att ta emot barn är dock inte detsamma som att det passar ett visst barn som kanske har särskilda behov. Även i samband med en jourhemsplacering förutsätts därför att en viss lämplighetsbedöm- ning görs av barnets specifika behov i förhållande till hemmets resurser, vilka andra barn som redan finns i hemmet etc.5

7.4Vårdtiden är begränsad

De särskilda regler som gäller för jourhem innebär att vårdtiden är begränsad till två månader efter avslutad utredning, om det inte finns särskilda skäl. Ett barn som placeras akut i ett jourhem samti- digt som en utredning inleds kan således i normalfallet vara kvar i hemmet under längst sex månader.6 Särskilda skäl för förlängd tid i jourhem kan, enligt förarbetena till bestämmelsen om jourhem, exempelvis vara att en process om vården av barnet pågår vid för- valtningsdomstol eller att det saknas ett familjehem eller annan lämplig placeringsform. I förarbetena understryks att barnets bästa alltid ska vara avgörande i de bedömningar och beslut som görs.7

En tillfällig placering i barnets nätverk har ingen tidsgräns i lagen, men kan inte pågå någon längre tid eftersom placeringen då övergår till att vara stadigvarande. Det innebär att reglerna för familjehem ska tillämpas, exempelvis krav på vårdplan, genom- förandeplan och en särskilt utsedd socialsekreterare. Begreppet stadigvarande vård och fostran är således centralt för vilka regler som gäller, men det finns ingen bestämd tidsgräns angiven i lag eller förarbeten.

7.5En jourhemsplacering innebär lägre krav

Det finns inget lagstadgat krav på vårdplan respektive genom- förandeplan vid en jourhemsplacering. Enligt Socialstyrelsen kan omständigheterna i det enskilda fallet dock motivera såväl vårdplan

45 kap. 1 § SOSFS 2012:11.

5Socialstyrelsen (2013b) s. 78.

6Socialstyrelsen (2013b) s. 60.

7Prop. 2006/07:129 s. 62.

193

Särskilda krav vid tillfälliga placeringar

SOU 2014:3

som genomförandeplan. Om jourhemsplaceringen exempelvis görs i avvaktan på en placering i familjehem eller HVB krävs en vårdplan inför nämndens beslut om vård. Det kan också finnas skäl att upp- rätta en genomförandeplan om den tillfälliga placeringen, utan att det var planerat, drar ut på tiden.8

Det finns inte heller något krav på att nämnden ska teckna avtal med jourhemmet eller utse en särskild socialsekreterare i samband med beslut om placering i jourhem. Bestämmelsen om uppföljning efter avslutad vård oberoende av samtycke (11 kap. 4 b § SoL) gäller inte heller efter avslutad jourhemsvård.

7.6Bristande insyn i vissa jourhem

I samband med överlämning av ett regeringsuppdrag framförde Socialstyrelsen oro för den bristande insynen i den snabbt växande jourhemsverksamheten. Dessa hem utreds inte alltid av den social- nämnd som anlitar hemmen och därför finns inte den nära anknyt- ning till någon socialnämnd som kan vara en garant för kontinuerlig insyn. Jourhemsverksamhet bedrivs i vissa delar av landet inom ramen för privat konsulentstödd verksamhet vilket ytterligare bidrar till att det uppstår ett avstånd mellan jourhemmet och den socialnämd som har ansvaret för det placerade barnet. En tänkbar lösning på problemet med bristande insyn skulle, enligt Socialstyrelsen, kunna vara att socialnämnden i den kommun där jourhemmet är beläget har ansvar för att utreda hemmet.9

7.7Utredningens överväganden och förslag

7.7.1Inledande överväganden

Det finns flera skäl att särskilt uppmärksamma jourhemmen i över- synen av kraven på kvalitet och säkerhet. Ett skäl är den omfattning jourhemmen har fått (se avsnitt 3.3.3). De har i stor utsträckning kommit att ersätta de tidigare kommunala barn- och ungdoms- hemmen. En utgångspunkt för denna omstrukturering är att pla- cerade barn och unga mår bättre av att vara i en hemmiljö jämfört

8Socialstyrelsen (2013b) s. 80.

9Socialstyrelsen (2012) s. 41 f.

194

SOU 2014:3

Särskilda krav vid tillfälliga placeringar

med en institutionsmiljö. Förutsättningarna att kunna placeras nära hemmet ökar som regel vid en jourhemsplacering. Kunskapen om kvaliteten i denna tillfälliga placeringsform är dock mycket begränsad.10

Den omständigheten att jourhemmen enbart utreds utifrån sin allmänna lämplighet och ofta är kontrakterade för ett visst antal platser gör att vissa paralleller kan dras till en mindre HVB- verksamhet. Detta intryck förstärks av att hemmen i vissa fall kan ta emot barn från olika kommuner och vara relativt självständiga i förhållande till socialtjänsten. Jourhemmen befinner sig därmed i gränslandet mellan familjehem och HVB. Jämfört med familjehem har de också en mer professionell prägel. Hemmen har beredskap för placeringar med kort varsel och ofta har minst en i familjen uppdraget som enda förvärvsarbete. I och med att placeringstiderna är kortare och att vissa jourhem tar emot barn från olika kom- muner etableras inte heller motsvarande kontinuerliga kontakt mellan socialtjänst och jourhem som vid en familjehemsplacering. Det innebär att insynen i förhållandena i hemmet inte alltid säker- ställs. Kraven på planering av barnets vård m.m. är samtidigt, av naturliga skäl eftersom det ska röra sig om en kortare tids placering, betydligt lägre än vid placering i familjehem eller HVB. Utredningen anser sammantaget att det finns starka skäl att försäkra sig om att en regelbunden uppföljning av förhållandena i jourhem sker, utöver den lagstadgade uppföljningen av de enskilda barnens vård.

7.7.2En definition av jourhem förs in i SoF

Utredningens förslag: En definition av jourhem ska föras in i SoF för att tydliggöra att det är en särskild placeringsform. Enligt definitionen ska med ett jourhem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig omvårdnad och fostran och inte bedrivs som näringsverksamhet.

Skillnaden mellan familjehem och jourhem är att jourhem vid upp- repade tillfällen tar emot olika barn för tillfällig vård och fostran,

10 Johansson S m.fl. (2006) s. 20.

195

Särskilda krav vid tillfälliga placeringar

SOU 2014:3

medan ett familjehem tar emot barn för stadigvarande vård och fostran. Vårdtiden i ett jourhem får inte utan särskilda skäl över- stiga två månader efter avslutad utredning. På grund av dessa sär- skilda regler anser utredningen att jourhem får anses vara en sär- skild placeringsform, vid sidan av familjehem och HVB. De ytterli- gare regler för jourhem som denna utredning föreslår understryker ytterligare behovet av att definiera jourhem som en särskild place- ringsform.

Det finns ingen uttrycklig definition av jourhem på motsva- rande sätt som finns i SoF när det gäller familjehem och HVB. Det kan bero på att lagstiftaren har betraktat jourhem som en form av familjehem. Utredningen föreslår att en definition förs in i SoF som motsvarar nuvarande reglering av jourhem i 6 kap. 6 § tredje stycket SoL, förutom att ”vård” ersätts med ”omvårdnad” (jämför avsnitt 5.7.3).

I definitionen av familjehem föreslås att begreppet yrkesmässigt i förtydligande syfte ersätts med orden ”som näringsverksamhet”. Utredningen anser att det är minst lika viktigt att tydliggöra att ett jourhem inte får bedrivas som näringsverksamhet och föreslår att det ska framgå av definitionen.

7.7.3Medgivandet ska vara förenat med villkor och omprövas

Utredningens förslag: En bestämmelse förs in i SoL om att medgivande för uppdrag som jourhem ska vara förenat med villkor gällande målgruppen och omprövas årligen. I samband med omprövningen ska ny kontroll av jourhemsföräldrarna göras i Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister. Om en annan socialnämnd än den som har utrett jourhemmet och lämnat medgivande står i begrepp att använda sig av jourhemmet kan denna, efter samtycke från jourhemsföräldrarna, hämta in den allmänna lämplighetsutredningen. Den placerande nämnden måste dock fatta ett eget beslut om medgivande.

Socialstyrelsen ges i uppdrag att, i samverkan med SKL, ta fram en mall för avtal mellan socialnämnden och ett jourhem (se avsnitt 5.7.4).

196

SOU 2014:3

Särskilda krav vid tillfälliga placeringar

Socialnämndens ansvar för att utreda jourhem

Med dagens regelverk är det en kommuns behov av ett eller flera jourhem som styr om ett visst hem ska utredas för uppdrag som jourhem. Detsamma gäller för övrigt även familjehem. Ett enskilt hem kan således inte på eget initiativ begära att få bli utrett som jourhem för att sedan erbjuda sina tjänster till olika kommuner. Om en privat verksamhet vill etablera verksamhet med konsulent- stödda jourhem måste på motsvarande sätt ett samarbete först inle- das med en socialnämnd som har behov av att anlita verksamheten. Utredningen anser att den nuvarande ordningen är rimlig och ser inga skäl att föreslå någon ändring.

