Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande

Betänkande av Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet

Stockholm 2014

SOU 2014:19

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss – hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02)

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på http://www.regeringen.se/remiss

Textbearbetning och layout har utförts av Regeringskansliet, FA/kommittéservice.

Omslag: Elanders Sverige AB.

Tryckt av Elanders Sverige AB.

Stockholm 2014

ISBN 978-91-38-24091-5

ISSN 0375-250X

Till statsrådet Jan Björklund

Regeringen beslutade den 23 maj 2013 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att föreslå hur det moderniserade yrkes- kvalifikationsdirektivet skulle genomföras i svensk rätt och för- valtning (dir. 2013:59). Till särskild utredare förordnades den 10 juni 2013 på halvtid, och från och med den 1 september 2013 på heltid, kanslirådet Sara Bratberg (Statsrådsberedningen).

Som utredningens experter förordnades

från

och med den

20 augusti 2013 ämnessakkunniga Ann

Lindh

(Utbildnings-

departementet), ämnesrådet Jonas Ragell (Näringsdepartementet), kanslirådet Maria Ramstedt (Utrikesdepartementet), departements- sekreteraren Martin Ratcovich (Försvarsdepartementet), departe- mentssekreteraren Anita Stawarz (Utbildningsdepartementet), ämnesrådet Catharina Stenborg Blom (Landsbygdsdepartementet) samt ämnesrådet Eva Willman (Socialdepartementet). Från och med den 1 oktober 2013 förordnades departementssekreteraren Andreas Dahlqvist (Försvarsdepartementet) att ersätta departements- sekreteraren Martin Ratcovich som expert i utredningen. Från och med den 1 mars 2014 förordnades departementssekreteraren Johanna Wockatz (Utbildningsdepartementet) samt ämnessakkunniga Ulrika Båth Bertram (Utbildningsdepartementet) att ersätta ämnes- sakkunniga Ann Lindh som experter i utredningen.

Som sekreterare i utredningen förordnades den 19 juli 2013 ämnesrådet Tomas Lindell (Kommerskollegium) samt den 1 september 2013 på halvtid, och från den 14 oktober 2013 på heltid, kanslirådet Maria Jonsson (Justitiedepartementet).

Utredningen genomförde den 25 oktober 2013 ett seminarium med ett stort antal inbjudna myndigheter och organisationer och har även i övrigt konsulterat berörda myndigheter. Utredningen har genomfört möten med företrädare för Universitets- och högskolerådet, Kommerskollegium, Socialstyrelsen, Tillväxtverket, Statens skolverk, Elsäkerhetsverket, Statens jordbruksverk,

Länsstyrelsen i Stockholms län samt Europeiska kommissionen. Därutöver har utredningen träffat vissa yrkesförbund samt Sveriges Kommuner och Landsting. Utredningen har närvarat vid två konfe- renser om det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet, den 2 oktober 2013 i Köpenhamn och den 12 februari 2014 i Bryssel.

Utredningen om genomförandet av det moderniserade yrkes- kvalifikationsdirektivet överlämnar härmed betänkandet Yrkes- kvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande, SOU 2014:19. Utredningens uppdrag är därmed avslutat.

Stockholm i april 2014

Sara Bratberg

/Tomas Lindell

Maria Jonsson

Innehåll

Sammanfattning ................................................................

17

Summary ..........................................................................

35

Del 1 Författningsförslag och bakgrund

 

1

Författningsförslag......................................................

57

1.1

Förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer .........

57

1.2Förslag till förordning om erkännande av

yrkeskvalifikationer .................................................................

65

1.3Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400)........................................................

85

1.4Förslag till lag om ändring i lagen (1974:191) om

bevakningsföretag ....................................................................

86

1.5Förslag till förordning om ändring i förordningen

(1989:149) om bevakningsföretag ..........................................

89

1.6 Förslag till förordning om ändring i

 

fastighetsmäklarförordningen (2011:668)..............................

92

1.7Förslag till förordning om ändring i förordningen

(2003:789) om skydd mot olyckor .........................................

94

1.8Förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen

(2010:659) ................................................................................

95

1.9 Förslag till förordning om ändring i

 

patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ............................

99

5

Innehåll

SOU 2014:19

1.10Förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom

 

hälso- och sjukvården.............................................................

106

1.11

Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) ...

107

1.12

Förslag till lag om ändring i socialtjänstförordningen

 

 

(2001:937)...............................................................................

109

1.13

Förslag till förordning om ändring i plan- och

 

 

byggförordningen (2011:338) ...............................................

110

1.14

Förslag till förordning om ändring i

 

 

försäkringsrörelseförordningen (2011:257) .........................

112

1.15

Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) ...............

113

1.16

Förslag till förordning om ändring i

 

 

högskoleförordningen (1993:100) ........................................

116

1.17Förslag till förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare

och förskollärare.....................................................................

119

1.18 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:302) om

 

verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård .....................

121

1.19Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och

 

sjukvård ...................................................................................

126

1.20

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet........................

132

1.21

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(1998:978) om trafikskolor....................................................

133

1.22

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(2006:1010) om växtskyddsmedel.........................................

135

1.23

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(2000:338) om biocidprodukter ............................................

136

1.24

Förslag till förordning om ändring i

 

 

elinstallatörsförordningen (1990:806) ..................................

137

6

 

 

SOU 2014:19

Innehåll

1.25

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(2010:1053) om auktorisation av patentombud...................

138

1.26

Förslag till förordning om ändring i

 

 

fordonsförordningen (2009:211) ..........................................

140

1.27

Förslag till förordning om ändring i

 

 

taxitrafikförordningen (2012:238) ........................................

143

1.28

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(2006:1592) om energideklaration för byggnader ...............

144

1.29

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare.......

145

1.30

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(2009:606) med instruktion för

 

 

Fastighetsmäklarinspektionen ..............................................

147

1.31

Förslag till förordning om ändring i

 

 

handelskammarförordningen (1990:733) .............................

148

1.32Förslag till förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för

 

samhällsskydd och beredskap ...............................................

150

1.33

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen.................

151

1.34

Förslag till lag om ändring i lagen (2013:513) om

 

 

ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land

 

 

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ...............

153

1.35Förslag till förordning om ändring i förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och

 

högskolerådet .........................................................................

155

1.36

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(2009:279) med instruktion för Myndigheten för

 

 

yrkeshögskolan ......................................................................

157

1.37

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(2011:268) om lärar- och förskollärarregister ......................

159

7

Innehåll

SOU 2014:19

2 Utgångspunkter

........................................................ 161

2.1Genomförande av direktiv efter Lissabonfördragets

ikraftträdande .........................................................................

161

2.1.1 Skärpta krav på genomförande ...................................

161

2.1.2

Genomförandeakter och delegerade akter ................

162

2.2 IMI – ett administrativt verktyg för EU-samarbete ............

165

2.2.1

Internal Market Information System (IMI)..............

165

2.3Konsekvenser av yrkeskvalifikationsdirektivets rättsliga

grund .......................................................................................

167

2.3.1 ..........................

Fri rörlighet och rätt att etablera sig

167

2.3.2

Anställning som är förenad med offentligt

 

..............................................................

maktutövande

169

2.4Erkännande av kvalifikationer i ett internationellt

 

perspektiv................................................................................

170

 

2.4.1

Bakgrund .....................................................................

170

 

2.4.2 Övergripande överenskommelser och nätverk för

 

 

 

erkännande av kvalifikationer.....................................

171

3

Det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet...............

175

3.1

Bakgrund.................................................................................

175

3.2

Det ursprungliga direktivet....................................................

176

 

3.2.1 Frihet att tillhandahålla tjänster .................................

177

 

3.2.2

Etableringsfrihet..........................................................

178

 

3.2.3

Övriga bestämmelser ..................................................

181

4

Det moderniserade direktivet .....................................

185

4.1

Bakgrund.................................................................................

185

4.2

Tillämpningsområde...............................................................

186

 

4.2.1

Tredjelandsmedborgare ..............................................

186

4.3

Delegerade akter och genomförandeakter ............................

187

4.4

Fri rörlighet för tjänster.........................................................

188

 

4.4.1

Förhandsunderrättelse ................................................

188

 

4.4.2

Förhandskontroll av kvalifikationer ..........................

189

8

SOU 2014:19 Innehåll

4.5

Etableringsfrihet ....................................................................

190

 

4.5.1

Kompensationsåtgärder..............................................

191

4.6

Behöriga myndigheters handläggning ..................................

193

4.7

Språkkunskaper ......................................................................

194

4.8

Praktikperioder ......................................................................

194

4.9

Partiellt tillträde .....................................................................

195

 

4.9.1

Utgångspunkter vid handläggningen av ansökan

 

 

 

om partiellt tillträde....................................................

196

 

4.9.2

Konsekvenser av partiellt tillträde .............................

197

4.10

Europeiska yrkeskortet..........................................................

197

 

4.10.1 Bakgrund .....................................................................

197

 

4.10.2 Syfte och ikraftträdande .............................................

198

 

4.10.3 Handläggningen av ansökan om yrkeskort...............

199

 

4.10.4 Yrkeskort för etablering och tillfälliga tjänster

 

 

 

med konsekvenser för folkhälsa och säkerhet ..........

201

 

4.10.5 Yrkeskort för tillfälliga tjänster (förutom tjänster

 

 

 

med konsekvenser för folkhälsa och säkerhet).........

203

4.11

Förändringar avseende de kunskaper, färdigheter och

 

 

kompetenser som ligger till grund för det automatiska

 

 

erkännandet ............................................................................

204

 

4.11.1 Läkare ..........................................................................

204

 

4.11.2 Sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och

 

 

 

sjukvård .......................................................................

205

 

4.11.3 Tandläkare ...................................................................

206

 

4.11.4 Veterinär......................................................................

206

 

4.11.5 Barnmorska .................................................................

207

 

4.11.6 Apotekare....................................................................

208

 

4.11.7 Arkitekter....................................................................

209

4.12

Fortbildning ...........................................................................

210

4.13

Övergripande åtgärder till stöd för ökad rörlighet ..............

210

 

4.13.1 Förbättrat administrativt samarbete..........................

210

 

4.13.2 Varningsmekanismen .................................................

211

 

4.13.3 Tillgång till information och elektroniska

 

 

 

förfaranden..................................................................

213

 

4.13.4 Gemensamma utbildningsprinciper...........................

215

9

Innehåll SOU 2014:19

 

4.13.5 Granskning av nationella krav och rapportering

 

 

 

till kommissionen........................................................

219

5

Yrkeskvalifikationsdirektivets förhållande till

 

 

tjänstedirektivet........................................................

223

5.1

Förhållandet till tjänstedirektivet..........................................

223

 

5.1.1

Likheter och skillnader ...............................................

223

 

5.1.2

Tolkningsproblem.......................................................

224

 

5.1.3

Reglerade yrken i tjänstedirektivet ............................

228

 

5.1.4

Kontaktpunkter...........................................................

231

 

5.1.5

Tillsyn vid tillfällig tjänsteverksamhet .......................

231

6

Yrkeskvalifikationsdirektivet och det svenska

 

 

utbildningssystemet ..................................................

235

6.1

Utbildningar där minimikraven samordnats.........................

236

 

6.1.1

Läkarutbildningen .......................................................

236

 

6.1.2

Specialistläkarutbildning.............................................

237

 

6.1.3

Särskild allmänläkarutbildning ...................................

238

 

6.1.4

Sjuksköterskeutbildning .............................................

238

 

6.1.5

Tandläkarutbildning....................................................

239

 

6.1.6

Specialisttandläkarutbildning .....................................

240

 

6.1.7

Veterinärutbildning.....................................................

241

 

6.1.8

Barnmorskeutbildning ................................................

242

 

6.1.9

Apotekarutbildning.....................................................

242

 

6.1.10 Arkitektutbildning ......................................................

243

6.2

Reglerade utbildningar ...........................................................

243

 

6.2.1 Reglerade utbildningar i gymnasieskolan ..................

244

 

6.2.2 Reglerade utbildningar inom universitet och

 

 

 

högskolor.....................................................................

245

 

6.2.3 Reglerade utbildningar inom yrkeshögskolan...........

246

10

SOU 2014:19 Innehåll

Del 2 Överväganden och förslag

 

7

Reglerade yrken i Sverige ..........................................

249

7.1

Allmänt om definitionen av reglerat yrke ............................

249

 

7.1.1

Olika sätt att reglera ett yrke .....................................

250

 

7.1.2

Vad omfattas av begreppet yrkeskvalifikationer?.....

252

7.2

Reglerade yrken för vilka direktivet har genomförts...........

255

 

7.2.1

Allmänt om kommissionens databas över

 

 

 

reglerade yrken............................................................

255

 

7.2.2

Yrken inom hälso- och sjukvården ............................

257

 

7.2.3

Yrken inom djurens hälso- och sjukvård ..................

258

 

7.2.4

Advokat .......................................................................

259

 

7.2.5

Auktoriserad tolk och auktoriserad translator .........

260

 

7.2.6

Besiktningstekniker ....................................................

261

 

7.2.7

Brandskyddskontroll ..................................................

261

 

7.2.8

Elinstallatör .................................................................

262

 

7.2.9

Fastighetsmäklare .......................................................

263

 

7.2.10

Lärare och förskollärare .............................................

263

 

7.2.11

Auktoriserat patentombud ........................................

264

 

7.2.12 Socialtjänstens verksamhet rörande barn och

 

 

 

ungdom .......................................................................

265

 

7.2.13 Trafiklärare och utbildningsledare.............................

265

 

7.2.14 Väktare ........................................................................

266

 

7.2.15 Skälen för utredningens förslag och bedömning ......

266

7.3Tillkommande yrken som omfattas av

yrkeskvalifikationsdirektivet .................................................

267

7.3.1

Arbete med asbest ......................................................

268

7.3.2

Arbete med härdplaster ..............................................

269

7.3.3

Dykeriarbete ...............................................................

270

7.3.4

Kontroll av lyftanordningar .......................................

271

7.3.5

Kontroll av trycksatta anordningar ...........................

271

7.3.6

Kranförare ...................................................................

272

7.3.7

Mast- och stolparbetare..............................................

274

7.3.8

Medicinska kontroller i arbetslivet ............................

274

7.3.9

Sprängarbas .................................................................

276

7.3.10 Arbete med byggnadsställningar högre än två

 

 

meter............................................................................

277

7.3.11 Certifierad sakkunnig brandskydd ............................

279

7.3.12 Certifierad energiexpert .............................................

280

 

 

11

Innehåll SOU 2014:19

 

7.3.13

Certifierad sakkunnig funktionskontrollant .............

282

 

7.3.14

Certifierad sakkunnig kulturvärden...........................

283

 

7.3.15

Certifierad sakkunnig tillgänglighet ..........................

284

 

7.3.16

Certifierad kontrollansvarig .......................................

285

 

7.3.17 Kontroll av hissar och vissa andra motordrivna

 

 

 

anordningar .................................................................

285

 

7.3.18 Aktuarie .......................................................................

286

 

7.3.19 Bergsguide ...................................................................

287

 

7.3.20 Kontroll av tankar avsedda för transport av farligt

 

 

 

gods ..............................................................................

288

 

7.3.21 Kontroll av cisterner och rörledningar för

 

 

 

brandfarliga vätskor ....................................................

289

 

7.3.22 Rovdjursinventerare....................................................

290

 

7.3.23 Naturvårdsvakt............................................................

291

 

7.3.24 Kontroll av mekaniska anordningar i vissa

 

 

 

kärntekniska anläggningar ..........................................

292

 

7.3.25 Strålskyddsexpert ........................................................

293

 

7.3.26 Lärare vid introduktionsutbildning för privat

 

 

 

övningskörning behörighet B.....................................

294

 

7.3.27 Lärare vid riskutbildning för behörigheterna A, A1

 

 

 

och B ............................................................................

295

 

7.3.28 Lärare vid utbildning av förare för mopeder med

 

 

 

behörighet AM ............................................................

296

 

7.3.29 Lärare vid utbildning av förare för mopeder,

 

 

 

snöskotrar och terränghjulingar som kräver

 

 

 

förarbevis .....................................................................

297

 

7.3.30 Taxichaufför ................................................................

298

 

7.3.31 Hantering av bekämpningsmedel i klass 1 AV..........

299

 

7.3.32 Hantering av bekämpningsmedel i klass 1 L och 2

 

 

 

L ...................................................................................

301

 

7.3.33 Hantering av bekämpningsmedel i klass 1 So ...........

302

 

7.3.34 Skälen för utredningens förslag..................................

304

8

Erkännande av yrkeskvalifikationer m.m......................

