Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv

Delbetänkande av Redovisningsutredningen

Stockholm 2014

SOU 2014:22

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss – hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02)

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på http://www.regeringen.se/remiss

Textbearbetning och layout har utförts av Regeringskansliet, FA/kommittéservice.

Omslag: Elanders Sverige AB.

Tryckt av Elanders Sverige AB.

Stockholm 2014

ISBN 978-91-38-24095-3

ISSN 0375-250X

Till statsrådet och chefen för

Justitiedepartementet

Regeringen beslutade den 13 december 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag till de lagbestämmelser som krävs för att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag. I uppdraget ingick därutöver att utreda vissa andra frågor kring företagens redovisning. Som särskild utredare förordnades hovrättspresidenten Sten Andersson. Övriga medverkande anges på nästa sida.

Utredningen har antagit namnet Redovisningsutredningen. Utredningen får härmed överlämna delbetänkandet

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22).

Jönköping i april 2014

Sten Andersson

/Johanna Ekbäck

Magnus Mannerback

Förteckning över dem som har deltagit i utredningens arbete

Särskild utredare

Hovrättspresidenten Sten Andersson

Sakkunniga (om inte annat anges fr.o.m. den 31 januari 2013)

Kanslirådet Anders Ahlgren Departementssekreteraren Anna Kindberg Kanslirådet Bo Lindén

Ämnesrådet Mattias Moberg (t.o.m. den 7 mars 2014)

Numera kanslichefen Stefan Pärlhem (expert i utredningen fr.o.m. den 12 februari 2014)

Departementssekreteraren Henrik Tegehed (fr.o.m. den 7 mars 2014).

Experter (fr.o.m. den 31 januari 2013)

Redovisningsexperten Maria Albanese (t.o.m. den 12 februari) Skatteexperten Karin Berggren

Redovisningsdirektören Sören Bergner Ekonomie licentiaten Ingrid Engshagen Redovisningsexperten Claes Eriksson Redovisningsspecialisten Pernilla Lundqvist

Professorn och redovisningsexperten Claes Norberg Rättslige experten Mats Schröder

Enhetschefen Helene Thorgren.

Utredningssekreterare

Kammarrättsassessorn Johanna Ekbäck (fr.o.m. den 1 februari 2013) Hovrättsassessorn Magnus Mannerback (fr.o.m. den 11 februari 2013).

Innehåll

Förkortningar.....................................................................

13

Sammanfattning ................................................................

15

Författningsförslag .............................................................

23

1

Utredningens uppdrag och arbete ..............................

175

2

Bakgrund ................................................................

177

2.1

Den svenska redovisningslagstiftningen ..............................

177

2.2God redovisningssed och kravet på rättvisande bild i

svensk rätt...............................................................................

178

2.2.1

God redovisningssed ..................................................

178

2.2.2

Rättvisande bild ..........................................................

180

2.2.3

Bokföringsnämndens allmänna råd ...........................

181

2.2.4

Andra svenska normgivare.........................................

181

2.3 Internationella redovisningsstandarder ................................

182

2.4Europeiska unionens regler om årsredovisning och

 

koncernredovisning ...............................................................

183

 

2.4.1

De bolagsrättsliga direktiven .....................................

183

 

2.4.2

Det nya redovisningsdirektivet..................................

184

3

Några allmänna överväganden ...................................

189

3.1

Formerna för genomförandet av direktivet..........................

189

3.2

Vilka företag bör omfattas av lagändringarna ......................

191

5

Innehåll

SOU 2014:22

3.3 Vilka förenklingar ska göras? ................................................

192

3.4Särskilt om direktivets konsekvenser för den

 

kompletterande normgivningen ............................................

193

4

Kategorier av företag och koncerner............................

195

4.1

Bakgrund.................................................................................

195

 

4.1.1

Gällande rätt................................................................

195

 

4.1.2

Det nya redovisningsdirektivet ..................................

195

4.2

Företag av allmänt intresse ....................................................

197

 

4.2.1

Allmänna utgångspunkter ..........................................

197

 

4.2.2

Noterade företag.........................................................

198

 

4.2.3

Kreditinstitut...............................................................

201

 

4.2.4

Försäkringsföretag......................................................

203

 

4.2.5 Publika aktiebolag och andra företag.........................

204

4.3

Storlekskategorier – företag ..................................................

206

 

4.3.1

Små företag..................................................................

206

 

4.3.2

Medelstora företag ......................................................

211

 

4.3.3

Stora företag ................................................................

212

4.4

Storlekskategorier – koncerner .............................................

214

 

4.4.1

Små koncerner.............................................................

214

 

4.4.2

Medelstora koncerner.................................................

215

 

4.4.3

Stora koncerner...........................................................

216

4.5

Beräkningen av gränsvärdena för koncerner ........................

217

5

Vissa redovisningsbegrepp .........................................

219

5.1

Koncernbegreppet..................................................................

219

5.2

Gemensamt styrda företag.....................................................

223

5.3

Strategiska andelsinnehav och intresseföretag .....................

227

6

Allmänna bestämmelser om årsredovisning .................

233

6.1

Huvuddragen i svensk rätt och det nya direktivet ...............

233

6.2

Årsredovisningens delar.........................................................

234

6.3

Rättvisande bild och avstegsregeln........................................

235

6

 

 

 

SOU 2014:22

Innehåll

6.4

Väsentlighet............................................................................

236

6.5

Allmänna redovisningsprinciper ...........................................

241

6.6

Värdering till anskaffnings- eller tillverkningskostnad .......

245

6.7

Vissa upplysningar om företagets namn m.m. .....................

245

7

Balans- och resultaträkningarna.................................

249

7.1

Huvuddragen i svensk rätt och i det nya direktivet.............

249

7.2

Poster i balansräkningen........................................................

251

 

7.2.1 Särskilt om fordringar och skulder............................

254

7.3Möjligheter till avvikelse i postindelningen vid

elektronisk ingivning .............................................................

256

7.4Redovisning av omsättningstillgångar och

 

anläggningstillgångar .............................................................

256

7.5

Immateriella anläggningstillgångar .......................................

258

 

7.5.1 Redovisning av vissa immateriella

 

 

anläggningstillgångar ..................................................

258

 

7.5.2 Aktivering av utvecklingsutgifter m.m. och

 

 

utdelningsbegränsningar ............................................

262

7.6

Avsättningar ...........................................................................

266

7.7

Poster i resultaträkningen......................................................

268

7.8

Resultaträkning i förkortad form för medelstora företag ...

272

8

Notupplysningar.......................................................

275

8.1

Huvuddragen i svensk rätt och i det nya direktivet.............

275

8.2

Tilläggsupplysningar i not .....................................................

276

8.3

Allmänna bestämmelser om noter ........................................

278

8.4

Noter till balansräkning i förkortad form ............................

279

8.5

Notupplysningar för olika kategorier av företag .................

281

8.6Vissa upplysningskrav som inte längre bör gälla för små

företag.....................................................................................

286

7

Innehåll

SOU 2014:22

8.7 Eventualförpliktelser, ställda säkerheter m.m. .....................

290

8.8 Särskilt om vissa notupplysningar.........................................

299

8.8.1

Upplysningar om tillämpade

 

 

redovisningsprinciper..................................................

299

8.8.2 Lån till styrelseledamöter, verkställande direktör

 

 

och andra befattningshavare.......................................

300

8.8.3 Vissa långfristiga skulder och ställda säkerheter.......

302

8.8.4 Upplysningar om förändringar i

 

 

anläggningstillgångarnas poster .................................

303

8.8.5 Värdejusteringar enbart på grund av skatteskäl ........

305

8.8.6

Förändringar i uppskrivningsfonden .........................

307

8.8.7 Fonden för verkligt värde...........................................

308

8.8.8Upplysningar om vissa företag som det redovisningsskyldiga företaget har ett strategiskt

 

 

andelsinnehav i ............................................................

310

 

8.8.9

Aktiebolags eget kapital..............................................

314

8.9

Uppskjutna skattebelopp.......................................................

317

8.10 Disposition av vinst eller förlust ...........................................

320

8.11

Väsentliga händelser efter balansdagen.................................

322

8.12

Upplysningar om transaktioner med närstående .................

324

8.13

Notupplysningar för medelstora företag..............................

339

9

Förvaltningsberättelse m.m........................................

343

9.1

Huvuddragen i svensk rätt.....................................................

343

 

9.1.1

Förvaltningsberättelsen ..............................................

343

9.2

Regleringen i det nya redovisningsdirektivet .......................

345

 

9.2.1

Upprättande av förvaltningsberättelse.......................

346

 

9.2.2

Förvaltningsberättelsens innehåll ..............................

346

 

9.2.3

Bolagsstyrningsrapport...............................................

349

9.3

Kassaflödesanalys ...................................................................

350

10

Koncernredovisning ..................................................

353

10.1

Huvuddragen i svensk rätt och det nya direktivet ...............

353

8

SOU 2014:22

Innehåll

10.2

Undantag från skyldigheten att upprätta

 

 

koncernredovisning ...............................................................

355

 

10.2.1 Undantag för moderföretag i små koncerner ...........

355

 

10.2.2 Undantag för moderföretag i underkoncerner .........

357

 

10.2.3 Ytterligare undantag från skyldigheten att

 

 

upprätta koncernredovisning .....................................

363

10.3

Undantag från skyldigheten att konsolidera vissa

 

 

dotterföretag ..........................................................................

365

10.4

Konsolideringsmetoder .........................................................

367

 

10.4.1 Förvärvsmetoden........................................................

367

 

10.4.2 Poolningsmetoden och företagsförvärv inom en

 

 

koncern........................................................................

370

 

10.4.3 Redovisning enligt kapitalandelsmetoden.................

373

10.5

Minoritetsintressen................................................................

375

10.6

Elimineringar mellan koncernföretag ...................................

377

10.7

Balansdag ................................................................................

378

10.8

Förändringar i koncernens sammansättning........................

380

10.9

Noter till koncernredovisningen ..........................................

382

10.10 Upplysningar om dotterföretag m.m...................................

383

11

Offentliggörande av årsredovisning .............................

387

11.1

Huvuddragen i svensk rätt ....................................................

387

11.2

Regleringen i EU-direktiven .................................................

389

11.3

Allmänna krav på offentliggörande.......................................

390

11.4

Förenklingar för små och medelstora företag......................

391

11.5

Företagens egen publicering av finansiella rapporter ..........

392

12

Revision ..................................................................

395

12.1

Allmänt om revision i svensk rätt .........................................

395

12.2

Regleringen i EU-direktiven .................................................

398

9

Innehåll

SOU 2014:22

12.3

Det nya redovisningsdirektivet .............................................

399

 

12.3.1 Allmänna krav på revision ..........................................

399

 

12.3.2 Undertecknande av revisionsberättelsen ...................

401

 

12.3.3 Revision av bolagsstyrningsrapporter........................

402

13

Särskilt om ÅRKL och ÅRFL ......................................

405

13.1

Inledning.................................................................................

405

13.2

Poster i resultaträkningen......................................................

408

13.3

Eventualförpliktelser och ställda säkerheter.........................

410

13.4Tilläggsupplysningar som är föranledda av särskilda bestämmelser i bank- och

 

försäkringsredovisningsdirektiven ........................................

414

14 Rapport om betalningar till myndigheter .....................

417

14.1

Bakgrund.................................................................................

417

 

14.1.1 Det nya redovisningsdirektivet ..................................

418

 

14.1.2 Vilka företag och betalningar som avses....................

418

14.2

Införlivandet i svensk rätt......................................................

419

14.3

Rapportens tillämpningsområde ...........................................

420

 

14.3.1 Vilka företag bör omfattas av de nya reglerna?.........

420

 

14.3.2 Några grundläggande definitioner .............................

421

 

14.3.3 Rapportering i årsredovisningen eller i en separat

 

 

rapport?........................................................................

422

14.4

Rapportens innehåll ...............................................................

423

14.5

Koncernrapport om betalningar till myndigheter................

424

14.6

Offentliggörande....................................................................

426

14.7

Undantag från rapporteringskravet när rapportering

 

 

sker enligt likvärdiga tredjelandsbestämmelser ....................

428

15

Konsekvenser av utredningens förslag.........................

431

15.1

Beskrivning av uppdraget.......................................................

431

 

15.1.1 Bakgrund .....................................................................

431

 

15.1.2 Utredningens syfte .....................................................

431

10

 

 

SOU 2014:22 Innehåll

15.2

En beskrivning av alternativa lösningar vid

 

 

genomförandet av direktivet .................................................

432

15.3

Överensstämmelse med EU-rätt ..........................................

433

15.4

Ikraftträdande ........................................................................

433

15.5

Antal företag som berörs.......................................................

433

15.6

Tidsåtgång och administrativa kostnader för berörda

 

 

företag.....................................................................................

434

 

15.6.1 Små företag..................................................................

434

 

15.6.2 Medelstora företag......................................................

436

 

15.6.3 Stora företag och företag av allmänt intresse............

436

 

15.6.4 Särskilt om effekter för publika aktiebolag...............

437

15.7

Andra konsekvenser för berörda företag..............................

438

15.8

Konkurrensförhållanden........................................................

438

15.9

Påverkan i andra avseenden ...................................................

439

 

15.9.1 Offentligfinansiella effekter.......................................

439

 

15.9.2 Finansiering av förslagets kostnader för

 

 

Bokföringsnämnden och Bolagsverket......................

440

 

15.9.3 Övriga effekter............................................................

440

16

Ikraftträdande m.m. .................................................

443

17

Författningskommentar .............................................

445

17.1

Inledning.................................................................................

445

17.2

Förslaget till lag om ändring i årsredovisningslagen

 

 

(1995:1554).............................................................................

445

17.3

Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1559) om

 

 

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag........

547

17.4

Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1560) om

 

 

årsredovisning i försäkringsföretag.......................................

566

17.5

Förslaget till lag om rapportering av vissa betalningar till

 

 

myndigheter ...........................................................................

586

11

Innehåll

SOU 2014:22

17.6

Förslaget till lag om ändring bokföringslagen

 

 

(1999:1078).............................................................................

597

17.7

Förslaget till lag om ändring i revisionslagen

 

 

(1999:1079).............................................................................

599

17.8

Förslaget till lag om ändring i aktiebolagslagen

 

 

(2005:551)...............................................................................

601

17.9

Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:531) om

 

 

särskild tillsyn över finansiella konglomerat ........................

603

17.10 Förslaget till lag om ändring i lagen (2006:1371) om

 

kapitaltäckning och stora exponeringar...............................

604

17.11 Förslagen till ändringar i övriga lagar och förordningar .....

605

Bilagor

 

Kommittédirektiv 2012:126 ............................................................

607

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den

 

26 juni 2013.............................................................................

617

Jämförelsetabell ...............................................................................

675

12

Förkortningar

Bankredovisnings-

Rådets direktiv av den 8 december 1986 om

direktivet

årsbokslut och sammanställd redovisning för

 

banker och andra finansiella institut

 

(86/635/EEG)

BFN R

Rekommendation från Bokföringsnämnden

BFN U

Uttalande från Bokföringsnämnden

BFNAR

Bokföringsnämndens allmänna råd

EG

Europeiska gemenskapen

EES

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

EU

Europeiska unionen

FAR

Branschorganisationen för redovisnings-

 

konsulter, revisorer och rådgivare

Fjärde bolagsrättsliga

Rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den

direktivet

25 juli 1978 om årsbokslut i vissa typer av

 

bolag

Försäkrings-

Rådets direktiv av den 19 december 1991 om

redovisnings-

årsbokslut och sammanställd redovisning för

direktivet

försäkringsföretag (91/674/EEG)

IAS

International Accounting Standard

IAS-förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning

 

(EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om

 

tillämpning av internationella redovisnings-

 

standarder

IASB

International Accounting Standards Board

IFRS

International Financial Reporting Standards

 

13

Förkortningar SOU 2014:22

K1

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR

 

2010:1)

K2

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR

 

2008:1)

K3

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR

 

2012:1)

Prop.

Proposition

RFR

Rekommendationer från Rådet för finansiell

 

rapportering

RR

Redovisningsrådet

Sjunde bolagsrättsliga

Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den

direktivet

13 juni 1983 om sammanställd redovisning

SOU

Statens offentliga utredningar

ÅRFL

Lagen (1995:1560) om årsredovisning i

 

försäkringsföretag

ÅRKL

Lagen (1995:1559) om årsredovisning i

 

kreditinstitut och värdepappersbolag

ÅRL

Årsredovisningslagen (1995:1554)

14

Sammanfattning

De svenska reglerna om företagens offentliga redovisning grundar sig till stor del på EU:s redovisningsdirektiv, i synnerhet de s.k. fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiven.1 Dessa direktiv genom- fördes i svensk rätt i samband med att Sverige blev medlem i EU. I juni 2013 antogs ett nytt redovisningsdirektiv som ersätter de två nämnda direktiven.2

Utredningen har haft regeringens uppdrag att bl.a. lämna de lagförslag som krävs för att genomföra det nya direktivet i svensk rätt. I detta delbetänkande redovisas resultatet av utredningens arbete i detta avseende.

Allmänt om genomförandet av det nya direktivet (avsnitt 3)

Det nya redovisningsdirektivet innehåller, liksom de tidigare direktiven, bestämmelser om företagens årsredovisningar och kon- cernredovisningar. Motsvarande svenska bestämmelser finns i års- redovisningslagen (ÅRL, 1995:1554). Utredningen föreslår att de lagändringar som det nya direktivet föranleder huvudsakligen sker inom ramen för ÅRL. De särskilda bestämmelser som måste införas med anledning av direktivets bestämmelser om rapportering av vissa betalningar till myndigheter föreslås dock tas in i en ny, särskild lag.

Direktivet är endast tillämpligt på aktiebolag och vissa handels- bolag och kommanditbolag. ÅRL gäller å andra sidan för samtliga företag som är skyldiga att upprätta årsredovisning (med undantag av kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag) och väsentligen gäller samma regler oavsett vilken företagsform det

1Rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 om årsbokslut i vissa typer av bolag och Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 om sammanställd redovisning.

2Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG.

15

Sammanfattning

SOU 2014:22

aktuella företaget har. Utredningen föreslår att de nya eller ändrade bestämmelser som det nya direktivet föranleder ska gälla för samt- liga företag som är skyldiga att upprätta års- eller koncern- redovisning enligt ÅRL.

Kategorier av företag och koncerner (avsnitt 4)

ÅRL gör i dag åtskillnad mellan mindre företag och större företag. Det nya direktivet innehåller fem företagskategorier; ”företag av allmänt intresse”, ”stora företag”, ”medelstora företag”, ”små före- tag” och ”mikroföretag”. Det som ÅRL betecknar som ”större före- tag” motsvarar i huvudsak det som i direktivet utgör ”stora företag” och ”medelstora företag”, medan ”mindre företag” väsentligen mot- svarar det som i direktivet utgör ”små företag”.

Utredningens förslag innebär att företag vars överlåtbara värde- papper är upptagna till handel på en reglerad marknad (”noterade företag”) samt kreditinstitut, försäkringsföretag och publika aktie- bolag ska anses som ”företag av allmänt intresse”. Övriga företag ska delas in i de tre storlekskategorierna ”små företag”, ”medelstora företag” och ”stora företag”. Dessa ska särskiljas genom storleks- kriterier som – likt de nuvarande kriterierna i ÅRL för vad som är ”mindre företag” och ”större företag” – anknyter till antalet anställda i företaget, företagets balansomslutning och företagets nettoomsätt- ning. I förslaget går gränsen mellan små och medelstora företag vid följande gränsvärden; antal anställda 50, balansomslutning 40 miljoner kronor och nettoomsättning 80 miljoner kronor. Om ett företag överstiger minst två av dessa värden, ska det anses som ett medelstort företag. Motsvarande avgränsning mellan medelstora och stora företag görs med användande av följande tre gränsvärden; antal anställda 250, balansomslutning 175 miljoner kronor och nettoomsättning 350 miljoner kronor. Såsom förslaget är utformat kommer ”små företag” därmed i allt väsentligt att motsvara vad som i dag utgör ”mindre företag”. Av det som i dag utgör större företag kommer enbart de allra största att utgöra ”stora företag”, medan återstoden kommer att vara ”medelstora företag”.

På motsvarande sätt delar förslaget in koncerner i tre grupper, ”små koncerner”, ”medelstora koncerner” och ”stora koncerner”.

Utredningen avser att i sitt slutbetänkande ta ställning till om direktivets särskilda regler för ”mikroföretag” bör utnyttjas i Sverige.

16

SOU 2014:22

Sammanfattning

Förevarande förslag innehåller dock ingen definition av dessa före- tag eller några särskilda bestämmelser för mikroföretag.

Indelningen i skilda företagskategorier har stor praktisk betydelse, eftersom direktivet ställer olika krav på redovisningen i ”företag av allmänt intresse”, ”stora företag”, ”medelstora företag” och ”små företag”. Detta återspeglas i utredningens förslag. Av särskild betydelse är att direktivet förbjuder medlemsstaterna att kräva att små företag lämnar andra notupplysningar än de som anges i direktivet. Detta medför att små företag måste undantas från en rad av de upplysningskrav som de i dag omfattas av.

Begreppen koncern, gemensamt styrda företag, strategiska andelsinnehav och intresseföretag

I betänkandet diskuteras om det nya direktivet ger anledning att ändra den svenska koncerndefinitionen. Den frågan besvaras nekande.

Mot bakgrund av det nya direktivet och utvecklingen av interna- tionella redovisningsstandarder föreslås emellertid andra begrepps- mässiga förändringar i ÅRL. Bl.a. föreslås det att det i lagen tas in en definition av gemensamt styrda företag, i huvudsak motsvarande joint ventures eller samriskföretag. Det införs också en definition av strategiska andelsinnehav, motsvarande vad som i direktivet benämns ägarintressen. Också definitionen av intresseföretag justeras något.

Väsentlighetsprincipen

Det nya direktivet innehåller vad som kan kallas en ”väsentlighets- princip” av innebörd att avsteg får göras från direktivets bestäm- melser om följderna av inte uppfylla dem är oväsentliga. Utred- ningen föreslår därför att det i ÅRL tas in bestämmelser om att företagen får avvika från lagens bestämmelser om effekten av avvikelsen är oväsentlig. En avvikelse ska anses vara oväsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet inte kan påverka de beslut som användare fattar på basis av informationen.

17

Sammanfattning

SOU 2014:22

Andra redovisningsprinciper

ÅRL innehåller också en rad andra ”allmänna redovisnings- principer”. Utredningen föreslår ingen ändring i dessa. I dag får företagen göra avsteg från principerna om det finns särskilda skäl och är förenligt med god redovisningssed och kravet på rättvisande bild. Utredningen föreslår att denna avstegsregel ersätts med en bestämmelse om att de allmänna redovisningsprinciperna inte behöver tillämpas om effekten av att inte tillämpa dem är oväsentlig. Avstegs- regeln föreslås dock bestå när det gäller en av principerna, prin- cipen om kvittningsförbud (jfr avsnitt 6.5).