Medgivande för en viss målgrupp

Den ordning som föreslås gälla för utredning av familjehem och jourhem har i praktiken redan tillämpats vad gäller jourhem. Ett jourhem kan av naturliga skäl inte utredas inför varje placering eftersom placeringen ofta görs i en akut situation. Därför är det nödvändigt att det görs en utredning av jourhems allmänna lämplighet i god tid innan det blir aktuellt att placera barn tillfälligt i hemmet. Utredningen anser också att det är viktigt att avgränsa målgruppen i beslutet om medgivande till jourhemmet.

Av Socialstyrelsens allmänna råd som rör HVB framgår att personer som har olika grundproblem eller som väsentligt skiljer sig åt i ålder och mognad i regel inte bör vårdas eller behandlas tillsammans i ett HVB.11 Det är självfallet lika olämpligt att blanda barn i olika åldrar och med olika problematik i ett jourhem som i ett HVB. Utredningen anser därför att det är viktigt att medgivandet för ett jourhem inte omfattar en alltför vid målgrupp.

Frågan om ett jourhem kan ha föräldrar med barn som målgrupp har ställts till utredningen. Jourhem är ingen reglerad placeringsform för vuxna, vilket dock inte utesluter tillfälliga place- ringar av vuxna i ett enskilt hem. Utredningen anser dock att det är olämpligt att blanda vuxna och barn som inte tillhör samma familj i ett jourhem, eftersom det inte rör sig om en professionell verksamhet. Det skulle betyda att ett jourhem endast kan ta emot en föräldra-barnplacering i taget. Det förutsätts också att det

11 1 kap. SOSFS 2003:20.

197

Särskilda krav vid tillfälliga placeringar

SOU 2014:3

aktuella jourhemmet har medgivande som omfattar denna mål- grupp. Utredningen vill i sammanhanget hävda att det inte är lämpligt att placera en förälder med sitt/sina barn i ett jourhem om placeringen föranleds av att barnet har ett skyddsbehov till följd av förälderns bristande föräldraförmåga.

Ansvarig socialnämnd och beslutsnivå

Om en annan socialnämnd än den som har utrett jourhemmet och lämnat medgivande står i begrepp att använda sig av jourhemmet kan denna, efter samtycke från jourhemsföräldrarna, hämta in den allmänna lämplighetsutredningen. Den placerande nämnden måste dock fatta ett eget beslut om medgivande och bedöma om hemmet kan tillgodose barnets specifika behov. Utredningen föreslår att en ny bestämmelse förs in i SoL om att socialnämnden inför beslut om placering ska göra en bedömning av att förutsättningarna i det till- tänkta hemmet svarar mot de behov som barnet har. Bestämmelsen motsvarar det krav som redan följer av Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndens ansvar för barn i familjehem, jourhem och HVB. 12

Det ska vara möjligt för socialnämnden att delegera beslut om medgivande till jourhem till särskild avdelning som består av leda- möter eller ersättare i nämnden (10 kap. 4 § SoL). Beslut om omprövning av medgivande ska dock vara möjligt att delegera till tjänsteman. Jämfört med första beslutet om medgivande förutsätts nämligen socialtjänsten vid omprövningen ha erfarenhet av hur jourhemmet fullföljer sina uppdrag i olika avseenden.

Tilläggas kan att utredningen föreslår ett tydliggörande i SoL om att socialnämndens beslut om placering i jourhem av ett barn ska vara möjligt att delegera till tjänsteman hos nämnden.

Omprövning av medgivandet – en fråga om säkerhet

Det har påtalats att det kan finnas en bristfällig insyn i jourhem som tar emot barn från flera olika kommuner/stadsdelar eller är knutna till bolag som bedriver konsulentstöd. Den placerande socialnämnden har ett uppföljningsansvar när det gäller det

12 5 kap. 1 § SOSFS 2012:11.

198

SOU 2014:3

Särskilda krav vid tillfälliga placeringar

enskilda barnet, men eftersom placeringstiderna kan vara korta etableras ingen nära relation till hemmet som sådant. Då saknas den nära kontakt mellan en socialtjänst och jourhemmet som är viktig för att det ska finnas en samlad bild av hemmet. Förhållandena kan ändras över tid och påverka jourhemmets förutsättningar att ge god vård. Jourhemmen har vissa likheter med HVB för akutplaceringar, särskilt om hemmet tar emot ett flertal barn från olika kommuner. Samtidigt finns inte motsvarande regler i form av krav för tillstånd och statlig tillsyn. Upprättelseutredningen och senare även Socialstyrelsen har lyft fram problemet med den bristande insynen som en säkerhetsfråga.13

Utredningen föreslår att medgivandet ska omprövas årligen. Det syftar till en förbättrad kontinuitet i relationen mellan en social- nämnd och det aktuella jourhemmet och att säkerställa nödvändig uppföljning av förhållandena i hemmet. Varje kommun som har för avsikt att anlita ett familjehem måste fatta ett eget beslut om med- givande och ansvara för att ompröva detta årligen. I samband med omprövningen ska förnyad registerkontroll av jourhemsföräldrarna göras i Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister.

7.7.4En tidsgräns för tillfällig placering hos en närstående

Utredningens förslag: En tillfällig placering av ett barn hos en anhörig eller annan närstående, som inte har medgivande för uppdrag som familjehem eller jourhem, ska inte utan särskilda skäl få pågå längre än tre månader.

En tillfällig placering hos närstående måste vara till barnets bästa

I den proposition som innehöll förslaget om införande av begrep- pet jourhem klargjordes att ett enskilt hem som vid enstaka eller upprepade tillfällen tar hand om ett och samma barn inte är att anse som ett jourhem. En situation där exempelvis morföräldrar vid upprepade tillfällen vårdar ett barnbarn genom socialnämndens medverkan medför inte att morföräldrarnas hem ska betraktas som

13 SOU 2011:9 s. 277 ff. och Socialstyrelsen (2012) s. 41 f.

199

Särskilda krav vid tillfälliga placeringar

SOU 2014:3

ett jourhem. Om barnet vårdas i en familj som det känner sedan tidigare anses hemmet inte behöva utredas på samma sätt som ett för barnet främmande hem, eftersom påfrestningarna då antas vara mindre för såväl barnet som för familjen. Om socialtjänsten har anledning att misstänka att det är olämpligt att barnet vistas i det aktuella hemmet bör nämnden naturligtvis inte medverka till att barnet placeras där utan att förhållandena först utreds och hemmet konstateras vara lämpligt.14

Ett beslut om tillfällig vård utanför det egna hemmet fattas med stöd av 4 kap. 1 § SoL och föregås av en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL, även om beslutsunderlaget, dvs. utredningen, i en akut situation inte kan vara lika omfattande som annars krävs. En tillfällig placering i nätverket kan också bli aktuell under en pågående utredning. Även om det inte föreligger något krav på medgivande vid en tillfällig placering hos en närstående måste ett beslutsunderlag finnas för att kunna konstatera att den tillfälliga placeringen är i enlighet med barnets bästa. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande (1 kap. 2 § andra stycket SoL). Det är exempelvis lämpligt att, efter samtycke från den som uppgifterna gäller, hämta in upp- gifter från Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister. Även andra uppgifter kan behöva hämtas in om hemmet efter en professionell bedömning i varje enskilt fall. Vid en akut placering kan det självfallet vara svårt att vidta dessa utredningsåtgärder innan barnet placeras.

Begreppet närstående

Någon definition av begreppet närstående finns inte i lag, trots att det förekommer i ett stort antal författningar, t.ex. SoL, brotts- balken (BrB), offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och patient- säkerhetslagen (PSL). Dessa bestämmelser tillgodoser skilda skyddsintressen och den avsedda innebörden av begreppet varierar. I vissa fall framgår det uttryckligen av själva lagregleringen eller av lagmotiven att begreppet i fråga om fysiska personer är tillämpligt endast på släktingar, gifta och sambor, medan det i andra fall framgår av lagmotiven eller sammanhanget att en vidare tolkning är åsyftad. Av förarbetena till 5 kap. 11 § SoL, som rör socialnämn-

14 Prop. 2006/07:129 s. 61.

200

SOU 2014:3

Särskilda krav vid tillfälliga placeringar

dens ansvar för stöd och hjälp till brottsoffer, framgår att utgångs- punkten för om någon ska betraktas som närstående eller inte bör vara om det föreligger en nära och förtroendefull relation mellan honom eller henne och den som utsatts för brottet. Bedömningen måste göras utifrån familje- och levnadsförhållandena i det enskilda fallet.