307

8.1

Myndighetsstruktur ...............................................................

307

8.2

Författningsstruktur ..............................................................

317

12

SOU 2014:19 Innehåll

8.3

Allmänna bestämmelser.........................................................

321

 

8.3.1 De nya författningarnas syfte och

 

 

 

tillämpningsområde samt definitioner ......................

321

 

8.3.2

Språkkunskaper...........................................................

329

 

8.3.3

Erkännande av yrkespraktik.......................................

335

8.4

Tillfälligt tillhandahållande av tjänster..................................

337

8.5

Etablering ...............................................................................

346

 

8.5.1 Erkännande enligt den generella ordningen..............

346

 

8.5.2 Automatiskt erkännande av yrkeserfarenhet ............

358

 

8.5.3 Automatiskt erkännande på grundval av

 

 

 

samordning av minimikraven för utbildning ............

359

 

8.5.4 Automatiskt erkännande på grundval av

 

 

 

gemensamma utbildningsprinciper............................

361

 

8.5.5

Förfarandet .................................................................

363

8.6

Europeiskt yrkeskort .............................................................

376

8.7

Bemyndiganden och upplysningsbestämmelser...................

380

8.8

Sekretess .................................................................................

387

8.9

Överklagande m.m.................................................................

393

8.10

Avgifter...................................................................................

397

9

Administrativt samarbete och information ...................

399

9.1

Administrativt samarbete ......................................................

399

9.2

Informationsutbyte och varningar........................................

401

9.3

Informationssystemet för den inre marknaden (IMI) ........

413

9.4

Kontaktpunkten för tjänster .................................................

416

10

Åtgärder till stöd för yrkesutövare med svenska

 

 

yrkeskvalifikationer...................................................

425

10.1

Samordning av minimikraven för vissa utbildningar ...........

425

10.2

Fortbildning ...........................................................................

432

10.3

Yrkeskvalifikationer som förvärvats i Sverige ......................

435

13

Innehåll SOU 2014:19

11

Rapporteringsskyldigheter och åtgärder för ökad

 

 

kunskap om direktivet ...............................................

441

11.1

Anmälningsförfarande - samordnade utbildningar ..............

441

11.2

Underrättelse – anpassningsperiod eller lämplighetsprov ...

444

11.3

Underrättelse - fortbildning ..................................................

448

11.4

Anmälningsförfarande – specialistläkarutbildning...............

449

11.5

Uppdatering - kommissionens databas.................................

451

11.6

Motiveringsskyldighet - nuvarande och tillkommande

 

 

krav..........................................................................................

454

11.7

Rapportering – statistik och problembeskrivning................

459

11.8

Inrättande av ett råd för reglerade yrken ..............................

461

Del 3 Konsekvenser, ikraftträdanden och

 

 

författningskommentarer

 

12

Konsekvenser av utredningens förslag .........................

467

12.1

Beskrivning av ärendet och vad som bör uppnås .................

467

 

12.1.1 Bakgrund .....................................................................

467

 

12.1.2 Nuläge..........................................................................

468

12.2

Utredningens huvudsakliga förslag.......................................

469

12.3

Konsekvenser för enskilda.....................................................

472

 

12.3.1 Ekonomiska konsekvenser .........................................

473

12.4

Konsekvenser för företag och arbetsgivare ..........................

473

 

12.4.1 Ekonomiska konsekvenser .........................................

475

12.5

Konsekvenser för det allmänna .............................................

477

 

12.5.1 Existerande behöriga myndigheter ............................

477

 

12.5.2 Tillkommande behöriga myndigheter .......................

479

 

12.5.3 Myndigheter ansvariga för varningsmekanismen

 

 

och information ..........................................................

479

 

12.5.4 Universitets- och högskolerådet ................................

480

 

12.5.5 Ekonomiska konsekvenser .........................................

481

12.6

Konkurrensförhållanden ........................................................

491

14

 

 

SOU 2014:19

Innehåll

12.7

Överensstämmelse med EU-rätten.......................................

492

12.8

Ikraftträdande och informationsinsatser..............................

493

13

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ................

495

14

Författningskommentar .............................................

497

14.1

Förslaget till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer ....

497

14.2

Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och

 

 

sekretesslagen .........................................................................

515

14.3

Förslaget till lag om ändring i lagen om

 

 

bevakningsföretag ..................................................................

516

14.4

Förslaget till lag om ändring i patientsäkerhetslagen ..........

518

14.5

Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen ...................

522

14.6

Förslaget till lag om ändring i skollagen...............................

524

14.7

Förslaget till lag om ändring i lagen om verksamhet

 

 

inom djurens hälso- och sjukvård .........................................

527

14.8

Förslaget till lag om ändring i lagen om ersättning för

 

 

kostnader till följd av vård i ett annat land inom

 

 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet .........................

532

Bilagor

 

Bilaga 1 Kommittédirektiv 2013:59...............................................

535

Bilaga 2 Jämförelsetabell ................................................................

541

Bilaga 3 Konsoliderad version av direktiv 2005/36/EG ....................

547

Bilaga 4 Skältext till ändringsdirektivet, 2013/55/EG .................

713

15

Sammanfattning

Utredningsuppdraget

I slutfasen av förhandlingen på EU-nivå om en modernisering av yrkeskvalifikationsdirektivet tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att föreslå hur direktivet skulle genomföras i svensk rätt och förvaltning. En översyn skulle göras av den aktuella lagstift- ningen för att åstadkomma ett fullständigt genomförande av direk- tivet och föreslå ändringar som underlättar tillämpningen. Syftet var att tydliggöra regelverket och få en horisontell översikt över lagstiftningen. Denna översyn skulle utgå från praktiska erfaren- heter från tillämpningen. Utredningen skulle även analysera hur yrkeskvalifikationsdirektivet förhåller sig till den närliggande regle- ringen i det s.k. tjänstedirektivet (2006/123/EG) samt föreslå åtgärder till hur kunskapen hos berörda myndigheter kan ökas. Ändringsdirektivet (2013/55/EU) trädde i kraft den 17 januari

2014 och

ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den

18 januari 2016.

Betänkandet är indelat i tre delar

I.

Författningsförslag och bakgrund

II. Överväganden och förslag

III. Konsekvensanalys och författningskommentarer

Del I Bakgrund

Yrkeskvalifikationsdirektivet

Det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet som antogs 2005 ersatte tre generella direktiv och tolv s.k. sektorsdirektiv som avsåg enskilda yrken. Direktivets rättsliga grund härstammar från för- dragets reglering om fri rörlighet. Fördragets regler om fri rörlighet för arbetstagare omfattar inte anställning i offentlig tjänst, varför

17

Sammanfattning

SOU 2014:19

samma begränsning gäller för yrkeskvalifikationsdirektivet. Enligt EU-domstolens praxis ska detta förstås som sådan verksamhet som är direkt och specifikt förenad med utövande av offentlig makt.

Yrkeskvalifikationsdirektivet har identifierats som en viktig pusselbit i ansträngningarna med att öka tillväxten och sysselsätt- ningen i Europa. Syftet med direktivet är att säkerställa att egen- företagare och anställda i EU kan utnyttja de rättigheter som för- draget ger dem att såväl etablera sig, tillfälligt erbjuda sina tjänster som att söka anställning i ett annat medlemsland, utan att behöva mötas av nationella yrkesregleringar som förbiser sådan erfarenhet och kompetens som förvärvats i annat land. Avsikten är att med- lemsländerna ska godta variationer som förekommer när det gäller utbildning och yrkesreglering.

Yrkesverksamma som är lagligen etablerade inom ett reglerat yrke i sitt ursprungsland och som tillfälligt vill förflytta sig till ett annat land har rätt att göra det, t.ex. för att göra yrkespraktik eller arbeta som vikarie. Om yrket inte är reglerat i ursprungsmedlems- staten, och den enskilde inte heller gått en utbildning som är regle- rad, krävs att den enskilde varit yrkesverksam under minst ett av de tio senaste åren. I vissa fall får de behöriga myndigheterna i det mottagande landet göra en närmare kontroll av att den enskilde är kompetent för uppgiften, nämligen om yrkesverksamheten kan få konsekvenser för patientsäkerhet eller säkerhet. Genom det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet klargörs närmare under vilka förutsättningar en förhandsunderrättelse får krävas och när en förhandskontroll av yrkesutövarens yrkeskvalifikationer får göras, men också i vad mån behöriga myndigheter i berörda länder bör samarbeta.

Om den enskilde i stället vill etablera sig i ett annat land ska kvalifikationerna bedömas i enlighet med ett av olika förfaranden. I tre situationer ska tillträde beviljas automatiskt, nämligen i) om den enskilde omfattas av en sådan utbildning vars minimikrav samord- nats genom direktivet, ii) om yrkesverksamheten regleras genom krav på yrkeserfarenhet eller, i och med ändringsdirektivet, iii) om den enskilde fullföljt en utbildning som grundar sig på en gemen- sam utbildningsram eller med godkänt resultat genomfört ett gemensamt utbildningsprov. Om ingen av dessa ordningar är tillämpliga ska kvalifikationerna bedömas enligt den s.k. generella ordningen.

Den generella ordningen innebär förenklat att de behöriga myn- digheterna närmare ska kunna granska i vad mån de utländska

18

SOU 2014:19

Sammanfattning

kvalifikationerna motsvarar vad som krävs för att få utöva det reglerade yrket. Om kvalifikationerna avviker väsentligt från vad som krävs får myndigheten besluta att individen måste komplettera sin kompetens genom kompensationsåtgärder, antingen genom ett lämplighetsprov eller genom en anpassningsperiod. Sådana kompensationsåtgärder får endast avse kunskaps- och kompetens- områden som är grundläggande för att utöva yrket.

Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet innehåller ett antal förtydliganden, bl.a. avseende kontroll av språkkunskaper. Myndigheter kan endast vid konkret tvivel i det enskilda fallet besluta att kontrollera i vad mån språkkunskaperna är tillräckliga för att kunna utöva yrket. För yrken med konsekvenser för patientsäkerhet kan däremot mer regelmässiga kontroller göras. Kontroller av språkkunskaper får dock aldrig ske innan yrkes- kvalifikationerna har erkänts.

Genom det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet införs en möjlighet för enskilda att ansöka om ett s.k. europeiskt yrkes- kort, som trots sin benämning inte är ett fysiskt utan ett elektro- niskt dokument. Yrkeskortet, som kan utfärdas för såväl tillfälliga tjänster som för etablering, syftar till en smidigare erkännande- process, bl.a. genom att ersätta förekommande krav på förhands- underrättelse. I och med att det i första hand är ursprungslandets myndigheter som har ansvaret för att kontrollera i vad mån ansök- ningen är komplett och att intyg är äkta, kan den behöriga myndig- heten i den stat där den enskilde vill utöva sitt yrke förlita sig på denna myndighetskontroll och erkännandeprocessen snabbas där- med upp. Innan yrkeskort kan komma att utfärdas måste dock kommissionen besluta vilka yrkesverksamheter som yrkeskortet ska vara tillämpligt för.

Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet innehåller detaljerade förfaranderegler för myndigheternas handläggning av ärenden om såväl sedvanligt erkännande som yrkeskort. Genom det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet kompletteras hittillsvarande möjligheter att utbyta information om disciplinära åtgärder med en skyldighet att informera alla andra medlemsländer om en enskild konstaterats använda falska dokument eller om veterinärer, yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård eller de som undervisar barn (inklusive barnomsorg och förskoleverksamhet) i något avseende begränsats i sin rätt att utöva yrket. En sådan varning ska skickas via informationssystemet IMI senast tre dagar efter att begränsningen beslutats.

19

Sammanfattning

SOU 2014:19

Vilka yrken som reglerats i de olika medlemsstaterna skiljer sig åt och det finns även skillnader i regleringsteknik. Direktivet kräver därför att medlemsländerna inom ramen för en utvärderingsprocess inventerar sina respektive yrkesregleringar för att säkerställa att inskränkningarna i EU-medborgarnas fria rörlighet är motiverade och inte mer ingripande än nödvändigt. Om medlemsländerna för- ändrar yrkesregleringarna efter det att direktivets genomförandetid gått ut, är de skyldiga att anmäla detta till kommissionen. Ändringsdirektivet kräver ökad öppenhet i ett flertal avseenden, för att underlätta tillämpning men också för att enskilda bättre ska kunna informera sig om vad som gäller.

Tjänstedirektivet

Direktivet om tjänster på den inre marknaden (2006/123/EG, tjänstedirektivet) antogs året efter det ursprungliga yrkeskvalifika- tionsdirektivet. Syftet med tjänstedirektivet är att underlätta fri rörlighet för tjänsteutövare i bred bemärkelse, dvs. utöver sådana krav som handlar om yrkeskvalifikationer. Inledningsvis uppstod en del oklarheter kring hur de båda regelverken skulle tillämpas och hur de undantag som förekom i tjänstedirektivet till förmån för yrkeskvalifikationsdirektivet skulle tolkas. Bland annat var det oklart i vilken utsträckning medlemsländerna var tvungna att utvärdera sina yrkesregleringar inom ramen för den utvärderings- process som tjänstedirektivet föreskrev.

I flera avseenden har de båda direktivens krav samordnats, t.ex. genom att samtliga förfaranden som kan krävas med anledning av yrkeskvalifikationsdirektivet på samma sätt som gäller för tjänste- direktivet ska kunna slutföras elektroniskt via den gemensamma kontaktpunkten för tjänster.

De myndigheter som utövar tillsyn över tjänsteverksamhet i Sverige behöver beakta såväl tjänstedirektivet som yrkeskvalifika- tionsdirektivet, då de båda regelverken är tänkta att komplettera varandra. I vissa avseenden finns regler i båda direktiven, t.ex. om vilken information som tjänstemottagarna ska ha tillgång till. Upp- står en konflikt mellan de båda regelverken, t.ex. när det gäller möjligheten att utöva tillsyn över tillfällig verksamhet, har yrkes- kvalifikationsdirektivet företräde.

20

SOU 2014:19

Sammanfattning

Det svenska utbildningssystemet

För att ge så goda förutsättningar som möjligt att anpassa utbildningar till omvärlds- och kunskapsutvecklingen är det svenska utbildnings- systemet decentraliserat. Högskoleutbildning ges vid 31 statliga universitet och högskolor (däribland Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan) samt vid 12 enskilda utbildningsanordnare. Det anges i lag och förordning vilka utbildningsanordnare som kan ges tillstånd att utfärda examina, samt på vilken nivå. Det är universitetens och högskolornas ansvar att besluta om det närmare innehållet i utbildningarna. Det finns 35 olika yrkesexamina i examensordningen i bilagan till högskole-förordningen, ytterligare 12 i bilagan till förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet och en i bilagan till förordningen för Försvarshögskolan. Dessa är bl.a. utbildningarna till läkare, sjuksköterska, tandläkare, arkitekt, barnmorska och veterinär, för vilka yrkeskvalifikationsdirektivet samordnat minimikraven för utbildning. I bilagorna till högskoleförordningen, förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet och förordningen för Försvarshögskolan finns för varje yrkesexamen angivet hur många högskolepoäng utbildningen omfattar samt en målbeskrivning av vilka mål och övriga krav som varje student ska uppnå för att få examen. Målen avser kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderings- förmåga och förhållningssätt. Även när det gäller utbildningarna till specialistläkare och specialisttandläkare samordnas minimikrav för utbildning genom yrkeskvalifikationsdirektivet. Dessa utbildningar regleras i Socialstyrelsens föreskrifter. Universitetskanslersämbetet kvalitetssäkrar högskoleutbildningen.

Om ett land som inte reglerar yrkesverksamheten har reglerat utbildningen, underlättar det yrkesverksammas möjligheter att kunna utöva denna yrkesverksamhet i ett annat land, där yrket är reglerat. Direktivet kräver att medlemsstaterna fastställer vilka utbildningar som är reglerade, oavsett om utbildningen bedrivs inom gymnasieskolan, vid universitet eller högskolor eller inom yrkeshögskolan. Inom den svenska yrkeshögskolan finns närmare 200 utbildningsanordnare och över 600 utbildningar.