Balans- och resultaträkningar

Förslaget innebär att företagen liksom hittills ska upprätta balans- och resultaträkningar enligt de särskilda uppställningsscheman som finns fogade till ÅRL. Enligt förslaget ska dessa scheman ändras i några avseenden. I balansräkningen ska det t.ex. inte längre före- komma någon redovisning ”inom linjen” och i resultaträkningen ska extraordinära intäkter och kostnader inte längre särredovisas (se avsnitten 7.7 och 8.7).

Värdering

Förslaget innebär att möjligheten att ta upp företagets forsknings- utgifter som tillgångar (”att aktivera utgifterna”) tas bort. Liksom hittills ska det däremot vara möjligt att aktivera utgifter för före- tagets egna utvecklingskostnader. Det föreslås dock att aktiebolag och ekonomiska föreningar ska kunna göra detta enbart om ett motsvarande belopp samtidigt överförs till en bunden fond. På så vis kommer det aktiverade beloppet inte att kunna användas för utdelning (se avsnitt 7.5.2).

Det föreslås vidare att immateriella anläggningstillgångar som huvudregel ska skrivas av på samma sätt som gäller för andra anlägg- ningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod. Om nyttjande- perioden för aktiverade utvecklingsutgifter och goodwill inte med rimlig grad av säkerhet kan fastställas, ska avskrivning dock alltid ske på fem år (se avsnitt 7.5.1.).

18

SOU 2014:22

Sammanfattning

Minskade krav på tilläggsupplysningar

Som tidigare har antytts innebär förslaget att antalet tilläggsupp- lysningar som små företag måste lämna reduceras (se bl.a. avsnitten 8.6 samt 8.8.2 och 8.8.3). Följande exempel kan lämnas på upplysningar som små företag inte längre ska behöva lämna.

-löner, sociala avgifter och pensionskostnader,

-fördelningen av de anställda på kvinnor och män och på olika länder,

-vissa långfristiga skulder och ställda säkerheter ”post för post”,

-vissa ansvarförbindelser,

-antalet aktier,

-vinstandelsbevis, konvertibla skuldebrev, optioner och liknande rättigheter,

-finansiella instrument och finansiella anläggningstillgångar som inte har värderats till verkligt värde, och

-ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen.

Förslaget innebär vidare att små och medelstora företag undantas från lagens krav på notupplysningar om nettoomsättningens för- delning på olika verksamhetsgrenar och marknader och om arvoden till företagets revisorer (se avsnitt 8.13).

Enligt förslaget ska företagens tilläggsupplysningar, med några mindre undantag, alltid lämnas i noterna. Det innebär att den nuvar- ande möjligheten att alternativt lämna dem i balans- eller resultat- räkningen tas bort.

Eventualförpliktelser, säkerheter m.m.

I utredningens förslag tas den möjlighet som ÅRL i dag ger att redovisa vissa poster, däribland ”ansvarsförbindelser” och ”ställda säkerheter”, inom linjen bort. I stället föreslås det att det i ÅRL tas in ett krav på att företagen i noterna ska redovisa summan av alla eventualförpliktelser, dvs. sådana åtaganden och möjliga förpliktel- ser som inte redovisas i balansräkningen. Det införs också ett krav på att företagen ska lämna upplysningar om omfattningen, arten och formen av ställda säkerheter. Små företag behöver i denna del

19

Sammanfattning

SOU 2014:22

bara lämna en aggregerad uppgift, medan andra företag måste redo- visa ställda säkerheter post för post. Särskild upplysning ska lämnas om säkerheter ställda till förmån för koncernföretag, intresse- företag och gemensamt styrda företag som det redovisande före- taget är samägare i (se avsnitten 8.7 och 8.8.3).

Upplysningar om transaktioner med närstående

Utredningens förslag innebär att de förändringar i definitionen av ”närstående” som har gjorts i den internationella redovisnings- standarden IAS 24 ges genomslag i ÅRL:s krav på upplysningar om företagets transaktioner med närstående parter. Detta medför framför allt att kretsen av dem som i ÅRL:s mening är närstående förändras (se avsnitt 8.12).

Koncernredovisning

Förslaget innebär en del mindre förändringar i ÅRL:s bestämmelser om när ett företag måste upprätta en koncernredovisning, framför allt en mindre utvidgning av de bestämmelser som ger moderföretag i underordnade koncerner möjlighet att avstå från att upprätta kon- cernredovisning (se avsnitt 10.2.2). Liksom tidigare ska små koncerner inte behöva upprätta någon koncernredovisning. Utredningen har valt att inte utnyttja den möjlighet som direktivet ger att undanta även medelstora koncerner från skyldigheten att upprätta koncern- redovisning (se avsnitt 10.2.1).

Förslaget innebär vidare att den nuvarande möjligheten till s.k. partiell eliminering av internvinster mellan koncernföretag tas bort (se avsnitt 10.6). Vidare föreslås det att möjligheten att redovisa andelar i dotterföretag genom den s.k. poolningsmetoden upphävs (se avsnitt 10.4.2). Bland övriga ändringar i denna del kan nämnas att kraven på notupplysningar avseende dotterföretag och vissa andra företag justeras (se avsnitt 10.10).

Ändringar i ÅRKL och ÅRFL

I ÅRKL och ÅRFL justeras regleringen i stor utsträckning på mot- svarande sätt som i ÅRL. Bl.a. innebär utredningens förslag att möjligheterna till redovisning ”inom linjen” i balansräkningen för-

20

SOU 2014:22

Sammanfattning

svinner även för kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkrings- företag. Enligt förslaget ska de tilläggsupplysningar som dessa före- tag ska lämna, och som har sin grund i det nya redovisningsdirektivet, med några mindre undantag, alltid lämnas i noterna. Även tilläggs- upplysningar som är föranledda av särskilda bestämmelser i bank- och försäkringsredovisningsdirektiven ska, liksom tidigare, som huvud- regel lämnas i not. Utredningens förslag innebär emellertid att ett utrymme för att lämna dessa tilläggsupplysningar i balans- och resultaträkningen, om det inte står i strid med kravet på över- skådlighet, finns kvar (jfr avsnitt 13.4).

Rapportering om vissa betalningar till myndigheter

Utredningen föreslår en ny lag om rapportering om vissa betal- ningar till myndigheter. Lagen innebär ett genomförande av de särskilda regler om sådan rapportering som det nya direktivet innehåller. Dessa bestämmelser syftar till en ökad öppenhet när det gäller betalningar som företag, verksamma inom utvinningsindustrin och avverkning av primärskog, gör till myndigheter. Bestämmel- serna innebär att dessa företag, i den mån de utgör ”stora företag” eller ”företag av allmänt intresse”, årligen måste offentliggöra rapporter över väsentliga betalningar som de har gjort till myndigheter i de länder där de är verksamma. Med ”företag inom utvinningsindustrin” avses här alla företag som bedriver prospektering, upptäckt, utveck- ling och utvinning av mineraler, olja och naturgasfyndigheter. Med ”avverkning av primärskog” avses verksamhet inom röjning, selektiv avverkning eller gallring av primärskog.

Utredningens förslag innebär att de aktuella företagen årligen ska upprätta en rapport av det angivna slaget. Rapporten ska offentlig- göras genom ingivande till Bolagsverket. I rapporten ska, på i lagen närmare angivet sätt, redovisas de betalningar som de rapporterings- pliktiga företagen gör till myndigheter. Endast betalningar som, ensamma eller tillsammans med andra sammanhängande betal- ningar, överstiger 860 000 kronor behöver tas med i rapporten. Ett moderföretag i en koncern ska som huvudregel lämna en rapport som omfattar hela koncernen. I så fall behöver de enskilda kon- cernföretagen inte upprätta egna rapporter.

21

Sammanfattning

SOU 2014:22

Ikraftträdande

De nya lagreglerna ska enligt förslaget träda ikraft den 20 juli 2015 och tillämpas första gången på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2016.

22

Författningsförslag

1Förslag till

lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

Härigenom föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen (1995:1554)1

dels att 3 kap. 13 § och 7 kap. 23 § ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 13 § och 7 kap. 23 § ska utgå,

dels att nuvarande 3 kap. 4 a § ska betecknas 3 kap. 4 b §,

dels att nuvarande 5 kap. samt 1 kap. 3 och 5 §§, 2 kap. 1 och 4- 6 §§, 3 kap. 1, 3, 4 och 8-11 §§, 4 kap. 2-8, 11, 13 a och 14 b §§, 6 kap. 1-2 och 5-9 §§, 7 kap. 2-3 a, 5, 7-18, 25 och 30-32 §§, 8 kap. 3 och 15-16 §§ samt bilagorna 1-3 till lagen ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas elva nya paragrafer, 1 kap. 3 a- 3 c, 4 a och 5 a §§, 2 kap. 4 a §, 3 kap. 4 a, 10 a, 10 b och 13 §§ samt 4 kap. 17 § av följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 6 kap. 5 § samt 7 kap. 5, 9, 14, 16, 18 och 25 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det närmast före de nya 4 kap. 7 §, 3 kap. 13 § och 4 kap. 17 § ska införas nya rubriker av följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 1 kap. 4 § ska lyda ”Begreppen koncern, intresseföretag m.m.”.

1 Senaste lydelse av förutvarande

3 kap. 13 § 2006:871

7 kap. 23 § 1999:1112.

23

Författningsförslag

SOU 2014:22

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

3 §2

I denna lag betyder

1.företag: en fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt omfattas av en årsredovisning, en

koncernredovisning eller en delårsrapport,

2.andelar: aktier och andra andelar i juridiska personer,

3.nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen,

 

4. större företag:

 

 

4. företag av allmänt intresse:

 

– företag

vars

andelar,

teck-

- företag

vars

överlåtbara

ningsoptioner eller skuldebrev är

värdepapper

är upptagna

till

upptagna till handel på en reg-

handel på en reglerad marknad

lerad marknad eller en mot-

eller en

motsvarande marknad

svarande

 

marknad

utanför

utanför

Europeiska

ekonomiska

Europeiska

ekonomiska

 

sam-

samarbetsområdet,

 

 

arbetsområdet eller

 

 

 

- företag som omfattas av

 

– företag som uppfyller mer än

lagen (1995:1559) om års-

ett av följande villkor:

 

 

redovisning

i kreditinstitut

och

 

a) medelantalet

anställda i

värdepappersbolag eller är av det

företaget har under vart och ett av

slag som avses i 1 kap. 1 § andra

de

två

senaste

räkenskapsåren

stycket nämnda lag,

 

 

uppgått till mer än 50,

 

 

- företag som omfattas av

 

b) företagets

redovisade

bal-

lagen (1995:1560) om års-

ansomslutning har för vart och ett

redovisning

i försäkringsföretag,

av de två senaste räkenskapsåren

eller är av det slag

som avses i

uppgått till mer än 40 miljoner

1 kap. 1 § andra stycket nämnda

kronor,

 

 

 

 

 

 

lag, och

 

 

 

 

 

c) företagets redovisade netto-

- publika aktiebolag,

 

omsättning har för vart och ett av

5. stora företag:

företag

som

de

två

senaste

räkenskapsåren

inte är ett företag av allmänt

uppgått till mer än 80 miljoner

intresse och som de senaste två

kronor,

 

 

 

 

 

 

räkenskapsåren har

uppfyllt

mer

än ett av följande villkor:

2 Senaste lydelse 2010:848.

24

SOU 2014:22 Författningsförslag

5. mindre företag: företag som

a) medelantalet

anställda

i

inte är större företag,

 

 

 

företaget uppgår till mer än 250,

 

6. större koncerner:

 

 

b) företagets

redovisade

bal-

– koncerner

i vilka

moder-

ansomslutning uppgår till mer än

företagets eller något av dotter-

175 miljoner kronor,

 

 

 

företagens

andelar,

tecknings-

c) företagets redovisade netto-

optioner eller skuldebrev är upp-

omsättning uppgår till mer än

tagna till handel på en reglerad

350 miljoner kronor,

 

 

 

marknad

eller

en

motsvarande

6. medelstora

företag: företag

marknad utanför Europeiska eko-

som inte är ett företag av allmänt

nomiska samarbetsområdet eller

intresse eller ett stort företag och

– koncerner som uppfyller mer

som de senaste två räken-

än ett av följande villkor:

 

 

skapsåren har uppfyllt mer än ett

a) medelantalet

anställda i

av följande villkor:

 

 

 

koncernen har under vart och ett

a) medelantalet

anställda

i

av de två senaste räkenskapsåren

företaget uppgår till mer än 50,

 

uppgått till mer än 50,

 

 

b) företagets redovisade balans-

b) koncernföretagens

 

 

omslutning uppgår till mer än 40

redovisade balansomslutning har

miljoner kronor,

 

 

 

 

för vart och ett av de två senaste

c) företagets redovisade netto-

räkenskapsåren

uppgått

till

mer

omsättning uppgår till mer än 80

än 40 miljoner kronor,

 

 

miljoner kronor,

 

 

 

 

c) koncernföretagens

 

 

7. små

företag:

företag

som

redovisade

nettoomsättning

har

inte är ett stort eller medelstort

för vart och ett av de två senaste

företag eller ett företag av allmänt

räkenskapsåren

uppgått

till

mer

intresse,

 

 

 

 

 

än 80 miljoner kronor,

 

 

8. stora

koncerner: koncerner

7. mindre

koncerner:

kon-

som de två senaste räkenskaps-

cerner som inte är större

åren har uppfyllt mer än ett av

koncerner.

 

 

 

 

 

följande villkor:

 

 

 

 

a)medelantalet anställda i koncernen uppgår till mer än 250,

b)koncernföretagens redo- visade balansomslutning uppgår till mer än 175 miljoner kronor,

c)koncernföretagens redovis- ade nettoomsättning uppgår till mer än 350 miljoner kronor,

25

Författningsförslag

SOU 2014:22

Vid tillämpningen av första stycket 6 b och c ska fordringar

och skulder mellan koncern- företag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hän- för sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom föränd- ring av internvinst.

9.medelstora koncerner: kon- cerner som inte är en stor koncern och som de två senaste räken- skapsåren har uppfyllt mer än ett av följande villkor:

a) medelantalet anställda i koncernen uppgår till mer än 50, b) koncernföretagens redovis- ade balansomslutning uppgår till

mer än 40 miljoner kronor,

c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning uppgår till mer än 80 miljoner kronor,

10.små koncerner: koncerner som inte är stora koncerner eller medelstora koncerner.

Vid tillämpningen av första stycket 8 b och c samt 9 b och c ska andelar i dotterföretag, ford- ringar och skulder mellan kon- cernföretag, liksom intern- vinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst. Elimi- nering behöver dock inte ske, om företaget vid tillämpningen av första stycket 8 b och c samt 9 b och c i stället tillämpar följande gränsvärden:

- Balansomslutning: 48 miljo- ner kronor respektive 210 miljoner kronor,

- Nettoomsättning: 96 miljoner kronor respektive 420 miljoner kronor.

26

SOU 2014:22 Författningsförslag

Företag som

avses i

2 kap.

Företag

som

avses

i 2 kap.

2 § första stycket och 3 § bok-

2 § första

stycket

och

3 §

föringslagen (1999:1078) ska vid

bokföringslagen

(1999:1078)

tillämpningen av

första

stycket

ska vid tillämpningen av första

4–7 och 5 kap.

6 § till

netto-

stycket 5-10 och 5 kap. 50

§ till

omsättningen lägga bidrag, gåvor,

nettoomsättningen lägga bidrag,

medlemsavgifter och andra lik-

gåvor, medlemsavgifter

och

nande intäkter.

 

 

andra liknande intäkter.

 

3 a §

En fysisk person och hans eller hennes nära familjemedlemmar ska vid tillämpningen av denna lag anses som närstående till ett företag som upprättar års- eller koncernredovisning enligt denna lag (ett rapporterande företag), om han eller hon

1.utövar ett bestämmande inflytande eller tillsammans med annan utövar ett gemensamt bestämmande inflytande över det rapporterande företaget,

2.har ett betydande inflytande över det rapporterande företaget, eller

3.är styrelseledamot, verk- ställande direktör eller annan ledande befattningshavare i det rapporterande företaget eller dess moderföretag.

Med en persons nära familje- medlemmar avses i första stycket

-den som är gift eller sambo med eller förälder, barn eller styvbarn till honom eller henne,

-annan person som ingår i samma familj som honom eller henne och som kan förväntas påverka honom eller henne i hans eller hennes kontakter med det

27

Författningsförslag

SOU 2014:22

rapporterande företaget eller som kan förväntas påverkas av honom eller henne i sina egna kontakter med det rapporterande företaget,

- en person som är ekonomiskt eller på annat sätt beroende av honom eller henne eller av hans eller hennes maka, make eller sambo.

3 b §

En juridisk person är enligt denna lag närstående till ett rapp- orterande företag i följande fall:

1. Den juridiska personen och det rapporterande företaget ingår i samma koncern.

2. Den juridiska personen är ett intresseföretag till det rappor- terande företaget eller till ett kon- cernföretag i den koncern i vilken det rapporterande företaget ingår.

3. Den juridiska personen är ett gemensamt styrt företag i vilket det rapporterande företaget eller ett koncernföretag i den koncern i vilken det rappor- terande företaget ingår är sam- ägare.

4. Det rapporterande företaget är ett intresseföretag till den juridiska personen eller till ett koncernföretag i den koncern i vilken företaget ingår.

5. Det rapporterande företaget är ett gemensamt styrt företag i vilket den juridiska personen eller ett koncernföretag i den koncern i vilken den juridiska personen ingår är samägare.

28

SOU 2014:22

Författningsförslag

6.Den juridiska personen och det rapporterande företaget är båda gemensamt styrda företag i vilka samma tredje part är samägare.

7.Den juridiska personen och det rapporterande företaget för- håller sig så till varandra att det ena företaget är ett gemensamt styrt företag i vilket ett tredje företag är samägare och det andra företaget är ett intresseföretag till det tredje företaget.

8.Den juridiska personen är ett dotterföretag till en juridisk person som avses i 2 eller 3.

9.Den juridiska personens huvudsakliga verksamhet är att förvalta tillgångar som det rappor- terande företaget har avsatt för ersättningar till personer som avslutat sin anställning antingen i det rapporterande företaget eller i en juridisk person som är närstående till det rapporterande företaget.

10.Den juridiska personen har avsatt tillgångar till förvalt- ning av ett rapporterande företag som är en sådan juridisk person som avses i 9.

11.Den juridiska personen står under bestämmande inflyt- ande eller gemensamt bestäm- mande inflytande av en person eller en sådan nära familje- medlem som är närstående enligt 3 a § första stycket.

12.Den juridiska personen står under betydande inflytande av en person som avses i 3 a § första stycket 1.

29

Författningsförslag

SOU 2014:22

13. Den juridiska personen eller dess moderföretag har en styrelse- ledamot, verkställande direktör eller annan ledande befattnings- havare som är en person som avses i 3 a § första stycket 1.

Vid tillämpningen av första stycket ska med koncern jäm- ställas en företagsgrupp som kon- trolleras av ett företag eller ett annat rättssubjekt som inte är ett moderföretag i denna lags mening. Med intresseföretag ska jämställas ett sådant företag som skulle ha utgjort ett intresseföretag om 1 kap 5 § inte hade innehållit krav på andelsinnehav.

3 c §

Trots vad som sägs i 3 a och 3 b §§ gäller följande.

1. Två företag ska inte anses närstående enbart därför att de har en gemensam styrelseledamot, verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare. De ska inte heller anses närstående därför att en styrelseledamot, verkställande direktör eller annan ledande befattningshavare i det ena företaget har ett betydande inflytande över det andra före- taget.

2. Två samägare till ett gemensamt styrt företag ska inte anses närstående enbart därför att de utövar ett gemensamt bestäm- mande inflytande över företaget.

3. Finansiärer, fackföreningar, statliga och kommunala företag samt statliga och kommunala myn-

30

SOU 2014:22

Författningsförslag

digheter som inte har ett bestäm- mande inflytande, gemensamt bestämmande inflytande eller betydande inflytande över det rapporterande företaget ska inte anses som närstående enbart på grund av sina normala affärs- kontakter med ett företag.

4. Kunder, leverantörer, fran- chisegivare, distributörer och generalagenter med vilka ett företag har en betydande affärs- volym ska inte anses som när- stående till företaget enbart på grund av det ekonomiska bero- ende som detta förhållande med- för.

4 a §

Med strategiskt andelsinnehav avses ett sådant andelsinnehav i ett annat företag som är avsett att främja verksamheten i ägar- företaget genom att skapa en var- aktig förbindelse med det andra företaget. Uppgår ett andels- innehav till minst 20 procent av det totala antalet andelar i det andra företaget, ska innehavet anses utgöra ett strategiskt andels- innehav, om inte annat framgår av omständigheterna.

5 §3

Om ett företag äger andelar i Om ett företag har ett strate- en juridisk person som inte är giskt andelsinnehav i en juridisk dotterföretag och utövar ett person och utövar ett betydande betydande inflytande över den inflytande över den juridiska

3 Senaste lydelse 1999:1112.

31

Författningsförslag

SOU 2014:22

juridiska

personens

drifts-

personens

driftsmässiga och

mässiga

och

finansiella styrning

finansiella styrning, är den juri-

samt ägandet utgör ett led i en

diska personen

intresseföretag

varaktig förbindelse mellan före-

till företaget. Detta gäller dock

taget och den juridiska personen,

inte om den juridiska personen

är den

juridiska

personen

utgör företagets dotterföretag eller

intresseföretag till företaget.

är ett gemensamt styrt företag som

 

 

 

 

företaget är samägare i.

 

Innehar

ett företag minst

Innehar

ett

företag

minst

tjugo procent av rösterna för

tjugo procent av rösterna för

samtliga andelar i en juridisk

samtliga andelar i en juridisk

person, skall det anses ha sådant

person, ska det anses ha sådant

inflytande över och sådan för-

inflytande över denna som avses

bindelse med denna som avses i

i första stycket, om inte annat

första stycket, om inte annat

framgår

av

omständigheterna.

framgår

av

omständigheterna.

Detsamma gäller om företagets

Detsamma gäller om företagets

dotterföretag eller företaget till-

dotterföretag eller företaget till-

sammans med ett eller flera

sammans med ett eller flera

dotterföretag eller flera dotter-

dotterföretag eller flera dotter-

företag

tillsammans

innehar

företag

tillsammans

innehar

minst tjugo procent av rösterna

minst tjugo procent av rösterna

för samtliga andelar i den juri-

för samtliga andelar i den juri-

diska personen.

 

 

diska personen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

Med

gemensamt styrt

företag

 

 

 

 

avses i denna lag en juridisk per-

son över vilken två eller flera parter har ett gemensamt bestäm- mande inflytande genom ett på avtal grundat samarbete.