Utredningen anser att vid en tillfällig placering hos en anhörig eller annan närstående till barnet måste bedömningen av vem som ska anses vara närstående utgå från barnets perspektiv. Utgångs- punkten bör vara att det föreligger en nära och förtroendefull relation mellan barnet och den vuxne. Faktiskt släktskap behöver således inte föreligga. Det innebär att ett barn tillfälligt kan placeras exempelvis hos en släkting, en kontaktfamilj eller en kamrats familj, utan att hemmet har medgivande som familjehem eller jour- hem.

Tidsgränsen för placering i jourhem

Som tidigare har nämnts var bakgrunden till att reglerna om jour- hem infördes att det hade uppmärksammats att barn och unga pla- cerades tillfälligt i hem som inte var utredda och att de befann sig i denna situation allt längre, vilket ansågs otillfredsställande. Ur bar- nets perspektiv är tidsfaktorn viktig med tanke på möjligheten att knyta an till familjen och närmiljön. Ett jourhem förväntas inte på samma sätt som ett familjehem engagera sig långsiktigt för att hjälpa barnet. En viktig skillnad mellan en tillfällig och stadigva- rande placering är också att lagens krav på vårdplan, genom- förandeplan och avtal enbart gäller placering i familjehem, dvs. sta- digvarande vård och fostran.

Det finns ingen bestämd tidsgräns i lagen som avgränsar en till- fällig placering från en stadigvarande. I socialtjänstens handlägg- ningsrutiner finns dock en tidsgräns genom att socialnämnden enligt 10 kap. 4 § SoL inte får delegera beslutet om placering i enskilt hem för stadigvarande vård och fostran. Enligt den infor- mation som utredningen har hämtat in har en chefsbefattning inom socialtjänsten som regel delegation från socialnämnden att fatta beslut om tillfällig placering i ett annat enskilt hem i avvaktan på nämndens sammanträde.

Socialstyrelsen har uttalat att, sedan reglerna för jourhem infördes, finns ett visst stöd för att den bortre gränsen för tillfällig

201

Särskilda krav vid tillfälliga placeringar

SOU 2014:3

placering är sex månader.15 En jourhemsplacering kan nämligen som längst pågå två månader efter att utredningen har avslutats och en utredning ska vara slutförd senast inom fyra månader. I själva verket kan en jourhemsplacering med dagens regler pågå längre än sex månader, eftersom såväl tiden i jourhem som utredningstiden kan förlängas om det finns särskilda skäl. En förlängning av utredningstiden kan, enligt förarbetena, bli aktuell t.ex. då en barnpsykiatrisk utredning eller en polisutredning inte kan slutföras inom den föreskrivna tiden.16

Utredningen kan konstatera att mycket tyder på att problemet med relativt långa tillfälliga placeringar kvarstår. Som framgår ovan finns ett visst rättsligt stöd för en sådan utveckling. Samtidigt bör införandet av jourhemsreglerna ha inneburit att fler barn placeras tillfälligt i hem som är särskilt utredda för uppgiften.

Utredningen har övervägt att ändra tidsgränsen för en placering i jourhem (6 kap. 6 § fjärde stycket SoL), men har stannat vid att behålla bestämmelsen oförändrad. Det innebär att utredningen instämmer i Socialstyrelsens slutsats att en tillfällig placering i ett jourhem i normalfallet kan pågå i högst sex månader.

En tidsgräns behövs även för tillfällig placering i nätverket

Utredningen anser att jourhemsplaceringar och andra tillfälliga placeringar bör vara relativt begränsade i tid, eftersom de ofta inne- bär osäkerhet och ett ”vänteläge” för barnet. Samtidigt är det vik- tigt att undvika omplaceringar i avvaktan på en långsiktig lösning för barnet. Många barn kan efter en tid flytta hem igen medan andra väntar på att socialtjänsten ska rekrytera ett lämpligt familje- hem. I de fall tiden för den tillfälliga placeringen kan förväntas bli längre än ett par månader anser utredningen att en placering i familjehem kan vara att föredra, där barnet kan stanna den tid som behövs. En sådan möjlighet kräver beredskap i form av exempelvis kontrakterade familjehem.

Ett problem med ovan nämnda tolkning av reglerna om jour- hemsplaceringars längd är att även andra tillfälliga placeringar kan pågå sex månader. Sådana placeringar får ske i nätverket efter en biståndsbedömning och i dessa fall finns inte något krav på att

15Socialstyrelsen (2013b) s. 79.

16Prop. 1996/97:124 s. 10 och 180.

202

SOU 2014:3

Särskilda krav vid tillfälliga placeringar

hemmet ska vara utrett. Utredningen anser inte att det är rimligt att barn är placerade i outredda hem i nätverket under så lång tid. Det är inte heller i enlighet med praxis i kommunerna.

Enligt utredningens uppfattning bör en bestämmelse föras in i SoL som dels tydliggör att tillfälliga placeringar i en akut situation kan göras i ett hem som barnet känner väl, dels att en sådan place- ring som längst får pågå tre månader om inte särskilda skäl förelig- ger. Särskilda skäl kan t.ex. vara konkreta planer på hemgång eller omplacering till ett familjehem inom nära framtid. Det kan också vara en situation då ett äldre barn uttrycker en bestämd och uttrycklig vilja att få kvarstanna ytterligare en tid och det krävs ett motivationsarbete för en komma fram till en mer varaktig lösning. Ytterligare ett särskilt skäl kan vara att den närstående utreds som familjehem, men att utredningen inte hunnit slutföras inom tre månader.

203

8Förmedling av hem med konsulentstöd

8.1Uppdraget

Enligt direktiven ska utredningen belysa och analysera om privata konsulentstödda verksamheter bör vara tillståndspliktiga när de erbjuder psykosocialt stöd eller behandling till barn som är place- rade i familjehem.

I dag är merparten av den s.k. förstärkta familjehemsvården inte tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 § första stycket SoL. Konsulent- verksamheterna har inte bedömts bedriva heldygnsvård och inte heller öppen verksamhet för vård under begränsad del av dygnet med den intensitet som motiverar tillstånd.

8.2Förstärkt familjehemsvård

Verksamhet med s.k. förstärkta familjehem började etableras under 1980-talet inom missbrukarvården, efter förslag i betänkandet Det förstärkta familjehemmet.1 Modellen innebar att en enhet tillskapa- des med uppgift att rekrytera familjehem. Dessa förmedlades till kommunerna i kombination med stöd och handledning till hemmen från en konsulent. Enheterna gick till en början under namnet familjevårdsenheter, men kom senare även att benämnas ”för- stärkta” eller ”konsulentstödda” familjehemsverksamheter eller ”paraplyorganisationer”. Enligt betänkandet skulle de ha en lokal förankring och ha organiserat samarbete med ideella och fackliga organisationer. Verksamheterna kunde organiseras av en social- nämnd, av en eller flera myndigheter i samarbete eller av en ideell förening eller särskild stiftelse.

1 Ds S 1981:17.

205

Tillståndsplikt för förmedling av hem med konsulentstöd

SOU 2014:3

I början av 1990-talet etablerades de första verksamheterna inom barn- och ungdomsvården.2 De har sedan stadigt växt till antalet. I början av 2000-talet uppskattade Riksdagens revisorer att det fanns cirka 10–15 verksamheter som riktade sig till barn och unga.3 År 2005 uppskattades antalet verksamheter till minst 25.4 I Barn- skyddsutredningens kartläggning år 2008 identifierades cirka 70 verksamheter. Den vanligaste organisationsformen var aktiebolag, men även enstaka stiftelser och ideella föreningar förekom.5 Enligt utredningens bedömning rör det sig i dagsläget om ett hundratal verksamheter.6

I princip är grundmodellen densamma i dag som vid starten – den enskilda verksamheten utgör ett mellanled mellan socialtjäns- ten och familjehemmet. Flertalet verksamheter är i dag dock vinst- drivande och det finns inte samma lokala förankring. Familjehem- men har som regel ingen särskild kompetens jämfört med andra familjehem, men får nära stöd och handledning i sitt uppdrag från konsulenterna. Ofta anlitar kommunerna dessa verksamheter för placering av ungdomar i behov av särskilt stöd. En vårddygnsavgift tas ut av kommunen och den enskilda verksamheten betalar ut ersättning till familjehemmet. Vanligtvis utgår inte någon ersätt- ning när familjen inte har något barn placerat hos sig.

Av Barnskyddsutredningens kartläggning framgår att det numera också är vanligt att verksamheterna erbjuder kommunerna olika tilläggstjänster som riktar sig till det placerade barnet, exempelvis psykologutredning, samtalskontakt med barnet, hjälp med läxläs- ning och sociala aktiviteter utifrån vad socialtjänsten efterfrågar.7

Det finns inga aktuella uppgifter om andelen verksamheter som vänder sig till vuxna respektive till barn och unga. Förutom social- tjänsten använder sig Kriminalvården och psykiatrin av konsulent- stödda verksamheter i viss utsträckning.8

2SOU 1994:139 s. 147.

3Riksdagens revisorer 2001/02:16.

4SOU 2005:81 s. 215.

5SOU 2009:68 s. 445.