21

Sammanfattning

SOU 2014:19

Del II Överväganden och förslag

Reglerade yrken i Sverige

Utredningen har närmare analyserat direktivets tillämpnings- område utifrån den definition som gäller för reglerade yrken. Av definitionen följer att all sådan yrkesverksamhet där det i för- fattning, direkt eller indirekt, ställs krav på att yrkesutövaren har vissa bestämda yrkeskvalifikationer omfattas. Med yrkeskvalifika- tioner avses såväl ett bevis över teoretiska eller faktiska kunskaper som yrkeserfarenhet. Om det finns en skyddad yrkestitel som endast får användas av den som har en viss yrkeskvalifikation är yrket alltid att anse som reglerat.

I Sverige har yrkesregleringarna anpassats till det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet i följande fall:

22

SOU 2014:19

Sammanfattning

Utredningen bedömer att yrkesverksamhet som brandskydds- kontrollant inte längre bör omfattas av genomförandeåtgärderna för yrkeskvalifikationsdirektivet eftersom yrkesverksamheten är förknippad med utövande av offentlig makt. Därutöver, och med utgångspunkt i direktivets definition av reglerade yrken, anser utredningen att även följande yrkesverksamheter ska anses omfattas av yrkeskvalifikationsdirektivets tillämpningsområde:

Det är värt att poängtera att det i ovanstående fall är fråga om yrkesverksamheter som, på grund av de krav som ställs på yrkesut- övarna i fråga om yrkeskvalifikationer, bör betraktas som reglerade. Det handlar således inte om nya regleringar som införts i närtid. Utredningen har även gjort en bedömning avseende yrkesverksam- heterna naturvårdsvakt, rovdjursinventerare, mast- och stolparbete samt arbete med härdplaster, men har funnit att dessa verksamheter

23

Sammanfattning

SOU 2014:19

inte är att anse som reglerade, då det för utövande inte krävs bestämda yrkeskvalifikationer.

Erkännande av yrkeskvalifikationer

Utredningen anser att den nuvarande myndighetsstrukturen ska bibehållas. Myndigheter som kontrollerar tillträdet till ett visst reglerat yrke ska även fortsättningsvis handlägga ärenden som behörig myndighet enligt direktivet. På så vis kan myndigheterna få en komplett bild över yrkesutövare i Sverige, oberoende av var kvalifikationerna erhållits. För de yrken som hittills betraktas som reglerade har redan behöriga myndigheter enligt yrkeskvalifikationsdirektivet pekats ut. Därutöver bör de myndigheter som föreskriver vilka krav som ska ställas avseende de tillkommande yrkena utgöra behöriga myndigheter. I praktiken innebär det att följande myndigheter ska vara behöriga myndigheter enligt direktivet: Konsumentverket, Fastighetsmäklar- inspektionen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Stockholms län, Boverket, Finans- inspektionen, Kammarkollegiet, Statens skolverk, Universitets- och högskolerådet, Statens jordbruksverk, Naturvårdsverket, Strålsäkerhets- myndigheten, Transportstyrelsen, Patentombudsnämnden, Elsäker- hetsverket samt Arbetsmiljöverket.

Utredningen föreslår att Universitets- och högskolerådet, som även är ENIC-NARIC kontor, ska bistå de behöriga myndigheterna i bedömningen av yrkesutövares utländska utbildning. De behöriga myndigheterna ska ersätta Universitets- och högskolerådet för de kostnader som detta föranleder. Den slutliga och sammantagna prövningen av en enskilds samtliga yrkeskvalifikationer ska alltid vara den behöriga myndighetens ansvar.

Eftersom det för vissa yrken ställs krav på viss kompetens trots att det saknas en obligatorisk förhandskontroll föreslår utredningen också att det införs en möjlighet för yrkesutövare med utländska kvalifikationer att få dem bedömda av den behöriga myndigheten. Därigenom underlättas förutsättningarna för yrkesutövare med utländska kvalifikationer att kunna söka anställning eller i övrigt undvika problem som annars kan komma att uppstå vid tillsynen över yrkesverksamheten.

Universitets- och högskolerådet är kontaktpunkt för yrkes- kvalifikationsdirektivet, en verksamhet som i och med ändringsdirek- tivet döps om till rådgivningscentrum. Syftet är bl.a. att ytterligare

24

SOU 2014:19

Sammanfattning

betona myndighetens roll att bistå enskilda som önskar utnyttja regelverket, men också att särskilja rådgivningscentrumens roll i förhållande till de gemensamma kontaktpunkter som inrättades i samband med genomförandet av tjänstedirektivet. Enligt utredningens bedömning bör Universitets- och högskolerådet även fortsättningsvis fullgöra rollen som rådgivningscentrum. Därutöver föreslår utred- ningen att Universitets- och högskolerådet även ska överta rollen som samordnare för direktivet från Utbildningsdepartementet. Enligt utredningens bedömning har rådet bäst förutsättningar att utföra de uppgifter som ligger i samordnarrollen, eftersom uppgifterna företrädelsevis rör den praktiska tillämpningen av direktivet. Givetvis ska Regeringskansliet även fortsättningsvis ansvara för policyarbetet och på sedvanligt vis agera i den utsträckning som kan komma att krävas i förhållande till kommissionen och andra medlemsstater.

Utredningen föreslår också att den metod som hittills använts för att genomföra det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet, där bestämmelserna införts i varje berörd sektorsförfattning, ska överges. De bestämmelser i direktivet som ska tillämpas likadant oavsett sektor ska i stället genomföras i en ny horisontell lag och förordning. Detta får till följd att bestämmelser som tidigare har införts i sektorsförfattning och som ersätts av bestämmelser i de nya författningarna ska upphävas. Däremot ska sektorsregleringen bestå och anpassas till den nya lagen och förordningen i de delar där direktivet tagit särskild hänsyn till vilken yrkesverksamhet det handlar om.

Av den föreslagna lagen framgår att yrkesutövare med utländska yrkeskvalifikationer ska likabehandlas med dem som har svenska yrkeskvalifikationer. Ett erkännande av utländska yrkeskvalifika- tioner ger således rätt att utöva yrket på samma villkor som gäller för dem som förvärvat kvalifikationerna i Sverige. Lagen ska gälla för såväl egenföretagare som anställda, men tillämpas subsidiärt i förhållande till bestämmelser som grundar sig på andra EU-rätts- akter än yrkeskvalifikationsdirektivet. Lagen omfattar heller inte yrken förknippade med offentlig makt. Det förtydligas att före- kommande krav på yrkesutövares kunskaper i det svenska språket inte får tillämpas på ett sätt som inskränker rätten till erkännande av yrkeskvalifikationer eller europeiskt yrkeskort. Kontroller av språkkunskaper får endast göras vid befogad misstanke om att nödvändiga språkkunskaper saknas i det enskilda fallet och i så fall efter att kvalifikationerna erkänts på sedvanligt vis eller genom utfärdande av yrkeskort. Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

25

Sammanfattning

SOU 2014:19

om mer regelmässiga kontroller av språkkunskaper för yrkes- utövare inom hälso- och sjukvården. Det införs även en principiell skyldighet i lagen att erkänna yrkespraktik som gjorts i en annan EES-stat eller Schweiz.

Genom lagen klargörs att yrkesutövare som är lagligen etable- rade i ett annat land har rätt att tillfälligt tillhandahålla tjänster i Sverige. Om yrket i fråga inte är reglerat i etableringsstaten krävs ett års yrkeserfarenhet eller att yrkesutövaren gått en reglerad utbildning. Utredningen föreslår att skyldigheten att underrätta behörig myndighet på förhand behålls endast vad avser väktare och hälso- och sjukvårdspersonal, där det också finns möjlighet att kontrollera kvalifikationerna innan tjänsten får tillhandahållas.

Grundförutsättningarna för att få utländska yrkeskvalifikationer erkända i enlighet med den generella ordningen anges i den nya lagen. Yrkesutövare med sådant kompetensbevis eller bevis på for- mella kvalifikationer som krävs i ett annat medlemsland ska ges tillträde till ett reglerat yrke på samma villkor som om kvalifika- tionerna förvärvats i Sverige. Om yrket inte är reglerat i etable- ringsstaten får det krävas ett års yrkeserfarenhet eller att yrkesut- övaren gått en reglerad utbildning. Med formella kvalifikationer avses även sådana kvalifikationer som förvärvats i tredje land men erkänts av en medlemsstat som även kan intyga tre års yrkeserfa- renhet. Förutsättningarna för att besluta om kompensationsåtgär- der, för det fall en behörig myndighet kan konstatera väsentliga skillnader i sådan utbildning som kan anses vara grundläggande för att kunna utöva yrket, alternativt besluta om partiellt tillträde, anges närmare i den nya förordningen om erkännande av yrkes- kvalifikationer. Av förordningen framgår även att sökanden ska ges möjlighet att välja kompensationsåtgärd, dvs. anpassningsperiod eller lämplighetsprov, om inte annat föreskrivs.

Lagen återspeglar även de tre ordningar för automatiskt erkän- nande som yrkeskvalifikationsdirektivet innehåller, även om det enligt utredningens bedömning i nuläget inte finns någon yrkesreglering som omfattas av automatiskt erkännande av yrkeserfarenhet. Det framgår av lagen att när kommissionen fattat beslut om gemensamma utbildningsprinciper som Sverige omfattas av, ska en sökande som genomgått en utbildning som omfattas av en gemensam utbildnings- ram eller godkänts vid ett gemensamt utbildningsprov automatiskt godkännas för att utöva yrket i Sverige på samma villkor som gäller om kvalifikationerna inhämtats i Sverige. Den enda automatiska ordning som för närvarande är tillämplig innebär att yrkesutövare

26

SOU 2014:19

Sammanfattning

inom yrkena apotekare, barnmorska, läkare, sjuksköterska, tandläkare eller veterinär ska erkännas automatiskt i de fall som anges i Socialstyrelsens respektive Statens jordbruksverks föreskrifter. Av patientsäkerhetsförordningen och förordningen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska framgå att ansökan om legitimation utifrån bestämmelserna om automatiskt erkännande ska handläggas enligt förfarandebestämmelserna i den nya horisontella förordningen.

Den nya horisontella förordningen innehåller bestämmelser som beskriver förfarandet för erkännande av yrkeskvalifikationer vid etablering i Sverige, oavsett vilken ordning för erkännande som tillämpas. Prövningen av en ansökan om legitimation eller annat behörighetsbevis ska delas upp i två eller tre steg när yrkesutövaren förvärvat yrkeskvalifikationer eller fått dem erkända i annat med- lemsland. Avsikten är att förtydliga att prövningen av yrkeskvalifi- kationerna ska ske separat från övriga eventuellt förekommande krav för utövande av yrket, t.ex. språkkrav. En ny procedur införs för sådan prövning av yrkeskvalifikationer som ska kunna ligga till grund för certifiering eller ackreditering, i den mån sådan regle- ringsteknik använts för vissa yrkesverksamheter. I det första steget ska det endast prövas om yrkeskvalifikationerna är tillräckliga för att kunna bevilja tillträde till yrket. Denna prövning ska ske i enlig- het med förfarandebestämmelserna i den nya förordningen, bl.a. avseende tidsfrister, och avslutas med ett beslut om yrkeskvalifi- kationerna. En ansökan ska ges in till den behöriga myndigheten eller elektroniskt via den gemensamma kontaktpunkten.

I den nya lagen och förordningen införs bestämmelser som ska göra det möjligt att utfärda yrkeskort när kommissionen fattat de beslut som krävs, bl.a. avseende för vilka yrken ett sådant yrkeskort ska utfärdas. Föreskrivande myndigheter bemyndigas att meddela närmare föreskrifter i den mån det behövs för att systemet ska kunna tas i bruk.

Den nya lagen innehåller uttryckliga bemyndiganden om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter avseende tillfälligt tillhandahållande av tjäns- ter, erkännande av yrkeskvalifikationer, europeiskt yrkeskort och språkkontroller avseende hälso- och sjukvårdspersonal. I den nya förordningen bemyndigas föreskrivande myndigheter att meddela verkställighetsföreskrifter samt föreskrifter om undantag från rät- ten att välja kompensationsåtgärd. Universitets- och högskolerådet bemyndigas att meddela föreskrifter om yrkeskort avseende i Sverige oreglerade yrken, gemensamma utbildningsprinciper och

27

Sammanfattning

SOU 2014:19

utfärdande av utbildningsbevis. Myndigheten för yrkeshögskolan bemyndigas att meddela föreskrifter om automatiskt erkännande av yrkeserfarenhet. Kommerskollegium bemyndigas att meddela före- skrifter om informationsutbytet i IMI.

Det införs en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen om att sekretess ska gälla för en uppgift om en enskilds ekono- miska eller personliga förhållanden som hänför sig till ett ärende enligt horisontella lagen om yrkeskvalifikationer, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

Beslut enligt den nya lagen och förordningen kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Om myndigheten inte fattat beslut inom den tidsfrist som anges för det aktuella ärendet, kan sökan- den göra en framställan hos myndigheten om att ärendet ska avgö- ras. Myndigheten ska då inom två veckor fatta beslut i ärendet i sak eller i ett särskilt beslut avslå sökandens framställan.

Administrativt samarbete och information

Behöriga myndigheter behöver samarbeta över nationsgränserna för att erkännandesystemet enligt direktivet ska fungera. Av ändringsdirektivet framgår nu uttryckligen att myndigheterna ska använda informationssystemet IMI för kommunikation sinsemel- lan. Utredningen föreslår att skyldigheten att samarbeta med behö- riga myndigheter och rådgivningscentrum i andra länder regleras i den nya förordningen. Universitets- och högskolerådet ska så långt möjligt bistå behöriga myndigheter och rådgivningscentrum i andra länder med information om yrken som inte är reglerade i Sverige.

Utbyte av information om disciplinära åtgärder regleras i det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet. Utredningen föreslår att det av den nya förordningen ska framgå att de behöriga myndig- heterna är ansvariga för att utbyta information om disciplinära åtgärder med behöriga myndigheter i andra länder. De ska även åläggas att kontrollera sådan information som kommer från en myndighet i ett annat land avseende yrkesutövare med svenska yrkes- kvalifikationer och meddela vilka åtgärder som vidtas mot bakgrund av sådan information.

Genom ändringsdirektivet införs två nya varningsmekanismer, en avseende falska dokument och en avseende yrkesutövare som begränsats i sin rätt att utöva yrkesverksamhet inom reglerade hälso- och sjukvårdsyrken, inom reglerade yrken där barn undervisas

28

SOU 2014:19

Sammanfattning

(inklusive barnomsorg och förskoleverksamhet) samt som veterinär. Kommissionen ska fatta beslut om hur varningsmekanismerna ska fungera innan dessa kan tas i bruk, och kan även komma att styra hur informationsflödet ska hanteras i medlemsstaterna. I avvaktan på närmare besked från kommissionen föreslår utredningen en struktur för hur varningsmekanismerna kan administreras nationellt. För att kunna följa direktivets krav om att samtliga medlemsländer ska varnas inom tre dagar efter att beslutet om begränsad rätt att utöva yrket fattats, föreslår utredningen att dessa varningar ska skickas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Lärarnas ansvarsnämnd respektive Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Samtliga varningar som mottas från andra länder ska inkomma till Universitets- och högskolerådet, som sedan ska sprida informationen till berörda myndigheter i Sverige. När det gäller varningsmekanismen för falska intyg föreslår utredningen att denna administreras av Universitets- och högskolerådet. Behöriga myndigheter som polisanmäler en enskild som har använt sig av falska intyg i samband med erkännande av yrkeskvalifikationer ska informera Universitets- och högskolerådet. Rådet ska även motta varningar om falska dokument från andra länder och sprida informationen vidare till berörda myndigheter i Sverige.

Den gemensamma kontaktpunkten för tjänster, som inrättades i samband med tjänstedirektivets genomförande, ska användas för information om reglerade yrken och reglerade utbildningar. För att Tillväxtverket, där kontaktpunkten inordnats, ska kunna fullgöra de skyldigheter som det moderniserade yrkeskvalifikationsdirek- tivet ställer ska de behöriga myndigheterna förse verket med nöd- vändig information och hålla den uppdaterad. Ansvaret för att förse Tillväxtverket med information om reglerade utbildningar ska för- delas mellan Statens skolverk, avseende gymnasieskolan, Univer- sitets- och högskolerådet, avseende universitet och högskolor, samt Myndigheten för yrkeshögskolan, avseende yrkeshögskolan. Till- växtverket ska även, liksom redan i dag avseende tjänstedirektivet, se till att samtliga krav, förfaranden och formaliteter som täcks av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet kan fullgöras elektroniskt och på distans via kontaktpunkten för tjänster. Av förordningen ska framgå att all information också bör finnas till- gänglig på engelska. Kommerskollegium ska även fortsättningsvis behålla sin roll som samordnare för kontaktpunkten.