32

SOU 2014:22 Författningsförslag

 

 

 

 

 

 

2 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 §4

 

 

 

 

 

 

En årsredovisning skall bestå

En årsredovisning

ska

bestå

av

 

 

 

 

 

 

av

 

 

 

 

 

 

1. en balansräkning,

 

 

1. en balansräkning,

 

 

2. en resultaträkning,

 

2. en resultaträkning,

 

3. noter, och

 

 

 

 

3. noter, och

 

 

 

 

4. en förvaltningsberättelse.

4. en förvaltningsberättelse.

I

årsredovisningen

för

ett

I årsredovisningen

för

stora

större företag skall det även ingå

företag och företag av allmänt

en finansieringsanalys.

 

 

intresse ska det även ingå en

 

 

 

 

 

 

 

kassaflödesanalys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §5

 

 

 

 

 

 

Vid upprättandet av balans-

Vid upprättandet av balans-

räkningen, resultaträkningen och

räkningen, resultaträkningen och

noterna skall följande iakttas:

noterna ska följande iakttas:

 

1. Företaget skall förutsättas

1. Företaget

ska förutsättas

fortsätta sin verksamhet.

 

fortsätta sin verksamhet.

 

2. Samma principer för värde-

2. Samma principer för värde-

ring, klassificering och indelning

ring, klassificering och indelning

av de olika posterna och, i före-

av de olika posterna och, i före-

kommande

fall,

delposterna

kommande fall, delposterna ska

skall

konsekvent

tillämpas

från

konsekvent

tillämpas

från ett

ett räkenskapsår till ett annat.

räkenskapsår till ett annat.

 

3. Värderingen

 

av

de

olika

3. Värderingen

 

av

de

olika

posterna och, i

förekommande

posterna och,

i

förekommande

fall, delposterna skall göras med

fall, delposterna ska göras med

iakttagande av rimlig försiktighet.

iakttagande av rimlig försiktighet.

Detta innebär särskilt att

 

Detta innebär särskilt att

 

a) endast

under

räkenskaps-

a) endast

under

räkenskaps-

året konstaterade intäkter får tas

året konstaterade intäkter får tas

med i resultaträkningen,

 

med i resultaträkningen,

 

b) hänsyn skall

tas

till

alla

b) hänsyn ska

tas

till

alla

ekonomiska förpliktelser som är

ekonomiska förpliktelser som är

hänförliga

till

räkenskapsåret

hänförliga

till

 

räkenskapsåret

eller tidigare räkenskapsår, även

eller tidigare räkenskapsår, även

om dessa förpliktelser blir kända

om dessa förpliktelser blir kända

4Senaste lydelse 2006:871.

5Senaste lydelse 2004:1173.

33

Författningsförslag

SOU 2014:22

först

efter

räkenskapsårets

först

efter

räkenskapsårets

utgång

men före upprättandet

utgång

men före upprättandet

av årsredovisningen, och att

av årsredovisningen, och att

c) hänsyn skall tas till värde-

c) hänsyn ska tas till värde-

nedgångar oavsett om resultatet

nedgångar oavsett om resultatet

för räkenskapsåret är en vinst

för räkenskapsåret är en vinst

eller en förlust.

 

 

 

 

eller en förlust.

 

 

 

 

4. Intäkter

och

kostnader

4. Intäkter

och

kostnader

som är hänförliga till räken-

som är hänförliga till räken-

skapsåret skall tas med oavsett

skapsåret ska tas med oavsett

tidpunkten för betalningen.

tidpunkten för betalningen.

5. De olika beståndsdelar som

5. De olika beståndsdelar som

balansräkningens

poster

och, i

balansräkningens

poster

och, i

förekommande

 

fall,

delposter

förekommande

fall,

delposter

består av skall värderas var för

består av ska värderas var för sig.

sig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tillgångar och avsättningar

6. Tillgångar och avsättningar

eller skulder får inte kvittas mot

eller skulder får inte kvittas mot

varandra. Inte heller får intäkter

varandra. Inte heller får intäkter

och kostnader kvittas mot var-

och kostnader kvittas mot var-

andra.

 

 

 

 

 

andra.

 

 

 

 

 

7. Den ingående balansen för

7. Den ingående balansen för

ett räkenskapsår

skall

stämma

ett räkenskapsår

ska

stämma

överens med den utgående bal-

överens med den utgående bal-

ansen för det närmast föregå-

ansen för det närmast föregå-

ende räkenskapsåret.

 

 

ende räkenskapsåret.

 

 

Om det finns särskilda skäl

Ett företag får avvika från vad

och det är förenligt med 2 och

som sägs i första stycket, om

3 §§, får avvikelse göras från vad

effekten av avvikelsen är oväsent-

som föreskrivs i första stycket. I så

lig. Ett företag får även avvika

fall skall upplysning om skälen för

från vad som sägs i första stycket

avvikelsen och en bedömning av

6, om det finns särskilda skäl

dess effekt på företagets ställning

och det är förenligt med 2 och

och resultat lämnas i en not.

3 §§.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid tillämpningen av bestäm-

 

 

 

 

 

 

melser i denna lag om att ett

 

 

 

 

 

 

företag får avvika från bestäm-

 

 

 

 

 

 

melser i lagen om effekten av

 

 

 

 

 

 

avvikelsen är

oväsentlig gäller

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOU 2014:22

Författningsförslag

följande. Effekten av en avvikelse ska anses vara oväsentlig, om ett utelämnande eller en felaktighet inte kan antas påverka de beslut som användare fattar på grund- val av redovisningen. Detta gäller dock inte om en utelämnad eller felaktig uppgift skulle kunna påverka en användares beslut när uppgiften läses mot andra upp- gifter i redovisningen.

5 §6

Årsredovisningen ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form. Den ska avfattas på svenska.

Årsredovisningen ska inne- hålla uppgifter om

1.företagets firma,

2.den ort där företagets styr- else har sitt säte eller, om ingen styrelse finns, den ort där för- valtningen förs, och

3.företagets organisations- nummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. eller, i fråga om enskilda näringsidkare, dennes personnummer.

Om företaget har gått i lik-

 

 

vidation, ska också detta anges.

 

 

6 §7

 

 

Beloppen i

årsredovisningen

Beloppen

i årsredovisningen

skall anges i företagets redo-

ska anges i företagets redovis-

visningsvaluta enligt 4 kap. 6 §

ningsvaluta

enligt

4 kap. 6 §

bokföringslagen

(1999:1078).

bokföringslagen

(1999:1078).

Beloppen får dessutom anges i

Beloppen får dessutom anges i

annan valuta enligt omräknings-

annan valuta enligt omräknings-

6Senaste lydelse 2008:89.

7Senaste lydelse 2000:34.

35

Författningsförslag

SOU 2014:22

kursen på dagen för räkenskaps-

årets utgång (balansdagen). I så fall skall upplysning om omräk- ningskursen lämnas i en not.

Vid byte av redovisnings- valuta skall balansräkningen för det gamla räkenskapsåret räknas om till den nya redovisnings- valutan enligt den växelkurs som har fastställts av Europeiska centralbanken den sista svenska bankdagen under räkenskaps- året. Den omräknade balans- räkningen skall utgöra ingående balans för det nya räkenskaps- året.

kursen på dagen för räkenskaps-

årets utgång (balansdagen).

Vid byte av redovisnings- valuta ska balansräkningen för det gamla räkenskapsåret räknas om till den nya redovisnings- valutan enligt den växelkurs som har fastställts av Europeiska centralbanken den sista svenska bankdagen under räkenskaps- året. Den omräknade balans- räkningen ska utgöra ingående balans för det nya räkenskaps- året.

3 kap.

Balansräkningen skall i sammandrag redovisa företagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen. Ställda panter och ansvarsförbindelser skall tas upp inom linjen.

1 §8

Balansräkningen ska i sammandrag redovisa företagets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen.

Balansräkningen skall upp- rättas enligt den uppställnings- form som anges i bilaga 1 till denna lag. Resultaträkningen skall upprättas enligt någon av de uppställningsformer som anges i bilagorna 2 och 3.

Byte av uppställningsform för resultaträkningen får ske endast om det finns särskilda

3 §9

Balansräkningen ska upp- rättas enligt den uppställnings- form som anges i bilaga 1 till denna lag. Resultaträkningen ska upprättas enligt någon av de uppställningsformer som anges i bilagorna 2 och 3.

Byte av uppställningsform för resultaträkningen får ske endast om det finns särskilda

8Senaste lydelse1999:1112.

9Senaste lydelse1999:1112.

36

SOU 2014:22

Författningsförslag

skäl och är förenligt med 2 kap.

2 och 3 §§. Vid sådant byte skall upplysning om skälen för bytet lämnas i en not.

skäl och är förenligt med 2 kap.

2 och 3 §§.

4 §10

Posterna i balansräkningen och resultaträkningen ska tas upp var för sig i den ordningsföljd som anges för respektive uppställningsform.

Om en tillgång, avsättning eller skuld avser flera än en post i balansräkningen, ska det upplysas om förhållandet till andra poster antingen under den post där den tas upp eller i not.

I fråga om poster som föregås av arabiska siffror ska de avvikelser göras som är betingade av verksamhetens särskilda inriktning.

Andra poster än de som finns upptagna i uppställningsformerna får tas upp, om de nya posternas innehåll inte täcks av uppställningsformernas poster. Posterna får delas in i delposter. Om delar av en post har tillkommit på ett sådant sätt eller är av sådan storlek att det är av betydelse med hänsyn till kravet i 2 kap. 3 § på en rättvisande bild att de redovisas särskilt, ska de tas upp i delposter. Kompletterande poster ska ges beteckningar som tydligt anger vad som ingår i posten.

Poster som föregås av arabiska siffror får slås samman,

1. om de är av ringa betydelse

1. om de är oväsentliga med

med hänsyn till kravet i 2 kap.

hänsyn till kravet i 2 kap. 3 § på

3 § på rättvisande bild, eller

rättvisande bild, eller

2. om sammanslagningen främjar överskådligheten och posterna

och, i förekommande fall, delposterna anges i not.

 

 

Mindre företag får slå sam-

Små företag får slå samman

man poster i balansräkningen

poster

i

balansräkningen som

som avser tillgångar, eget kap-

avser

tillgångar,

eget

kapital,

ital, avsättningar och skulder,

avsättningar och

skulder, om

om posterna föregås av arabiska

posterna

föregås

av

arabiska

siffror.

siffror.

 

 

 

 

10 Senaste lydelse 2010:1515.

37

Författningsförslag

SOU 2014:22

4 a §

För varje fordringspost i balansräkningen som är upptagen under Omsättningstillgångar ska anges den del som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

För varje skuldpost i balansräkningen ska anges den del som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen och den del som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

Summan av sådana fordringar och skulder som avses i första och andra styckena ska anges i balansräkningen.

Vad som sägs i första och andra styckena om fordrings- och skuldposter i balansräkningen gäller även motsvarande poster som har tagits in i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § femte stycket 2.

4 a §11 4 b §

Trots bestämmelserna i 3 och 4 §§ får företag som avses i andra stycket dela upp anläggningstillgångar och omsättningstillgångar samt skulder och avsättningar i kortfristiga och långfristiga poster, om det är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§.

Bestämmelserna i första stycket gäller

1. företag som omfattas av en koncernredovisning som upp- rättas med tillämpning av de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, och

11 Senaste lydelse 2007:541.

38

SOU 2014:22 Författningsförslag

2. andra företag vars andelar

2. andra företag vars över-

eller skuldebrev är upptagna till

låtbara värdepapper är upptagna

handel på en reglerad marknad.

till handel på en reglerad mark-

 

nad.

 

5 §12

För varje post eller delpost i balansräkningen, resultaträkningen och sådana noter som avses i 4 § fjärde stycket 2 skall beloppet av motsvarande post för det närmast föregående räkenskapsåret anges.

Om

företaget

har

ändrat

Om

företaget

har

ändrat

principerna för värdering, klassi-

principerna för värdering, klassi-

ficering eller indelning i poster

ficering eller indelning i poster

eller delposter, skall posterna för

eller delposter, ska posterna för

det närmast föregående räken-

det närmast föregående räken-

skapsåret räknas om eller ändras

skapsåret räknas om eller ändras

på det sätt som behövs för att de

på det sätt som behövs för att de

skall kunna jämföras med räken-

ska kunna jämföras med räken-

skapsårets poster på ett men-

skapsårets poster på ett men-

ingsfullt sätt.

 

 

 

ingsfullt sätt.

 

 

 

Om det finns särskilda skäl

Om det finns särskilda skäl

och det är förenligt med 2 kap. 2

och det är förenligt med 2 kap. 2

och 3 §§, får avvikelse från vad

och 3 §§, får avvikelse från vad

som föreskrivs i andra stycket

som föreskrivs i andra stycket

göras. I så fall skall upplysning

göras.

 

 

 

 

om skälen för avvikelsen anges i

 

 

 

 

 

 

en not.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra

stycket

gäller

inte

Andra stycket gäller inte små

mindre företag under förut-

företag

under

förutsättning att

sättning

att upplysningar

om

upplysningar om den bristande

den bristande jämförbarheten

jämförbarheten lämnas i not-

lämnas i noterna.

 

 

 

erna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §13

 

 

 

 

 

Större företag skall i balans-

Medelstora

och

stora

företag

räkningen eller i en not specifi-

samt företag av allmänt intresse

cera större belopp som ingår i

ska i balansräkningen eller i en

posterna

Förutbetalda

kost-

not

specificera större

belopp

nader och upplupna intäkter och

som

ingår i

posterna

Förut-

12Senaste lydelse 2006:871.

13Senaste lydelse 2006:871.

39

Författningsförslag

SOU 2014:22

Upplupna kostnader och förut-

betalda kostnader och upplupna

betalda intäkter.

intäkter och Upplupna kost-

 

 

nader och förutbetalda intäkter.

 

 

9 §14

 

 

Som avsättningar skall sådana

Som avsättningar ska sådana

förpliktelser

redovisas som är

förpliktelser

redovisas som är

hänförliga

till räkenskapsåret

hänförliga

till

räkenskapsåret

eller tidigare räkenskapsår och

eller tidigare räkenskapsår och

som på balansdagen är säkra

som på balansdagen är säkra

eller sannolika till sin förekomst

eller sannolika till sin förekomst

men ovissa till belopp eller till

men ovissa till belopp eller till

den tidpunkt då de skall infrias.

den tidpunkt då de skall infrias.

 

 

En avsättning ska motsvara den

 

 

på balansdagen

bästa uppskatt-

ningen av det belopp som kom- mer att krävas för att reglera förpliktelsen.

Avskrivningar och nedskrivningar får inte redovisas som

avsättningar.

 

 

10 §15

 

Större företag skall i balans-

Medelstora och stora företag

räkningen eller i en not speci-

samt företag av allmänt intresse

ficera större avsättningar som

ska i balansräkningen eller i en

har tagits upp under posten

not specificera större avsätt-

Övriga avsättningar i balans-

ningar som har tagits upp under

räkningen.

posten Övriga avsättningar

i

 

balansräkningen.

 

 

10 a §

 

 

Ett aktiebolags eget kapital ska

 

delas upp i bundet eget kapital och

 

fritt eget kapital eller ansamlad

 

förlust. Under bundet eget kapital

 

ska tas upp aktiekapital, uppskriv-

 

ningsfond, reservfond, fond

för

14Senaste lydelse1999:1112.

15Senaste lydelse 2006:871.

40

SOU 2014:22

Författningsförslag

utvecklingsutgifter och kapital- andelsfond. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räken- skapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter.

10 b §

En ekonomisk förenings eget kapital ska delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska tas upp inbetalda eller genom insatsemission till- godoförda insatser, uppskriv- ningsfond, fond för utvecklings- utgifter, reservfond och kapital- andelsfond. Medlemsinsatser och förlagsinsatser ska redovisas var för sig. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt nettovinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

Vad som sägs i första stycket om insats gäller också upp- låtelseavgift i en bostads- rättsförening.

41

Författningsförslag SOU 2014:22

11 §16

Mindre företag får slå samman

Små företag får slå samman

posterna 1-6 i bilaga 2 respektive

posterna 1-6 i bilaga 2 respektive

posterna 1-3 och 6 i bilaga 3 till

posterna 1-3 och 6 i bilaga 3 till

en post benämnd bruttovinst

en post benämnd bruttovinst

eller bruttoförlust.

eller bruttoförlust.

Ett företag som slår samman poster enligt första stycket ska i resultaträkningen, i anslutning till posten bruttovinst eller brutto- förlust, lämna uppgift om nettoomsättningen. Bolagsverket får i ett enskilt fall medge att uppgiften om nettoomsättningen utelämnas, om det är motiverat av konkurrensskäl.

 

 

 

 

 

Oväsentliga avvikelser

 

 

 

 

 

13 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett företag får avvika från vad

 

 

 

 

 

som

föreskrivs i

1-12 §§ och i

 

 

 

 

 

bilagorna 1-3 till lagen, om effekten

 

 

 

 

 

av avvikelsen är oväsentlig.

 

 

 

 

4 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §17

 

 

 

 

Utgifter för forsknings- och

Utgifter

för

koncessioner,

utvecklingsarbeten

och

liknande

patent, licenser,

varumärken,

arbeten som är av väsentligt

hyresrätter och liknande rättig-

värde för rörelsen under kom-

heter och tillgångar som är av

mande år får tas upp som

betydande värde

för

rörelsen

immateriell

anläggningstillgång.

under kommande år får tas upp

Detsamma

gäller

utgifter

för

som

immateriell

anläggnings-

koncessioner,

patent,

licenser,

tillgång. Detsamma gäller ersätt-

varumärken,

hyresrätter

och

ning som vid förvärv av rörelse

liknande rättigheter och tillgångar

överstiger det behållna värdet av

samt ersättning som vid förvärv

de tillgångar som förvärvats och

av rörelse

överstiger

det

de

skulder

som

övertagits

behållna värdet av de tillgångar

(goodwill).

 

 

 

som förvärvats och de skulder

 

 

 

 

 

som övertagits (goodwill).

 

 

 

 

 

 

16Senaste lydelse 2010:1515.

17Senaste lydelse 1999:1112.

42

SOU 2014:22

Författningsförslag

Det som sägs i första stycket gäller även utgifter för företagets eget utvecklingsarbete. För aktie- bolag och ekonomiska föreningar gäller detta dock endast under förutsättning att motsvarande belopp överförs från fritt eget kapital till en fond för utvecklings- utgifter.

Utgifter för företagsbildning, ökning av aktiekapitalet eller mot- svarande eller för företagets förvaltning får inte tas upp som tillgång.

3 §18

Anläggningstillgångar ska tas upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaff- ningsvärdet), om inte annat följer av 4, 5, 6, 12, 13 a, 14 a eller 14 e §.

I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ska räknas in, utöver inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

I anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång får räknas in, utöver sådana kostnader som direkt kan hänföras till produktionen av tillgången, en skälig andel av indirekta tillverkningskostnader.

Ränta på kapital som har

Ränta på kapital som har

lånats för att finansiera tillverk-

lånats för att finansiera tillverk-

ningen av en tillgång får räknas

ningen av en tillgång får räknas

in i anskaffningsvärdet till den

in i anskaffningsvärdet till den

del räntan hänför sig till till-

del räntan hänför sig till till-

verkningsperioden. Om ränta

verkningsperioden.

har räknats in i anskaffnings-

 

värdet, ska en upplysning om

 

detta lämnas i en not.

Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får räknas in i anskaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats från tidigare år.

18 Senaste lydelse 2011:1554.

43

Författningsförslag

SOU 2014:22

 

 

 

 

 

 

4 §19

 

 

 

Anläggningstillgångar

med

Anläggningstillgångar

med

begränsad nyttjandeperiod

skall

begränsad

nyttjandeperiod ska

skrivas

av

systematiskt

över

skrivas

av

systematiskt

över

denna period.

 

 

 

denna period.

 

Nyttjandeperioden

för

en

Om

nyttjandeperioden

för

immateriell

anläggningstillgång

immateriella

anläggningstillgångar

som avses i 2 § skall anses uppgå

som utgörs av utgifter för företagets

till högst fem år, om inte en

eget utvecklingsarbete inte

med

annan längre tid med rimlig grad

rimlig grad av säkerhet kan

av säkerhet kan fastställas. Om en

fastställas,

ska perioden

anses

sådan

längre

avskrivningstid

uppgå till fem år. Detsamma

tillämpas, skall det i en not läm-

gäller i fråga om sådan goodwill

nas upplysning om detta. I noten

som avses i 2 §.

 

skall i så fall också anges skälen

 

 

 

 

för den längre avskrivningstiden.

 

 

 

 

Avskrivningar skall redovisas i

Avskrivningar ska redovisas i

resultaträkningen.

Annan

redo-

resultaträkningen. Annan redo-

visning får dock tillämpas, om

visning får dock tillämpas, om

det finns särskilda skäl och är

det finns särskilda skäl och är

förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§.

förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§.

 

 

 

 

 

5 §

 

 

 

Har

en

anläggningstillgång

Har

en

anläggningstillgång

på balansdagen ett lägre värde än

på balansdagen ett lägre värde än

det värde som följer av 3 § och

det värde som följer av 3 § och

4 § första

stycket,

skall

till-

4 § första stycket, ska tillgången

gången skrivas ned till detta

skrivas ned till detta lägre värde,

lägre värde, om det kan antas att

om det kan antas att värde-

värdenedgången är bestående.

nedgången är bestående.

 

En finansiell anläggningstillgång får skrivas ned till det lägre värde som tillgången har på balansdagen även om det inte kan antas

att värdenedgången är bestående.

 

En nedskrivning enligt första

En nedskrivning enligt första

eller andra stycket skall åter-

eller andra stycket ska återföras,

föras, om det inte längre finns

om det inte längre finns skäl för

skäl för den.

den. Detta gäller dock inte ned-

 

skrivning som avser goodwill.

 

 

19 Senaste lydelse 2004:1173.

 

44

 

SOU 2014:22

Författningsförslag

Nedskrivningar och återför- ingar som avses i första-tredje styckena skall redovisas i resul- taträkningen.

Nedskrivningar och återför- ingar som avses i första-tredje styckena ska redovisas i resul- taträkningen.

6 §20

Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggnings- tillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 3 §, 4 § första stycket, 5 § första-tredje styckena och 12 § får skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används för avsättning till en uppskrivningsfond eller, i aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission.

I samband med uppskrivningar

 

 

 

 

 

skall det i en not lämnas upplys-

 

 

 

 

 

ning om hur uppskrivningsbeloppet

 

 

 

 

 

har behandlats skattemässigt.

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar och nedskriv-

Avskrivningar och nedskriv-

ningar av den tillgång som har

ningar av den tillgång som har

skrivits upp skall efter uppskriv-

skrivits upp ska efter uppskriv-

ningen beräknas med utgångs-

ningen beräknas med utgångs-

punkt i det uppskrivna värdet.

punkt i det uppskrivna värdet.