6Uppgifter från RFF, baserade på företagarregistret www.allabolag.se och http://www.hvbguiden.se

7SOU 2009:68 s. 442 ff.

8Kriminalvården (2013). Kriminalvården hade 2013-06-18 59 klienter familjevårdsplacerade.

206

SOU 2014:3

Tillståndsplikt för förmedling av hem med konsulentstöd

Det finns ett begränsat antal verksamheter med konsulentstöd och annan förstärkt familjehemsvård i kommunal regi, ofta i sam- arbete mellan kommuner.9

En mindre del av den förstärkta familjehemsvården bedriver behandlingsverksamhet för barn och unga, såsom MTFC och s.k. behandlingsfamiljer. Dessa verksamheter behandlas i kapitel 10.

8.2.1Rättsliga förutsättningar

De enskilda konsulentverksamheterna utreder familjer som sedan presenteras för socialtjänsten. Socialtjänsten har dock ett eget utredningsansvar, enligt 6 kap. 6 § SoL, och kan inte placera i ett konsulentstött familjehem eller jourhem enbart med stöd av det underlag som organisationen presenterar. Socialtjänsten kan däremot använda en utredning som en annan kommuns socialtjänst har gjort såvida den kan anses aktuell. Utredningen måste hämtas in med samtycke av de tilltänkta familjehemsföräldrarna för att kunna ligga till grund för placeringsbeslutet.

Socialstyrelsen har i handboken Barn och unga i familjehem och HVB beskrivit socialnämndens ansvar och uppgifter när enskild verksamhet anlitas för att få tillgång till konsulentstödda familje- hem och jourhem. Av denna framgår att socialnämnden har samma ansvar för det placerade barnet som vid en vanlig familjehemsplace- ring. Den enda skillnaden är att råd, stöd och annan hjälp enligt 6 kap. 7 a § SoL till familjehemmet eller jourhemmet huvudsakligen ges av konsulentverksamheten. Om barnet behöver ytterligare insatser utöver placeringen krävs att socialtjänsten utreder och fattar beslut om sådant bistånd till barnet.10

8.2.2Granskningar av konsulentverksamheten

Länsstyrelserna genomförde under 2000-talets första hälft några samordnade granskningar av placeringar i konsulentstödda familje- hem. Det konstaterades då att socialnämnderna överlämnade ansva- ret till de privata verksamheterna när det gällde att utreda familje-

9En förfrågan har gjorts till de regionala utvecklingsledarna. För närvarande (maj 2013) uppges sådan verksamhet finnas i Umeå, Skellefteå, Gävle och Uppsala och är under uppstart i flera delar av landet.

10Socialstyrelsen (2013b) s. 82.

207

Tillståndsplikt för förmedling av hem med konsulentstöd

SOU 2014:3

hem, utforma behandlingsplaner samt att teckna avtal med de olika familjehemmen. Det saknades i vissa fall uppgift om i vilket hem placeringen skulle ske. I stället placerades barnet inledningsvis i den privata verksamheten, som sedan hade i uppdrag att rekrytera och utreda ett lämpligt familjehem för barnet. Länsstyrelserna pekade på områden som behövde förtydligas, t.ex. gränsdragningen mellan HVB och de konsulentstödda verksamheterna, deras befogenheter i förhållande till socialnämndens ansvar, sekretessen mellan social- nämnd och den konsulentstödda verksamheten samt innehållet i avtalen.11

Riksdagens revisorer granskade familjehemsvården för barn och vuxna i början av 2000-talet och i rapporten togs den förstärkta familjehemsvården upp. Revisorerna ansåg att kunskapen om de regler som gäller för socialtjänstens möjligheter att köpa förstärkt familjehemsvård var dålig och föreslog en kartläggning av de avtal som sluts om köp av förstärkt familjehemsvård. Vidare ansåg revisorerna att en noggrann kartläggning av familjehemsvården var en förutsättning för att stödja en positiv utveckling, liksom för att kunna motverka negativa utvecklingstendenser.12 I samband med att regeringen år 2003 tillkallade en parlamentarisk kommitté med uppdrag att ta fram underlag till en nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården beslutades att bland annat revisorernas rapport skulle utgöra underlag för kommitténs arbete.

På förslag från Barn- och ungdomsvårdskommittén13 förtydliga- des i SoL år 2008 att familjehem och jourhem måste vara utredda av en socialnämnd inför placering.14

Länsstyrelserna genomförde en samordnad nationell tillsyn av barn- och ungdomsvården, inklusive familjehemsvården, vilken redovisades år 2008.15 Sedan dess har ingen nationell verksamhets- tillsyn av familjehemsvården gjorts. I de årliga tillsynsrapporterna från Socialstyrelsen har familjehemsvården inte omnämnts, därmed inte heller den förstärkta familjehemsvården.

11Länsstyrelsen i Västernorrland, beslut 2002-09-10, Länsstyrelserna i Dalarna, Gävle, Värmland, Västmanland och Örebro (2004) samt Länsstyrelserna i Bleking, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne (2005).

12Riksdagens revisorer (2002) s. 8 och 83.

13SOU 2005:81 s. 330.

14Prop. 2006/07:129 s. 58. Genom en lagändring 2008 tydliggjordes att hemmet alltid ska vara utrett av en socialnämnd och att det även gäller jourhem.

15Länsstyrelserna (2008).

208

SOU 2014:3

Tillståndsplikt för förmedling av hem med konsulentstöd

8.2.3Tidigare överväganden om tillståndsplikt

I samband med att den förstärkta familjehemsverksamheten för barn och unga etablerades i början av 1990-talet konstaterade Socialtjänstkommittén att det var en bra modell för placering av barn med både psykiska och sociala störningar där det ställs stora krav på familjehemmet. Kommittén såg positivt på att denna typ av ”regionala team” utvecklades med uppgift att fungera som en länk mellan den placerande kommunen och familjehemmet. Placerande kommun måste dock, enligt kommittén, ta det fulla ansvaret för barnet eller tonåringen och för bedömningen av att familjehemmet är lämpligt. Socialtjänstkommittén drog slutsatsen att det inte fanns skäl att kräva tillstånd för ”konsulttjänster i form av hand- ledning, utbildning och annat stöd”. Endast om en sådan organi- sation bedriver heldygnsvård krävs tillstånd.16

Som tidigare nämnts drog Sociala barn- och ungdomsvårds- kommittén slutsatsen att det rådde tveksamhet kring vem som har ansvar för att utreda familjehemmet och föreslog ett förtydligande på den punkten. I den följande propositionen underströks att det är den beslutande nämnden som ansvarar för beslutet och därmed indirekt även för innehållet och kvaliteten i den utredning som ligger till grund för beslutet. Kommittén behandlade också frågan om tillstånd och drog slutsatsen att verksamheterna inte själva bedriver vård och behandling eftersom barnet bor i ett familjehem, som har det dagliga ansvaret för barnet. Socialnämnden har samma ansvar för det placerade barnet och för att vården följs upp oavsett hur ett familjehem rekryteras. Av dessa skäl föreslog kommittén ingen tillståndsplikt.17

Barnskyddsutredningen ansåg att tjänster som privata verksam- heter erbjuder i form av handledning och stöd till familjehemmet inte borde vara tillståndspliktiga. Däremot borde verksamheterna vara tillståndspliktiga i den del de, i förekommande fall, erbjuder psykosocialt stöd eller behandling till barn och unga som är place- rade i familjehem. Med psykosocialt stöd avsågs individuellt anpassat samt behovsprövat stöd, t.ex. samtalskontakt, färdighets- träning och deltagande i behandlingsprogram. Utredningen fram- höll, som motivering för sitt förslag, att barn och unga placerade i familjehem är en ytterst sårbar grupp, som redan genom place-

16SOU 1994:139 s. 541 ff.

17SOU 2005:81 s. 333 f.

209

Tillståndsplikt för förmedling av hem med konsulentstöd

SOU 2014:3

ringen utsatts för en ingripande åtgärd. De är genom sin utsatthet i stark beroendeställning och förmår inte alltid själva föra sin talan eller hävda sina intressen.18

Upprättelseutredningen hade bland annat i uppdrag att föreslå åtgärder för att öka säkerheten i samhällsvården. Ett av förslagen var att verksamhet som bedriver konsulentstöd till familjehem i sin helhet borde vara tillståndspliktig. Motiveringen till förslaget var att det nära stödet och handledningen till familjehemmet har en direkt påverkan på barnets situation, förutom att barnet i denna typ av familjehem bedöms ha behov av ett stärkt samhälleligt skydd.19

8.3Utredningens överväganden och förslag

8.3.1Allmänna överväganden

Utredningens bedömning: Det får inte förekomma att myn- dighetsuppgifter överlämnas till privata konsulentverksamheter som inte har något vårdansvar för barnet. Den nya bestäm- melsen om avtal mellan socialnämnd och familjehem kan sannolikt avhjälpa en del av den problematik som finns i detta avseende. Om så inte blir fallet kan ytterligare åtgärder behöva övervägas.