29

Sammanfattning

SOU 2014:19

Åtgärder till stöd för yrkesutövare med svenska yrkeskvalifikationer

För att säkerställa att de svenska utbildningarna lever upp till det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav föreslår utredningen att det införs ett förtydligande i bilagorna till högskole- förordningen respektive förordningen för Sveriges lantbruks- universitet om att utbildningsanordnare är skyldiga att utforma utbild- ningarna så att direktivets krav uppfylls. Till stöd för utbildnings- anordnarnas arbete bör Universitets- och högskolerådet sammanställa de krav som följer av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet, samt även bevaka och informera om sådana uppdateringar avseende kunskaper och färdigheter som kan beslutas av kommissionen genom delegerade akter. Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet ger nämligen kommissionen befogenhet att i flera avseenden fatta bindande beslut genom såväl genomförandeakter som delegerade akter. Eftersom själva avsikten med det delegerade beslutsfattandet är att unionens lagstiftning ska genomföras enhetligt, är det sannolikt att kommissionen avser fatta dessa beslut i form av förordningar, som inte ska genomföras av medlemsländerna utan är direkt tillämpliga.

I syfte att säkerställa att utövare av yrken som omfattas av automatiskt erkännande utifrån samordnade minimikrav på utbild- ningen, dvs. apotekare, barnmorskor, läkare, sjuksköterskor, tandlä- kare och veterinärer, ska kunna fortbilda sig föreslår utredningen att Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk bemyndigas att meddela föreskrifter om fortbildning.

Svenska yrkesutövare kan i andra länder mötas av krav på att bifoga diverse intyg över examens- eller utbildningsbevis. I ljuset av att enskilda bör vända sig till det svenska rådgivningscentrumet om de får problem anser utredningen att samtliga intyg över svenska utbildningar, oavsett om utbildningen är reglerad eller inte, ska kunna utfärdas av Universitets- och högskolerådet. Myndigheten för yrkeshögskolans uppgift i detta hänseende ska därför upphöra. Däremot, när det gäller intyg över yrkeserfarenhet, ser utredningen inga skäl till att flytta denna verksamhet från de auktoriserade han- delskamrarna.

30

SOU 2014:19

Sammanfattning

Rapporteringsskyldigheter och åtgärder för ökad kunskap om direktivet

Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet ställer krav på medlemsländernas rapportering och kontinuerliga information i ett flertal avseenden. För att säkerställa att efterfrågad information skickas till kommissionen i enlighet med direktivets krav, men också för att stärka rådgivningscentrumets tillika samordnarens roll, föreslår utredningen att samtliga återkommande krav på information fullgörs av Universitets- och högskolerådet. För att detta ska fungera åläggs behöriga myndigheter i förordningen att förse Universitets- och högskolerådet med efterfrågad information.

I samband med att genomförandeåtgärder anmäls till kommis- sionen ska kommissionen även få information om hur Sverige säker- ställer att yrkesverksamma som apotekare, barnmorska, läkare, sjuksköterska, tandläkare eller veterinär har möjlighet att fortbilda sig. Senast vid denna tidpunkt ska också kommissionens databas om reglerade yrken uppdateras.

I syfte att förbättra kunskapen om regelverket, och erbjuda behöriga myndigheter en plattform för erfarenhetsutbyte, föreslår utredningen att det inrättas ett råd för reglerade yrken. Av den nya förordningen framgår att ordförandeskap och sekretariat bör inrättas hos rådgivningscentrumet tillika samordnaren, dvs. Universitets- och högskolerådet. Alla behöriga myndigheter samt Kommerskollegium bör ingå i rådet.

Del III Konsekvensanalys

Utredningens förslag påverkar enskilda yrkesutövare som önskar bedriva verksamhet såväl i Sverige som i annat land och oavsett om det sker inom ramen för en anställning eller som egenföretagare på kortare eller längre tid. Till övervägande del omfattas verksamhets- områdena redan i dag av den yrkesreglering som finns i sektors- författning. Genom att utredningen identifierat ytterligare yrkes- verksamheter som bör betraktas som reglerade yrken berörs yrkesutövare med utländska yrkeskvalifikationer inom dessa yrkes- grupper av utredningens förslag. Inom vissa verksamhetsområden tydliggörs rätten att tillfälligt utöva verksamhet utifrån de kvalifi- kationer den enskilde förvärvat i sitt etableringsland genom för- ändringar i skollagen, patientsäkerhetslagen och förordningen om

31

Sammanfattning

SOU 2014:19

behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården. För andra yrkesgrupper, fastighetsmäklare och yrkesverksamma inom djurens hälso- och sjukvård, föreslår utredningen att nu gällande krav på att underrätta den behöriga myndigheten på förhand tas bort. Däremot kvarstår krav på förhandsunderrättelse för enskilda inom hälso- och sjukvårdsyrken samt väktare, vars kvalifikationer även kan kontrolleras på förhand.

Yrkesverksammas rätt att i förekommande fall välja kompen- sationsåtgärd klargörs, liksom i vad mån språkkunskaper kan kontrolleras. Utredningen anser att behöriga myndigheter på för- hand måste identifiera vilka krav som är grundläggande för att få utöva yrkesverksamhet i Sverige så att enskilda på förhand ska kunna informera sig om detta, liksom att det ska vara tydligt vad som krävs i form av intyg för en fullständig ansökan. Behöriga myndigheter kan kräva en avgift för en ansökan om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer för att få legitimation eller annat behörighetsbevis, även inom hälso- och sjukvården. Enskildas möj- lighet att bevaka sina intressen under erkännandeprocessens gång tydliggörs bl.a. vad gäller rätten att överklaga.

Företag i egenskap av egenföretagare påverkas i motsvarande mån som enskilda av de förtydliganden utredningen föreslår. Några särskilda negativa konsekvenser torde dock inte uppstå för företag. Förslagen bidrar till att underlätta tillgången till relevant arbets- kraft genom att erkänna sådan kompetens som förvärvats i annat EU-land som likvärdig med den som förvärvats i Sverige. Effekti- vare handläggningsprocesser, bl.a. inom ramen för europeiska yrkeskort, torde bidra till smidigare rekryteringsprocesser för arbetsgivare. Det bör dock påpekas att de behöriga myndigheterna i Sverige inte alltid råder över handläggningstiden eftersom visst informationsutbyte med behöriga myndigheter i andra länder kan krävas i vissa fall. Företag som är verksamma som utbildningsan- ordnare inom hälso- och sjukvårdsområdet, eller som erbjuder utbildningar för veterinärer eller arkitekter, kan komma att påver- kas av de förtydliganden utredningen föreslår om att sådana utbild- ningar som samordnats genom yrkeskvalifikationsdirektivet även måste uppfylla direktivets krav.

När det gäller konsekvenser för det allmänna måste inledningsvis konstateras att behöriga myndigheter redan i dag tillämpar regelverket i enlighet med gällande sektorsförfattningar. Det faktum att reglerna samlas i ett övergripande, horisontellt regelverk påverkar inte myndig- heternas hittillsvarande skyldigheter att erkänna utländska yrkes-

32

SOU 2014:19

Sammanfattning

kvalifikationer. Detta gäller dock inte för de myndigheter som utredningen anser bör utses som tillkommande behöriga myndigheter mot bakgrund av att viss yrkesverksamhet får anses vara reglerad. Utredningen har inte kunnat identifiera hur många av de i dag yrkesverksamma inom dessa yrkesgrupper som har utländska yrkes- kvalifikationer, varför det är svårt att bedöma omfattningen av myndigheternas tillkommande bedömningsverksamhet. Det kan finnas anledning att följa utvecklingen inom detta område och om det visar sig att bedömningsverksamheten får en sådan omfattning att den inte ryms inom befintliga ramar bör det övervägas om en avgifts- finansiering även ska införas för något av de tillkommande yrkena. För majoriteten av de existerande behöriga myndigheterna, finns en möjlighet att avgiftsfinansiera ansökningar om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer. En existerande behörig myndighet har i vissa fall varit förhindrad att ta ut avgifter för bedömningen av utländska yrkeskvalifikationer, nämligen Socialstyrelsen. Utredningen kan inte se något skäl för detta och föreslår att även Socialstyrelsen ska kunna kräva en avgift för utfärdande av legitimation eller annat behörighetsbevis för enskilda med såväl svenska som utländska yrkeskvalifikationer.

Utredningen föreslår att behöriga myndigheter ska ersätta Uni- versitets- och högskolerådet för dess kostnader för att lämna ytt- randen över utländska utbildningsrelaterade yrkeskvalifikationer. I ett inledande skede behöver dock Universitets- och högskolerådet bygga upp verksamheten med hjälp av allmänna medel.

Utredningen föreslår också en finansiering genom allmänna medel för den ökade administration som varningssystemet kan komma att innebära för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd samt för Tillväxtverket med anledning av de uppgifter som till- kommer kring den gemensamma kontaktpunkten för tjänster. Universitets- och högskolerådet bör även få en ökad anslagsfinan- siering mot bakgrund av sådana uppgifter som stadigvarande till- kommer genom rollen som samordnare samt sekretariat för Rådet för reglerade yrken.

Det går inte att förutse vilka konsekvenser som kan komma att uppstå för det fall kommissionen beslutar att införa systemet med europeiska yrkeskort, och inte heller för det fall kommissionen beslutar om gemensamma utbildningsprinciper. Beroende på inom vilka yrkesverksamheter sådana beslut kan komma att fattas kan en förnyad analys behövas.

33

Summary

The Inquiry's Remit

In the final phase of EU-level negotiations concerning modernisa- tion of the Professional Qualifications Directive, the Government appointed a commission of inquiry to submit proposals on the implementation of the Directive into Swedish law and administra- tion. A review of current legislation would take place to ensure that the Directive is fully implemented and to propose changes that facilitate its application. The aim was to clarify the regulatory framework and obtain a horizontal overview of the legislation. This review would be based on practical experiences from the applica- tion. The Inquiry would also analyse how the Professional Qualifi- cations Directive relates to the associated regulations in the Ser- vices Directive (2006/123/EC) and propose measures to increase the knowledge of the authorities affected. The amending Directive (2013/55/EU) came into force on 17 January 2014 and must be implemented in the Member States no later than 18 January 2016.

This report is divided into three parts

I. Proposed statutes and background II. Considerations and proposals

III. Impact assessment and comments on the statutes

Part I Background

The Professional Qualifications Directive

The original Professional Qualifications Directive, adopted in

2005, replaced three general directives and twelve ‘sectoral direc- tives’ relating to individual professions. The legal basis of the Di-

35

Summary

SOU 2014:19

rective is derived from the Treaty's regulations concerning freedom of movement. The Treaty's rules on free movement for workers do not cover employment in the public service; the same limitation thus applies to the Professional Qualifications Directive. Accord- ing to the case law of the Court of Justice of the European Union, this is to be understood as activities that are directly and specifi- cally connected with the exercise of official authority.

The Professional Qualifications Directive has been identified as an important aspect of efforts to boost growth and employment in Europe. The Directive aims to ensure that self-employed and em- ployed persons in the EU are able to exercise the rights granted them by the Treaty to establish themselves, temporarily offer their services or to seek employment in another Member State without needing to come up against national professional regulations that disregard experience and expertise acquired in another country. Member States should thus accept variations that exist in terms of education and professional regulations.

Professionals who are legally established in a regulated profession in their country of origin and wish to move to another country temporarily, e.g. to undertake a professional traineeship or fill a temporary vacancy, are entitled to do so. If the profession is unregulated in the Member State of origin and the individual has also not undergone a regulated education or training, the individual is required to have been professionally active for at least one of the last ten years. In certain cases, the competent authorities in the host country may perform a closer check on whether the individual is competent for the task, that is, when their professional activities might have implications for patient safety or security. The mod- ernised Professional Qualifications Directive provides clarification of the conditions under which a declaration may be required in advance, and when a prior check of the individual's professional qualifications could be undertaken, but also the extent to which competent authorities in the countries concerned should cooperate.

If individuals instead want to establish themselves in another country, the qualifications will be assessed in accordance with one of the various procedures of the Directive. In three situations, ac- cess will be granted automatically, namely i) if the individual is covered by education or training the minimum requirements of which are coordinated through the Directive, ii) if the professional activities are regulated through requirements for professional expe-

36

SOU 2014:19

Summary

rience or, according to the revised Directive, iii) if the individual has completed training based on a common framework or has passed a common training test. If none of these systems are applicable, the qualifications will be assessed according to the general system.

Simply put, the general system involves the competent authori- ties examining in more detail the extent to which foreign qualifica- tions correspond to the requirements to practise the regulated profession. If the qualifications cover substantially different mat- ters from what is required, the authority may decide that individu- als must complement their knowledge by imposing compensation measures, either through an aptitude test or an adaptation period. Such compensation measures may only relate to areas of knowledge and expertise that are fundamental to the practice of the profession.

The modernised Professional Qualifications Directive contains a number of clarifications, e.g. concerning checks on language skills. Only in individual cases where there is substantial doubt may authorities decide to check the extent to which an individual's lan- guage skills are sufficient to allow them to practice their profes- sion. However, more regular checks may be undertaken in professions with patient safety implications. Nevertheless, checks on language skills may never take place prior to the recognition of professional qualifications.

The modernised Professional Qualifications Directive intro- duces the opportunity for individuals to apply for a European Professional Card, which, despite its name, is an electronic docu- ment rather than a physical card. The European Professional Card, which can be issued both for temporary services and for establish- ment, aims to make the recognition process smoother, in part by replacing existing advance declaration requirements. As the autho- rities in the country of origin have primary responsibility for checking that the application is complete and that certificates are authentic, the competent authority in the host country can trust that these checks have taken place and the recognition process can therefore be speeded up. Before it is possible to issue Professional Cards, the Commission must decide which professions the Profes- sional Card will apply to.

The modernised Professional Qualifications Directive contains detailed procedural rules for the authorities' processing of cases within the scope of both the customary system of recognition and

37

Summary

SOU 2014:19

the system of European Professional Cards. The modernised Professional Qualifications Directive complements hitherto existing opportunities to exchange information regarding disciplinary action with an obligation to inform all other Member States if an individual has been found to have used falsified documents. This obligation to inform also applies in cases where veterinary surgeons, healthcare professionals or those teaching children (including childcare and early childhood education) have in some respect been restricted in their right to practise their profession. Alerts of this kind, which are sent via the Internal Market Information System (IMI), must be sent within three days of the restriction decision.

Which professions are regulated varies between the different Member States, and there are also differences in regulatory tech- nique. For this reason, the Directive requires Member States to conduct an evaluation process that involves taking an inventory of their respective professional regulations to ensure that restrictions on the free movement of EU citizens are justified and not more far-reaching than is necessary. If Member States make changes to their professional regulations after the Directive's implementation period has expired, they are required to notify the Commission of this. The amending Directive requires greater transparency in sev- eral respects, both to facilitate application and to enable individuals to better inform themselves about applicable rules.

The Services Directive

The Directive on services in the internal market (2006/123/EC, the Services Directive) was adopted the year after the original Profes- sional Qualifications Directive. The Services Directive aims to fa- cilitate the free movement of service providers in a broad sense, i.e. in addition to those requirements dealing with professional qualifi- cations. Some initial uncertainties arose concerning how the two frameworks were to be applied and how the Services Directive's derogations in favour of the Professional Qualifications Directive would be interpreted. Among other things, it was unclear to what extent the Member States were compelled to evaluate their profes- sional regulations within the scope of the evaluation process pre- scribed by the Services Directive.

38

SOU 2014:19

Summary

In several respects, the requirements of the two directives have been coordinated, e.g. by enabling all procedures as may be re- quired with reference to the Professional Qualifications Directive to be completed electronically via the point of single contact for services, in the same way as for the Services Directive.

The authorities regulating service activities in Sweden need to take both the Services Directive and the Professional Qualifica- tions Directive into consideration as the two directives are in- tended to complement each other. In some respects, there are rules in both directives, e.g. concerning the information to which service recipients will have access. If a conflict arises between the two di- rectives, e.g. with regard to the supervision of temporary activities, the Professional Qualifications Directive takes precedence.