 

 

 

 

 

Ianspråktagande av fonden för

 

 

 

 

 

utvecklingsutgifter och

 

 

 

 

 

 

uppskrivningsfonden

 

 

 

 

 

 

7 §21

 

 

 

 

Ett aktiebolag får ta upp-

Ett aktiebolag får ta fonden

skrivningsfonden i anspråk för

för utvecklingsutgifter eller upp-

 

 

 

 

 

skrivningsfonden i anspråk för

1. ökning

av

aktiekapitalet

1. ökning

av

aktiekapitalet

genom

fondemission

eller

genom

fondemission

eller

nyemission,

 

 

 

nyemission,

 

 

 

2. täckning

av

förlust

enligt

2. täckning

av

förlust

enligt

fastställd balansräkning när för-

fastställd balansräkning när för-

lusten inte kan täckas av fritt

lusten inte kan täckas av fritt

eget kapital.

 

 

 

eget kapital.

 

 

 

20Senaste lydelse 2004:1173.

21Senaste lydelse 2005:918.

45

Författningsförslag

SOU 2014:22

Ett beslut att ta uppskriv- ningsfonden i anspråk för att täcka en förlust enligt första stycket 2 får fattas endast efter revisorernas hörande. Innan tre år har förflutit från beslutet får vinstutdelning beslutas endast om Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol ger tillstånd till det eller om aktiekapitalet har ökats med minst ett belopp som motsvarar den förlust som har blivit täckt med uppskriv- ningsbelopp. I fråga om Bolagsverkets eller domstolens tillstånd gäller 20 kap. 25-29 §§ aktiebolagslagen (2005:551) i tillämpliga delar.

Vid avskrivning enligt 4 § eller nedskrivning enligt 5 § eller vid avyttring eller utrangering av tillgången skall uppskrivnings- fonden minskas i motsvarande utsträckning, dock högst med den del av uppskrivningsfonden som svarar mot tillgången.

Minskningen av uppskriv- ningsfonden i fall som avses i första stycket får göras enbart genom att

Ett beslut att ta fonden för utvecklingsutgifter eller uppskriv- ningsfonden i anspråk för att täcka en förlust enligt första stycket 2 får fattas endast efter revisorernas hörande. Innan tre år har förflutit från beslutet, får vinstutdelning beslutas endast om Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol ger tillstånd till det eller om aktiekapitalet har ökats med minst ett belopp som motsvarar den förlust som har blivit täckt med belopp från fonden. I fråga om Bolagsverkets eller domstolens tillstånd gäller 20 kap. 25-29 §§ aktiebolags- lagen (2005:551) i tillämpliga delar.

8 §

Vid avskrivning enligt 4 § eller nedskrivning enligt 5 § av en uppskriven tillgång eller vid avyttring eller utrangering av tillgången ska uppskrivnings- fonden minskas i motsvarande utsträckning, dock högst med den del av fonden som svarar mot tillgången. På samma sätt ska fonden för utvecklingsutgifter minskas i samband med avytt- ring, avskrivning eller nedskriv- ning av en tillgång som avses i 4 kap. 2 § andra stycket.

Minskningen av uppskriv- ningsfonden eller fonden för utvecklingsutgifter i fall som avses i första stycket får göras enbart genom att

46

SOU 2014:22 Författningsförslag

1. fonden tas i anspråk enligt

1. fonden tas i anspråk enligt

7 §,

7 §,

 

 

 

 

2. den del av uppskrivnings-

2. den

del

av

fonden

som

fonden som motsvarar avskriv-

motsvarar avskrivning eller ned-

ning eller nedskrivning överförs

skrivning överförs till fritt eget

till fritt eget kapital, eller

kapital, eller

 

 

 

3. den del av uppskrivnings-

3. den

del

av

fonden

som

fonden som motsvarar en avytt-

motsvarar

en

avyttrad tillgång

rad tillgång överförs till fritt

överförs till fritt eget kapital.

eget kapital.

 

 

 

 

 

11 §22

Anskaffningsvärdet för varulager av likartade tillgångar får beräknas enligt först-in-först-ut-principen, enligt vägda genom- snittspriser eller enligt någon annan liknande princip. Sist-in-först- ut-principen får inte tillämpas.

Om det värde som fram- kommer vid en sådan beräkning väsentligt avviker från varu- lagrets nettoförsäljningsvärde på balansdagen, skall större företag ange skillnadsbeloppet i en not med fördelning på de poster som är upptagna i balansräkningen. Nettoförsäljningsvärdet skall där- vid beräknas enligt 9 § tredje stycket första meningen.

 

 

 

13 a §23

 

 

 

Företag som avses i 3 kap. 4

Företag som avses i 3 kap. 4

a § andra stycket

får redovisa

b § andra stycket

får redovisa

andelar i intresseföretag i bal-

andelar i intresseföretag i bal-

ansräkningen och

resultaträk-

ansräkningen

och

resultaträk-

ningen med

tillämpning

av

ningen med

tillämpning

av

bestämmelserna

i

7 kap.

25-

bestämmelserna i

7 kap.

25-

29 §§, om det är förenligt med

29 §§, om det är förenligt med

2 kap. 2 och 3 §§.

 

 

2 kap. 2 och 3 §§.

 

 

22Senaste lydelse 2006:871.

23Senaste lydelse 2004:1173.

47

Författningsförslag

SOU 2014:22

14 b §24

Följande finansiella instrument får inte värderas enligt 14 a §:

1.finansiella instrument som hålls till förfall och som inte utgör derivatinstrument,

2.lånefordringar och andra fordringar som härrör från företaget och som inte innehas för handelsändamål,

3. andelar i dotterföretag, intresseföretag eller samrisk- företag,

3. andelar i dotterföretag, intresseföretag eller gemensamt styrda företag,

4.egetkapitalinstrument som företaget självt har gett ut,

5.avtal om villkorad ersättning i samband med förvärv och samgåenden,

6.skulder, med undantag för skulder som ingår som en del i en handelsportfölj eller som utgör derivatinstrument, samt

7.andra finansiella instrument, som är av sådan särskild karaktär att de enligt vad som är allmänt accepterat bör redovisas på annat sätt. Värdering enligt 14 a § får inte heller ske, om en sådan värdering inte skulle ge ett tillförlitligt värde på det finansiella instrumentet.

Företag som avses i 3 kap. 4

Företag som avses i 3 kap. 4

a § andra stycket får trots första

b § andra stycket får trots första

stycket värdera

där

angivna

stycket värdera

där

angivna

finansiella

instrument

enligt

14

finansiella

instrument

enligt

14

a §, om

 

 

 

 

 

 

a §, om

 

 

 

 

 

 

1. det är förenligt med sådana

1. det är förenligt med sådana

internationella

redovisnings-

internationella

redovisnings-

standarder

som

 

 

avses

i

standarder

som

 

 

avses

i

Europaparlamentets

och

rådets

Europaparlamentets

och

rådets

förordning

(EG) nr

1606/2002

förordning

(EG) nr

1606/2002

av den 19 juli 2002 om tillämp-

av den 19 juli 2002 om tillämp-

ning av internationella redovis-

ning av internationella redovis-

ningsstandarder, och

 

 

 

 

ningsstandarder, och

 

 

 

 

2. upplysningar

om

värder-

2. upplysningar

om

värder-

ingen lämnas i enlighet med

ingen lämnas i enlighet med

dessa standarder.

 

 

 

 

 

dessa standarder.

 

 

 

 

 

24 Senaste lydelse 2009:34.

48

SOU 2014:22

Författningsförslag

Oväsentliga avvikelser

17§25

Ett företag får avvika från vad

som föreskrivs i 1-16 §§, om effekten av avvikelsen är oväsentlig.

5 kap. Notupplysningar

Allmänna bestämmelser

Upplysningar för olika kategorier av företag

1 § Samtliga företag ska lämna de notupplysningar som framgår av 6-24 §§.

Ytterligare upplysningskrav för samtliga företag finns i 2 kap. 3 § och 3 kap. 4 §.

2 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska även lämna de upplysningar som anges i 25-49 §§.

Ytterligare upplysningskrav för medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse finns i 3 kap. 8 och 10 §§.

3 § Stora företag och företag av allmänt intresse ska även lämna de upplysningar som anges i 50 och 51 §§.

Notupplysningarnas placering

4 § Om inte annat följer av kravet i 2 kap. 2 § på överskådlighet, ska noter som avser enskilda poster i balansräkningen eller resultat- räkningen läggas fram i samma ordning som posterna. Hänvisning ska göras vid de poster till vilka noterna hänför sig.

25 Tidigare 17 § upphävd genom 1999:1112.

49

Författningsförslag

SOU 2014:22

Utelämnande av oväsentliga upplysningar

5 § Ett företag får utelämna en upplysning som ska lämnas enligt detta kapitel, om effekten av att utelämna upplysningen är oväsent- lig.

Notupplysningskrav för samtliga företag

Värderings- och omräkningsprinciper

6 § Principerna för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder ska anges.

För poster i årsredovisningen som avser tillgångar, avsättningar eller skulder i annan valuta än redovisningsvalutan ska det anges enligt vilka principer beloppen har räknats om till redovisnings- valutan.

Avvikelser från principen om kvittningsförbud

7 § Ett företag som med stöd av 2 kap. 4 § andra stycket avviker från vad som i den paragrafen föreskrivs om att tillgångar, skulder och avsättningar samt intäkter och kostnader inte får kvittas mot varandra, ska lämna upplysning om de bruttobelopp som kvittas mot varandra.

Valuta

8 § Om ett företag med stöd av 2 kap. 6 § har angett belopp i årsredovisningen i annan valuta än företagets redovisningsvaluta, ska det lämna upplysning om omräkningskursen.

Byte av uppställningsform

9 § Om ett företag med stöd av 3 kap. 3 § har bytt uppställnings- form för resultaträkningen, ska det lämna upplysning om skälen för bytet.

50

SOU 2014:22

Författningsförslag

Jämförelsetal

10 § Om ett företag med stöd av 3 kap. 5 tredje stycket avviker från vad som sägs i den paragrafen om jämförelsetal, ska det lämna upp- lysning om skälen för avvikelsen.

Anläggningstillgångar

11 § För varje post som tas upp som anläggningstillgång i balans- räkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § femte stycket 2 ska upplysning lämnas om

1.tillgångarnas anskaffningsvärde,

2.tillkommande och avgående tillgångar,

3.överföringar,

4.årets avskrivningar enligt 4 kap. 4 §,

5.årets nedskrivningar, med särskild uppgift om nedskrivningar som har gjorts med stöd av 4 kap. 5 § andra stycket,

6.årets uppskrivningar, med särskild upplysning om uppskriv- ningsbeloppets användning och vad som kvarstår oavskrivet av uppskrivningsbeloppet

Om ränta har räknats in i anskaffningsvärdet för en tillverkad tillgång, ska särskild uppgift lämnas om detta.

Grunderna för avskrivning av anläggningstillgångarnas olika poster ska anges.

I fråga om medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse gäller även 25 §.

12 § Om ett företag redovisar goodwill som tillgång, ska det lämna upplysning om vilken avskrivningsperiod som tillämpas för denna och vad som är skälet till valet av avskrivningsperiod.

Finansiella instrument

13 § För varje kategori av finansiella instrument som värderas enligt 4 kap. 14 a § ska upplysningar lämnas om

1.bokfört värde, och

2.de värdeförändringar som har redovisats i resultaträkningen respektive i fonden för verkligt värde.

För varje kategori av derivatinstrument som värderas enligt 4 kap. 14 a § ska upplysningar även lämnas om

51

Författningsförslag

SOU 2014:22

1.omfattningen och typen av instrument, och

2.viktiga villkor som kan påverka storleken av, tidpunkten för eller säkerheten i framtida kassaflöden.

Om värderingen har gjorts enligt 4 kap. 14 a § andra stycket tredje meningen, ska väsentliga antaganden som har gjorts vid tillämpningen av de använda värderingsmodellerna och värderingsmetoderna anges.

Vad som sägs i denna paragraf ska tillämpas även på sådana avtal som enligt 4 kap. 14 c § ska anses som derivatinstrument.

Uppskrivningsfonden

14 § Om storleken eller sammansättningen av uppskrivningsfonden har ändrats under räkenskapsåret, ska det i en särskild samman- ställning lämnas upplysningar om

1.fondens storlek vid räkenskapsårets början och slut,

2.belopp som har satts av till fonden under räkenskapsåret och hur dessa har behandlats skattemässigt,

3.belopp som har överförts från fonden eller på annat sätt har tagits i anspråk med uppgift om hur beloppet har använts, och

4.det värde som skulle ha redovisats i balansräkningen om anläggningstillgångarna inte hade skrivits upp.

Fonden för verkligt värde

15 § Om storleken eller sammansättningen av fonden för verkligt värde har ändrats under räkenskapsåret, ska det i en särskild sammanställning lämnas upplysningar om

1.fondens storlek vid räkenskapsårets början och slut,

2.belopp som har satts av till fonden under räkenskapsåret, och

3.belopp som har överförts från fonden eller på annat sätt har tagits i anspråk med uppgift om hur beloppet har använts.

Långfristiga balansposter

16 § Upplysning ska lämnas om summan av de skulder som för- faller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

I fråga om medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse gäller även 31§.

52

SOU 2014:22

Författningsförslag

Ställda säkerheter

17 § Om ett företag har ställt säkerheter, ska det lämna upplys- ningar om omfattningen, arten och formen av dessa.

I 49 § finns särskilda upplysningskrav för medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse.

Eventualförpliktelser

18 § Upplysning ska lämnas om summan av företagets eventual- förpliktelser.

Säkerheter och ansvarsförbindelser som har ställts till förmån för koncernföretag m.m.

19 § Om företaget har ställt säkerhet eller ingått ansvarsförbindelse till förmån för ett koncernföretag, för ett intresseföretag eller för ett gemensamt styrt företag som företaget är samägare i, ska en särskild upplysning lämnas om detta.

Lån till ledande befattningshavare

20 § Om ett företag har lämnat lån till en styrelseledamot, en verk- ställande direktör eller en motsvarande befattningshavare i företaget, ska det lämna de upplysningar om detta som anges i andra stycket. Detsamma gäller om företaget har ställt pant eller annan säkerhet eller har ingått ansvarsförbindelse till förmån för en sådan befattningshavare. Med styrelseledamöter jämställs suppleanter för dessa och med verkställande direktör jämställs vice verkställande direktör.

Upplysning ska lämnas om storleken av lämnade lån, huvud- sakliga lånevillkor, räntesatser, under räkenskapsåret återbetalda belopp, arten av ställda säkerheter och ingångna ansvars- förbindelser samt beloppet av de lån för vilka säkerhet ställts. Upplysning ska även lämnas om vilken anknytning till företaget den har som företaget har lämnat lån till, ställt säkerhet för eller ingått ansvarsförbindelse till förmån för. Om företaget under räkenskapsåret har helt eller delvis avskrivit ett lån eller avstått från att kräva in det, ska upplysning lämnas även om detta.

53

Författningsförslag

SOU 2014:22

I fråga om medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse gäller även 33 §.

Intäkter och kostnader av exceptionell storlek eller förekomst

21 § Upplysning ska lämnas om arten och storleken av enskilda intäkter och kostnader som är av exceptionell storlek eller förekomst.

Medelantalet anställda under räkenskapsåret

22 § Upplysning ska lämnas om medelantalet under räkenskapsåret anställda personer.

Upplysningar om moderföretag

23 § Ett företag som är dotterföretag ska lämna följande upp- lysningar om det moderföretag som upprättar koncernredovisning för den minsta koncern som företaget ingår i som dotterföretag:

1.namn,

2.organisationsnummer eller, i förekommande fall, person- nummer, säte ingår i som dotterföretag., och

3.om moderföretaget är utländskt, var det går att få tillgång till moderföretagets koncernredovisning

I fråga om medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse gäller även 48 §.

Händelser av väsentlig betydelse efter räkenskapsårets slut

24 § Upplysningar ska lämnas om sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget, som har inträffat efter räkenskapsårets slut och som inte kommer till uttryck i balansräkningen eller resultat- räkningen. Upplysningarna ska omfatta den ekonomiska effekten av händelserna.

54

SOU 2014:22

Författningsförslag

Notupplysningskrav för medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse

Ytterligare upplysningar om anläggningstillgångar

25 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska, utöver vad som följer av 11 §, lämna de upplysningar om anlägg- ningstillgångar som anges i andra – fjärde styckena.

Om ränta har räknats in i anskaffningsvärdet för en tillgång enligt 4 kap. 3 § fjärde stycket, ska upplysning lämnas om det inräknade beloppet.

För varje post som tas upp som anläggningstillgång i balans- räkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § femte stycket 2 ska upplysning lämnas om

1.ackumulerade avskrivningar enligt 4 kap. 4 §,

2.ackumulerade nedskrivningar, med särskild uppgift om nedskrivningar som har gjorts med stöd av 4 kap. 5 § andra stycket,

3.ackumulerade uppskrivningar, och

4.korrigeringar av tidigare års avskrivningar enligt 4 kap. 4 §, nedskrivningar och uppskrivningar.

Om en tillgång har varit föremål för avskrivning, nedskrivning eller uppskrivning uteslutande av skatteskäl, ska upplysning lämnas om detta med angivande av avskrivningens, nedskrivningens eller uppskrivningens storlek.

Omsättningstillgångar

26 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna de upplysningar om omsättningstillgångar som anges i andra och tredje styckena.

Om ränta har räknats in i anskaffningsvärdet för en tillgång enligt 4 kap. 3 § fjärde stycket och 9 § andra stycket, ska upplysning lämnas om det belopp som har räknats in.

Om en omsättningstillgång har varit föremål för en värde- justering uteslutande av skatteskäl, ska en upplysning lämnas om detta med angivande av justeringens storlek.

Om det värde som framkommer vid en beräkning av varulagrets anskaffningsvärde enligt 4 kap. 11 § avviker väsentligt från varulagrets nettoförsäljningsvärde på balansdagen, ska upplysning lämnas om skillnadsbeloppet. Nettoförsäljningsvärdet ska därvid beräknas enligt 4 kap. 9 § tredje stycket första meningen. Skillnadsbeloppet ska för- delas på de poster som är upptagna i balansräkningen.

55

Författningsförslag

SOU 2014:22

Ytterligare upplysningar om finansiella instrument

27 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska, utöver vad som följer av 13 §, lämna de upplysningar om finansiella instrument som anges i andra-fjärde styckena.

För varje kategori av derivatinstrument som inte värderas enligt 4 kap. 14 a § ska upplysning lämnas om

1.det värde till vilket instrumenten skulle ha värderats vid en tillämpning av 4 kap. 14 a §, och

2.omfattningen och typen av instrument.

I fråga om finansiella anläggningstillgångar som enligt 4 kap. 14 a-14 c §§ får värderas till verkligt värde och vilkas bokförda värde är högre än det verkliga värdet ska upplysning lämnas om

1.bokfört värde och det verkliga värdet, och

2.skälen till att det bokförda värdet inte har skrivits ner och det stöd som finns för antagandet att det bokförda värdet kommer att återvinnas.

Vad som sägs i första och andra stycket ska även tillämpas på sådana avtal som enligt 4 kap. 14 c § ska anses som derivatinstrument.

Inköp och försäljningar inom koncernföretag

28 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse som ingår i en koncern ska lämna de upplysningar som anges i andra och tredje styckena.

Upplysning ska lämnas om hur stor del av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser andra koncernföretag.

Moderföretag som med stöd av 7 kap. 3 § inte upprättar någon koncernredovisning, ska lämna upplysningar om internvinster på transaktioner inom koncernen.

Upplysningar om dotterföretag och vissa andra företag

29 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna följande upplysningar om dotterföretag och de övriga företag som de har ett strategiskt andelsinnehav i.

1.Det andra företagets namn, organisationsnummer, säte och eget kapital,

2.Det andra företagets resultat för det senaste räkenskapsår för vilket årsredovisning eller årsbokslut har upprättats,

56

SOU 2014:22

Författningsförslag

3.Företagets ägarandel i det andra företaget, och

4.Antalet andelar som företaget äger och dessas värde enligt företagets balansräkning.

Ett företag som är obegränsat ansvarig delägare i ett annat företag ska ange detta företags namn, organisationsnummer, säte och rättsliga form.

Om, i fall som avses i första eller andra stycket, det redovis- ningsskyldiga företagets rösträttsandel i det andra företaget avviker från ägarandelen, ska även rösträttsandelen anges.

30 § En upplysning enligt 29 § får utelämnas, om

1.den har sådan karaktär att den kan vålla allvarlig skada för något av de i 29 § angivna företagen,

2.Bolagsverket medger att den utelämnas, och

3.noterna innehåller information om utelämnandet. Upplysning om eget kapital och resultat får också utelämnas,

om

1.det andra företaget inte offentliggör sin balansräkning och inte utgör ett dotterföretag till företaget, eller

2.det andra företaget omfattas av en av företaget upprättad kon- cernredovisning eller av en sådan koncernredovisning som avses i 7 kap. 2 § första stycket.

Kortfristiga och långfristiga balansposter

31 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska för varje skuldpost i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § femte stycket 2 lämna upplysning om den del som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

Upplysningar om ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen

32 § Om ett medelstort eller stort företag eller ett företag av allmänt intresse har ekonomiska arrangemang, som inte redovisas i balansräkningen och som är förenade med betydande risker eller fördelar för företaget, samt uppgifter om dessa risker eller fördelar är nödvändiga för att företagets ställning ska kunna bedömas, ska företaget lämna upplysning om

57

Författningsförslag

SOU 2014:22

1.inriktningen på och det kommersiella syftet med arrange- mangen, och

2.den ekonomiska inverkan som arrangemangen har på före- taget.

Ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare

33 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska, utöver vad som följer av 20 §, lämna upplysningar enligt 20 § om

1.lån som har lämnats till en styrelseledamot, en verkställande direktör eller en motsvarande befattningshavare i ett annat kon- cernföretag, och

2.panter, säkerheter och ansvarsförbindelser som har ställts till förmån för en sådan befattningshavare.

Vad som sägs i 20 § andra stycket tillämpas också, om ett aktie- bolag har lämnat lån till eller ställt säkerhet till förmån för någon annan med stöd av tillstånd enligt 21 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551).

Upplysningar om transaktioner med närstående

34 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna upplysningar om transaktioner som på andra än mark- nadsmässiga villkor har genomförts med personer eller företag som är att anse som närstående enligt 1 kap. 3 a – 3 c §§.

Upplysningar enligt denna paragraf behöver inte lämnas om transaktioner som har ingåtts

1.mellan ett moderföretag och dess helägda dotterföretag, eller

2.mellan två eller flera dotterföretag, om samtliga aktier eller andelar ägs av andra företag inom samma koncern.