Vad som i det följande sägs om verksamheter med konsulentstödda familjehem gäller även verksamheter med konsulentstödda jour- hem.

Råd, stöd och annan hjälp till familjehemmet

Konsulentverksamheterna har inget vårdansvar för de barn som är placerade i familjehem som är knutna till verksamheten. Konsu- lenternas uppgift är att vara ett lättillgängligt stöd till familjehem- men och ge dem handledning. Socialnämnden kan sägas ha anlitat den enskilda verksamheten för att utföra de uppgifter som följer av 6 kap. 7 a § SoL, nämligen att ge den som vårdar barnet råd, stöd och annan hjälp. Genom det nära stödet kan familjehemsplacering

18SOU 2009:68 s. 448 ff.

19SOU 2011:9 s. 280 f.

210

SOU 2014:3

Tillståndsplikt för förmedling av hem med konsulentstöd

med konsulentstöd vara ett alternativ till institutionsplacering för barn i behov av särskilt stöd.

Målgruppen för konsulentstödda familjehem

Det är viktigt att den resurs som verksamheterna för konsulentstöd utgör används för rätt grupp av barn och efter noggrant övervä- gande. Utredningen bedömer att målgruppen för konsulentstödda familjehem framförallt är vuxna och ungdomar som är i behov av särskilt stöd, men som inte behöver en behandlingshemsvistelse. För barn som behöver tryggheten av att bo i ett familjehem under längre tid, kanske hela sin fortsatta uppväxt, kan en placering i ett konsulentstött familjehem efterhand bli problematisk eftersom det i dessa fall kan finnas en inbyggd intressekonflikt mellan social- tjänsten och verksamheten. Om socialtjänsten bedömer att konsu- lentstödet inte längre behövs har man likväl små möjligheter att minska ner eller låta det extra stödet upphöra, utan att riskera omplacering av barnet. Det kan också uppstå motsvarande intres- sekonflikt när det finns behov av vårdnadsöverflyttning, vilket ska aktualiseras efter tre år i samma familjehem. Det finns dock exem- pel på verksamheter som i tjänsteköpsavtalet med socialnämnden kommer överens om att uppdraget om konsulentstöd upphör när en vårdnadsöverflyttning bedöms vara det bästa för barnet.

Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård (RFF) är en intresseorganisation med drygt femton medlemsenheter som bedriver verksamhet såväl för vuxna som för barn och unga. Föreningen har det uttalade syftet att utveckla förutsättningarna för den förstärkta familjehemsvården med fokus på kvalitet och säkerhet. Enligt uppgift från RFF är det numera vanligt att de enskilda konsulentverksamheterna samarbetar med hem som tar emot både placerade barn och vuxna. Som huvudprincip är familje- hemmens målgrupp antingen barn och unga eller vuxna. Det före- kommer dock, enligt RFF, att hem påträffas där både barn och vuxna är placerade i samma familjehem eller jourhem. Det förekommer också att familjehem och jourhem erbjuder ”platser” till olika kom- muner och organisationer, vilket får till konsekvens att familje- hemmet eller jourhemmet inte har någon nära knytning varken till en socialtjänst eller till en privat verksamhet. Enligt utredningens mening är det högst oroande ur kvalitets- och säkerhetssynpunkt att målgrupper, med olika ålder och problematik, blandas i ett

211

Tillståndsplikt för förmedling av hem med konsulentstöd

SOU 2014:3

enskilt hem liksom att ett flertal kommuner och organisationer placerar i samma hem. Utredningen anser att denna problematik motiverar behovet av ökad samhällelig kontroll inom detta område.

Oklar roll- och ansvarsfördelning

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för planering, genom- förande och uppföljning av barnets vård. Socialnämnden överlåter till familjehemmet att ansvara för den dagliga vården, dvs. omvård- nad, tillsyn och fostran. Det gäller oavsett om hemmet är konsu- lentstött eller inte.

En strikt rollfördelning mellan socialtjänsten och konsulent- verksamheten innebär att socialtjänsten har huvudansvaret för barnet och konsulentverksamheten för stödet till familjehemmet. Rollfördelningen kan dock vara svår att upprätthålla i praktiken. Konsulenterna träffar hemmen och därmed barnen betydligt oftare än vad barnets socialsekreterare gör. Familjehemsföräldrarna kan i vissa fall vilja ha med sig konsulenten vid uppföljningsmöten och andra aktiviteter som gäller det placerade barnet, t.ex. kontakter med skolan. Det betyder att fler professionella blir inblandade jämfört med vid traditionell familjehemsvård, med risk för dubbel- arbete och intressekonflikter.

Ibland riktar socialtjänsten tydliga förväntningar på verksam- heterna att de ska ta hela eller en del av ansvaret för planeringen och dokumentationen av barnets vård. Socialtjänsten gör då fel- aktigt en parallell till placering i HVB där behandlingsansvaret för barnet eller den unge överlåts till institutionen. I kraft av sin yrkes- mässighet och särskilda regelverk anses HVB ha en större själv- ständighet i förhållande till socialtjänsten jämfört med ett familje- hem.

Oklar ansvarsfördelning kan även vara ett resultat av brister i upphandlingen. I vissa fall innehåller förfrågningsunderlagen krav på att verksamheterna ska utföra myndighetsuppgifter som rör den placerade, såsom att upprätta genomförandeplan, avlägga kontinu- erliga rapporter om hur vården fortskrider, ha kontakter med skolan etc. Konkurrensen gör att verksamheter som vill arbeta uti- från en korrekt ansvarsfördelning riskerar att slås ut.

Ytterligare en omständighet som bidrar till oklarhet är att verk- samheterna för konsulentstöd, i likhet med HVB, tar ut en vård- dygnsavgift från socialnämnden som inkluderar ersättningen till

212

SOU 2014:3

Tillståndsplikt för förmedling av hem med konsulentstöd

familjehemmet. Detta görs regelmässigt trots att tjänsten inte omfattar heldygnsvård utan enbart handledning och stöd till familje- hemmen. Det har inte ansetts föreligga juridiska hinder för en sådan ordning.20 Likväl anser utredningen att det naturliga vore att social- tjänsten, som är familjehemmets uppdragsgivare när det gäller barnets vård, ersätter familjehemmen utan något mellanled. Enligt vad som framförts till utredningen av representanter för konsu- lentverksamheter skulle en sådan förändring dock kunna leda till att socialtjänsten efterhand väljer att avbryta konsulentstödet, exempelvis av enbart ekonomiska skäl, trots att familjehemmet åtagit sig uppdraget utifrån dessa premisser. Det skulle indirekt drabba det placerade barnet. Enligt författningskommentaren till den nya bestämmelsen om avtal mellan socialnämnden och familje- hemmet bör avtalet bland annat innehålla uppgifter om ersätt- ningen. 21 Det kan, enligt utredningen, bidra till större transparens. En större tydlighet uppnås också om ersättningen till familje- hemmet och ersättningen för tjänster i form av stöd och handled- ning hålls isär i avtalet mellan socialnämnden och konsulentverk- samheten.

Enligt uppgift förekommer det att konsulentverksamheter betalar ut ersättning till ”sina” familjehem via F-skattsedel, trots att det är oförenligt med definitionen av familjehem och olämpligt ur ett barnperspektiv. Utredningens förslag för att tydliggöra ramarna för familjehem och jourhem, som bland annat ska förhindra att hemmen bedriver näringsverksamhet, framgår av kapitel 5.

Utredningen kan konstatera att de risker i form av otydlig roll- och ansvarsfördelning som tillsynsmyndigheterna uppmärksam- made i ett tidigt skede av etableringen av verksamheterna för kon- sulentstöd till stor del kvarstår. Detta trots att lagstiftningsåtgärder genomförts för att tydliggöra ansvarsfördelningen inom familje- hemsvården. Dels har socialnämndens ansvar för utredningen av familjehem och jourhem tydliggjorts, dels har ett krav införts om att socialnämnden ska träffa avtal med samtliga familjehem.

20Thunved A (2005).

21Prop. 2012/13:10 s 130.

213

Tillståndsplikt för förmedling av hem med konsulentstöd

SOU 2014:3

Utredningens sammanfattande utgångspunkter

Utvecklingen inom barn- och ungdomsvården har länge präglats av en strävan att ersätta institutionsvård med öppna insatser och familjehemsvård, som innebär en mer individuellt anpassad vård. En förutsättning för att placera även ungdomar i behov av särskilt stöd i familjehem har varit att på olika sätt ge förstärkt stöd till familje- hemmen. Den förstärkta familjehemsverksamheten är inte homogen, men utredningen uppfattar att en minsta gemensam nämnare är

att verksamheten knyter till sig familjehem och vid en placering ger dessa intensiv handledning och annat stöd,

att verksamheten utgör ett mellanled mellan familjehemmet och socialtjänsten och

att målgruppen är familjehem som tar emot placerade barn och unga i behov av särskilt stöd.