The Swedish education system

The Swedish education system is decentralised in order to provide the best possible conditions to enable education and training to adapt to changes in society and knowledge. Higher education is provided at 31 state universities and university colleges (including the Swedish University of Agricultural Sciences and the Swedish National Defence College) and by 12 private education providers. Legislation stipulates which institutions may be authorised to award degrees, and at which level. It is the responsibility of the universities and university colleges to decide on the detailed con- tent of their study programmes. There are 35 different professional qualifications in the Annex to the Higher Education Ordinance's System of Qualifications, an additional 12 in the Annex to the Or- dinance for the Swedish University of Agricultural Sciences and one in the Annex to the Ordinance for the Swedish National Defence College. These include study programmes for doctors, nurses, dentists, architects, midwives and veterinary surgeons for which the Professional Qualifications Directive has harmonised the minimum educational requirements. For each professional qualification, the Annexes to the Higher Education Ordinance, the Ordinance for the Swedish University of Agricultural Sciences and the Ordinance for the Swedish National Defence College state how many credits the study programme is worth, as well as the qualitative targets and other requirements that each student must achieve to be awarded the qualification. The targets relate to

39

Summary

SOU 2014:19

knowledge and understanding, skills and abilities, and judgement and approach. The Professional Qualifications Directive also harmonises the minimum educational requirements with respect to study programmes for specialist doctors and specialist dentists. These study programmes are regulated in Swedish National Board of Health and Welfare's regulations. The Swedish Higher Education Authority is responsible for assuring the quality of the higher education.

If a country that does not regulate a specific profession, regu- lates its education and training, this makes it easier for profession- als to pursue this profession in another country where that profes- sion is regulated. The Directive requires Member States to set out which study programmes are regulated, regardless of whether the programmes are conducted at upper secondary school, at university or university college, or at vocational college. The Swedish voca- tional college system has nearly 200 education providers and over 600 study programmes.

Part II Considerations and Proposals

Regulated professions in Sweden

The Inquiry has performed a more detailed analysis of the Di- rective's scope on the basis of the definition of regulated professions. The definition entails that this scope encompass all professions for which a statute, directly or indirectly, requires the professional to possess certain professional qualifications. The term professional qualifications refers both to evidence of theoreti- cal or factual knowledge and to professional experience. If there is a protected professional title that may only be used by those who hold a particular professional qualification, the profession is always considered to be regulated.

In Sweden, professional regulations have been adapted to the original Professional Qualifications Directive in the following cases:

40

SOU 2014:19

Summary

 

 

The Inquiry considers that the profession fire-prevention officer should no longer be covered by the obligations stemming from the Directive because of the activities which are directly and specifically connected with the exercise of official authority. In addition to the above, and based on the Directive's definition of regulated professions, the Inquiry also believes the following professional activities are to be considered to fall within the scope of the Professional Qualifications Directive:

41

Summary

SOU 2014:19

 

 

It is worth pointing out that these professional activities should be regarded as regulated because of the requirements the professionals have to meet in terms of professional qualifications. Consequently, this does not relate to new regulations that have been introduced recently. The Inquiry has also made an assessment regarding the professional activities of nature wardens, predator biologists, mast and pole work and work with thermosetting plastics, but has found that these activities are not to be considered regulated, as specific professional qualifications are not required for their pursuit.

Recognition of professional qualifications

The Inquiry is of the opinion that the current authority structure should be maintained. Authorities that control access to a given regulated profession should continue to process matters as the competent authority under the Directive. This will enable the au- thorities to gain a complete picture of professionals in Sweden,

42

SOU 2014:19

Summary

regardless of where their qualifications have been obtained. For the professions hitherto considered to be regulated, competent authorities have already been designated under the Professional Qualifications Directive. In addition, the authorities prescribing the requirements with regard to the additional professions should constitute competent authorities. In practice, this means that the following authorities will be competent authorities under the Directive: the Swedish Consumer Agency; the Swedish Estate Agents Inspectorate; the Swedish Civil Contingencies Agency; the Swedish National Board of Health and Welfare; the County Ad- ministrative Board of Stockholm; the Swedish National Board of Housing, Building and Planning; the Swedish Financial Supervisory Authority; the Swedish Legal, Financial and Administrative Ser- vices Agency; the Swedish National Agency for Education; the Swedish Council for Higher Education; the Swedish Board of Ag- riculture; the Swedish Environmental Protection Agency; the Swe- dish Radiation Safety Authority; the Swedish Transport Agency; the Swedish Patent Attorneys Board; the Swedish National Electri- cal Safety Board and the Swedish Work Environment Authority.

The Inquiry proposes that the Swedish Council for Higher Education, which is also an ENIC/NARIC office, should assist the competent authorities in assessing the foreign education of profes- sionals. The competent authorities will remunerate the Swedish Council for Higher Education for the costs associated with this. The final and overall examination of an individual's total profes- sional qualifications will always be the responsibility of the com- petent authority. The Inquiry proposes to introduce an oppor- tunity for professionals to have their knowledge and expertise assessed by the competent authority even in cases where there is no mandatory prior check of qualifications. This will make it easier for professionals with foreign qualifications to seek employment or allow them to avoid problems that might otherwise arise in the supervision of the professions.

The Swedish Council for Higher Education is the contact point for the Professional Qualifications Directive, a function that the revised Directive renames ‘assistance centre’. The aim of this, among other things, is to further emphasise the authority's role of assisting individuals wishing to make use of the regulatory frame- work and also to distinguish the assistance centre's role from that of the points of single contact established according to the Services Directive. The Inquiry's assessment is that the Swedish

43

Summary

SOU 2014:19

Council for Higher Education should continue to perform the role of assistance centre. In addition, the Inquiry proposes that the Swedish Council for Higher Education should also take on the role of coordinator of the Directive, currently held by the Ministry of Education and Research. The Inquiry's assessment is that the Council is best placed to carry out the duties of the coordinating role because the tasks particularly concern the practical application of the Directive. Of course, the Government Offices should retain responsibility for work related to policy and, as is customary, act to the extent that may be required in relation to the Commission and other Member States.

The Inquiry also proposes abandoning the hitherto existing method used to implement the original Professional Qualifications Directive, whereby the provisions were introduced in each sectoral statute. To the extent that the Directive contains provisions to be applied in the same way regardless of sector, these will be imple- mented in a new horizontal Act and Ordinance. The provisions previously introduced in sectoral statutes, which are being replaced by the provisions of the new statutes, will be repealed. However, the sectoral regulation will remain and be adapted to the new Act and Ordinance in those areas where the Directive has paid particu- lar regard to the professional activities concerned.

The proposed Act states that professionals with foreign profes- sional qualifications must be treated the same as those who have Swedish professional qualifications. Recognition of foreign profes- sional qualifications thus grants the right to practice the profession under the same conditions that apply to those who have acquired qualifications in Sweden. The Act will apply both to the self- employed and employed, but will be applied subordinately in rela- tion to provisions based on European legal instruments other than the Professional Qualifications Directive. The Act will also not cover professions associated with official authority. It is made clear that existing demands for language skills must not be applied in a manner that restricts the right of recognition of professional qualifications or the European Professional Card. Language checks may only be made in individual cases where there is a suspected lack of necessary language skills and, if so, following recognition of the qualifications in the customary manner or by means of a European Professional Card. The Swedish National Board of Health and Welfare may issue regulations concerning more regular checks of language skills for the healthcare professions. The Act

44

SOU 2014:19

Summary

also introduces a fundamental obligation to recognise professional traineeships undertaken in another EES-country or Switzerland.

The Act makes clear that professionals who are legally estab- lished in another country have the right to provide services on a temporary basis in Sweden. If the profession in question is not regulated in the Member State of establishment, there is a require- ment for one year's professional experience or for the professional to have undergone regulated education or training. The Inquiry proposes that the obligation to make an advance declaration to the competent authority should be retained only with respect to security guards and healthcare personnel, where there is also an opportunity to check the qualifications prior to the provision of the service.

The basic prerequisites for having foreign professional qualifi- cations recognised in accordance with the general system will be specified in the new Act. Professionals with such attestation of competence or evidence of formal qualifications as are required in another Member State shall be given access to a regulated profes- sion under the same conditions as if the qualifications had been acquired in Sweden. If the profession is not regulated in the Mem- ber State of establishment, a requirement of one year's professional experience or that the professional to have undergone regulated education or training may be imposed. The term formal qualifica- tions also encompasses such qualifications as have been obtained in a third country, but are recognised by a Member State that is also able to certify three years' professional experience. The prerequi- sites for deciding on compensation measures – in the case of a competent authority being able to identify substantial differences in such training as may be considered essential for practising the profession – or for deciding on partial access are detailed in the new Ordinance on the Recognition of Professional Qualifications. The Ordinance will also state that applicants are to be given the opportunity to choose compensation measure, i.e. adaptation period or aptitude test, unless otherwise prescribed.

The Act also reflects the three systems for automatic recogni- tion contained in the Professional Qualifications Directive, even though the Inquiry does not at present assess there to be any pro- fessional regulation that is covered by automatic recognition of professional experience. The Act states that once the Commission has decided on common training principles that cover Sweden, an applicant that has undergone training covered by a common train-

45

Summary

SOU 2014:19

ing framework, or has passed a common training test, is to be au- tomatically approved to practise the profession in Sweden under the same conditions as apply if the qualifications had been obtained in Sweden. The only automatic system that is currently applicable means that professionals in the professions of pharmacist, midwife, doctor, nurse, dentist or veterinary surgeon are to be automatically recognised in the cases specified in the regulations of the Swedish National Board of Health and Welfare or the Swedish Board of Agriculture. The Patient Safety Ordinance and the Animal Healthcare Ordinance will state that licence applications based on the provisions of automatic recognition are to be processed under the procedural provisions of the new horizontal Ordinance.

The new horizontal Ordinance contains provisions that describe the procedure for recognising professional qualifications when professionals establish themselves in Sweden, regardless of the recognition system applied. The examination of an application for a licence or other evidence of formal qualifications will be divided into two or three steps when the professional has acquired profes- sional qualifications or had them recognised in another Member State. The intention is to make it clear that the scrutiny of profes- sional qualifications will take place separately from any other re- quirements for practising the profession, e.g. language require- ments. A new procedure will be introduced for the examination of professional qualifications that will form the basis for certification or accreditation, to the extent that such a regulatory technique is used for certain professional activities. The first step will only ex- amine whether the professional qualifications are sufficient to be able to grant access to the profession. This examination is to be made in accordance with the procedural provisions of the new Ordinance, inter alia, with respect to deadlines, and concludes with a decision on professional qualifications. An application must be sent in to the competent authority or submitted electronically via the point of single contact.

The new Act and Ordinance introduce provisions that will make it possible to issue European Professional Cards once the Commission has made the necessary decisions, inter alia, with respect to the professions for which European Professional Cards will be issued. Regulatory authorities will be empowered to issue more detailed regulations to the extent necessary for the system to become operational.

46

SOU 2014:19

Summary

The new Act contains explicit powers that allow the Govern- ment or the authority appointed by the Government to issue regu- lations concerning the temporary provision of services, the recog- nition of professional qualifications, the European Professional Card and language checks for healthcare personnel. The new Ordi- nance empowers regulatory authorities to issue implementing reg- ulations and regulations on exemptions from the right to choose compensation measure. The Swedish Council for Higher Educa- tion is empowered to issue regulations on European Professional Cards regarding unregulated professions in Sweden, common training principles and the issuing of diplomas. The Swedish National Agency for Higher Vocational Education is empowered to issue regulations on the automatic recognition of professional experience. The Swedish National Board of Trade is empowered to issue regulations on the exchange of information via IMI.

A new provision is introduced in the Public Access to Infor- mation and Secrecy Act to the effect that secrecy shall apply for information concerning a private party’s financial or personal cir- cumstances relating to a matter under the horizontal Act on pro- fessional qualifications, if it can be assumed that disclosure of the information would cause damage or harm to the private party.

Decisions under the new Act and Ordinance may be appealed to an administrative court. If the authority has not made a decision within the time limit specified for the case in question, the appli- cant may lodge a request with the authority for the matter to be decided. The authority must then make a decision within two weeks on the substance of the case or reject the applicant's request in a specific decision.

Administrative cooperation and information

If the recognition system under the Directive is to function, com- petent authorities will need to cooperate over national borders. The amending Directive now states explicitly that the authorities will use the Internal Market Information System (IMI) for communi- cation among themselves. The Inquiry proposes that the obligation to cooperate with competent authorities and assistance centres in other countries be regulated in the new Ordinance. The Swedish Council for Higher Education will, as far as possible, assist com- petent authorities and assistance centres in other countries with

47

Summary

SOU 2014:19

information concerning professions that are not regulated in Swe- den.

The exchange of information on disciplinary action is regulated in the original Professional Qualifications Directive. The Inquiry proposes that the new Ordinance state that the competent author- ities are responsible for exchanging information on disciplinary action with competent authorities in other countries. They will also be obliged to verify information coming from an authority in an- other country regarding professionals with Swedish professional qualifications and provide notification of the measures taken in light of such information.

The amending Directive introduces two new alert mechanisms; one concerning falsified documents and one concerning profes- sionals who have been restricted in their right to practice regulated healthcare professions, regulated professions involving the teaching of children (including childcare and early childhood education) or as a veterinary surgeon. The Commission will decide how the alert mechanisms will function before these can become operational, and may also govern how the flow of information is to be handled in the Member States. Pending more detailed information from the Commission, the Inquiry proposes a structure for administration of the alert mechanisms nationally. In order to comply with the Directive's requirement that all Member States be alerted within three days of the decision to restrict the right to practise, the In- quiry proposes that these alerts be sent by the Medical Responsi- bility Board, the Teachers' Disciplinary Board and the Disciplinary Board for Animal Healthcare. All alerts received from other coun- tries will arrive with the Swedish Council for Higher Education, which will then disseminate the information to the relevant au- thorities in Sweden. With regard to the alert mechanism for falsi- fied certificates, the Inquiry proposes that this should be adminis- tered by the Swedish Council for Higher Education. Competent authorities that file a police report concerning an individual who has used falsified certificates in connection with the recognition of professional qualifications must inform the Swedish Council for Higher Education. The Council will also receive alerts about falsi- fied documents from other countries and forward this information to the relevant authorities in Sweden.

The point of single contact for services, established in conjunc- tion with the implementation of the Services Directive, will be used to provide information about regulated professions and regulated

48

SOU 2014:19

Summary

education and training. In order for the Swedish Agency for Eco- nomic and Regional Growth (Tillväxtverket), which is responsible for the contact point, to discharge the obligations imposed by the modernised Professional Qualifications Directive, the competent authorities are to provide that agency with the necessary infor- mation and keep it updated. Responsibility for providing Tillväxtverket with information on regulated education and train- ing will be divided between the Swedish National Agency for Edu- cation, with regard to upper secondary schools, the Swedish Coun- cil for Higher Education, with regard to universities and university colleges, and the Swedish National Agency for Higher Vocational Education, with regard to vocational colleges. As is already cur- rently the case with respect to the Services Directive, Tillväxtverket will also ensure that all the requirements, procedures and formali- ties covered by the modernised Professional Qualifications Di- rective can be completed electronically and remotely via the con- tact point for services. The Ordinance will state that all infor- mation should also be available in English. The Swedish National Board of Trade will continue to retain its role as coordinator for the contact point.

Measures to support professionals with Swedish professional qualifications

To ensure that Swedish study programmes live up to the minimum requirements of the modernised Professional Qualifications Directive, the Inquiry proposes the introduction of a clarification in the Annexes to the Higher Education Ordinance and the Ordinance for the Swedish University of Agricultural Sciences to the effect that education providers should design the programmes to comply with the Directive's requirements. To support the work of education providers, the Swedish Council for Higher Education should compile the requirements resulting from the modernised Professional Qualifications Directive and also monitor and provide information on such updates regarding knowledge and skills as may be adopted by the Commission through delegated acts. The modernised Professional Qualifications Directive namely grants the Commission power in several respects to make binding decisions through both implementing acts and delegated acts. Since the very intent of delegated decision-making is the uniform

49

Summary

SOU 2014:19

implementation of Union law, it is likely that the Commission intends to make these decisions in the form of regulations. These are not implemented by the Member States, but apply directly.

In order to ensure that those practising professions covered by automatic recognition on the basis of coordinated minimum train- ing requirements, i.e. pharmacists, midwives, doctors, nurses, den- tists and veterinary surgeons, will be able to undertake continuous professional development, the Inquiry proposes that the Swedish National Board of Health and Welfare and the Swedish Board of Agriculture be empowered to issue regulations on continuous professional development.