35 § Upplysningar enligt 34 § ska omfatta

1.uppgift om transaktionernas art och de belopp som transak- tionerna omfattar,

2.uppgift om vilket slag av närståendeförhållande som före- ligger, och

3.andra uppgifter om transaktionerna som är nödvändiga för att bedöma företagets ställning.

58

SOU 2014:22

Författningsförslag

Upplysningar om flera transaktioner får lämnas i samlad form, om de avser samma typ av transaktioner och upplysning om de enskilda transaktionerna inte är nödvändig för att bedöma vilken inverkan de har på företagets ställning.

Konvertibla lån

36 § Om ett medelstort eller stort företag eller ett företag av allmänt intresse har utelöpande lån som är konvertibla eller förenade med optionsrätt till nyteckning eller har gett ut liknande värdepapper, ska för varje lån eller liknande rättighet anges utestående lånebelopp samt tid och villkor för utbyte eller för nyteckning. För varje lån mot vinstandelsbevis ska utestående lånebelopp och räntebestämmelserna anges.

Upplysningar om aktier

37 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna upplysning om antalet aktier och aktiernas kvotvärde. Om aktiekapitalet består av aktier av olika slag, ska motsvarande upplysning lämnas för varje aktieslag.

Upplysningar om förslag till förlust- och vinstdispositioner

38 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna upplysning om förslag till disposition beträffande företagets vinst eller förlust eller, i förekommande fall, beslut om disposition av företagets vinst eller förlust.

Upplysningar om skatter

39 § Om ett medelstort eller stort företag eller ett företag av allmänt intresse har tagit upp uppskjuten skatt i balansräkningen, ska det lämna upplysning om beloppet av den uppskjutna skatten och om förändringar i detta belopp sedan föregående balansdag.

59

Författningsförslag

SOU 2014:22

Ytterligare upplysningar om anställda

40 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna upplysning om

1.de anställdas fördelning på kvinnor och män, och

2.om företaget har anställda i flera länder, medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land.

Könsfördelningen bland ledande befattningshavare

41 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna upplysning om fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter, verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Fördelningen bland styrelseledamöter och bland övriga befattningshavare ska redovisas var för sig. Upplysningarna ska avse förhållandena på balansdagen.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

42 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna särskild upplysning om storleken av följande personal- kostnader, hänförliga till räkenskapsåret:

1.löner och andra ersättningar, och

2.sociala kostnader, med särskild uppgift om pensionskostnader.

43 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna upplysning om det sammanlagda beloppet av räken- skapsårets löner och andra ersättningar för var och en av följande grupper:

1.styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare, och

2.anställda som inte omfattas av 1.

Tantiem och därmed jämställd ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare ska anges särskilt.

I ett företag av allmänt intresse ska vid tillämpningen av första och andra styckena samtliga personer i bolagets ledning ingå i den grupp som avses i första stycket 1. Antalet personer i gruppen ska anges. Vidare ska upplysningar om räkenskapsårets löner och andra ersättningar lämnas för var och en av styrelseledamöterna och för

60

SOU 2014:22

Författningsförslag

den verkställande direktören. Sådana upplysningar behöver dock inte lämnas för arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Pensioner och liknande förmåner

44 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna upplysningar om det sammanlagda beloppet av kostnader och förpliktelser som avser pensioner eller liknande förmåner till styr- elseledamöter, verkställande direktören eller motsvarande befatt- ningshavare.

I ett företag av allmänt intresse ska upplysningar som avses i första stycket omfatta även pensioner och liknande förmåner till andra personer i bolagets ledning. Antalet personer som omfattas ska anges. Vidare ska upplysningar lämnas för var och en av styrelseledamöterna och för den verkställande direktören, dock inte för arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Tidigare styrelse och verkställande direktör

45 § Bestämmelserna i 43 och 44 §§ angående upplysningar om styrelseledamöter och verkställande direktören gäller även tidigare styrelseledamöter och tidigare verkställande direktör.

Suppleanter och vice verkställande direktör

46 § Vid tillämpningen av 43-45 §§ ska styrelsesuppleanter jäm- ställas med styrelseledamöter och vice verkställande direktör jäm- ställas med verkställande direktör.

Avtal om avgångsvederlag

47 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse som har träffat avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner till styrelseledamöter, verkställande direktören eller andra personer i företagets ledning, ska lämna upplysning om avtalen och om de väsentligaste villkoren i avtalen.

61

Författningsförslag

SOU 2014:22

Ytterligare upplysningar om moderföretag

48 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska lämna sådana upplysningar som sägs i 23 § första stycket även avseende det moderföretag som upprättar koncernredovisning för den största koncern som företaget ingår i som dotterföretag.

Ytterligare upplysningar om ställda säkerheter

49 § Medelstora och stora företag samt företag av allmänt intresse ska, när de enligt 17 § lämnar upplysning om ställda säkerheter, ange vilka poster i balansräkningen eller i noter enligt 3 kap. 4 § femte stycket 2 som säkerheterna avser.

I fråga om säkerheter som inte motsvarar en skuld- eller avsätt- ningspost i balansräkningen ska det vidare anges om säkerheten har ställts till förmån för företaget självt eller till förmån för annan.

Ytterligare notupplysningskrav för stora företag och företag av allmänt intresse

Nettoomsättningens fördelning

50 § Om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, ska stora företag och företag av allmänt intresse lämna upplysningar om nettoomsättningens för- delning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Bedömningen av om företagets verksamhetsgrenar och marknader avviker betyd- ligt från varandra ska göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar försäljningen av varor och tjänster.

Ersättningar till revisor

51 § I aktiebolag och handelsbolag som är ett stort företag eller ett företag av allmänt intresse ska upplysning lämnas om den sam- manlagda på räkenskapsåret belöpande ersättningen till var och en av bolagets revisorer och de revisionsföretag där revisorerna verkar. Särskild upplysning ska lämnas om hur stor del av ersättningen som avser revisionsuppdraget, revisionsverksamhet utöver revisions- uppdraget, skatterådgivning respektive övriga tjänster.

62

SOU 2014:22

Författningsförslag

Särskilt om europabolag och europakooperativ

52 § I fråga om europabolag och europakooperativ med ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39-42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag eller artiklarna 37-41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE- föreningar) ska bestämmelserna om styrelseledamöter i 20, 33, 41 och 43-47 §§ tillämpas på ledamöter eller suppleanter i europabolagets eller europakooperativets tillsynsorgan.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europa- kooperativ framgår att bestämmelserna i första stycket ska tillämpas också på ledamöter eller suppleanter i ett europabolags eller europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan.

6 kap.

1 §26

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt

över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs för förståelsen av årsredovisningen ska översikten innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av årsredovisningen.

Upplysningar ska även lämnas om

1. sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat,

2. sådana händelser

av väs-

2. sådana händelser

av väs-

entlig betydelse för

företaget

entlig betydelse för

företaget

som har inträffat under räken-

som har inträffat under räken-

skapsåret eller efter dess slut,

skapsåret,

 

3.företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför,

4.företagets verksamhet inom forskning och utveckling,

5.företagets filialer i utlandet,

6.antal och kvotvärde för de egna aktier som innehas av företaget, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats för aktierna,

26 Senaste lydelse 2010:1515.

63

Författningsförslag

SOU 2014:22

7.antal och kvotvärde för de egna aktier som har förvärvats under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats,

8.antal och kvotvärde för de egna aktier som har överlåtits under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har erhållits, och

9.skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har skett under räkenskapsåret.

Om det är väsentligt för bedömningen av företagets ställning och resultat, ska det även lämnas följande upplysningar avseende användningen av finansiella instrument:

1.mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning jämte, för varje viktig typ av planerad affärshändelse där säkringsredovisning används, tillämpade principer för säkring, och

2.exponering för prisrisker, kreditrisker, likviditetsrisker och kassaflödesrisker.

Utöver sådan information som ska lämnas enligt första-tredje styckena ska förvaltningsberättelsen innehålla sådana icke- finansiella upplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta för den aktuella verksamheten, däribland upplysningar om miljö- och personalfrågor. Företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska alltid lämna upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön.

Andra stycket 3-5, tredje stycket och fjärde stycket gäller inte mindre företag.

Andra stycket 3-5, tredje stycket och fjärde stycket gäller inte små företag.

 

 

1 a §27

 

 

I ett aktiebolag, vars aktier är

I ett aktiebolag, vars aktier är

upptagna till handel på en reg-

upptagna till handel på en

lerad marknad i Sverige, skall

reglerad marknad i Sverige, ska

förvaltningsberättelsen även inne-

förvaltningsberättelsen även inne-

hålla

 

 

hålla

 

 

1. de

senast

beslutade rikt-

1. de

senast

beslutade rikt-

linjerna

av det

slag som avses i

linjerna

av det

slag som avses i

8 kap.

51 §

aktiebolagslagen

8 kap.

51 §

aktiebolagslagen

(2005:551), och

 

(2005:551), och

 

27 Senaste lydelse 2007:541.

64

SOU 2014:22 Författningsförslag

2. styrelsens

 

förslag

till

2. styrelsens

 

förslag

till

riktlinjer att gälla för tiden från

riktlinjer att gälla för tiden från

nästa årsstämma.

 

 

 

nästa årsstämma.

 

 

 

Information

enligt

första

Information

enligt

första

stycket 1 får lämnas i anslutning

stycket 1 får lämnas i anslutning

till uppgifter som lämnas enligt

till uppgifter som lämnas enligt

5 kap. 20 eller 22 §. I sådant fall

5 kap. 35 eller 37 §. I sådant fall

skall förvaltningsberättelsen inne-

ska förvaltningsberättelsen inne-

hålla en hänvisning till den plats

hålla en hänvisning till den plats

där informationen har lämnats.

där informationen har lämnats.

 

 

 

 

2 §28

 

 

 

 

 

I aktiebolag och ekonomiska

I aktiebolag och ekonomiska

föreningar skall i förvaltnings-

föreningar ska i förvaltnings-

berättelsen även

lämnas

förslag

berättelsen även

lämnas

förslag

till dispositioner

beträffande

till dispositioner

beträffande

bolagets eller föreningens vinst

bolagets eller

föreningens vinst

eller förlust. I en ekonomisk

eller förlust. I en ekonomisk

förening skall, om föreningen är

förening ska, om föreningen är

moderföretag, dessutom lämnas

moderföretag, dessutom lämnas

uppgift om belopp som enligt

uppgift om belopp som enligt

årsredovisningarna

för företag

årsredovisningarna

för

företag

inom koncernen skall föras över

inom koncernen ska föras över

från fritt eget kapital i kon-

från fritt eget kapital i kon-

cernen till bundet eget kapital.

cernen till bundet eget kapital.

 

 

 

 

Om det föreligger förslag om

 

 

 

 

värdeöverföring

enligt

17 kap.

 

 

 

 

aktiebolagslagen

(2005:551),

ska

 

 

 

 

förändringar i

aktiebolagets

eget

 

 

 

 

kapital jämfört med föregående års

 

 

 

 

balansräkning

specificeras.

Om

 

 

 

 

bolaget har förvärvat egna aktier,

 

 

 

 

ska fritt eget kapital minskas med

 

 

 

 

utgiften för förvärvet. Har

egna

aktier överlåtits, ska fritt eget kapital ökas med inkomsten från överlåtelsen.

28 Senaste lydelse 1999:1112.

65

Författningsförslag SOU 2014:22

 

 

 

 

 

Om det föreligger ett förslag om

 

 

 

 

 

vinstutdelning

enligt

10 kap.

1 §

 

 

 

 

 

andra stycket 2 lagen (1987:667)

 

 

 

 

 

om

ekonomiska

föreningar,

ska

 

 

 

 

 

förändringar

i

 

den

ekonomiska

 

 

 

 

 

föreningens

eget

kapital jämfört

 

 

 

 

 

med föregående års balansräkning

 

 

 

 

 

specificeras.

 

 

 

 

 

Finansieringsanalys

 

 

Kassaflödesanalys

 

 

 

 

 

 

 

5 §29

 

 

 

 

 

 

I

finansieringsanalysen

 

skall

I

kassaflödesanalysen

ska

redovisas företagets finansiering

företagets in- och utbetalningar

och

kapitalinvesteringar

under

under räkenskapsåret redovisas.

räkenskapsåret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 §30

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsberättelsen

för

Förvaltningsberättelsen

för

ett

aktiebolag

vars

aktier,

ett

aktiebolag

vars

överlåtbara

teckningsoptioner eller skuldebrev

värdepapper

 

är

upptagna

till

är upptagna till handel på en

handel på en reglerad marknad

reglerad marknad

ska innehålla

ska innehålla en bolagsstyr-

en bolagsstyrningsrapport,

om

ningsrapport,

om inte bolaget

inte bolaget har valt att med

har valt att med stöd av 8 § i

stöd av 8 § i stället upprätta en

stället upprätta en från årsredo-

från

årsredovisningen

 

skild

visningen skild bolagsstyrnings-

bolagsstyrningsrapport.

 

 

rapport.

 

 

 

 

 

Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla upplysningar om

1.vilka principer för bolagsstyrning som tillämpas, utöver dem som följer av lag eller annan författning, och var uppgifter om dessa principer finns tillgängliga,

2.de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen,

3.direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget, som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget,

4.begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma,

29Senaste lydelse 1999:1112.

30Senaste lydelse 2009:34.

66

SOU 2014:22

Författningsförslag

5.bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och entledig- ande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen,

6.av bolagsstämman lämnade bemyndiganden till styrelsen att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier,

7.hur bolagsstämman fungerar, bolagsstämmans huvudsakliga beslutanderätt, aktieägarnas rättigheter och hur dessa rättigheter utövas, i den omfattning som dessa förhållanden inte framgår av lag eller annan författning,

8.hur styrelsen och, i förekommande fall, inom bolaget inrättade kommittéer är sammansatta och hur de fungerar, i den omfattning som dessa förhållanden inte framgår av lag eller annan författning.

Om bolaget inte tillämpar någon kod för bolagsstyrning, ska skälen för detta anges. Om bolaget tillämpar en kod för bolagsstyrning, ska det i förekommande fall anges vilka delar av koden som bolaget avviker från och skälen för detta.

 

 

 

 

 

7 §31

 

 

 

 

 

 

Ett aktiebolag som endast har

Ett

aktiebolag

som

endast

teckningsoptioner

eller skuldebrev

har andra överlåtbara värde-

upptagna till handel på en

papper än aktier upptagna till

reglerad marknad behöver inte i

handel på en reglerad marknad

bolagsstyrningsrapporten

lämna

behöver inte i bolagsstyrnings-

de upplysningar som anges i 6 §

rapporten lämna de upplys-

andra stycket 1, 7 och 8 samt i

ningar som anges i 6 § andra

tredje stycket i samma paragraf.

stycket 1, 7 och 8 samt i tredje

Detta gäller dock inte om

stycket i samma paragraf.

 

 

bolagets aktier handlas på en

Detta gäller dock inte om

handelsplattform

enligt

1 kap.

bolagets aktier handlas på en

5 § 12

lagen

(2007:528) om

handelsplattform

enligt

1 kap.

värdepappersmarknaden.

 

5 §

12

lagen

(2007:528)

om

 

 

 

 

 

värdepappersmarknaden.

 

 

 

 

 

 

 

9 §32

 

 

 

 

 

 

Om

förvaltningsberättelsen

Om

förvaltningsberättelsen

innehåller en sådan uppgift som

innehåller en sådan uppgift som

avses i 8 § tredje stycket, ska

avses

i

8 § tredje

stycket,

ska

bolagets

revisor

i

ett skriftligt,

bolagets

revisor

i

ett skriftligt,

31Senaste lydelse 2009:34.

32Senaste lydelse 2009:34.

67

Författningsförslag SOU 2014:22

undertecknat yttrande uttala sig

undertecknat

yttrande

uttala sig

om huruvida en sådan rapport

om huruvida en sådan rapport

som avses där har upprättats

som avses där har upprättats eller

eller inte. När det gäller sådana

inte. När det gäller sådana upplys-

upplysningar som avses

i

6 §

ningar som

avses

i

6 § andra

andra stycket 2–6 ska yttrandet

stycket 2–6 ska yttrandet vidare

vidare

innehålla

ett uttalande

innehålla ett uttalande om huru-

om huruvida upplysningarna är

vida upplysningarna

är förenliga

förenliga med årsredovisningen.

med årsredovisningen. Om upplys-

Har det i rapporten tagits med

ningarna innehåller

väsentliga fel,

sådana upplysningar som avses i

ska revisorn ange detta och lämna

7 kap.

31 § andra

stycket,

ska

behövliga upplysningar. Har det i

yttrandet

även

innehålla

ett

rapporten tagits med sådana upp-

uttalande

om

huruvida

dessa

lysningar som avses i 7 kap. 31 §

upplysningar är

förenliga

 

med

andra stycket, ska yttrandet även

koncernredovisningen.

 

 

innehålla ett uttalande om huru-

 

 

 

 

 

 

 

vida dessa upplysningar är fören-

 

 

 

 

 

 

 

liga med koncernredovisningen.

Revisorns yttrande ska lämnas till bolagets styrelse inom samma tid som revisionsberättelsen och sedan fogas till bolagsstyr- ningsrapporten.

7 kap.

2 §33

Ett moderföretag som är dotterföretag behöver inte upprätta koncernredovisning, om

1. företaget och dess samtliga dotterföretag omfattas av en kon- cernredovisning som upprättas av ett överordnat moderföretag, och

2. det överordnade moder-

2. det

överordnade

moder-

företagets

koncernredovisning

företagets koncernredovisning har

har

upprättats

och reviderats

upprättats och reviderats

 

enligt lagstiftning som har till-

a) enligt

lagstiftning som har

kommit i enlighet med Europeiska

tillkommit

i

enlighet

med

gemenskapernas direktiv av den 13

Europaparlamentets och

rådets

juni

1983

om

sammanställd

direktiv 2013/34/EU av den 26

redovisning

(83/349/EEG) eller

juni 2013 om årsbokslut, koncern-

på likvärdigt sätt.

 

redovisning

och

rapporter

i vissa

typer av företag,

33 Senaste lydelse 2013:436.

68

SOU 2014:22

Författningsförslag

b)i enlighet med internationella redovisningsstandarder som har antagits enligt förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, eller

c)på ett sätt som Europeiska

kommissionen har bedömt som likvärdigt med internationella redovisningsstandarder enligt b.

Första stycket gäller även om något dotterföretag av skäl som anges i 5 § andra eller tredje stycket inte omfattas av den upprättade koncernredovisningen.

Ett moderföretag som med stöd av första stycket inte självt har upprättat någon koncernredovisning ska ge in det överordnade moderföretagets koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse till registreringsmyndigheten enligt bestämmelserna i 8 kap. 3, 3 a och 3 c §§. Registreringsmyndigheten ska på det sätt som anges i 8 kap. 4 § kungöra att handlingarna har getts in. Om handlingarna inte är avfattade på svenska, får registreringsmyndigheten förelägga moder- företaget att ge in en bestyrkt översättning till svenska. Ett sådant föreläggande ska beslutas om någon begär det. Om moder- företaget, i fall det hade upprättat en koncernredovisning, enligt 8 kap. 3 och 16 §§ inte skulle ha varit skyldigt att ge in denna och koncernrevisionsberättelsen till registreringsmyndigheten, ska vad som i nämnda paragrafer sägs om att handlingarna ska hållas till- gängliga i stället tillämpas på det överordnade moderföretagets koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Första stycket gäller inte,

1. om delägare som har en kapitalandel i moderföretaget på minst tio procent senast sex månader före räkenskapsårets utgång hos moderföretagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan har krävt att koncernredovisning ska upprättas, eller

2. om

andelarna

i moder-

2. om andelarna i moder-

företaget

eller

skuldebrev som

företaget eller överlåtbara värde-

moderföretaget

har

utfärdat är

papper som moderföretaget har

upptagna till handel på en reg-

utfärdat är upptagna till handel

lerad marknad.

 

 

på en reglerad marknad.

Den som enligt första stycket inte upprättar någon koncern- redovisning ska upplysa om detta i en not till årsredovisningen samt lämna uppgift om namn, organisationsnummer eller, i före-

69

Författningsförslag

SOU 2014:22

kommande fall, personnummer samt säte för det överordnade moderföretag som upprättar den i stycket nämnda koncernredo- visningen.

 

 

 

 

 

3 §34

 

 

 

 

 

 

Moderföretag i mindre kon-

Moderföretag i små kon-

cerner

behöver inte

upprätta

cerner

behöver

inte

upprätta

koncernredovisning.

 

 

någon

koncernredovisning,

om

 

 

 

 

 

inte annat följer av andra stycket.

 

 

 

 

 

Det som sägs i första stycket

 

 

 

 

 

gäller

inte

om

moderföretaget

 

 

 

 

 

eller ett annat koncernföretag är

 

 

 

 

 

ett företag av allmänt intresse.

 

 

 

 

3 a §35

 

 

 

 

 

 

Ett

moderföretag

behöver

Ett

moderföretag

behöver

inte upprätta

koncernredo-

inte upprätta någon koncern-

visning,

om

moderföretagets

redovisning,

om

moderföre-

samtliga

dotterföretag

är

av

tagets samtliga dotterföretag är

ringa betydelse med hänsyn till

av oväsentlig

betydelse

med

kravet i 6 § på rättvisande bild.

hänsyn

till

kravet

i

6 §

Koncernredovisning ska dock

rättvisande

bild. Koncernredo-

upprättas, om två eller flera

visning ska dock upprättas, om

dotterföretag tillsammans

har

två eller flera dotterföretag till-

mer än sådan ringa betydelse.

 

sammans är av mer än oväsentlig

 

 

 

 

 

betydelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett

moderföretag

behöver

inte

 

 

 

 

 

heller upprätta någon koncernredo-

visning om moderföretagets samt- liga dotterföretag av skäl som anges i 5 § tredje stycket inte ska omfattas av en koncernredo- visning.

34Senaste lydelse 2009:34.

35Senaste lydelse 2010:686.

70

SOU 2014:22 Författningsförslag

Dotterföretag som skall omfattas

Dotterföretag som ska omfattas av

av koncernredovisningen

koncernredovisningen

 

5 §36

Koncernredovisningen ska omfatta samtliga dotterföretag, om

inte annat följer av andra eller tredje stycket.

 

 

 

 

Ett

dotterföretag behöver

Ett

dotterföretag

behöver

inte omfattas av koncernredo-

inte omfattas av koncern-

visningen, om företaget är av

redovisningen,

om

företaget är

ringa betydelse med hänsyn till

av

oväsentlig

betydelse

med

kravet i 6 § på rättvisande bild.

hänsyn

till kravet

i

6 §

Om två eller flera dotterföretag

rättvisande bild. Om två eller

tillsammans har mer än sådan

flera

dotterföretag

tillsammans

ringa betydelse, ska de dock

är av mer än oväsentlig betyd-

omfattas

av koncernredovis-

else, ska de dock omfattas av

ningen.