Utredningens bedömning när det gäller verksamheter för konsu- lentstöd är att de bidrar till att familjehem blir stärkta i sin roll och får stöd att klara av sina många gånger krävande uppdrag. Ett sådant stöd kan möjliggöra för barn och unga att vårdas i familje- hem i stället för på institution.

Samtidigt kan anlitande av konsulentverksamheter leda till en oklar ansvarsfördelning. Genom det mellanled som konsulenterna utgör uppstår i vissa fall ett avstånd mellan familjehemmet och socialtjänsten som kan leda till samarbetsproblem. Det kan i sin tur påverka barnet eller den unge negativt. Yngre barn och ungdomar som behöver en långsiktig placering lämpar sig, enligt utredningens uppfattning, sämre för placering i ett konsulentstött familjehem.

Det finns ingen samlad bild av hur familjehemsvården som helhet ur olika aspekter påverkas av expansionen av privata verk- samheter. Utredningen anser att dagens utveckling inom familje- hemsvården både är positiv och oroande. Det positiva är att familjehemmen får bättre stöd, vilket bör komma de placerade barnen tillgodo. Det oroande är att kommunerna får allt svårare att rekrytera ”egna” familjehem och blir alltmer beroende av privata verksamheter för att överhuvudtaget hitta familjehem. Det finns uppenbara strategiska skäl för att stärka och utveckla familjehems- vården i kommunerna med nationellt stöd. Utredningen diskuterar i det följande kapitlet vissa förutsättningar för ett sådant utveck- lingsarbete.

214

SOU 2014:3

Tillståndsplikt för förmedling av hem med konsulentstöd

8.3.2Säkerheten för placerade barn motiverar tillståndsplikt

Utredningens förslag: Tillstånd ska krävas från IVO för att få bedriva enskild verksamhet i form av förmedling av tilltänkta familjehem och jourhem för barn till socialnämnder, i kombi- nation med handledning och annat stöd till hemmen. Däremot ska ingen anmälningsplikt finnas för kommuner som själva eller genom regionalt samarbete organiserar motsvarande verksam- het, eftersom dessa uppgifter ingår i socialtjänstens verksamhet.

Tillstånd ska endast få lämnas om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet.

Barnskyddsutredningens förslag

Enligt direktiven ska utredningen analysera om privata konsulent- verksamheter ska vara tillståndspliktiga i vissa fall. Hänvisning görs till Barnskyddsutredningen, som föreslog att konsulentverk- samheterna skulle vara tillståndspliktiga i den del de erbjuder psy- kosocialt stöd eller behandling till barn och unga som är placerade i familjehem. Utredningen instämmer i Barnskyddsutredningens analys att det är involveringen i barnets vård som är det centrala vid bedömningen av tillståndsfrågan. Det får dock inte underskattas vilken påverkan den nära handledningen och stödet till familje- hemsföräldrarna har på barnets vård. Utredningen delar därför inte Barnskyddsutredningens uppfattning att tillståndskrav enbart bör vara avhängigt om de enskilda verksamheterna erbjuder tilläggs- tjänster som riktar sig till det placerade barnet. Tilläggstjänster i form av psykologutredning, psykosocialt stöd och behandling, som vissa verksamheter förmedlar, måste för övrigt alltid beslutas av socialnämnden i särskild ordning och ska i vissa fall utföras av hälso- och sjukvården.

Skäl som talar emot tillståndsplikt

Utredningen har i enlighet med direktiven noga övervägt om enskilda konsulentverksamheter ska vara tillståndspliktiga eller inte. Huvudskälet som talar emot tillståndsplikt är att verksam- heten består av handledning och stöd till familjehem, inte vård av barn och unga. Konsulenternas uppgift är att ge ett nära stöd till

215

Tillståndsplikt för förmedling av hem med konsulentstöd

SOU 2014:3

familjehemmen så att de klarar sitt uppdrag på ett bra sätt, men de enskilda verksamheterna i sig bedriver inte någon heldygnsvård. Familjehemmen är inte anställda i verksamheten eller har någon ersättning från verksamheten när de inte har något uppdrag. Familjehemmen ingår således inte i den privata verksamheten, även om de har ingått ett samarbetsavtal med organisationen/ företaget. Ännu ett argument som talar emot tillståndskrav är att det kan legitimera en verksamhet som trots olika åtgärder fortfarande i sin praktiska utövning i vissa fall tenderar att röra sig i ett gränsland i förhållande till socialnämndens myndighetsutövning.

Skäl som talar för tillståndsplikt

Utredningen har, trots ovan nämnda invändningar, gjort bedöm- ningen att verksamheter som förmedlar familjehem eller jourhem med konsulentstöd bör omfattas av tillståndsplikt. Dagens situation där enskilda fritt kan etablera verksamhet som starkt påverkar barn och unga som är placerade i familjehem eller jourhem är inte acceptabel, med hänsyn till samhällets ansvar för barnens säkerhet och trygghet. Skälen är dels att stödet och handledningen till hemmen i hög grad påverkar barnets vård, dels att verksam- heterna i praktiken rekryterar hemmen även om socialnämnden har det fulla ansvaret för utredningen av det hem de avser att anlita. Ytterligare skäl som talar för tillståndsplikt är att den underlättar tillsyn och ökar förutsättningarna för att få en nationell överblick över denna verksamhet. I realiteten bedrivs inte någon tillsyn inom denna privata sfär, såvida inte någon enskild framför klagomål.

När kommuner startar verksamhet som är förenad med till- ståndsplikt för enskilda finns en anmälningsskyldighet för kom- muner och landsting att anmäla verksamhet till IVO innan den påbörjas. När det gäller förmedling av hem i kombination med handledning och stöd till familjehem och jourhem behövs inte en sådan anmälningsskyldighet eftersom dessa uppgifter ingår i soci- altjänstens verksamhet enligt 6 kap. 7 a § SoL.

I likhet med Upprättelseutredningen anser utredningen att barn i denna typ av familjehem har behov av ett stärkt samhälleligt skydd. Det har också samfällt framförts till utredningen från kom- muner, familjehemsorganisationer och branschorganisationer att det är angeläget med tillståndsplikt. RFF har under många år drivit kravet på tillstånd för att bedriva förstärkt familjehemsvård. Även

216

SOU 2014:3

Tillståndsplikt för förmedling av hem med konsulentstöd

andra organisationer, såsom Svenska Vård och Skyddsvärnet, driver frågan om tillståndsplikt för konsulentverksamheter.

Kvalitets- och kompetenskrav

Ett krav på tillstånd för dessa verksamheter förutsätter att kom- pletterande föreskrifter från Socialstyrelsen tas fram. Vid till- ståndsgivningen prövas om verksamheten uppfyller kraven på kva- litet och säkerhet. I ansökan ska, förutom de uppgifter som anges i 4 kap. 1 § SoF 1–7, det antal familjehem eller jourhem som varje konsulent ska ansvara för anges. Konsulenter bör ha motsvarande den kompetens som följer av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:11) om socialnämndens ansvar för barn och unga i familje- hem, jourhem eller hem för vård eller boende. Konsulenterna bör därutöver ha kompetens för att handleda familjehem.

217

9 Utveckling av familjehemsvården

9.1Samhället är beroende av en väl fungerande familjehemsvård

Familjehemsvården har en lång tradition i Sverige och familjehem är den dominerande placeringsformen för barn och unga. Det finns således en stor tilltro till familjehemsvårdens potential att vara till hjälp för barn som inte längre kan bo hos sina föräldrar. Det ska ses i perspektivet av att det är ”vanliga” familjer, antingen i barnets nätverk eller som inte har någon tidigare relation till barnet, som öppnar sina hem för ytterligare en familjemedlem.

9.1.1En komplex och osäker konstruktion

Familjehemsvården är komplex och även oförutsägbar. Familje- hemsvården kännetecknas av att den är offentligt reglerad samtidigt som insatsen utförs av en familj i ett privat hem. Familjelivet – för- äldraskapet, partnerrelationen, släktingkontakterna – blir inte längre enbart en privat angelägenhet, utan föremål för granskning av de professionella som är involverade i placeringen av barnet eller den unge. Dessutom öppnas också hemmet upp för kontakter med placerade barns och ungas föräldrar och släktingar. Familjehems- föräldrarna kan uppleva sin roll som oklar i förhållande till social- tjänsten och de biologiska föräldrarna.