In other countries, Swedish professionals can be met with re- quirements to attach various documents as evidence of their quali- fications or education. In light of the fact that individuals should turn to the Swedish assistance centre if they have problems, the Inquiry believes that all certification of Swedish education and training, whether or not this is regulated, should be conducted by the Swedish Council for Higher Education. The Swedish National Agency for Higher Vocational Education's duty in this regard will therefore be discontinued. However, as regards the certification of professional experience, the Inquiry sees no reason to transfer this activity from the authorised chambers of commerce.

Reporting obligations and measures to increase knowledge about the Directive

The modernised Professional Qualifications Directive places re- quirements on Member States' reporting and continuous provision of information in a number of respects. To ensure that requested information is sent to the Commission in accordance with the Di- rective's requirements, but also to strengthen the role of the assis- tance centre and coordinator, the Inquiry proposes that all regular information requirements be discharged by the Swedish Council for Higher Education. To make this effective, the Ordinance will oblige competent authorities to supply the Swedish Council for Higher Education with requested information.

In connection with the reporting of implementing measures to the Commission, the Commission will also be provided with in- formation about how Sweden ensures that professionals such as pharmacists, midwives, doctors, nurses, dentists and veterinary

50

SOU 2014:19

Summary

surgeons have the opportunity to undertake continuous profes- sional development. The Commission's database on regulated pro- fessions must also be updated by this time, at the very latest.

In order to improve knowledge about the regulatory framework and offer competent authorities a platform to exchange their expe- riences, the Inquiry proposes the establishment of a Council for the Regulated Professions. The new Ordinance will state that the chair and secretariat should be established at the assistance centre and coordinator, i.e. the Swedish Council for Higher Education. All competent authorities and the Swedish National Board of Trade should be part of the Council.

Part III Impact Assessment

The Inquiry's proposals affect individual professionals wishing to pursue activities in both Sweden and other countries and regardless of whether this takes place in the course of employment or self- employment for a shorter or longer period. For the most part, the areas of activity are already covered by the professional regulation found in sectoral statutes. As the Inquiry has identified additional professional activities that should be considered regulated professions, professionals with foreign qualifications who are part of these professional groups are affected by the Inquiry's proposals. In certain areas of activity, amendments to the Education Act, the Patient Safety Act and the Ordinance on Qualification Require- ments for Certain Posts in Healthcare clarify the right to conduct activities on a temporary basis with reference to qualifications ac- quired in their country of establishment. For other professional groups, estate agents and animal healthcare professionals, the In- quiry proposes the removal of the current requirement to make an advance declaration to the competent authority. However, advance declaration requirements remain for individuals in healthcare pro- fessions and for security guards, whose qualifications can also be checked in advance.

The right of professionals, where applicable, to choose compen- sation measure is clarified, as is the extent to which language skills may be checked. The Inquiry believes that competent authorities must prospectively identify the requirements that are fundamental to the practise of professional activities in Sweden so that individu- als may inform themselves about this in advance. The Inquiry also

51

Summary

SOU 2014:19

believes it should be clear what is required in terms of certificates for an application to be complete. Competent authorities are al- ready entitled to demand a fee for applications for recognition of foreign professional qualifications to obtain a licence or other evi- dence of formal qualifications. Individuals' opportunity to protect their own interests in the course of the recognition process is made clear, inter alia, with regard to the right to appeal.

Businesses in the form of self-employed persons are affected in the same way as individuals by the clarifications proposed by the Inquiry. No specific adverse consequences should arise for businesses. The proposals will help to facilitate the availability of relevant labour by recognising expertise acquired in another EU country as equivalent to that which is acquired in Sweden. More efficient processing, inter alia, in the context of the European Professional Card, should contribute to smoother recruitment processes for employers. It should be noted that the competent authorities in Sweden are not always in control of processing times because some exchange of information with competent authorities in other countries may be required in certain cases. Companies that operate as education providers in the field of healthcare or that offer training for veterinary surgeons or architects may be affected by the clarifications proposed by the Inquiry; these clarifications mean that education or training coordinated through the Professional Qualifications Directive must also meet the Directive's requirements.

As regards implications for the public sector, it must first be established that competent authorities are already applying the regulatory framework in accordance with the applicable sectoral statutes. The fact that the regulations are collected together in an overarching, horizontal regulatory framework does not affect the authorities' hitherto existing obligations to recognise foreign pro- fessional qualifications. However, this does not apply to those au- thorities that the Inquiry believes should be appointed as additional competent authorities in light of the fact that certain professional activities may be considered to be regulated. The Inquiry has not been able to identify how many of those currently practising in these professional groups have foreign qualifications; it is thus difficult to assess the extent of the authorities' additional assessment activities. There may be reason to monitor developments in this area and if it becomes clear that the assessment activity cannot be handled with the current funding, it should be considered if fees should be introduced for some of the additional professions. For the majority of existing

52

SOU 2014:19

Summary

competent authorities, there is an opportunity to use fees to finance applications for recognition of foreign professional qualifications. Only one existing competent authority has in some cases been prevented from charging fees for the assessment of foreign professional qualifications, namely the Swedish National Board of Health and Welfare. The Inquiry can see no reason for this and proposes that the Swedish National Board of Health and Welfare also should be permitted to demand a fee for issuing a licence or other evidence of formal qualifications to individuals with both Swedish and foreign professional qualifications.

The Inquiry proposes that the competent authorities should compensate the Swedish Council for Higher Education for the costs it incurs when issuing a statement regarding foreign profes- sional qualifications related to education and training. However, at an initial stage, the Swedish Council for Higher Education will need to establish these operations using public funds.

The Inquiry also proposes public funding for the increased ad- ministration that the alert system may entail for the Medical Re- sponsibility Board and for the Swedish Agency for Economic and Regional Growth with reference to the additional tasks relating to the point of single contact for services. The Swedish Council for Higher Education should also receive increased appropriation funding in light of the permanent addition of tasks through its role as coordinator and its serving as secretariat for the Council for the Regulated Professions.

It is not possible to foresee the consequences that may arise if the Commission decides to introduce the European Professional Card system, or if the Commission decides on common principles for education and training. Depending on which professionals such decisions end up encompassing, a new analysis may be required.

53

Del ett

Författningsförslag

och bakgrund

1 Författningsförslag

1.1Förslag till

lag om erkännande av yrkeskvalifikationer

Härigenom föreskrivs1 följande.

Syfte och tillämpningsområde

1 § Genom denna lag genomförs vissa bestämmelser i Europa- parlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (yrkeskvalifikations- direktivet), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

2 § Denna lag gäller för dem som vill utöva ett reglerat yrke i Sverige, som anställd eller som egen företagare, och som har för- värvat yrkeskvalifikationer eller fått dem erkända i en annan stat inom EES eller i Schweiz (ursprungsstaten).

I tillämpliga delar gäller denna lag även för dem som

1.har gjort yrkespraktik i en annan stat inom EES eller i Schweiz, eller

2.har förvärvat yrkeskvalifikationer i Sverige eller fått dem erkända här i landet och vill utöva sitt yrke i någon annan stat inom EES eller i Schweiz.

3 § Ett erkännande av yrkeskvalifikationer enligt denna lag eller innehav av ett giltigt europeiskt yrkeskort ger yrkesutövaren rätt till tillträde till samma yrke eller den jämförbara yrkesverksamhet som denne är behörig att utöva i ursprungsstaten och rätt att utöva

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

57

Författningsförslag

SOU 2014:19

det yrket eller den verksamheten i Sverige, på samma villkor som om yrkesutövaren hade förvärvat sina yrkeskvalifikationer här i landet.

4 § Denna lag gäller inte för yrken som är förenade med offentlig maktutövning.

Denna lag gäller inte heller för advokatyrket. Bestämmelser som i fråga om detta yrke genomför yrkeskvalifikationsdirektivet i tillämpliga delar finns i rättegångsbalken.

5 § Denna lag gäller inte om det i en annan lag eller förordning finns avvikande bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifika- tioner som har förvärvats utanför Sverige, i den mån dessa bestäm- melser grundar sig på andra bindande rättsakter antagna inom Europeiska unionen än yrkeskvalifikationsdirektivet.

Definitioner

6 § I denna lag avses med

1.reglerat yrke: yrkesverksamhet där det genom lag, förordning eller andra föreskrifter, direkt eller indirekt, krävs bestämda yrkes- kvalifikationer för att få tillträde till eller utöva verksamheten eller använda en viss yrkestitel,

2.lagligen etablerad: uppfyller alla krav för att ha rätt att stadig- varande utöva ett yrke, som egenföretagare eller som anställd, i en stat inom EES eller i Schweiz,

3.yrkeskvalifikationer: kvalifikationer som intygas i ett bevis på formella kvalifikationer, ett kompetensbevis enligt artikel 11 punkt a i) i yrkeskvalifikationsdirektivet eller yrkeserfarenhet,

4.bevis på formella kvalifikationer: examens-, utbildnings- eller annat behörighetsbevis som har utfärdats av en behörig myndighet avseende en yrkesutbildning som huvudsakligen har ägt rum inom EES eller i Schweiz. Som bevis på formella kvalifikationer ska också betraktas ett bevis på formella kvalifikationer som har utfärdats i tredjeland, om innehavaren har tre års yrkeserfarenhet inom det berörda yrket i en stat inom EES eller i Schweiz och beviset på formella kvalifikationer har erkänts av den staten,

5.reglerad utbildning: all utbildning som särskilt utformats för ett visst yrke och som omfattar en eller flera kurser som vid behov kompletteras genom sådan yrkesutbildning, provtjänstgöring eller

58

SOU 2014:19

Författningsförslag

yrkesutövning som har fastställts i författning eller som övervakas eller har godkänts av en myndighet,

6.anpassningsperiod: utövande av ett reglerat yrke under en behörig yrkesutövares ansvar och som ska bedömas, eventuellt åtföljt av kompletterande utbildning,

7.lämplighetsprov: ett prov som gäller den sökandes yrkeskun- nighet, färdigheter och kompetens och som genomförs av en behö- rig myndighet i syfte att bedöma den sökandes förmåga att utöva ett reglerat yrke,

8.yrkespraktik: en period med yrkespraktik som sker under handledning, förutsatt att den utgör ett villkor för tillträde till ett reglerat yrke, och som kan äga rum under eller efter en avslutad utbildning som leder till ett examensbevis,

9.yrkeserfarenhet: faktiskt och lagligt utövande av det berörda yrket i en medlemsstat,

10.europeiskt yrkeskort: ett elektroniskt bevis för antingen att yrkesutövaren uppfyller alla nödvändiga villkor för att tillfälligt tillhandahålla tjänster i en stat inom EES eller i Schweiz eller erkännandet av yrkesutövarens yrkeskvalifikationer för etablering i en sådan stat, och

11.livslångt lärande: all allmän utbildning, yrkesutbildning, icke- formell utbildning och informellt lärande som sker genom livet och leder till ökade kunskaper och färdigheter och ökad kompetens.

Yrkespraktik

7 § Om det för tillträde till ett reglerat yrke krävs att yrkesutövaren har gjort viss yrkespraktik, ska sådan praktik som gjorts i en annan stat inom EES eller i Schweiz godtas, under de förutsättningar som särskilt föreskrivs.

Tillfälligt tillhandahållande av tjänster

8 § En yrkesutövare som avses i 2 § första stycket har rätt att till- fälligt utöva sitt yrke i Sverige, om yrkesutövaren är lagligen etable- rad i en stat inom EES eller i Schweiz för att där utöva samma yrke

(etableringsstaten).

Om yrket inte är reglerat i etableringsstaten krävs att yrkes- utövaren har utövat yrket under minst ett år i en eller flera stater

59

Författningsförslag

SOU 2014:19

inom EES eller i Schweiz under de tio år som föregår tillhanda- hållandet av tjänsten i Sverige.

Kravet på yrkeserfarenhet i andra stycket gäller inte om utbild- ningen för yrket är reglerad i etableringsstaten.

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för tillfälligt tillhandahållande av tjänster, inklusive krav på förhandsunder- rättelse och förhandskontroll i enlighet med artikel 7 i yrkeskvalifi- kationsdirektivet.

10 § En yrkesutövare som avses i 2 § första stycket som tillfälligt tillhandahåller tjänster i Sverige står under samma tillsyn som andra utövare av yrket här i landet. En sådan yrkesutövare kan även bli föremål för samma disciplinära åtgärder avseende yrkesutövningen som andra utövare av yrket här i landet.

Etablering i Sverige

Den generella ordningen

11 § Bestämmelserna i 12 och 13 §§ gäller för alla reglerade yrken som inte omfattas av automatiskt erkännande enligt 14, 16 eller 17 § samt för de yrkesutövare som inte uppfyller de villkor för automatiskt erkännande som anges i de föreskrifter som avses i 16– 20 §.

12 § En yrkesutövare som avses i 2 § första stycket har rätt att få tillträde till ett reglerat yrke och rätt att utöva det i Sverige, på samma villkor som gäller för dem som har förvärvat sina yrkes- kvalifikationer i Sverige, om yrkesutövaren innehar det kompe- tensbevis eller bevis på formella kvalifikationer som krävs av en annan stat inom EES eller i Schweiz för tillträdet till eller utövandet av yrket inom dess territorium.

Tillträde till yrket och rätt att utöva det i Sverige, på samma vill- kor som gäller för dem som har förvärvat sina yrkeskvalifikationer i Sverige, ska också beviljas om yrkesutövaren på heltid i ett år eller på deltid under motsvarande tid under de senaste tio åren har utövat yrket i en stat inom EES eller i Schweiz som inte reglerar

60

SOU 2014:19

Författningsförslag

detta yrke, om yrkesutövaren har ett eller flera kompetensbevis eller handlingar som intygar formella kvalifikationer.

Krav på yrkeserfarenhet enligt andra stycket får inte ställas om yrkesutövarens kompetensbevis avser en reglerad utbildning i ursprungsstaten.

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifi- kationer enligt den generella ordningen, inklusive undantag från 12 § enligt artikel 13.4 i yrkeskvalifikationsdirektivet och genom krav på anpassningsperiod och lämplighetsprov.

Automatiskt erkännande av yrkeserfarenhet

14 § Om det i författning ställs krav på kunskap och förmåga av allmän, affärsmässig eller yrkesmässig art för tillträde till eller utövande av någon av de verksamheter som anges i bilaga IV till yrkeskvalifikationsdirektivet, ska utövande av denna verksamhet i en annan stat inom EES eller i Schweiz beaktas vid bedömningen av om kraven är uppfyllda.

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om automatiskt erkännande av yrkeserfarenhet i enlighet med yrkeskvalifikationsdirektivet och de genomförandeakter som Europeiska kommissionen antagit med anledning av detta direktiv.

Automatiskt erkännande på grundval av samordning av minimikraven för utbildning

16 § Yrkeskvalifikationer som har förvärvats i en annan stat inom EES eller i Schweiz och som ger rätt att där utöva yrkesverksamhet som apotekare, barnmorska, läkare, sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård eller tandläkare, ska erkännas automa- tiskt i de fall som anges i föreskrifter som har meddelats i anslut- ning till patientsäkerhetslagen (2010:659).

17 § Yrkeskvalifikationer som har förvärvats i en annan stat inom EES eller i Schweiz och som ger rätt att där utöva yrkesverksamhet

61

Författningsförslag

SOU 2014:19

som veterinär, ska erkännas automatiskt i de fall som anges i före- skrifter som har meddelats i anslutning till lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Automatiskt erkännande på grundval av gemensamma utbildningsprinciper

18 § En yrkesutövare som avses i 2 § första stycket har rätt att få tillträde till ett reglerat yrke och rätt att utöva det i Sverige, på samma villkor som gäller för dem som har förvärvat sina yrkes- kvalifikationer i Sverige, om yrkesutövaren innehar ett bevis på yrkeskvalifikationer som har förvärvats i en annan stat inom EES eller i Schweiz på grundval av en gemensam utbildningsram som har fastställts i en delegerad akt, antagen av Europeiska kom- missionen enligt artikel 49a i yrkeskvalifikationsdirektivet.

Första stycket gäller endast om Sverige har infört den gemen- samma utbildningsramen.

19 § En yrkesutövare som avses i 2 § första stycket har rätt att få tillträde till ett reglerat yrke och rätt att utöva det i Sverige, på samma villkor som gäller för dem som har förvärvat sina yrkeskva- lifikationer i Sverige, om yrkesutövarens yrkeskvalifikationer har godkänts i en annan stat inom EES eller i Schweiz vid ett gemen- samt utbildningsprov vars innehåll har fastställts i en delegerad akt, antagen av Europeiska kommissionen enligt artikel 49b i yrkes- kvalifikationsdirektivet.