 

koncernredovisningen.

 

 

Ett dotterföretag behöver inte heller omfattas av koncern- redovisningen, om

1.betydande och varaktiga hinder i väsentlig grad begränsar moderföretagets möjligheter att utöva sitt inflytande över dotter- företaget,

2.nödvändig information för att upprätta koncernredovisningen inte kan fås utan oskälig kostnad eller inom rimlig tid, eller

3.andelarna i dotterföretaget innehas tillfälligt och uteslutande i avsikt att säljas vidare.

Ett företag som tillämpar andra eller tredje stycket ska i en not upplysa om skälen för detta.

7 §37

För koncernredovisningen tillämpas följande bestämmelser i 2 kap.:

4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

4 a § om oväsentliga avvikelser,

5 § om språk och form,

6 § om valuta, och

7 § om undertecknande.

36Senaste lydelse 2010:686.

37Senaste lydelse 2000:34.

71

Författningsförslag

SOU 2014:22

I koncernredovisningen skall beloppen anges i samma valuta som i moderföretagets årsredo- visning.

I koncernredovisningen ska beloppen anges i samma valuta som i moderföretagets årsredo- visning.

Koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen skall var för sig utgöra en samman- ställning av balansräkningarna respektive resultaträkningarna för moderföretaget och de dotter- företag som omfattas av koncern- redovisningen. Sammanställ- ningen skall göras med tillämp- ning av 9-13 §§ och 18-23 §§. Vid redovisningen av andelar i andra företag än dotterföretag skall 25-30 §§ beaktas. I övrigt tillämpas 3 kap. Vad som sägs där om större och mindre företag skall dock i stället avse större respektive mindre koncerner.

8 §38

Koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen ska var för sig utgöra en sammanställning av balansräkningarna respektive resultaträkningarna för moder- företaget och de dotterföretag som omfattas av koncernredo- visningen. Sammanställningen ska göras med tillämpning av 9- 13 §§ och 18-22 a §§. Vid redovisningen av andelar i andra företag än dotterföretag ska 25- 30 §§ beaktas. I övrigt tillämpas 3 kap. Det som sägs där om små, medelstora och stora företag ska dock i stället avse små, medelstora och stora koncerner. Om det i koncernen ingår ett företag av allmänt intresse, ska det som sägs i 3 kap. om företag av allmänt intresse tillämpas.

Minoritetsandelar

Innehav utan

 

 

bestämmande inflytande

 

 

9 §39

 

Den del av eget kapital och

Den del av eget kapital i ett

årets resultat i ett dotterföretag

dotterföretag som belöper sig på

som belöper sig på andelar ägda

andelar ägda av någon annan än

av någon annan än de koncern-

de koncernföretag som omfattas

företag som omfattas av koncern-

av koncernredovisningen

ska i

redovisningen skall redovisas som

koncernbalansräkningen

redo-

38Senaste lydelse 2006:871.

39Senaste lydelse 1999:1112.

72

SOU 2014:22

Författningsförslag

särskilda poster i koncernbalans- visas som innehav utan bestäm- räkningen och koncernresultat- mande inflytande. Den del av räkningen. årets resultat i ett dotterföretag som belöper sig på sådana andelar ska i koncernresultaträkningen redovisas som vinst eller förlust hänförlig till innehav utan

bestämmande inflytande.

 

 

 

10 §40

 

 

 

 

Koncernredovisningen

skall

Koncernredovisningen

ska

hänföra sig till moderföretagets

hänföra sig till moderföretagets

balansdag.

 

 

balansdag.

 

 

 

Om ett dotterföretags balans-

Om ett dotterföretags balans-

dag ligger mer än tre månader

dag ligger mer än tre månader

före

moderföretagets balansdag,

före

eller

efter

moderföretagets

skall

dotterföretaget omfattas av

balansdag,

ska

dotterföretaget

koncernredovisningen på grund-

omfattas

av

koncernredovis-

val av en balansräkning som

ningen på grundval av en balans-

hänför sig till moderföretagets

räkning som hänför sig till

balansdag och en resultaträk-

moderföretagets balansdag

och

ning som avser moderföretagets

en

resultaträkning som

avser

räkenskapsår.

 

 

moderföretagets räkenskapsår.

Om ett dotterföretags balans-

Om ett dotterföretags balans-

dag ligger högst tre månader före

dag ligger högst tre månader före

moderföretagets balansdag,

skall

eller efter moderföretagets balans-

upplysning lämnas om

sådana

dag, ska upplysning lämnas om

händelser som är viktiga för att

sådana händelser som är viktiga

bedöma dotterföretagets

ställ-

för att bedöma dotterföretagets

ning och resultat och som har

ställning och resultat och som

inträffat mellan dotterföretagets

har inträffat mellan dotter-

och

moderföretagets

balans-

företagets

och

moderföretagets

dagar.

 

 

balansdagar.

 

 

40 Senaste lydelse 1999:1112.

73

Fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom intern- vinster, ska elimineras i koncern- balansräkningen.

Författningsförslag SOU 2014:22

 

 

 

 

 

12 §41

 

 

 

 

Koncernredovisningen

och

Koncernredovisningen

och

årsredovisningen skall upprättas

årsredovisningen ska upprättas

med tillämpning av gemensamma

med tillämpning av gemen-

principer

 

för

värderingen

av

samma principer för värderingen

tillgångar,

 

avsättningar

och

av tillgångar,

avsättningar och

skulder.

Olika

 

värderingsprin-

skulder.

Olika värderingsprin-

ciper får användas, om det finns

ciper får användas, om det finns

särskilda skäl. I sådant fall skall

särskilda skäl. I sådant fall ska

upplysning om detta lämnas i

upplysning om detta lämnas i

not med angivande av skälen för

not med angivande av skälen för

avvikelsen.

 

 

 

 

avvikelsen.

 

 

 

Har något av de koncern-

Har något av de koncern-

företag som omfattas av koncern-

företag som omfattas av koncern-

redovisningen

tillämpat andra

redovisningen

tillämpat

andra

principer

för

värderingen

av

principer för värderingen av till-

tillgångar, avsättningar och skul-

gångar, avsättningar

och skulder

der än dem som tillämpas i

än dem som tillämpas i koncern-

koncernbalansräkningen,

skall

balansräkningen, ska dessa till-

dessa tillgångar,

avsättningar

gångar, avsättningar och skulder

och skulder räknas om enligt

räknas

om

enligt

sistnämnda

sistnämnda principer.

 

principer.

 

 

 

Om det finns särskilda skäl

Om det finns särskilda skäl

och det är förenligt med 6 §, får

och det är förenligt med 6 §, får

avvikelse göras från vad som

avvikelse göras från vad som

föreskrivs i andra stycket. Sådan

föreskrivs i andra stycket. En

avvikelse får även göras, om en

sådan avvikelse får även göras,

omräkning

med

hänsyn

till

om en omräkning är oväsentlig

kravet på rättvisande bild är av

med hänsyn till kravet på

ringa betydelse. I dessa fall skall

rättvisande bild. Upplysning om

upplysning

om

skälen

för

skälen för avvikelsen ska anges i

avvikelsen anges i en not.

 

en not.

 

 

 

 

13 §42

Fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom intern- vinster, skall elimineras i kon- cernbalansräkningen.

41Senaste lydelse 2004:1173.

42Senaste lydelse 1999:1112.

74

SOU 2014:22

Författningsförslag

Intäkter och kostnader, som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst under räkenskapsåret, skall elimineras i koncernresultaträkningen.

Vad som sägs i första och andra styckena om eliminering av fordringar och skulder, intäkter och kostnader samt internvinster gäller inte om beloppen är av ringa betydelse med hänsyn till kravet i 6 § på rättvisande bild.

Med internvinst avses antingen en vinst vid överlåtelse av en tillgång inom koncernen eller den på moderföretaget belöpande andelen av en sådan vinst, i den utsträckning tillgången inte där- efter har överlåtits till en köpare utanför koncernen eller har förbrukats eller dess värde har satts ned hos det företag inom koncernen som har förvärvat tillgången. Upplysning om det internvinstbegrepp som har tillämpats skall lämnas i en not.

Intäkter och kostnader, som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst under räkenskapsåret, ska elimineras i koncernresultaträkningen.

Det som sägs i första och andra styckena om eliminering av fordringar och skulder, intäkter och kostnader samt internvinster gäller inte om beloppen är av oväsentlig betydelse med hänsyn till kravet i 6 § på rättvisande bild.

Med internvinst avses en vinst vid överlåtelse av en tillgång inom koncernen i den utsträckning tillgången inte där- efter har överlåtits till en köpare utanför koncernen eller har förbrukats eller dess värde har satts ned hos det företag inom koncernen som har förvärvat tillgången.

Tilläggsupplysningar Notupplysningar

Allmänna tilläggsupplysningar

Allmänna notupplysningar

 

 

14 §43

 

 

Bestämmelserna

om tilläggs-

En koncernredovisning

ska

upplysningar i 5 kap. 2, 3, 4 a-7

innehålla de notupplysningar som

och 10-13 §§, 14 § andra och tredje

anges i 5 kap. 6-24 §§. Om kon-

styckena, 15-18 §§ samt 18 b-25 §§

cernredovisningen

avser

en

tillämpas även på

koncernredo-

medelstor koncern, ska den även

43 Senaste lydelse 2010:1515.

75

Författningsförslag SOU 2014:22

visningen. Det som sägs där om

innehålla de notupplysningar som

större företag ska i stället avse större

anges

i 5 kap.

25-28

 

och

31-

koncerner och det som sägs om

49 §§. Om koncernredovisningen

mindre företag ska i stället avse

avser en stor koncern eller om det

mindre koncerner. Det som sägs i

i koncernen ingår ett företag av

5 kap. 18

b §

om

medelantalet

allmänt intresse, ska den även

anställda

ska

avse

medelantalet

innehålla de notupplysningar som

anställda i koncernen. Tilläggs-

anges i 5 kap. 25-28 och 31-51 §§.

upplysningarna ska lämnas på det

 

 

 

 

 

 

 

sätt som anges

i 5 kap. 1 § första

 

 

 

 

 

 

 

stycket andra och tredje meningarna

 

 

 

 

 

 

 

och andra stycket i samma paragraf.

Det som sägs i 5 kap. 4 § om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

notupplysningarnas placering och i

 

 

 

 

 

5 kap.

5 §

om

utelämnande

av

 

 

 

 

 

oväsentliga

upplysningar

ska

 

 

 

 

 

tillämpas.

 

 

 

 

 

Trots det som sägs i första

Trots det som sägs i första

stycket

får

uppgifter

enligt

stycket får uppgifter enligt 5 kap.

5 kap. 20 § tredje stycket tredje

43 §

tredje

stycket

tredje

meningen och 5 kap. 22 § andra

meningen och 5 kap. 44 § andra

stycket tredje meningen ute-

stycket tredje meningen ute-

lämnas i fråga om dotterföretag.

lämnas i fråga om dotterföretag.

Vid tillämpningen

av

nämnda

Vid tillämpningen av de nämnda

bestämmelser ska dock de läm-

bestämmelserna

ska

dock

de

nade uppgifterna innefatta även

lämnade uppgifterna

avse även

löner och andra förmåner från

löner och andra förmåner från

koncernföretag.

 

 

koncernföretag.

 

 

 

 

 

 

 

 

15 §44

 

 

 

 

 

 

Om sammansättningen av de

Om sammansättningen av de

företag som omfattas av kon-

företag som omfattas av kon-

cernredovisningen

har

ändrats

cernredovisningen har

ändrats

väsentligt under räkenskapsåret,

väsentligt under räkenskapsåret,

skall sådana upplysningar läm-

ska sådana upplysningar lämnas

nas som gör det möjligt att

som gör det möjligt att jämföra

jämföra de på varandra följande

de på varandra följande kon-

koncernredovisningarna.

cernredovisningarna.

Detta

får

44 Senaste lydelse 1999:1112.

76

SOU 2014:22 Författningsförslag

 

 

 

 

 

ske genom upprättande av en

 

 

 

 

 

justerad

jämförande

balansräk-

 

 

 

 

 

ning och en justerad jämförande

 

 

 

 

 

resultaträkning.

 

 

 

 

Uppgifter om dotterföretag och

Upplysningar om dotterföretag

vissa andra företag

 

 

 

och vissa andra företag

 

 

 

 

 

 

 

16 §45

 

 

 

 

 

 

 

För varje

dotterföretag

och

För

varje

dotterföretag

ska

intresseföretag

skall

dess

namn,

dess namn, organisationsnummer

organisationsnummer och

säte

och säte anges. Vidare ska anges

anges. Vidare skall anges den kap-

den ägarandel, beräknad med

italandel, beräknad med tillämp-

tillämpning av

1 kap.

6 §,

som

ning av 1 kap. 6 §, som koncern-

koncernföretag

innehar

i

företag innehar i företaget.

 

 

företaget.

 

 

 

 

 

Bestämmelserna

i

första

Bestämmelserna

i

första

stycket skall tillämpas även i

stycket ska tillämpas även ifråga

fråga om andra företag i vilka ett

om

 

 

 

 

 

 

 

koncernföretag självt eller på det

1. intresseföretag som tas in i

sätt som anges i

1 kap.

6 §

koncernredovisningen

 

 

med

innehar en kapitalandel på minst

tillämpning av 25-29 §§, och

 

20 procent. Uppgifter om dessa

2. gemensamt

styrda

företag

företag behöver dock inte lämnas

som tas in i koncernredovisningen

om uppgifterna med hänsyn till

med tillämpning av 30 § och som

kravet på rättvisande bild är av

ett koncernföretag, självt eller på

ringa betydelse.

 

 

 

det sätt som anges i 1 kap. 6 §,

 

 

 

 

 

innehar en andel i.

 

 

 

 

 

 

 

 

I fråga om andra företag, i

 

 

 

 

 

vilka

ett koncernföretag

självt

 

 

 

 

 

eller på det sätt som anges i 1 kap.

 

 

 

 

 

6 §

har

ett

strategiskt

andels-

 

 

 

 

 

innehav, ska ägarandelen, före-

 

 

 

 

 

tagets

 

namn,

organisations-

nummer och säte anges. Vidare ska företagets eget kapital och resultatet för det senaste räken- skapsåret anges.

45 Senaste lydelse 1999:1112.

77

Författningsförslag

SOU 2014:22

I koncernredovisningen skall

I

koncernredovisningen

ska

grunden för att ett företag har

grunden för att ett företag har

klassificerats

som dotterföretag

klassificerats som dotterföretag

anges. Denna uppgift får ute-

anges. Denna uppgift får ute-

lämnas, om moderföretaget inne-

lämnas, om moderföretaget inne-

har mer än hälften av rösterna för

har mer än hälften av rösterna för

samtliga andelar och kapital-

samtliga andelar och kapital-

andelen i dotterföretaget är lika

andelen i dotterföretaget är lika

stor som rösträttsandelen.

stor

som

rösträttsandelen.

I

 

 

 

 

 

koncernredovisningen

ska även

 

 

 

 

 

anges grunden för att ett gemen-

 

 

 

 

 

samt styrt företag har tagits in i

 

 

 

 

 

koncernredovisningen

med

 

 

 

 

 

tillämpning av 30 §.

 

 

 

 

 

 

17 §46

 

 

 

 

 

Bolagsverket

får

medge att

Bolagsverket

får

medge

att

uppgifter inte

behöver

lämnas

uppgifter

inte

behöver lämnas

enligt 16 §

första

och

andra

enligt 16 § första-tredje styckena,

styckena, om uppgifterna är av

om uppgifterna är av sådant slag

sådant slag att de kan vålla

att de kan vålla allvarlig skada

allvarlig skada för moderföretaget

för

moderföretaget

eller

för

eller för något av de angivna

något av de angivna företagen.

företagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur dotterföretag skall räknas in i koncernredovisningen

Hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen

18 §47

Sammanställning avseende Sammanställning avseende moderföretag och dotterföretag moderföretag och dotterföretag skall göras enligt någon av de ska göras enligt någon av de metoder som anges i 19-22 a §§ metoder som anges i 19-22 a §§. eller 23 §.

46Senaste lydelse 2004:244.

47Senaste lydelse 2004:1173.

78

Hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag ska räknas in i koncernredovisningen

SOU 2014:22 Författningsförslag

 

 

 

 

 

 

 

22 §48

 

 

 

 

Om det efter en avräkning

Om det efter en avräkning

enligt 21 § föreligger ett positivt

enligt 21 § föreligger ett positivt

skillnadsbelopp, skall detta redo-

skillnadsbelopp, ska detta redo-

visas som goodwill i koncern-

visas som goodwill i koncern-

balansräkningen. Bestämmelserna

balansräkningen.

Bestämmel-

i 4 kap. 4 och 5 §§ gäller även för

serna i 4 kap. 4 och 5 §§ gäller

sådan goodwill.

 

 

 

 

 

även för sådan goodwill.

 

Om det efter en avräkning

Om det efter en avräkning

enligt 21 § föreligger ett nega-

enligt

21 §

föreligger

ett

tivt skillnadsbelopp som mot-

negativt

skillnadsbelopp

ska

svarar en vid förvärvstidpunkten

detta skillnadsbelopp redovisas i

förväntad

ogynnsam

resultat-

koncernbalansräkningen

som

utveckling

eller

förväntade

negativ goodwill. Negativ good-

utgifter

i

dotterföretaget,

skall

will får upplösas och intäktsföras

detta skillnadsbelopp redovisas i

när en sådan behandling överens-

koncernbalansräkningen.

Skill-

stämmer

med

bestämmelserna i

nadsbeloppet får

upplösas

 

och

2 kap. 2-4 §§.

 

 

 

intäktsföras i takt med att för-

 

 

 

 

 

väntningarna infrias.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om

positiva

och

negativa

Om

positiva

och negativa

skillnadsbelopp

avräknas

mot

skillnadsbelopp

avräknas

mot

varandra,

skall

upplysning

om

varandra, ska

upplysning

om

skillnadsbeloppen

lämnas

i

en

skillnadsbeloppen lämnas

i en

not.

 

 

 

 

 

 

 

not.

 

 

 

 

Hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag skall räknas in i koncernredovisningen

 

 

25 §49

 

 

Andelar

i

intresseföretag

Andelar

i intresseföretag ska

skall redovisas i koncernbalans-

redovisas

i

koncernbalans-

räkningen

och

koncernresul-

räkningen

och

koncernresultat-

taträkningen med tillämpning av

räkningen

med

tillämpning av

bestämmelserna i 26-29 §§, om

bestämmelserna i 26-29 §§, om

inte annat följer av tredje

inte annat följer av tredje

stycket eller 30 §.

 

stycket eller 30 §.

48Senaste lydelse 2004:1173.

49Senaste lydelse 1999:1112.

79

Författningsförslag

SOU 2014:22

Vid

tillämpning

av första

Vid

tillämpning

av första

stycket

skall bestämmelserna i

stycket

ska bestämmelserna i

12 § om värdering och 13 § om

12 § om värdering och 13 § om

internvinsteliminering tillämpas,

internvinsteliminering tillämpas,

om det inte finns särskilda

om det inte finns särskilda

hinder mot detta. Med intern-

hinder mot detta. Med intern-

vinst skall därvid avses den andel

vinst ska därvid avses den andel i

i vinst som belöper på moder-

vinst som belöper på moder-

företaget vid överlåtelse mellan

företaget vid överlåtelse mellan

intresseföretag och

koncern-

intresseföretag och

koncern-

företag.

 

 

företag.

 

 

Ett intresseföretag behöver inte redovisas enligt första stycket,

om

 

 

 

 

 

 

 

1. företaget har ringa betydelse

1. det

strategiska

andels-

med hänsyn till kravet i 6 § på

innehavet i företaget är oväsentligt

rättvisande bild, eller

 

med hänsyn till kravet i 6 § på

 

 

 

rättvisande bild, eller

 

 

2. förhållandena motsvarar dem som anges i 5 § tredje stycket.

Den som

tillämpar tredje

Den

som tillämpar

tredje

stycket skall i en not upplysa

stycket ska i en not upplysa om

om skälen för detta.

 

skälen för detta.

 

 

 

 

 

30 §50

 

 

 

 

Ett företag som omfattas av

Ett företag som omfattas av

en koncernredovisning och som

en koncernredovisning och som

tillsammans med ett eller flera

tillsammans med ett eller flera

företag, som inte omfattas av

företag, som inte omfattas av

koncernredovisningen, leder ett

koncernredovisningen, leder ett

annat företag som inte är dotter-

gemensamt styrt

företag,

ska

företag, får redovisa sin ägar-

redovisa sin ägarandel i det sist-

andel i det sistnämnda företaget

nämnda

företaget

enligt

andra

enligt andra stycket.

 

stycket eller enligt 25-29 §§.

 

I koncernbalansräkningen får

I koncernbalansräkningen får

tas upp en så stor andel av det

tas upp en så stor andel av det

underordnade företagets tillgångar,

gemensamt styrda företagets till-

avsättningar

och skulder

som

gångar, avsättningar och skulder

belöper på ägarandelen. I kon-

som belöper på ägarandelen. I

cernresultaträkningen får

tas

koncernresultaträkningen

får

tas

50 Senaste lydelse 1999:1112.

80

SOU 2014:22

Författningsförslag

upp en så stor andel av det underordnade företagets intäkter och kostnader som belöper på ägarandelen. Vid redovisning enligt detta stycke skall 10-13, 15 och 19-22 §§ tillämpas. Ett företag som tillämpar denna paragraf skall i en not upplysa om skälen för detta. Uppgift enligt 5 kap. 18 § skall anges särskilt för varje företag för vilket ägar- andelar redovisas med tillämp- ning av denna paragraf.

upp en så stor andel av det gem- ensamt styrda företagets intäkter och kostnader som belöper på ägarandelen. Vid redovisning enligt detta stycke ska 10-13, 15 och 19-22 §§ tillämpas. Uppgift enligt 5 kap. 22 och 40 §§ ska anges särskilt för varje företag för vilket ägarandelar redovisas med tillämpning av denna paragraf.

 

 

 

 

 

31 §51

 

 

 

 

 

Förvaltningsberättelse

 

och

Förvaltningsberättelse

 

och

finansieringsanalys för koncernen

finansieringsanalys för koncernen

ska upprättas med tillämpning av

ska upprättas med tillämpning av

6 kap. 1 § och 2 a–5 §§. Det som

6 kap. 1 § och 2 a–5 §§. Det som

sägs i

6 kap. 1 § om

mindre

sägs i 6 kap. 1 § om små företag

företag ska i stället avse mindre

ska i stället avse små koncerner.

koncerner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om

moderbolaget

är

ett

Om

moderbolaget

är

ett

aktiebolag

och

bolagets

eller

aktiebolag

och

bolagets

eller

något

av

dess

dotterföretags

något

av

dess

dotterföretags

andelar,

teckningsoptioner

eller

andelar eller överlåtbara värde-

skuldebrev är upptagna till handel

papper är upptagna till handel på

på en reglerad marknad, ska det i

en reglerad marknad, ska det i

förvaltningsberättelsen

lämnas

förvaltningsberättelsen

lämnas

upplysning

om

de viktigaste

upplysning

om

de viktigaste

inslagen i koncernens system för

inslagen i koncernens system för

intern kontroll och riskhantering

intern kontroll och riskhantering

i samband med upprättandet av

i samband med upprättandet av

koncernredovisningen.