En familjehemsplacering är också en osäker konstruktion. En placering kan avslutas av olika anledningar – familjehems- föräldrarna kan avsäga sig uppdraget, socialtjänsten kan ha skäl att avsluta placeringen och föräldrarna kan begära att barnen flyttar hem igen.1 I en nyligen publicerad svensk studie framkom att det oftast är familjehemsföräldrarna som tar initiativ till oplanerade

1 Höjer I m.fl. (red. 2012) s. 231 f.

219

Utveckling av familjehemsvården

SOU 2014:3

avbrott i familjehemsplaceringar av yngre barn och långvarigt placerade barn. När det gäller de yngre barnen är det nästan lika vanligt att föräldrarna, vanligtvis mamman, tar initiativet och bland de långvarigt placerade var det ganska vanligt att barnet självt tog initiativ till sammanbrottet.2

Återföreningsprincipen (se avsnitt 3.1.1) kan också leda till att placeringarna blir tillfälliga. Återplacering är också vanligt före- kommande. När placeringen föranletts av brister i hemmet, t.ex. omsorgsbrist och missbruk, borde omfattande stöd och hjälp ges till föräldrarna. Ofta är dock den hjälp som erbjuds begränsad. Föräldrarna är inte heller alltid motiverade till att ta emot hjälp för att förändra de förhållanden som lett fram till placeringen. Om barn och föräldrar återförenas utan att någon förändring har skett i ursprungsfamiljen är risken stor att det blir återplacering. Frågor om stabilitet och långsiktighet för de familjehemsplacerade barnen är en fråga som kommer att behandlas inom ramen för utred- ningens kommande LVU-översyn.

9.1.2Villkor för uppdrag som familjehem

Uppdraget att vara familjehem är ingen anställning och i princip är familjehemsföräldrarna fria att ta emot barn och unga från olika kommuner. Vanligtvis är det en av familjehemsföräldrarna som uppbär arvode och omkostnad från socialnämnden, även om upp- draget i praktiken är ett åtagande för hela familjen. Uppdraget kan också ges till en ensamstående person.

Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen. Uppdrag som familjehem räknas numera som s.k. överhoppningsbar tid i arbetslöshetsför- säkringen på samma sätt som vård av eget barn. Familjehemsföräld- rar har rätt till tillfällig föräldrapenning på samma villkor som för- äldrar.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram rekom- mendationer för arvoden och omkostnadsersättningar till familje- hem och jourhem. Rekommendationerna publiceras i ett cirkulär som uppdateras årligen.3 Arvodet varierar beroende på barnets ålder och hur omfattande arbetsinsatsen beräknas vara.

2Socialstyrelsen (2012b) s. 12.

3SKL (2013c).

220

SOU 2014:3

Utveckling av familjehemsvården

En fråga som diskuterats i skilda sammanhang är i vilken utsträckning olika förmåner inom socialförsäkringssystemet ska omfatta familjehems- och jourhemsföräldrar. Av direktiven till Socialförsäkringsutredningen (dir. 2010:48) framgår att den bland annat bör utreda frågan om familjehemsföräldrars villkor inom socialförsäkringen.

9.1.3Det saknas en nationell bild

Det förs ingen statistik över hur många familjehem det finns i Sverige. I början av 2000-talet gjordes en grov uppskattning av Familjehemmens Riksförbund att det fanns 8 000 aktiva familje- hem.4

Det finns emellertid en bestämmelse om insamling av uppgifter om bland annat familjehem. Enligt 7 kap. 1 § SoF ska socialnämn- den föra en förteckning över de barn som, enligt nämndens beslut, vistas i familjehem eller efter nämndens medgivande i något annat enskilt hem. Socialnämnden ska senast den 31 januari varje år ge in en kopia av förteckningen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter med anledning av denna skyldighet, som innehåller en blankett som ska användas.5 På denna blankett ska, förutom barnets namn och personnummer även familjehemsförälderns namn anges och i vilken kommun hemmet är beläget m.fl. uppgifter. I samband med ett regerings- uppdrag om gränsdragningen mellan olika placeringsformer för barn och unga har Socialstyrelsen efterfrågat uppgifter via dessa förteckningar. I redovisningen av uppdraget konstaterade Social- styrelsen att det inte gått att få in uppgifter från mer än 62 procent av kommunerna, trots påminnelser. Socialstyrelsen föreslog mot den bakgrunden att frågan om ett nationellt familjehems- och jour- hemsregister ska utredas. Socialstyrelsen anser att det finns ett behov av att kunna följa utvecklingen kontinuerligt.6

4Riksdagens revisorer (2002).

5SOSFS 2013:24.

6Socialstyrelsen (2013d) s. 28.

221

Utveckling av familjehemsvården

SOU 2014:3

9.1.4Brist på familjehem

Sedan länge har svårigheterna att rekrytera familjehem uppmärk- sammats. Mycket tyder på att dessa svårigheter tilltar. Det har framförts till utredningen att det växande antalet privata verksam- heter för konsulentstöd kan vara en bidragande orsak. Många pre- sumtiva familjehem söker sig hellre till verksamheter för konsu- lentstöd, som erbjuder mer stöd och ofta bättre ekonomiska villkor. Det förekommer allt oftare, om än undantagsvis, att kom- muner anlitar en privat verksamhet, inte primärt för att barnet behöver ett hem med förstärkt stöd utan för att socialtjänsten överhuvudtaget ska kunna rekrytera ett familjehem. Även konsu- lentverksamheter framför denna iakttagelse.

Svårigheterna att rekrytera familjehem har behandlats i olika granskningar och utredningar. Riksdagens revisorer genomförde en enkätundersökning om hur problemen med att rekrytera familje- hem såg ut för olika grupper under åren 2000–2001. Undersök- ningen visade att socialtjänsten upplevde att det generellt sett blivit svårare att rekrytera familjehem till barn i alla åldrar. Men de stora rekryteringsproblemen gällde familjehem till tonåringar och sär- skilt krävande barn och unga. På frågan om de viktigaste orsakerna till de ökade rekryteringssvårigheterna angavs framför allt sam- hällsförändringar (ökad förvärvsfrekvens och mindre tid) och att det har blivit en mer krävande uppgift att vara familjehem. En mindre del av uppgiftslämnarna angav den tilltagande professio- naliseringen som orsak med ökade krav från familjehemmen vad gäller ersättningens storlek. I de kommunintervjuer som reviso- rerna genomförde framkom att socialtjänsten, för att klara av situa- tionen, i större utsträckning placerar fler barn i samma hem samt i ökad grad använder barnets nätverk vid placeringar.7 Att alltid undersöka möjligheterna att placera i nätverket är för övrigt en uttalad intention i lagstiftningen.

Riksdagens revisorer föreslog, utifrån sin granskning av familje- hemsvården, bland annat en satsning från statens sida för att under- lätta kommunernas arbete med att rekrytera fler familjehem. Syftet var att öka kunskapen bland befolkningen om vad det innebär att vara familjehem och få till stånd ett regionalt samarbete rörande rekrytering av familjehem.8

7Riksdagens revisorer (2002) s. 48 f.

8Riksdagens revisorer (2002) s. 7 f.

222

SOU 2014:3

Utveckling av familjehemsvården

Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén föreslog att Social- styrelsen skulle ges i uppdrag att vartannat år under en tioårsperiod ta initiativ till åtgärder som underlättar rekrytering av familjehem. Kommittén föreslog också att medel skulle anslås under en femårs- period för uppbyggnad av kommunal samverkan kring rekrytering, utbildning och handledning till familjehem. I den följande propo- sitionen avvisades förslaget om statliga insatser på detta område, med motiveringen att rekrytering av familjehem är ett kommunalt ansvar som bäst uppfylls på lokal nivå.

Upprättelseutredningen pekade på de risker för de placerade barnens säkerhet som bristen på familjehem innebär i ett framtids- scenario. När det inte finns valmöjligheter, vilket enligt utred- ningen redan kan vara fallet i dag, är risken stor att socialtjänsten tvingas göra avkall på sina krav liksom barn och föräldrar på sina önskemål. Att satsa på information och rekrytering är därför, enligt utredningen, ytterst en säkerhetsfråga. Utredningen ansåg att nat- ionellt och regionalt samordnade informations- och rekryteringsin- satser behövs för att öka kunskapen hos allmänheten om behovet av familjehem, förmedla en mer realistisk bild av uppdraget som familjehem och samtidigt bredda underlaget.9

9.1.5Statens stöd anses nödvändigt

Behovet av ett ökat statligt engagemang och ansvarstagande har återkommande framförts, bland annat av Riksdagens revisorer och i flera utredningar, senast Barnskyddsutredningen och Upprättelse- utredningen.

Riksdagens revisorer föreslog en nationell strategi för familje- hemsvårdens utveckling. Bland annat borde en kartläggning av lan- dets familjehem göras för att undersöka vad utvecklingen mot ökad professionalisering (inklusive de framväxande konsulentverksam- heterna) innebär för familjehemsvården på lång sikt.10

Barnskyddsutredningen ansåg att Socialstyrelsen, inom ramen för sitt uppdrag, bör ta ett kontinuerligt och långsiktigt ansvar för familjehemsvården vad gäller normering, förmedling av ny kunskap samt tillsyn. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt risker och miss- förhållanden i vården.11

9SOU 2011:9 s. 274 f.

10Riksdagens revisorer (2002) s 8 f.

11SOU 2009:68 s. 434.