Första stycket gäller endast om det gemensamma utbildnings- provet anordnas även i Sverige.

20 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om automatiskt erkännande på grundval av gemensamma utbildningsprinciper i enlighet med yrkeskvalifikationsdirektivet och de delegerade akter och genom- förandeakter som Europeiska kommissionen antagit med anledning av detta direktiv.

62

SOU 2014:19

Författningsförslag

Europeiskt yrkeskort

21 § En yrkesutövare som avses i 2 § andra stycket 2 får begära att den behöriga myndigheten utfärdar ett europeiskt yrkeskort, förut- satt att Europeiska kommissionen har antagit genomförandeakter rörande detta yrke i enlighet med artikel 4a i yrkeskvalifikations- direktivet.

Om yrkesutövaren avser att etablera sig i en annan stat inom EES eller i Schweiz ska den behöriga myndigheten endast förbereda ett utfärdande av ett europeiskt yrkeskort. Detsamma gäller om yrkesutövaren avser att i en sådan stat tillfälligt tillhandahålla tjänster inom ett yrke som har konsekvenser för säkerhet eller folkhälsa och som inte omfattas av automatiskt erkännande enligt 14–20 §.

22 § Den behöriga myndigheten ska utfärda ett europeiskt yrkes- kort till en yrkesutövare som avser att etablera sig i Sverige och som innehar en yrkeskvalifikation som ska erkännas enligt denna lag. Detsamma gäller om yrkesutövaren avser att tillfälligt till- handahålla tjänster i Sverige inom ett yrke som har konsekvenser för säkerhet eller folkhälsa och som inte omfattas av automatiskt erkännande enligt 14–20 §.

Första stycket gäller endast om Europeiska kommissionen har antagit genomförandeakter rörande detta yrke i enlighet med arti- kel 4a i yrkeskvalifikationsdirektivet.

23 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs om europeiskt yrkeskort.

Kunskaper i det svenska språket

24 § Föreskrifter om krav på yrkesutövares kunskaper i det svenska språket får inte tillämpas på ett sätt som inskränker rätten till erkännande av yrkeskvalifikationer eller europeiskt yrkeskort enligt denna lag.

Om det av särskild anledning i det enskilda fallet kan antas att en yrkesutövare, vars yrkeskvalifikationer har erkänts enligt denna lag eller som innehar ett europeiskt yrkeskort, saknar för yrket nödvändiga kunskaper i det svenska språket, får den behöriga myn-

63

Författningsförslag

SOU 2014:19

digheten besluta att kontrollera kunskaperna innan tillträde till yrket beviljas.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att kontroller av språkkunskaper för utövare av yrken inom hälso- och sjukvården får ske utan att kravet i andra stycket om särskild anledning i det enskilda fallet är upp- fyllt.

Sekretess

25 § Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekre- tesslagen (2009:400).

Överklagande m.m.

26 § Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

27 § Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltnings- domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 18 januari 2016.

64

SOU 2014:19

Författningsförslag

1.2Förslag till

förordning om erkännande av yrkeskvalifikationer

Regeringen föreskriver2 följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning kompletterar bestämmelserna i lagen (20xx:xx) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Genom förord- ningen genomförs vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkän- nande av yrkeskvalifikationer (yrkeskvalifikationsdirektivet), i lydel- sen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

2 § Särskilda bestämmelser som syftar till att genomföra yrkes- kvalifikationsdirektivet finns också i andra författningar inom de sektorer där utövandet av ett visst yrke är reglerat.

3 § Denna förordning har samma syfte och tillämpningsområde som lagen (20xx:xx) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

4 § I denna förordning avses med

1.säkerhetsyrken eller hälso- och sjukvårdsyrken som inte erkänns automatiskt: yrken som har konsekvenser för säkerhet eller folk- hälsa och som inte omfattas av automatiskt erkännande enligt 14– 20 § lagen (20xx:xx) om erkännande av yrkeskvalifikationer,

2.ECTS-poäng: poäng enligt det meritsystem för högre utbild- ning som används i det europeiska området för högre utbildning, och

3.IMI: informationssystemet för den inre marknaden.

De termer och uttryck som i övrigt används i denna förordning har samma innebörd som i lagen om erkännande av yrkeskvalifi- kationer.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

65

Författningsförslag

SOU 2014:19

Tillfälligt tillhandahållande av tjänster

5 § Om inte annat särskilt föreskrivs ska en yrkesutövare som med stöd av 8 § lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifikationer tillfälligt utövar sitt yrke i Sverige tillhandahålla sina tjänster under etableringsstatens yrkestitel.

6 § Föreskrifter om krav på förhandsunderrättelse samt förhands- kontroll av en yrkesutövares yrkeskvalifikationer i enlighet med artikel 7 i yrkeskvalifikationsdirektivet finns i fråga om

1.väktare, i lagen (1974:191) om bevakningsföretag och förord- ningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m., och

2.yrken inom hälso- och sjukvården, i patientsäkerhetsförord- ningen (2010:1369).

Ett europeiskt yrkeskort ska i förekommande fall anses utgöra en sådan förhandsunderrättelse som avses i första stycket.

Bestämmelserna i 12 och 13 §§ om partiellt tillträde gäller även vid förhandskontroll enligt de föreskrifter som avses i första stycket, om den generella ordningen för erkännande av yrkeskvali- fikationer hade varit tillämplig vid etablering i det enskilda fallet.

Etablering i Sverige

Den generella ordningen för erkännande av yrkeskvalifikationer

7 § Vid tillämpningen av 12 § lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifikationer ska kvalifikationerna indelas i följande nivåer:

1.Ett kompetensbevis som utfärdats av behörig myndighet i ursprungsmedlemsstaten för

a)en allmän utbildning på grundskole- eller gymnasienivå och som visar att innehavaren har allmänna kunskaper,

b)en utbildning som inte ingår i ett utbildnings- eller examensbevis enligt 2–5,

c)ett särskilt prov som inte föregås av någon utbildning, eller

d)en treårig yrkeserfarenhet.

2.Bevis på avslutad gymnasieutbildning, omfattande

a)allmän utbildning som har kompletterats med en annan utbildning än den som avses i 3 eller med den provtjänstgöring eller yrkesutövning som krävs utöver denna utbildning, eller

b)teknisk eller yrkesinriktad utbildning, som har kompletterats med utbildning som avses i a) eller med den prov-

66

SOU 2014:19

Författningsförslag

tjänstgöring eller yrkesutövning som krävs utöver denna utbildning.

3.Examensbevis för

a)annan eftergymnasial utbildning på minst ett år än de som avses i 4 och 5 samt den yrkesutbildning som krävs därutöver, eller

b)reglerad utbildning, eller, i fråga om reglerade yrken, yrkesutbildning med särskild uppläggning som ger jämförbar nivå vad gäller yrkesskicklighet och förbereder den studerande för jämförbart ansvar och jämförbar verksamhet, förutsatt att examensbeviset åtföljs av ett utbildningsbevis från ursprungsstaten.

4.Examensbevis för utbildning på högskolenivå på minst tre och högst fyra år, eller ett motsvarande antal ECTS-poäng, och för yrkesutbildning som krävs därutöver.

5.Examensbevis för utbildning på högskolenivå på minst fyra år, eller ett likvärdigt antal ECTS-poäng, och för yrkesutbildning som krävs därutöver.

8 § Andra bevis på formella kvalifikationer än sådana som avses i 7 § ska jämställas med dessa, om de har utfärdats av en behörig myndighet i en annan stat inom EES eller i Schweiz och avser en avslutad utbildning eller annan yrkeskvalifikation som i den staten ger samma rätt till tillträde eller utövande av ett yrke.

9 § Trots vad som anges i 12 § lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifikationer får den behöriga myndigheten besluta att yrkesutövaren saknar tillräckliga yrkeskvalifikationer samt vägra denne tillträde till och rätt att utöva yrket, om det för tillträde till yrket i Sverige krävs sådana kvalifikationer som avses i 7 § 5, men yrkesutövaren endast innehar sådana kvalifikationer som avses i 7 § 1.

10 § Trots vad som anges i 12 § lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifikationer får den behöriga myndigheten besluta att yrkesutövaren måste genomgå en anpassningsperiod om högst tre år eller utföra ett lämplighetsprov, om

1.innehållet i yrkesutövarens utbildning avviker väsentligt från innehållet i den utbildning som krävs i Sverige, eller

2.yrket omfattar yrkesaktiviteter som i ursprungsstaten inte ingår i motsvarande yrke och som kräver kvalifikationer som

67

Författningsförslag

SOU 2014:19

väsentligen avviker från dem som yrkesutövarens kompetensbevis omfattar.

Bedömningen enligt första stycket 1 ska avse sådana kunskaps- och kompetensområden, uppnådda färdigheter och kompetenser som är grundläggande för utövandet av yrket och där innehållet i yrkesutövarens utbildning i betydande mån skiljer sig från den utbildning som krävs i Sverige.

Ett sådant krav på kompensationsåtgärder som avses i första stycket får inte ställas om den väsentliga avvikelsen kompenseras av kunskaper och färdigheter som yrkesutövaren har tillägnat sig genom yrkesverksamhet eller genom livslångt lärande och som har godkänts för detta ändamål av ett relevant organ.

11 § Om den behöriga myndigheten beslutar att kräva kompensa- tionsåtgärder enligt 10 § ska sökanden ges möjlighet att välja mellan att genomgå en anpassningsperiod eller att göra ett lämplig- hetsprov, om inte annat särskilt föreskrivs.

Rätten att välja kompensationsåtgärd gäller inte heller om det för tillträde till yrket i Sverige krävs sådana kvalifikationer som avses i 7 § 3, men yrkesutövaren endast innehar sådana kvalifikationer som avses i 7 § 1, eller om det för tillträde till yrket i Sverige krävs sådana kvalifikationer som avses i 7 § 4 eller 5, men yrkesutövaren endast innehar sådana kvalifikationer som avses i 7 § 2. Om det för tillträde till yrket i Sverige krävs sådana kvalifika- tioner som avses i 7 § 4, men yrkesutövaren endast innehar sådana kvalifikationer som avses i 7 § 1, får den behöriga myndigheten besluta att sökanden både ska genomgå en anpassningsperiod och göra ett lämplighetsprov.

Om sökanden ska göra ett lämplighetsprov ska den behöriga myndigheten se till att detta kan ske inom sex månader från tid- punkten för beslutet.

12 § I stället för att besluta om kompensationsåtgärder enligt 10 § ska den behöriga myndigheten besluta att godkänna den sökandes yrkeskvalifikationer för tillträde till och rätt att utöva en del av ett yrke (partiellt tillträde), om

1.yrkesutövaren är fullt kvalificerad att i ursprungsmedlems- staten utöva en del av den yrkesverksamhet för vilken tillträde söks,

2.skillnaderna mellan den yrkesverksamhet som avses i 1 och det reglerade yrket i Sverige är så stora att den sökande skulle

68

SOU 2014:19

Författningsförslag

behöva fullfölja hela det utbildningsprogram som föreskrivs för att få tillträde till det reglerade yrket, och

3. yrkesverksamheten objektivt kan särskiljas från andra verk- samheter som ingår i det reglerade yrket i Sverige.

Vid bedömningen enligt första stycket 3 ska den behöriga myn- digheten beakta om yrkesverksamheten kan utövas självständigt i ursprungsmedlemsstaten.

När partiellt tillträde till en yrkesverksamhet har beviljats, ska verksamheten bedrivas under ursprungsstatens yrkestitel. Yrkes- utövaren ska tydligt ange behörighetens räckvidd.

13 § Partiellt tillträde till en yrkesverksamhet får nekas av tving- ande hänsyn till allmänintresset, om det är nödvändigt och lämpligt för att uppnå det eftersträvade målet.

Gemensamma bestämmelser om förfarandet för erkännande av yrkeskvalifikationer

14 § Bestämmelserna i 15–22 §§ gäller för handläggningen av ären- den om erkännande av yrkeskvalifikationer enligt lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifikationer, oavsett vilken ordning för erkännande som ska tillämpas.

Bestämmelserna i 15–22 §§ ska inte tillämpas om yrkesutövaren har beviljats ett europeiskt yrkeskort för etablering inom yrket i Sverige.

15 § En yrkesutövare som avses i 2 § första stycket lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifikationer, som vill etablera sig i Sverige för att här utöva ett reglerat yrke, ska hos den myndighet som är behörig för yrket i fråga ansöka om legitimation, auktori- sation, godkännande eller annat behörighetsbevis, om ett sådant krävs för utövande av yrket i Sverige.

En ansökan enligt första stycket ska handläggas enligt lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifikationer och denna förord- ning i den del vissa yrkeskvalifikationer krävs för att ansökan ska kunna beviljas. Den behöriga myndighetens beslut om yrkeskvali- fikationerna ska läggas till grund för den fortsatta handläggningen av ansökningsärendet.

69

Författningsförslag

SOU 2014:19

16 § En yrkesutövare som avses i 2 § första stycket lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifikationer, som vill etablera sig i Sverige för att här utöva ett yrke som är reglerat på så sätt att det för utövande av yrket krävs att yrkesutövaren certifieras av ett annat organ än den myndighet som är behörig för yrket i fråga, ska hos den behöriga myndigheten ansöka om prövning av yrkes- kvalifikationerna.

Den behöriga myndighetens beslut om yrkeskvalifikationerna ska godtas av certifieringsorganet.

17 § En yrkesutövare som avses i 2 § första stycket lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifikationer, som vill etablera sig i Sverige för att här utöva ett yrke som är reglerat på så sätt att det ställs krav på att personalen ska inneha vissa kvalifikationer för att ett företag ska erhålla ackreditering, ska hos den myndighet som är behörig för yrket i fråga ansöka om prövning av yrkeskvalifika- tionerna. En sådan ansökan får även ges in av yrkesutövarens arbetsgivare.

Den behöriga myndighetens beslut om yrkeskvalifikationerna ska godtas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

18 § En yrkesutövare som avses i 2 § första stycket lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifikationer, som vill etablera sig i Sverige för att här utöva ett reglerat yrke som inte omfattas av 15– 17 §, får hos den myndighet som är behörig för yrket i fråga ansöka om prövning av yrkeskvalifikationerna. En sådan ansökan får även ges in av yrkesutövarens arbetsgivare.

Den behöriga myndighetens beslut om yrkeskvalifikationerna ska godtas av den myndighet som utövar tillsyn över yrkesutöva- rens verksamhet.

19 § En ansökan enligt 15–18 § får även ges in via den elektroniska förmedlingsfunktion som avses i 38 §.

20§ En ansökan enligt 15–19 § ska handläggas skyndsamt.

Inom en månad efter mottagandet av ansökan ska den behöriga

myndigheten bekräfta mottagandet och, om det saknas handlingar, uppmana sökanden att komma in med kompletterande underlag. Om sökanden trots anmodan inte kommer in med de handlingar som behövs för att ansökan ska kunna prövas, får myndigheten avvisa ansökan.

70

SOU 2014:19

Författningsförslag

Om det finns skäl att anta att en handling inte är äkta eller giltig eller att sökanden inte har rätt att utöva sitt yrke i en annan stat inom EES eller i Schweiz, ska den behöriga myndigheten inhämta de upplysningar som behövs hos den behöriga myndigheten i den berörda staten.

21 § Beslut om yrkeskvalifikationerna ska fattas inom tre månader från det att en fullständig ansökan har getts in. I ärenden som handläggs enligt 12 eller 14 § lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifikationer får denna tidsfrist förlängas med en månad, om det finns särskilda skäl.

22 § I ärenden som handläggs enligt 12 § lagen (20xx:x) om erkän- nande av yrkeskvalifikationer ska den behöriga myndigheten höra Universitets- och högskolerådet avseende sökandens utländska utbildning innan frågan om yrkeskvalifikationerna avgörs, om det inte är obehövligt. Den behöriga myndigheten ska ersätta rådet för dess kostnader för att lämna yttrandet.

Europeiskt yrkeskort för yrkesutövare i Sverige

23 § En ansökan om utfärdande av ett europeiskt yrkeskort enligt 21 § lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifikationer ska ske elektroniskt.

Av ansökan ska framgå om den avser ett europeiskt yrkeskort för tillfälligt tillhandahållande av tjänster eller för etablering samt i vilken stat tillhandahållandet eller etableringen avses ske (den mot- tagande staten). Vilka handlingar som ska ges in i samband med ansökan anges i de genomförandeakter rörande det aktuella yrket som Europeiska kommissionen antar i enlighet med artikel 4a i yrkeskvalifikationsdirektivet.