 

 

koncernredovisningen.

 

 

Om moderbolaget har upprättat en bolagsstyrningsrapport som inte utgör en del av förvaltningsberättelsen och det i rapporten har tagits med sådana upplysningar om koncernen som avses i andra stycket, behöver upplysningarna inte lämnas också i koncernredo-

51 Senaste lydelse 2009:34.

81

Författningsförslag

SOU 2014:22

visningen. I sådana fall ska dock förvaltningsberättelsen för kon- cernen innehålla en uppgift om den plats i rapporten där upplys- ningarna lämnas.

32 §52

Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

1.1-3 a §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,

2.4 § första stycket 4 om förvaltningsberättelse,

3.7 § vad gäller hänvisningarna till 2 kap. 5 § om språk och form och 2 kap. 7 § om undertecknande,

4. 12 §

första

stycket

om

4. 8 §

till den

del paragrafen

värderingsprinciper,

 

 

hänvisar till 3 kap. 10 b § första

5. 14 §

vad

gäller hänvisning-

och tredje styckena om en eko-

arna till följande bestämmelser i

nomisk förenings eget kapital.

5 kap.:

 

 

 

 

 

5. 12 §

första

 

stycket

om

- 12 §

om

lån

till

ledande

värderingsprinciper,

 

 

 

befattningshavare,

 

 

 

6. 14 §

vad

gäller

hänvis-

- 15 § första och tredje styck-

ningarna till följande bestäm-

ena om en ekonomisk förenings

melser i 5 kap.:

 

 

 

 

eget kapital,

 

 

 

 

20 §

om

lån

till

ledande

- 18 §

om

medelantalet

befattningshavare,

 

 

 

anställda under räkenskapsåret,

22 §

om

 

medelantalet

- 18 b § om könsfördelningen

anställda under räkenskapsåret,

bland ledande befattningshavare,

33 §

om

ytterligare

upplys-

- 20 § första stycket 1 samt

ningar om lån till ledande

andra och tredje styckena samt

befattningshavare,

 

 

 

 

21 § om löner, ersättningar och

40 §

om

ytterligare

upplys-

sociala kostnader,

 

 

 

ningar om anställda,

 

 

 

- 22 § om pensioner och lik-

41 §

om

könsfördelningen

nande förmåner,

 

 

 

bland ledande befattningshavare,

- 23 §

om

tidigare

styrelse

43 § första stycket

1

samt

och verkställande direktör,

 

andra och tredje styckena om

- 24 §

om

suppleanter

och

löner, ersättningar

och

sociala

vice verkställande direktör, och

kostnader,

 

 

 

 

 

52 Senaste lydelse 2010:1515.

82

SOU 2014:22 Författningsförslag

- 25 § om avtal om avgångs-

44

§ om pensioner och lik-

vederlag,

 

 

 

nande förmåner,

 

6. 31 §

första

stycket, vad

– 45

§

om

tidigare styrelse

gäller hänvisningarna till

6 kap.

och verkställande direktör,

 

1 och 2 a-4 §§ om förvaltnings-

46

§

om

suppleanter

och

berättelsens innehåll, och

 

vice verkställande direktör,

 

7. 31 §

andra

och

tredje

47

§ om avtal om avgångs-

styckena om koncernens system

vederlag, och

 

 

för intern kontroll och risk-

51

§

om

ersättningar

till

hantering.

 

 

 

revisor.

 

 

 

 

7.31 § första stycket, vad gäller hänvisningarna till 6 kap. 1 och 2 a–4 §§ om förvaltnings- berättelsens innehåll, och

8.31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll och risk- hantering.

Ett företag som avses i första stycket behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 §, om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.

8 kap.

3 §53

Den skyldighet att offentliggöra årsredovisningen som följer av

6 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078) ska fullgöras på följande sätt. På samma sätt ska även revisionsberättelsen offentliggöras.

1. Aktiebolag

Bestyrkta kopior av handlingarna ska ha kommit in till registreringsmyndigheten inom en månad efter det att bolagsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen.

På kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verkställande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen har fastställts. Uppgift ska också lämnas om fastställelsedagen. Beviset ska även innehålla uppgift om bolagsstämmans beslut beträffande bolagets vinst eller förlust.

53Senaste lydelse 2009:702.

83

Författningsförslag SOU 2014:22

2. Ekonomiska föreningar

 

2. Ekonomiska föreningar

Kopior

av

handlingarna

ska

Kopior

av

handlingarna

ska

hållas tillgängliga för alla som är

hållas tillgängliga för alla som är

intresserade

senast

från

en

intresserade senast från en månad

månad efter det att förenings-

efter det

att

föreningsstämman

stämman

fastställde

balansräk-

fastställde

balansräkningen

och

ningen

och

resultaträkningen.

resultaträkningen.

Efter

särskilt

Efter

särskilt

föreläggande

av

föreläggande av registreringsmyn-

registreringsmyndigheten

 

ska

digheten ska bestyrkta kopior av

bestyrkta kopior av handlingarna

handlingarna ges in dit. Sådant

ges in dit. Sådant föreläggande

föreläggande

ska

utfärdas

när

ska utfärdas när någon begär det.

någon begär det. Föreningar som

Föreningar som enligt 1 kap. 3 §

enligt 1 kap. 3 § utgör medelstora

utgör större företag och för-

eller stora företag eller företag av

eningar som är moderföretag i

allmänt intresse och föreningar

koncerner

som enligt

samma

som är moderföretag i koncerner

paragraf utgör större koncerner är

som enligt samma paragraf utgör

skyldiga att ge in handlingarna till

medelstora eller stora koncerner är

registreringsmyndigheten

även

skyldiga att ge in handlingarna till

om något föreläggande inte har

registreringsmyndigheten

 

även

utfärdats.

Handlingarna

ska i

om något föreläggande inte har

dessa fall ha kommit in till

utfärdats.

Handlingarna

ska i

myndigheten

inom

en

månad

dessa fall ha kommit in till

från fastställelsebeslutet.

 

 

myndigheten inom en månad från

 

 

 

 

 

 

 

fastställelsebeslutet.

 

 

 

På kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verkställande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen har fastställts. Uppgift ska också lämnas om fastställelsedagen. Beviset ska även innehålla föreningsstämmans beslut beträffande föreningens vinst eller förlust.

3.Handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare och grupperingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006

Kopior av handlingarna ska ha kommit in till registrerings- myndigheten inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

4.Stiftelser

84

SOU 2014:22 Författningsförslag

Kopior av handlingarna ska ha kommit in till registrerings- myndigheten inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Beträffande kollektivavtalsstiftelser samt stiftelser som avses i 9 kap. 10 § första stycket stiftelselagen (1994:1220) gäller i stället att bestyrkta kopior ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade

senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång.

 

 

5. Övriga företag

 

 

5. Övriga företag

 

Kopior

av

handlingarna

ska

Kopior av

handlingarna

ska

hållas tillgängliga för alla som är

hållas tillgängliga för alla som är

intresserade

senast

från

sex

intresserade

senast från

sex

månader

efter räkenskapsårets

månader

efter räkenskapsårets

utgång. Efter särskilt förelägg-

utgång. Efter särskilt förelägg-

ande av

registreringsmyndig-

ande

av

registreringsmyn-

heten ska bestyrkta kopior av

digheten ska bestyrkta kopior av

handlingarna ges in dit. Sådant

handlingarna ges in dit. Sådant

föreläggande

ska

utfärdas

när

föreläggande

ska

utfärdas

när

någon begär det. Större företag

någon begär det. Företag som är

och moderföretag i större kon-

medelstora eller stora företag eller

cerner är skyldiga att ge in hand-

företag av allmänt intresse och

lingarna

till

registrerings-

moderföretag

i medelstora

eller

myndigheten

även

om något

stora koncerner är skyldiga att ge

föreläggande inte har meddelats.

in handlingarna till registrer-

Handlingarna ska i dessa fall ha

ingsmyndigheten även om något

kommit

in

till

myndigheten

föreläggande inte har meddelats.

inom sex månader från räken-

Handlingarna ska i dessa fall ha

skapsårets utgång.

 

 

 

kommit

in

till

myndigheten

 

 

 

 

 

 

inom sex månader från räken-

 

 

 

 

 

 

skapsårets utgång.

 

 

Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag ett elektroniskt original.

15 §54

Om ett företag publicerar sin årsredovisning i ofullständigt skick, ska det av publikationen framgå att den inte är fullständig. Det ska också anges om den fullständiga årsredovisningen har getts in till registreringsmyndigheten.

En årsredovisning får, när den publiceras i ofullständigt skick, inte åtföljas av revisionsberättelsen. Publikationen ska i stället inne-

54Senaste lydelse 2010:1515.

85

Författningsförslag

SOU 2014:22

hålla revisorns uttalande om att den fullständiga årsredovisningen har upprättats enligt lag, liksom uppgift om anmärkningar enligt

1.9 kap. 31, 33 och 34 §§ aktiebolagslagen (2005:551),

2.8 kap. 13 § andra-fjärde styckena lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

3.28-30 §§ revisionslagen (1999:1079), och

4.4 kap. 11 § andra och tredje styckena stiftelselagen (1994:1220).

Om någon revisionsberättelse inte har lämnats, ska detta förhållande liksom skälen för det anges.

Trots bestämmelserna i andra

Trots bestämmelserna i andra

stycket får en ofullständig års-

stycket får en ofullständig års-

redovisning

publiceras

till-

redovisning

publiceras tillsam-

sammans med revisionsberättel-

mans med

revisionsberättelsen,

sen, om ofullständigheten består

om ofullständigheten består i att

i att

 

 

 

 

1. upplysningar enligt

5 kap.

1. upplysningar enligt 5 kap.

18 § har lämnats utan uppgift

40 § har lämnats utan uppgift

om fördelningen mellan kvinnor

om fördelningen mellan kvinnor

och män eller utan uppgift om

och män eller utan uppgift om

fördelningen mellan olika län-

fördelningen mellan olika län-

der, eller

 

 

der, eller

 

2. uppgift enligt 5 kap. 18 b §

2. uppgift enligt 5 kap. 41 §

inte har lämnats.

 

inte har lämnats.

 

 

16 §55

 

Detta kapitel tillämpas också på koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse med följande avvikelser:

1. Trots bestämmelserna i 3 § 2 och 5 är moderföretag alltid skyldiga att ge in koncernredovisningen och koncernrevisions-

berättelsen till registreringsmyndigheten.

 

2. Trots bestämmelserna i

2. Trots

bestämmelserna i

15 § andra stycket får en ofull-

15 § andra stycket får en ofull-

ständig koncernredovisning, för-

ständig

koncernredovisning,

utom i fall som avses i 15 §

förutom i fall som avses i 15 §

fjärde stycket, publiceras till-

fjärde stycket, publiceras till-

sammans med koncernrevisions-

sammans med koncernrevisions-

berättelsen, om ofullständigheten

berättelsen, om ofullständigheten

55Senaste lydelse 1999:1112.

86

SOU 2014:22

Författningsförslag

består i att uppgifter som anges i

7 kap. 16 § och som är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild har ute- lämnats.

består i att uppgifter som anges i

7 kap. 16 § och som är av oväsentlig betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild har utelämnats.

Bilaga 1

Uppställningsform för balansräkningen (kontoform)

TILLGÅNGAR

A.Tecknat men ej inbetalt kapital

B.Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar

1.Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2.Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

3.Hyresrätter och liknande rättigheter

4.Goodwill

5.Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

II. Materiella anläggningstillgångar

1.Byggnader och mark

2.Maskiner och andra tekniska anläggningar

3.Inventarier, verktyg och installationer

4.Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

III.Finansiella anläggningstillgångar

1.Andelar i koncernföretag

2.Fordringar på koncernföretag

3.Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

4.Fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag

5.Strategiska andelsinnehav i övriga företag

6.Fordringar på övriga företag i vilka strategiska andelsinnehav förekommer

7.Andra långfristiga värdepappersinnehav

87

Författningsförslag

SOU 2014:22

8.Lån till delägare och andra, till vilka delägare står i sådant förhållande som sägs i 21 kap. 1 § 3, 4 eller 5 aktiebolagslagen (2005:551)

9.Andra långfristiga fordringar

C. Omsättningstillgångar

I. Varulager m.m.

1.Råvaror och förnödenheter

2.Varor under tillverkning

3.Färdiga varor och handelsvaror

4.Pågående arbete för annans räkning

5.Förskott till leverantörer

II. Fordringar

1.Kundfordringar

2.Fordringar på koncernföretag

3.Fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag

4.Fordringar på övriga företag i vilka strategiska andelsinnehav förekommer

5.Övriga fordringar

6.Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

III. Kortfristiga placeringar

1.Andelar i koncernföretag

2.Övriga kortfristiga placeringar

IV. Kassa och bank

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

A. Eget kapital, med uppgift om vad som utgör fritt eget kapital och bundet eget kapital

Aktiebolag:

I. Aktiekapital

II. Överkursfond

III. Uppskrivningsfond

88

SOU 2014:22

Författningsförslag

IV Andra fonder

1.Reservfond

2.Kapitalandelsfond

3.Fond för verkligt värde

4.Fond för utvecklingsutgifter

5.Övrigt

V. Balanserad vinst eller förlust

VI. Årets resultat

Ekonomiska föreningar:

I.Inbetalda insatser och emissionsinsatser

1.Medlemsinsatser

2.Förlagsinsatser

II. Uppskrivningsfond

III. Andra fonder

1.Reservfond

2.Kapitalandelsfond

3.Fond för verkligt värde

4.Fond för utvecklingsutgifter

5.Övrigt

IV. Balanserad vinst eller förlust

V. Årets resultat

Övriga företag:

I. Eget kapital vid räkenskapsårets början

II. Insättningar eller uttag under året

III. Förändringar i kapitalandelsfonden

IV. Förändringar i fonden för verkligt värde

V. Årets resultat

VI. Eget kapital vid räkenskapsårets slut

B. Obeskattade reserver

89

Författningsförslag

SOU 2014:22

C.Avsättningar

1.Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

2.Avsättningar för skatter

3.Övriga avsättningar

D.Skulder

1.Obligationslån

2.Skulder till kreditinstitut

3.Förskott från kunder (får även redovisas som avdragspost under Varulager m.m.)

4.Leverantörsskulder

5.Växelskulder

6.Skulder till koncernföretag

7.Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

8.Skulder till övriga företag i vilka strategiska andelsinnehav förekommer

9.Skatteskulder

10.Övriga skulder

a)Återbetalningspliktiga medel mottagna av allmänheten enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

b)Andra skulder

11.Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Bilaga 2

Uppställningsform I för resultaträkning (rapportform med kostnadsslagsindelning)

1.Nettoomsättning

2.Förändring av varulager

3.Aktiverat arbete för egen räkning

4.Övriga rörelseintäkter

5.Råvaror och förnödenheter

6.Övriga externa kostnader

7.Personalkostnader

8.Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateri- ella anläggningstillgångar

90

SOU 2014:22

Författningsförslag

9.Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

10.Övriga rörelsekostnader

11.Intäkter från andelar i koncernföretag

12.Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

13.Intäkter från övriga företag i vilka strategiska andelsinnehav förekommer

14.Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från kon- cernföretag)

15.Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

16.Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

17.Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild upp- gift om kostnader avseende koncernföretag)

18.Bokslutsdispositioner

19.Skatt på årets resultat

20.Övriga skatter

Bilaga 3

Uppställningsform II för resultaträkning (rapportform med funktionsindelning)

1.Nettoomsättning

2.Kostnad för sålda varor

3.Bruttoresultat

4.Försäljningskostnader

5.Administrationskostnader

6.Övriga rörelseintäkter

7.Övriga rörelsekostnader

8.Intäkter från andelar i koncernföretag

9.Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

10.Intäkter från övriga företag i vilka strategiska andelsinnehav förekommer

91

Författningsförslag

SOU 2014:22

11.Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

12.Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

13.Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kort- fristiga placeringar

14.Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild upp- gift om kostnader avseende koncernföretag)

15.Bokslutsdispositioner

16.Skatt på årets resultat

17.Övriga skatter

18.Årets resultat

Denna lag träder i kraft den 20 juli 2015 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

92

SOU 2014:22

Författningsförslag

2Förslag till

lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att nuvarande 1 kap. 2 och 4 §§, 2 kap. 2 §, 3 kap. 1-3 §§, 4 kap. 1 och 3 §§, 5 kap. 1, 2, 4 och 6 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 4, 6 a och 7 §§ samt bilagorna 1 och 2 till lagen ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 3 kap. 4 och 5 §§, 4 kap. 7 § samt 5 kap. 2 a och 8 §§, av följande lydelse,

dels att rubriken till 5 kap. och rubrikerna närmast före 3 kap. 3 § samt 5 kap. 2, 4 och 6 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det närmast före de nya 3 kap. 4 och 5 §§, den nya 4 kap. 7 § samt de nya 5 kap. 2 a och 8 §§ ska införas nya rubriker av

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

2 §56

När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredo- visningslagen (1995:1554) ska bestämmelsen tillämpas även om den anges gälla för aktiebolag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovis-

Bestämmelser i årsredovis-

ningslagen som ska tillämpas på

ningslagen som ska tillämpas på

större företag och större koncerner

företag av allmänt intresse eller

ska tillämpas på kreditinstitut och

på koncerner som innehåller före-

värdepappersbolag som omfattas

tag av allmänt intresse ska

av denna lag, om inte annat

tillämpas på kreditinstitut och

särskilt föreskrivs.

värdepappersbolag som omfattas

 

av denna lag, om inte annat

 

särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som gäller ekonomiska föreningar ska tillämpas på medlemsbanker och kreditmarknads- föreningar, om inte annat särskilt föreskrivs.

Om bestämmelsen i årsredovisningslagen hänvisar till en annan

56 Senaste lydelse 2011:764.

93

Författningsförslag

SOU 2014:22

bestämmelse i årsredovisningslagen eller till årsredovisningslagen i dess helhet, ska även hänvisningen tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag eller i föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.

 

 

1 kap.

 

 

 

 

4 §57

 

 

Följande bestämmelser i 1 kap.

Följande bestämmelser i 1 kap.

årsredovisningslagen (1995:1554)

årsredovisningslagen (1995:1554)

skall tillämpas :

 

ska tillämpas :

 

3 § första stycket 2 om def-

3 § första stycket 2 om def-

inition av andelar,

 

inition av andelar,

 

4 och 5 §§ om koncern- och

3 a-3 c §§ om vad som avses

intresseföretagsdefinitioner,

 

med närstående parter,

 

 

 

 

4 § om vad som avses med

 

 

 

koncern, moderföretag och dotter-

 

 

 

företag,

 

 

 

 

 

4 a § om vad som avses med

 

 

 

strategiska andelsinnehav,

 

 

 

 

5 § om vad som avses med

 

 

 

intresseföretag,

 

 

 

 

5 a § om vad som avses med

 

 

 

gemensamt styrda företag,

 

6 §

om hänsynstagande

till

6 §

om hänsynstagande

till

vissa rättigheter hos mellanman

vissa rättigheter hos mellanman

m.m., samt

 

m.m., samt

 

7 § om skyldighet för moder-

7 § om skyldighet för moder-

företag

och dotterföretag

att

företag

och dotterföretag

att

lämna varandra upplysningar.

 

lämna varandra upplysningar.

 

2 kap.

2 §58

Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 2 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

1 § om årsredovisningens delar,

2 § om överskådlighet och god redovisningssed,

3 § om rättvisande bild,

4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

57Senaste lydelse 2006:872.

58Senaste lydelse 2008:94.

94

SOU 2014:22

Författningsförslag

4 a § om oväsentliga avvikelser,

5 § om form och språk,

6 § om valuta, samt

7 § första och femte-sjunde styckena om årsredovisningens undertecknande.

 

 

 

 

3 kap.

 

 

 

 

1 §59

Balansräkningen

skall

upp-

Balansräkningen ska upprättas

rättas enligt den uppställnings-

enligt den uppställningsform som

form som anges i bilaga 1 till

anges i bilaga 1 till denna lag.

denna

lag.

Resultaträkningen

Resultaträkningen ska upprättas

skall upprättas enligt den upp-

enligt den uppställningsform som

ställningsform

som

anges i

anges i bilaga 2. Hänvisningar i

bilaga

2. Hänvisningar i

denna

denna lag till poster gäller poster

lag till poster gäller poster i

i dessa uppställningsformer, om

dessa

uppställningsformer, om

inte annat framgår.

inte annat framgår.

 

 

 

Trots bestämmelserna i första stycket samt 2 och 3 §§ får kreditinstitut och värdepappersbolag som avses i tredje stycket dela upp posterna med hänsyn till deras karaktär och relativa likviditet, om det är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§ årsredovisningslagen (1995:1554).

Bestämmelserna i andra stycket gäller

1. företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas med tillämpning av de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovis-

ningsstandarder, och

 

 

 

2. andra företag vars

aktier

2. andra företag vars överlåt-

eller skuldebrev är upptagna till

bara värdepapper är upptagna till

handel på en reglerad marknad.

handel på en reglerad marknad.

Regeringen

eller,

efter

regeringens

bemyndigande,

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om avvikande uppställ- ningsformer för balansräkningen och resultaträkningen för värde- pappersbolag, om avvikelserna är nödvändiga med hänsyn till dessa bolags särskilda verksamhetsinriktning.