223

Utveckling av familjehemsvården

SOU 2014:3

Upprättelseutredningen föreslog att det regionala samarbetet mellan kommuner och landsting borde få stöd, ekonomiskt och kunskapsmässigt, för att utveckla de delar av familjehemsvården som kräver ett större underlag för att tillräcklig kompetens och kvalitet ska kunna upprätthållas. Utredningen lyfte särskilt fram att det regionala samarbetet kring rekrytering, utbildning, stöd, säker- het samt metodutveckling behöver utvecklas.12

9.1.6Ett förbättringsarbete pågår

Mot bakgrund av vad som framkommit i Vanvårdsutredningen och Upprättelseutredningen om missförhållanden bakåt i tiden, men också i nutid, har resurser avsatts inom ramen för överens- kommelsen mellan regeringen och SKL om stöd till en evidens- baserad praktik.13 Ett förbättringsarbete ska genomföras under en treårsperiod med hjälp av regionala utvecklingsledare. Dessa utvecklingsledare rekryterades successivt från slutet av 2011. Det material Socialstyrelsen har tagit fram inom ramen för uppdraget att ta fram ett program för trygg och säker vård i familjehem och HVB ska bland annat vara ett stöd för de regionala utvecklings- ledarna i deras arbete. En prioriterad uppgift är att satsa på systematisk och kontinuerlig uppföljning av barn och unga i familje- hem och HVB. De regionala utvecklingsledarnas uppdrag har senare vidgats till hela barn- och ungdomsvården.

En utvärdering pågår parallellt med utvecklingsarbetet och en delrapport presenterades i början av 2013. Av denna framgår bland annat att förbättringsarbetet lett till ett ökat fokus i regionerna på placerade barn och ungdomar. Överenskommelser om läkarunder- sökning och rutiner för samverkan kring placerade barns utbildning och hälsa har tagits fram i många regioner. Flertalet regioner har rapporterat om samarbete mellan kommunerna kring rekrytering och utbildning av familjehem. Rapporten ger också exempel på systematiska uppföljningar av placerade barns och ungas erfaren- heter av att ha varit placerade.14

12SOU 2011:9 s. 274 ff.

13S2011/986/FST.

14SKL (2013).

224

SOU 2014:3

Utveckling av familjehemsvården

9.2Utredningens överväganden och förslag

9.2.1Inledande överväganden

Att familjehemsvården kan leva vidare och utvecklas i takt med tiden, utan att det som är unikt och verksamt går förlorat, är en av flera utmaningar inför framtiden. Det är en strategiskt viktig fråga för samhället. För att säkra tillgången till en framtida familjehems- vård av tillräcklig omfattning och med god kvalitet krävs ett lång- siktigt, kontinuerligt och sammanhållet utvecklingsarbete på alla nivåer.

Det kan vara helt avgörande för hur placeringen faller ut hur familjehemmen utreds och att det görs en noggrann matchning mellan blivande familjehem och de barn och unga som ska placeras i hemmet. Utredningen lägger i kapitel 6 fram en rad förslag om hur kvalitetskraven på familjehem och jourhem kan stärkas. Utred- ningen föreslår bland annat att grundläggande utbildning ska vara ett krav. Vidare föreslås att den statliga tillsynen av socialtjänstens familjehems- och jourhemsverksamhet ska förbättras. Utredningen vill därutöver framhålla att det är ytterst angeläget att familje- hemsföräldrarna får det stöd och den handledning de behöver för att kunna fullfölja sitt viktiga uppdrag. Centralt i sammanhanget är också att socialtjänsten, familjehemmen och ursprungsfamiljen förmår samarbeta på ett bra sätt med det placerade barnets bästa för ögonen.

Utredningen bedömer att det krävs såväl en förstärkning av det lokala/regionala arbetet för att rekrytera, stödja, utbilda och hand- leda familjehemmen som en förstärkning av det statliga engage- manget.

9.2.2Socialnämnden behöver stärka sin verksamhet för rekrytering, stöd och handledning

Utredningens bedömning: Med hänsyn till att de barn och unga som numera placeras i familjehem ofta är i behov av sär- skilt stöd är det av stor vikt att socialnämnden tillgodoser beho- vet av resurser i den egna organisationen för rekrytering, stöd och handledning.

225

Utveckling av familjehemsvården

SOU 2014:3

Andelen unga i behov av särskilt stöd som placeras i familjehem i stället för HVB har ökat utifrån en strävan att undvika institutions- vård. Det har framförts till utredningen att denna förskjutning generellt sett inte har följts av någon resursförstärkning i den egna organisationen för rekrytering, stöd och handledning till familje- hem.

Utredningen bedömer att den delvis nya målgruppen för familjehemsvården inte enbart förutsätter väl kvalificerade familje- hem och jourhem utan också en väl fungerande verksamhet inom socialtjänsten för rekrytering, utbildning och stöd till hemmen. Regionalt samarbete är vidare en förutsättning för att kunna sam- ordna insatserna inom detta område. Utredningen anser det angeläget att det arbete som har påbörjats genom de regionala utvecklings- ledarna får möjlighet att fortsätta och förstärkas. Deras arbete underlättas av att det finns en samordning och ett kontinuerligt arbete på nationell nivå i dessa frågor.

9.2.3Nationella insatser för att underlätta rekrytering av familjehem

Utredningens förslag: En nationell aktör får i uppdrag att ini- tiera, ta fram material och samordna informationsinsatser rik- tade till allmänheten rörande behovet av familjehem och vad familjehemsuppdraget innebär. Insatserna ska genomföras under två år i samarbete med de regionala utvecklingsledarna. De regi- onala utvecklingsledarnas medverkan vid genomförandet av insatserna beslutas inom ramen för överenskommelsen mellan regeringen och SKL om en evidensbaserad praktik inom social- tjänsten.

Sedan lång tid finns en uttalad målsättning hos lagstiftaren att pla- cering i familjehem är att föredra framför placering på institution. Även för grupper av barn i behov av särskilt stöd, t.ex. ungdomar med olika former av beteendeproblem, ses ofta familjehemsvård som ett prioriterat placeringsalternativ. Samtidigt anses det bli allt svårare att rekrytera familjer som vill åta sig uppdrag som familje- hem.

Under senare år har stor uppmärksamhet ägnats åt hur trygg- heten och säkerheten för placerade barn kan förbättras, inte minst

226

SOU 2014:3

Utveckling av familjehemsvården

på grund av kunskapen om placerade barns utsatthet och de risker för missförhållanden som finns även i dagens samhällsvård. Det har bland annat lett till skärpta krav på socialnämndens utredningar av tilltänkta familjehem. Utredningen föreslår ytterligare åtgärder för att stärka tryggheten och säkerheten, bland annat krav på grund- utbildning för familjehem och jourhem och åtgärder för att undvika att hem tar emot fler barn än vad som är rimligt utifrån berörda barnens behov.

I dag finns en brist på familjehem vilket är oroande ur ett framtidsperspektiv. För att kunna upprätthålla en hög kvalitet och kunna matcha rätt familj till ett enskilt barn krävs att det finns ett antal familjer att välja mellan. I en bristsituation finns alltid en risk att socialtjänsten tvingas göra avkall på kraven. Likaså att barns och föräldrars önskemål inte kan tillgodoses. Att satsa på information och rekryteringsinsatser är därför ytterst en fråga om säkerhet för de barn som behöver placeras utanför det egna hemmet.

I redovisningen av de regionala utvecklingsledarnas arbete år 2012 finns många exempel på länsövergripande samarbete kring bland annat rekrytering och utbildning. Utredningen anser att det därtill krävs nationellt samordnade informations- och rekryte- ringsinsatser för att öka tillgången på presumtiva familjehem. Syftet med de nationella insatserna ska vara att öka kunskapen hos all- mänheten om behovet av familjehem och vad uppdraget som familjehem innebär. Utredningen föreslår att en nationell aktör, exempelvis Socialstyrelsen eller SKL, får i uppdrag att initiera och genomföra informationsinsatser i samarbete med de regionala utvecklingsledarna under två år. Därefter får bedömas vilket behov som finns av fortsatt nationellt samordnad informationsspridning och vilken roll det nationella centrum som utredningen föreslår (se nedan) kan fylla i sammanhanget framdeles.

227

Utveckling av familjehemsvården

SOU 2014:3

9.2.4Nationellt centrum för familjehemsvård

Utredningens förslag: Ett nationellt centrum inrättas med uppdrag att stödja och utveckla familjehemsvården. Målet är att ge förutsättningar för kvalitetsutveckling på området. Centru- met ska erhålla basfinansiering via statsbudgeten. Socialstyrelsen ges i uppdrag att föreslå organisering och huvudman för cent- rumet.

Ett sätt att bidra till en nödvändig långsiktig utveckling av familje- hemsvården är, enligt utredningens bedömning, tillskapandet av ett nationellt centrum för familjehemsvård. Centrumet ska bland annat ha som uppdrag att utveckla och stödja familjehemsvården genom att samla in, strukturera och sprida kunskap till berörda aktörer inom området genom utbildningsverksamhet m.m. Centrumet ska särskilt lyfta fram familjehemsplacerade barns