59 Senaste lydelse 2007:542.

95

Författningsförslag SOU 2014:22

 

 

 

 

2 §60

 

 

 

 

 

 

Med beaktande av vad som

Med beaktande av vad som

föreskrivs

i

3 § skall följande

föreskrivs

i

3 § ska

följande

bestämmelser om balansräkningen

bestämmelser om balansräkningen

och resultaträkningen i 3 kap. års-

och resultaträkningen i 3 kap. års-

redovisningslagen

(1995:1554)

redovisningslagen

(1995:1554)

tillämpas:

 

 

 

tillämpas:

 

 

 

 

1 § om balansräkningens inne-

1

§ om balansräkningens inne-

håll,

 

 

 

 

håll,

 

 

 

 

 

 

2 §

om

resultaträkningens

2

§

om

resultaträkningens

innehåll,

 

 

 

innehåll,

 

 

 

 

4 §

första,

tredje

och fjärde

4

§ första, fjärde och femte

styckena

om

uppställning och

styckena

om

uppställning och

sammanslagning av poster m.m.,

sammanslagning av poster m.m.,

5 § första-tredje styckena om

5

§ första-tredje styckena om

jämförelsetal,

 

 

jämförelsetal,

 

 

 

5 a § om överkursfonden,

5 a § om överkursfonden,

8 § om specificering av större

8

§ om specificering av större

periodiseringsposter,

 

periodiseringsposter,

 

 

9 § om avsättningar,

9

§ om avsättningar,

 

10 § om specificering av vissa

10 § om specificering av vissa

större avsättningar, samt

större avsättningar, samt

 

13 § om extraordinära intäkter

13 § om oväsentliga avvikelser.

och kostnader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särskilda regler om

 

Särskilda regler om

 

 

sammanslagning av poster och

sammanslagning av poster

om åtaganden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 §

 

 

 

 

 

 

De i 2 § angivna bestämmel-

De i 2 § angivna bestämmel-

serna

i 3 kap. årsredovisnings-

serna i

3 kap. årsredovisnings-

lagen (1995:1554) skall tillämpas

lagen (1995:1554) ska tillämpas.

med följande avvikelser:

Vad som sägs i 4 § femte stycket

 

 

 

 

 

om

sammanslagning

av

poster

 

 

 

 

 

som

föregås av arabiska siffror

ska gälla poster som föregås av små bokstäver.

60 Senaste lydelse 2006:872.

96

SOU 2014:22

Författningsförslag

1.Vad som i 4 § fjärde stycket sägs om sammanslagning av poster som föregås av arabiska siffror skall gälla poster som föregås av små bokstäver.

2.Inom linjen skall, utöver ställda säkerheter och ansvars- förbindelser, oåterkalleliga åtagan- den som innebär risktagande anges.

Särskilda regler om indelningen av eget kapital

4 §

Utöver vad som följer av 1– 3 §§ ska följande bestämmelser tillämpas beträffande indelningen av eget kapital:

1.I bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna lag ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska tas upp Aktiekapital, Uppskrivnings- fond, Fond för utvecklingsutgifter, Reservfond och Kapitalandel- sfond. Under fritt eget kapital ska tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskaps- året. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

2.I sparbank ska eget kapital delas upp i fonder och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Med fonder avses Grundfond, Upp- skrivningsfond, Reservfond, Kapitalandelsfond, Fond för

97

Författningsförslag

SOU 2014:22

verkligt värde, Garantifond samt

Fond för utvecklingsutgifter. Benämningen fond får inte användas för annat belopp i balansräkningen. Förlust för räk- enskapsåret tas upp som avdrags- post.

3. I medlemsbank och kredit- marknadsförening ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska tas upp Insatskapital, Uppskrivningsfond, Fond för utvecklingsutgifter, Reservfond och Kapitalandelsfond. Medlems- insatser och förlagsinsatser ska redovisas var för sig. Under fritt eget kapital ska tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balans- erad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

4. Aktiebolag, medlemsbanker och ekonomiska föreningar som omfattas av denna lag ska lämna närmare upplysningar om det belopp av fritt eget kapital som inte kan anses utdelningsbart med hän- syn till tillämpliga bestämmelser om kapitalskydd enligt rörelse- lagarna för kreditinstitut och värdepappersbolag, samt om de förhållanden som motiverar bedömningen.

5. Om en sparbank har bidrag till garantifonden i annan valuta än i redovisningsvalutan, ska dessa räknas om enligt växel-

98

SOU 2014:22 Författningsförslag

kursen på balansdagen. Skill- naden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid räkenskapsårets ingång, ska föras mot Andra fonder.

Oväsentliga avvikelser

5 §

Kreditinstitut och värdepappers- bolag får avvika från vad som föreskrivs i 1-4 §§ och i bilagorna 1 och 2 till lagen, om effekten av avvikelsen är oväsentlig.

4 kap.

1 §61

Med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § ska följande

bestämmelser

om

värderingen i

4 kap.

årsredovisningslagen

(1995:1554) tillämpas:

 

 

 

 

 

1

§ första stycket och 2 § om vad som är anläggningstillgångar

och omsättningstillgångar,

 

 

 

 

 

3

§ om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,

 

4

§ om avskrivning av anläggningstillgångar,

 

 

5

§ om nedskrivning av anläggningstillgångar,

 

 

6–8 §§ om

uppskrivning

av

6 § om

uppskrivning

av

anläggningstillgångar,

anläggningstillgångar,

 

 

 

 

 

 

7 och 8 §§ om ianspråktagande

 

 

 

 

av

fonden

för

utvecklingsutgifter

 

 

 

 

och uppskrivningsfonden,

 

9

§ första–fjärde

styckena

om

värdering

av omsättnings-

tillgångar,

 

 

 

 

 

 

 

10 § om värdering av pågående arbeten,

 

 

 

11 § om varulagrets anskaffningsvärde,

 

 

 

12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde, 13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,

14 § om egna aktier,

14 a–14 d §§ om värdering av finansiella instrument,

61 Senaste lydelse 2011:1555.

99

Författningsförslag

SOU 2014:22

14 e § om värdering av säkrade poster,

 

 

 

 

15 § om periodisering av vissa

15 § om

periodisering

av

belopp vid upptagande av lån,

vissa belopp vid upptagande av

samt

 

lån,

 

 

 

 

16 § om

omräkning av för-

16 § om omräkning

av

för-

lagsinsatser.

 

lagsinsatser, samt

 

 

 

 

17 § om oväsentliga avvikelser.

 

3 §

 

 

 

 

Med finansiell anläggningstillgång förstås

 

 

 

 

1. andelar i intresseföretag och

1. andelar i koncernföretag,

koncernföretag,

2. andelar i intresseföretag och

2. värdepapper, och

gemensamt styrda företag,

 

3. annan

tillgång än tillgång

3. strategiska

andelsinnehav i

som skall tas upp i posterna

övriga företag,

 

 

 

Immateriella

anläggningstill-

4. värdepapper, och

 

 

gångar (post 9) och Materiella

5. annan

tillgång än

tillgång

tillgångar (post 10), allt under

som ska tas upp i posterna

förutsättning att tillgångarna är

Immateriella

 

anläggningstill-

avsedda att stadigvarande innehas

gångar (post 9) och Materiella

i den ordinarie verksamheten.

tillgångar (post 10), allt under

 

 

förutsättning

att tillgångarna är

 

 

avsedda att stadigvarande innehas

 

 

i den ordinarie verksamheten.

 

 

 

Oväsentliga avvikelser

 

 

 

 

7 §

 

 

 

 

 

 

Kreditinstitut

och

värde-

 

 

pappersbolag

får

avvika

från

vad

som föreskrivs i 1-6 §§, om effekten av avvikelsen är oväsentlig.

100

SOU 2014:22

Författningsförslag

5 kap.

Tilläggsupplysningar Notupplysningar

 

 

 

 

 

 

1 §62

 

 

Utöver vad som följer av

Med beaktande av vad som

övriga bestämmelser i denna lag

föreskrivs

i 2 §, ska följande

ska årsredovisningen innehålla de

bestämmelser om notupplys-

upplysningar som anges i 3-6 §§

ningar i

5 kap. årsredovisnings-

nedan. Upplysningarna ska läm-

lagen (1995:1554) tillämpas:

 

nas i noter. Om det inte står i strid

 

 

 

med kravet på överskådlighet, får

 

 

 

upplysningarna i stället lämnas i

 

 

 

balansräkningen

eller

resultat-

 

 

 

räkningen.

Vidare

ska,

med

 

 

 

beaktande av vad som föreskrivs

 

 

 

i 2 §, följande bestämmelser om

 

 

 

tilläggsupplysningar i 5 kap. års-

 

 

 

redovisningslagen

(1995:1554)

 

 

 

tillämpas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 § andra

stycket

om

hän-

4 § om

notupplysningarnas

visningar till noter,

 

 

 

placering,

 

 

2 § om

värderings-

och

5 § om

utelämnande

av

omräkningsprinciper,

 

 

oväsentliga upplysningar,

 

3 § första-tredje

styckena

om

6 § om

värderings-

och

anläggningstillgångar,

 

 

omräkningsprinciper,

 

4 a-4 c §§

 

om

 

finansiella

7 § om

avvikelse från

prin-

instrument,

 

 

 

 

 

cipen om kvittningsförbud,

 

5 § om uppskrivningsfond och

8 § om valuta,

 

fond för verkligt värde,

 

 

 

 

 

8 och

9 §§ om

uppgifter

om

10 § om jämförelsetal,

 

dotterföretag

och

vissa andra

 

 

 

företag,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 a §

första

stycket om

eko-

11 § om anläggningstillgångar,

nomiska

arrangemang

som

inte

 

 

 

redovisas i balansräkningen,

 

 

 

 

12 § om

lån

till

ledande

12 § om goodwill,

 

befattningshavare,

62 Senaste lydelse 2010:1525.

101

Författningsförslag

SOU 2014:22

12 a § första

och

tredje

13 § om finansiella instrument,

styckena samt 12 b § om tran-

 

 

saktioner med närstående,

 

 

 

13

§ om konvertibla lån,

 

14

§ om uppskrivningsfond,

14

§ andra och tredje styckena

15

§ om fond för verkligt

om förändringar i eget kapital

värde,

 

m.m.,

 

 

 

 

 

 

 

16 och 17 §§ om upplysningar

17

§ om ställda säkerheter,

om skatt,

 

 

 

 

 

 

 

18 § om medelantalet anställda

18

§ om eventualförpliktelser,

under räkenskapsåret,

 

 

 

 

18 b § om könsfördelningen

20

§ om lån till ledande

bland ledande befattningshavare,

befattningshavare,

19-21 §§

om

löner, andra

21

§ om intäkter och kost-

ersättningar och sociala kostnader,

nader av exceptionell storlek eller

 

 

 

 

 

 

förekomst,

22 § om

pensioner

och

lik-

22

§ om anställda,

nande förmåner,

 

 

 

 

 

23 § om tidigare styrelse och

23

§ om moderföretag,

verkställande direktör,

 

 

 

 

24 § om suppleanter och vice

24 § om händelser av väsentlig

verkställande direktör,

 

 

betydelse efter räkenskapsårets slut,

25 §

om

avtal

om

avgångs-

25

§ om ytterligare upplys-

vederlag,

 

 

 

 

 

ningar om anläggningstillgångar,

26 § om uppgift om moder-

26 § om omsättningstillgångar,

företag, samt

 

 

 

 

 

 

27 §

om

europabolag

och

27

§ om ytterligare upplys-

europakooperativ.

 

 

 

ningar om finansiella instrument,

 

 

 

 

 

 

29 och 30 §§ om uppgifter om

 

 

 

 

 

 

dotterföretag och vissa andra

 

 

 

 

 

 

företag,

 

 

 

 

 

 

32

§ om ekonomiska arrange-

 

 

 

 

 

 

mang som inte redovisas i

 

 

 

 

 

 

balansräkningen,

 

 

 

 

 

 

33

§ om ytterligare upplys-

 

 

 

 

 

 

ningar om lån till ledande befatt-

 

 

 

 

 

 

ningshavare,

 

 

 

 

 

 

34 och 35 §§ om transaktioner

 

 

 

 

 

 

med närstående,

 

 

 

 

 

 

36

§ om konvertibla lån,

 

 

 

 

 

 

37

§ om aktier,

102

SOU 2014:22 Författningsförslag

 

 

38

§ om förslag till förlust- och

 

 

vinstdispositioner,

 

 

39

§ om skatter,

 

 

40

§ om ytterligare upplys-

 

 

ningar om anställda,

 

 

41

§

om

könsfördelningen

 

 

bland ledande befattningshavare,

 

 

42 och 43 §§ om löner, andra

 

 

ersättningar och sociala kost-

 

 

nader,

 

 

 

 

44

§ om pensioner och lik-

 

 

nande förmåner,

 

 

45

§ om tidigare styrelse och

 

 

verkställande direktör,

 

 

46

§ om suppleanter och vice

 

 

verkställande direktör,

 

 

47

§ om avtal om avgångs-

 

 

vederlag,

 

 

 

 

48

§ om ytterligare upplys-

 

 

ningar om moderföretag,

 

 

49

§ om ytterligare upplys-

 

 

ningar om ställda säkerheter,

 

 

51 § om ersättningar till revisor,

 

 

samt

 

 

 

 

 

52

§

om

europabolag och

 

 

europakooperativ.

Vid

tillämpningen av 5 kap.

Upplysningarna ska lämnas i

20 och

22 §§ årsredovisnings-

noter.

 

 

 

lagen ska samtliga företag som

 

 

 

 

omfattas av denna lag anses som

 

 

 

 

publika aktiebolag.

 

 

 

 

103

Författningsförslag

SOU 2014:22

Särskilda regler om

 

 

 

Särskilda regler om

 

 

 

tilläggsupplysningar

 

 

 

notupplysningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 §63

 

 

 

 

 

 

De

i

1 §

angivna

bestäm-

De

i

1 §

angivna

bestäm-

melserna

i

5 kap.

årsredovis-

melserna

i

5 kap.

årsredovis-

ningslagen

(1995:1554)

skall

ningslagen

(1995:1554)

ska

tillämpas med följande avvikelser:

tillämpas med följande avvikelser:

1. Fråga om

tillstånd

enligt

1. Fråga om tillstånd

enligt

9 § andra stycket att utelämna

30 § andra stycket att utelämna

uppgifter om dotterföretag och

uppgifter om dotterföretag och

vissa andra företag prövas av

vissa andra företag prövas av

Finansinspektionen.

 

 

 

Finansinspektionen.

 

 

 

2. Vid tillämpningen av 12 §

2. Vid tillämpningen av 20 §

andra

stycket

första

meningen

andra

stycket första

meningen

om lån till ledande befattnings-

om lån till ledande befattnings-

havare

 

får

 

upplysning

om

havare

 

får

upplysning

om

huvudsakliga

 

lånevillkor,

ränte-

huvudsakliga

lånevillkor, ränte-

satser samt under räkenskaps-

satser samt under räkenskaps-

året återbetalda belopp ute-

året återbetalda belopp ute-

lämnas.

 

 

 

 

 

 

 

lämnas.

 

 

 

 

 

3. Uppgifter

som

skall läm-

3. Uppgifter som ska lämnas

nas enligt 20 § första stycket 2

enligt 43 § första stycket 2 om

om löner och ersättningar till

löner

och

ersättningar

till

anställda,

skall

även

omfatta

anställda, ska även omfatta löner

löner och ersättningar till dele-

och ersättningar till delegater i

gater i bank.

 

 

 

 

 

 

bank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vid tillämpningen av 18 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ska upplysning lämnas särskilt om

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) accepterade och endosserade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

växlar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) garantier,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) oåterkalleliga

åtaganden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som innebär risktagande, varvid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

åtaganden till följd av återköps-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transaktioner

ska anges

särskilt,

och

d) övriga eventualförpliktelser.

63 Senaste lydelse 1999:1113.

104

SOU 2014:22 Författningsförslag

Särskilda regler om övriga upplysningar

2 a §

Utöver vad som följer av

övriga bestämmelser i denna lag ska årsredovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3-6 §§ nedan. Upplysningarna ska lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på överskådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resultat- räkningen.

Upplysningar om skulder och

Upplysningar om skulder

indelning av eget kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

4 §64

 

 

 

Utöver vad som följer av 1 §

Utöver vad som följer av 1 §

ska följande uppgifter lämnas om

ska följande upplysningar lämnas

skulder och eget kapital:

 

om skulder:

 

1. För varje efterställd skuld

1. För varje efterställd skuld

som uppgår till mer än tio

som uppgår till mer än tio

procent av samtliga efterställda

procent

av samtliga efterställda

skulder, ska uppgift lämnas om

skulder,

ska upplysning

lämnas

lånebelopp,

lånevaluta,

ränte-

om lånebelopp, lånevaluta, ränte-

sats,

förfallodag, omständigheter

sats,

förfallodag, omständigheter

som kan medföra förtida åter-

som kan medföra förtida åter-

betalning, efterställningsvillkoren

betalning, efterställningsvillkoren

samt

förutsättningar och

villkor

samt förutsättningar och villkor

för

betalning

på förfallodagen

för

betalning på förfallodagen

eller

för konvertering.

Vidare

eller

för konvertering.

Vidare

ska

sammanfattande upplys-

ska

sammanfattande

upplys-

ningar lämnas om vilka regler

ningar lämnas om vilka regler

som gäller för övriga efterställda

som gäller för övriga efterställda

skulder.

 

 

skulder.

 

 

64 Senaste lydelse 2011:764.

105

Författningsförslag

SOU 2014:22

2. Större belopp i posten

2. Större belopp i posten

Övriga skulder (post 4) ska

Övriga skulder (post 4) ska

specificeras till sin storlek och

specificeras till sin storlek och

art.

art.

3.I bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna lag ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska tas upp Aktiekapital, Uppskrivnings- fond, Reservfond och Kapital- andelsfond. Under fritt eget kapital ska tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

4.I sparbank ska eget kapital delas upp i fonder och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Med fonder avses Grundfond, Uppskrivningsfond, Reservfond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde samt Garantifond. Benämningen fond får inte användas för annat belopp i balansräkningen. Förlust för räkenskapsåret tas upp som avdragspost.

5.I medlemsbank och kredit- marknadsförening ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska tas upp Insatskapital, Uppskrivningsfond, Reservfond och Kapitalandelsfond. Medlems- insatser och förlagsinsatser ska redovisas var för sig. Under fritt

106

Utöver vad som följer av 1 § ska följande upplysningar lämnas om koncernföretag, intresseföre- tag, gemensamt styrda företag och övriga företag i vilka strategiska andelsinnehav förekommer.
107

SOU 2014:22 Författningsförslag

eget kapital ska tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

6. Aktiebolag, medlemsbanker och ekonomiska föreningar som omfattas av denna lag ska lämna närmare upplysningar om det belopp av fritt eget kapital som inte kan anses utdelningsbart med hänsyn till tillämpliga bestäm- melser om kapitalskydd enligt rörelselagarna för kreditinstitut och värdepappersbolag, samt om de förhållanden som motiverar bedömningen.

7. Om en sparbank har bidrag till garantifonden i annan valuta än i redovisningsvalutan, ska dessa räknas om enligt växelkursen på balansdagen. Skillnaden mellan det omräknade beloppet och mot- svarande belopp vid räken- skapsårets ingång, ska föras mot

Andra fonder.

 

Upplysningar om intresse- och

Upplysningar om

koncernföretag

koncernföretag och vissa andra

 

företag

6 §

Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om intresseföretag och koncern- företag.

Författningsförslag SOU 2014:22

 

1. För var och en av tillgångs-

1. För

var

och

en

av

till-

posterna

Belåningsbara

stats-

gångsposterna Belåningsbara stats-

skuldförbindelser m.m. (post 2),

skuldförbindelser

m.m. (post

2),

Utlåning

till kreditinstitut

(post

Utlåning

till

kreditinstitut (post

3),

Utlåning till allmänheten

3), Utlåning till allmänheten (post

(post 4) och Obligationer och

4) och Obligationer och andra

andra räntebärande värdepapper

räntebärande värdepapper (post

(post 5) skall uppgift lämnas om

5) skall upplysning lämnas om de

de fordringar som avser intresse-

fordringar som avser intresse-

företag och om de fordringar som

företag, gemensamt styrda företag

avser koncernföretag.

 

och övriga företag i vilka strate-

 

 

 

 

 

giska andelsinnehav förekommer

 

 

 

 

 

samt om de fordringar som avser

 

 

 

 

 

koncernföretag.

 

 

 

 

 

2. För var och en av skuld-

2. För var och en av skuld-

posterna Skulder till kredit-

posterna Skulder till kreditinstitut

institut (post 1), In- och upp-

(post 1), In- och upplåning från

låning från allmänheten

(post

allmänheten (post 2), Emitterade

2),

Emitterade

värdepapper

värdepapper m.m. (post 3) och

m.m. (post 3) och Efterställda

Efterställda skulder (post 7) ska

skulder (post 7) skall uppgift

upplysning lämnas om de skulder

lämnas om de skulder som avser

som avser intresseföretag, gemen-

intresseföretag

och om de

samt styrda företag och övriga

skulder som avser koncern-

företag i vilka strategiska andels-

företag.

 

 

 

innehav förekommer samt om de

 

 

 

 

 

skulder som avser koncernföretag.

 

3. Uppgift om efterställda till-

3. Upplysning

om

efterställda

gångar avseende

intresseföretag

tillgångar

avseende

 

intresse-

och koncernföretag skall lämnas

företag, gemensamt styrda företag

särskilt för varje tillgångspost.

och övriga företag i vilka strate-

 

 

 

 

 

giska andelsinnehav

förekommer

 

 

 

 

 

samt koncernföretag ska lämnas

 

 

 

 

 

särskilt för varje tillgångspost.

 

 

 

 

 

Oväsentliga avvikelser

 

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreditinstitut

och

värde-

 

 

 

 

 

pappersbolag får

avvika

från

vad

som föreskrivs i 1-7 §§, om effekten av avvikelsen är oväsentlig.

108

SOU 2014:22 Författningsförslag

6 kap.

1 §65

Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

1 § första–fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll, 2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.,

2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbets- området,

3

§ första stycket om vissa

upplysningar

om ekonomiska

föreningar, samt

 

 

5

§ om finansieringsanalys.

5 § om kassaflödesanalys.

Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och

värdepappersbolag,

vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige,

ska även

tillämpa 6 kap.

1 a § årsredovisningslagen om

förvaltningsberättelsens innehåll.

 

 

 

Bankaktiebolag,

kreditmark-

Bankaktiebolag,

kreditmark-

nadsbolag

och

värdepappers-

nadsbolag och

värdepappers-

bolag, vars aktier, tecknings-

bolag, vars överlåtbara värde-

optioner eller skuldebrev är upp-

papper är upptagna till handel på

tagna till handel på en reglerad

en reglerad marknad, ska även

marknad, ska även tillämpa 6 kap.

tillämpa 6 kap.

6–9 §§ årsredo-

6–9 §§ årsredovisningslagen om

visningslagen

om

bolagsstyr-

bolagsstyrningsrapport.

ningsrapport.

 

 

7 kap.

2 §66

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § ska följande bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

4 § om koncernredovisningens delar,

5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredo- visningen,

6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,

7 § andra stycket om valuta,

8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalans- räkningen och koncernresultaträkningen,

65Senaste lydelse 2009:35.

66Senaste lydelse 2009:35.

109

Författningsförslag

SOU 2014:22

9 § om minoritetsandelar,

9 § om innehav utan bestäm-

10 § om balansdag,

mande inflytande,

 

12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och års- redovisningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,

15 § om förändringar i koncernens sammansättning,

16 och 17 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra

företag,

 

 

 

 

 

18–23 §§ om

hur

dotter-

18–22 a §§ om

hur

dotter-

företag ska räknas in i koncern-

företag ska räknas in i koncern-

redovisningen,

 

 

redovisningen,

 

 

25–30 §§ om

hur

andelar i

intresseföretag och