24 § En ansökan enligt 23 § ska handläggas skyndsamt.

Inom en vecka efter mottagandet av en ansökan ska den behö- riga myndigheten bekräfta mottagandet och, om det saknas hand- lingar, uppmana sökanden att komma in med kompletterande underlag. Om sökanden trots anmodan inte kommer in med de handlingar som behövs för att ansökan ska kunna prövas, får myn- digheten avvisa ansökan.

71

Författningsförslag

SOU 2014:19

Den behöriga myndigheten ska kontrollera om den sökande är lagligen etablerad i Sverige och om alla nödvändiga handlingar som har utfärdats i Sverige är giltiga och äkta. Om det finns skäl att anta att en handling inte är äkta eller giltig ska den behöriga myndig- heten kontakta relevant organ eller begära bestyrkta kopior av handlingarna från den sökande.

Yrkeskort för etablering eller för tillfälligt tillhandahållande av vissa tjänster

25 § Om en ansökan enligt 23 § avser ett europeiskt yrkeskort för tillfälligt tillhandahållande av tjänster inom ett säkerhetsyrke eller ett europeiskt yrkeskort för etablering, ska den behöriga myndig- heten inom en månad från utgången av den tidsfrist som avses i 24 § första stycket, eller från den senare tidpunkt då begärda kom- pletteringar har kommit in, besluta att vidarebefordra ansökan till den mottagande statens behöriga myndighet. Den behöriga myn- digheten ska samtidigt informera sökanden om hur långt handlägg- ningen av ärendet fortskridit.

Vad som anges i första stycket gäller också om en ansökan enligt 23 § avser ett europeiskt yrkeskort för tillfälligt tillhanda- hållande av tjänster inom ett hälso- och sjukvårdsyrke, om ansökan inte grundar sig på sådana yrkeskvalifikationer som enligt bilaga V till yrkeskvalifikationsdirektivet ska erkännas automatiskt. Om ansökan grundar sig på sådana yrkeskvalifikationer som ska erkän- nas automatiskt ska i stället 26 § tillämpas.

Yrkeskort för tillfälligt tillhandahållande av andra tjänster

26 § En ansökan enligt 23 § som avser ett europeiskt yrkeskort för tillfälligt tillhandahållande av tjänster inom ett hälso- och sjuk- vårdsyrke och som grundar sig på sådana yrkeskvalifikationer som enligt bilaga V till yrkeskvalifikationsdirektivet ska erkännas auto- matiskt, ska beviljas.

En ansökan enligt 23 § som avser ett europeiskt yrkeskort för tillfälligt tillhandahållande av tjänster inom andra yrken än säker- hetsyrken eller hälso- och sjukvårdsyrken, ska beviljas, om sökan- den är lagligen etablerad inom yrket i Sverige. Om yrket inte är

72

SOU 2014:19

Författningsförslag

reglerat i Sverige krävs att sökanden har utövat yrket under minst ett år eller genomgått en reglerad utbildning för yrket.

Om ansökan ska beviljas enligt första eller andra stycket, ska den behöriga myndigheten inom tre veckor från utgången av den tidsfrist som avses i 24 §, eller från den senare tidpunkt då begärda kompletteringar har kommit in, besluta att utfärda det europeiska yrkeskortet. Den behöriga myndigheten ska därefter utan dröjsmål vidarebefordra det europeiska yrkeskortet till den behöriga myn- digheten i den mottagande staten och informera sökanden om detta.

27 § Om en innehavare av ett europeiskt yrkeskort som har utfär- dats enligt 26 § vill tillhandahålla tjänster i andra stater än den som angavs i ansökan, får innehavaren ansöka om en sådan utökning.

Om innehavaren vill tillhandahålla tjänster under mer än 18 månader, ska innehavaren informera den behöriga myndigheten om detta.

Innehavaren ska också informera den behöriga myndigheten om väsentliga förändringar i den faktiska situation som har uppgetts i ärendet. Den behöriga myndigheten ska vid behov uppdatera det europeiska yrkeskortet och vidarebefordra detta till den berörda mottagande medlemsstaten.

Europeiskt yrkeskort för yrkesutövare som vill etablera sig eller tillhandahålla vissa tjänster i Sverige

28 § Om en sådan ansökan som avses i 22 § lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifikationer om yrkeskort för etablering eller för tillfälligt tillhandahållande av tjänster inom säkerhetsyrken eller hälso- och sjukvårdsyrken som inte erkänns automatiskt har överförts från den stat där sökanden är etablerad till den behöriga myndigheten, ska den behöriga myndigheten utan dröjsmål kon- trollera att ansökan är fullständig. Om det finns skäl får den behö- riga myndigheten begära ytterligare uppgifter. Vilka handlingar som ska ges in i samband med ansökan anges i de genomförande- akter rörande det aktuella yrket som Europeiska kommissionen antar i enlighet med artikel 4a i yrkeskvalifikationsdirektivet.

29 § Om en ansökan enligt 28 § om yrkeskort för etablering grun- dar sig på sådana yrkeskvalifikationer som omfattas av automatiskt

73

Författningsförslag

SOU 2014:19

erkännande enligt 14–20 § lagen (20xx:x) om erkännande av yrkes- kvalifikationer ska den behöriga myndigheten besluta om utfär- dande av det europeiska yrkeskortet inom en månad från den tid- punkt då ansökan togs emot.

30 § Om en ansökan enligt 28 § om yrkeskort för etablering grun- dar sig på andra yrkeskvalifikationer än dem som avses i 29 § eller om ansökan avser yrkeskort för tillfälligt tillhandahållande av tjänster inom säkerhetsyrken eller hälso- och sjukvårdsyrken som inte erkänns automatiskt, ska den behöriga myndigheten inom två månader besluta om utfärdande av det europeiska yrkeskortet eller, under de förutsättningar som anges i 10 §, att sökanden ska genomgå kompensationsåtgärder.

31 § De tidsfrister som anges i 29 och 30 §§ får vid behov förlängas med två veckor. Den behöriga myndigheten ska informera sökan- den om förlängningen och skälen för denna.

Om det är nödvändigt av hänsyn till folkhälsan eller tjänste- mottagarnas säkerhet får tidsfristen därefter förlängas med ytter- ligare två veckor.

32 § Den behöriga myndigheten får besluta att inte utfärda ett europeiskt yrkeskort, om de uppgifter som krävs inte har kommit in inom de tidsfrister som anges i 29–31 §§, trots att komplette- ringar har begärts enligt 28 §.

33 § Om den behöriga myndigheten inte har fattat något beslut inom de tidsfrister som anges i 29–31 §§ ska ansökan anses vara beviljad. Detsamma gäller om den behöriga myndigheten har beslutat om kompensationsåtgärder enligt 10 § men inte, enligt sökandens önskemål, kan anordna ett lämplighetsprov inom sex månader.

34 § Om den behöriga myndigheten beslutar att bevilja en ansökan enligt 29 eller 30 §, eller om ansökan enligt 33 § ska anses vara beviljad, ska det europeiska yrkeskortet automatiskt skickas till sökanden via IMI.

74

SOU 2014:19

Författningsförslag

Intyg om examens- och utbildningsbevis

35 § Universitets- och högskolerådet ska, på begäran av en yrkes- utövare som innehar ett svenskt examens- eller utbildningsbevis från en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå, en utbildning på högskolenivå eller en annan eftergymnasial utbildning, utfärda det intyg som krävs för att examens- eller utbildningsbeviset ska godtas i en annan stat som ett bevis på formella kvalifikationer.

Bestämmelser om att auktoriserade handelskamrar får utfärda de intyg om faktiskt utövande av verksamhet som krävs för att styrka yrkeserfarenhet finns i handelskammarförordningen (1990:733).

Gemensam kontaktpunkt

36 § Tillväxtverket ansvarar för att det, genom den gemensamma kontaktpunkt som har upprättats enligt lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden och förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden, tillhandahålls elektronisk infor- mation om reglerade yrken och utbildningar i Sverige samt en elektronisk förmedlingsfunktion, i enlighet med artikel 57 och 57a i yrkeskvalifikationsdirektivet.

Den information som tillhandahålls ska i lämplig utsträckning vara tillgänglig också på engelska.

Elektronisk information

37 § De behöriga myndigheterna ska till Tillväxtverket lämna den information som behövs för att Tillväxtverket ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt 36 § att tillhandahålla elektronisk information om reglerade yrken i Sverige.

Den information som behövs för att Tillväxtverket ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt 36 § att tillhandahålla elektronisk information om reglerade utbildningar i Sverige ska lämnas till Till- växtverket av

1.Statens skolverk, avseende utbildningar inom gymnasie- skolan,

2.Universitets- och högskolerådet, avseende högskoleutbild- ningar, och

3.Myndigheten för yrkeshögskolan, avseende utbildningar inom yrkeshögskolan.

75

Författningsförslag

SOU 2014:19

Elektronisk förmedlingsfunktion

38 § Den elektroniska förmedlingsfunktion som avses i 36 § ska göra det möjligt för yrkesutövare att kommunicera med behöriga myndigheter och i övrigt vidta de åtgärder som krävs enligt lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifikationer och denna förord- ning, med undantag för kompensationsåtgärder enligt 10 §.

Varje behörig myndighet ska vara ansluten till förmedlings- funktionen.

Myndighetssamarbete

39 § De behöriga myndigheterna i Sverige ska bedriva ett nära sam- arbete med och lämna bistånd och upplysningar till de behöriga myndigheterna och rådgivningscentrumen i övriga stater inom EES och i Schweiz, i syfte att underlätta tillämpningen av yrkeskvalifi- kationsdirektivet.

Universitets- och högskolerådet ska lämna sådant bistånd som avses i första stycket i fråga om yrken som inte har reglerats i Sverige.

40 § Om den behöriga myndigheten får kännedom om att en yrkesutövare som utövar sitt yrke i Sverige med stöd av lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifikationer och denna förord- ning har blivit föremål för disciplinära eller andra åtgärder eller straffrättsliga påföljder som kan påverka utövandet av yrkesverk- samheten, ska den behöriga myndigheten informera den behöriga myndigheten i yrkesutövarens ursprungsstat.

En behörig myndighet som erhåller motsvarande uppgifter från en annan stat inom EES eller från Schweiz ska informera avsända- ren om vilka åtgärder som vidtas med anledning av uppgifterna.

41 § I patientsäkerhetslagen (2010:659) finns bestämmelser om underrättelseskyldighet för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd rörande beslut om att begränsa eller förbjuda en yrkesutövare inom hälso- och sjukvården att utöva sitt yrke.

I skollagen (2010:800) finns bestämmelser om underrättelse- skyldighet för Lärarnas ansvarsnämnd rörande beslut om att begränsa eller förbjuda en lärare eller förskollärare att utöva sitt yrke.

76

SOU 2014:19

Författningsförslag

I lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård finns bestämmelser om underrättelseskyldighet för Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård rörande beslut om att begränsa eller förbjuda en veterinär att utöva sitt yrke.

42 § Om en innehavare av ett europeiskt yrkeskort blir föremål för disciplinära eller andra åtgärder eller straffrättsliga påföljder som innebär en begränsning av eller ett förbud mot att utöva yrket i Sverige, ska den behöriga myndigheten uppdatera yrkesutövarens akt i IMI. Innehavaren av det europeiska yrkeskortet och de myndigheter som har tillgång till den berörda IMI-akten ska utan dröjsmål informeras om alla uppdateringar. Den behöriga myndig- heten ska radera uppgifterna i IMI-akten när de inte längre behövs.

43 § De behöriga myndigheterna ska se till att det sker utbyte av alla uppgifter som är nödvändiga för att en tjänstemottagares klagomål mot en yrkesutövare som tillfälligt tillhandahåller tjänster i en annan stat än i etableringsstaten ska kunna utredas på ett korrekt sätt. Tjänstemottagaren ska informeras om resultatet av klagomålet.

44 § Om en behörig myndighet gör en anmälan till polis- eller åklagarmyndighet om att en yrkesutövare har åberopat falska intyg i ett ärende enligt lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifi- kationer och denna förordning, ska den behöriga myndigheten underrätta Universitets- och högskolerådet om att anmälan har gjorts.

Om en yrkesutövare döms till ansvar för en sådan gärning som avses i första stycket, ska Universitets- och högskolerådet besluta att underrätta de behöriga myndigheterna i övriga stater inom EES och i Schweiz om detta. Underrättelsen ska ske senast tre dagar efter den dag då domen har meddelats.

45 § IMI ska användas för utbyte av information mellan behöriga myndigheter och rådgivningscentrum i Sverige och i andra stater inom EES och i Schweiz enligt lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifikationer och denna förordning.

Bestämmelser om IMI finns i förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden och i föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om admi-

77

Författningsförslag

SOU 2014:19

nistrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG.

Anmälnings- och rapporteringsskyldighet till Europeiska kommissionen

46 § Universitets- och högskolerådet ska till Europeiska kom- missionen samt, vad gäller punkt 1, 2 och 4, till övriga stater inom EES och Schweiz

1.i enlighet med artikel 14.2 i yrkeskvalifikationsdirektivet anmäla förslag till sådana särskilda föreskrifter som inskränker sökandens möjlighet enligt 11 § att välja mellan anpassningsperiod och lämplighetsprov,

2.i enlighet med artikel 21a i direktivet via IMI anmäla de bevis på formella kvalifikationer för arkitekter som utfärdas i Sverige,

3.i enlighet med artikel 21a i direktivet via IMI anmäla de bevis på formella kvalifikationer som utfärdas i Sverige och som ger behörighet att utöva yrkesverksamhet som apotekare, barnmorska, läkare, sjuksköterska, specialistläkare, specialisttandläkare, tand- läkare och veterinär,

4.i enlighet med artikel 25.3a i direktivet anmäla föreskrifter om partiell befrielse från vissa moment i specialistläkarutbildningen,

5.i enlighet med artikel 59.1 i direktivet löpande lämna upp- gifter om förändringar avseende reglerade yrken och utbildningar i Sverige,

6.i enlighet med artikel 59.6 i direktivet lämna en rapport vartannat år om de krav på yrkeskvalifikationer som under den senaste tvåårsperioden har tagits bort eller mildrats, och

7.i enlighet med artikel 60 i direktivet lämna en rapport vart- annat år om tillämpningen av det inrättade systemet för erkännande av yrkeskvalifikationer, statistik över de beslut som har fattats och de problem som tillämpningen för med sig.

Om en sådan förändring som avses i första stycket 6 innebär att ett nytt eller högre krav på yrkeskvalifikationer införs, ska upp- gifterna lämnas senast sex månader efter det att förändringen har införts.

Universitets- och högskolerådet ska hålla regeringen under- rättad om den information som lämnas till Europeiska kommissionen och till övriga stater enligt denna paragraf.

78

SOU 2014:19

Författningsförslag

47 § En myndighet som avser att meddela sådana särskilda före- skrifter som avses i 46 § första stycket 1 ska i god tid inhämta syn- punkter från Universitets- och högskolerådet samt därefter under- rätta rådet om det förslag den har utarbetat. Myndigheten ska även ange på vilka grunder begränsningen är nödvändig och proportion- erlig i förhållande till ett allmänt intresse.

En sådan föreskrift som avses i första stycket får inte tillämpas förrän tidigast tre månader efter det att Universitets- och hög- skolerådet har anmält förslaget till Europeiska kommissionen.

48 § Den information om bevis på formella kvalifikationer i fråga om specialistläkare och specialisttandläkare som behövs för att Universitets- och högskolerådet ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt 46 § första stycket 3 ska lämnas till rådet av Socialstyrelsen.

49 § Den information som behövs för att Universitets- och hög- skolerådet ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt 46 § första stycket 4 att anmäla föreskrifter om partiell befrielse från vissa moment i specialistläkarutbildningen ska lämnas till rådet av Social- styrelsen.

50 § Den information om förändringar avseende reglerade yrken och utbildningar som behövs för att Universitets- och högskole- rådet ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt 46 § första stycket 5 och 6 ska lämnas till rådet av de behöriga myndigheterna och de myndigheter som avses i 37 § andra stycket 1 och 3.

Om en sådan förändring som avses i första stycket innebär att ett nytt eller högre krav på yrkeskvalifikationer införs, ska den behöriga myndigheten ange skälen för att förändringen ska anses överensstämma med de principer som anges i artikel 59.2 i yrkes- kvalifikationsdirektivet.

Informationen enligt första stycket ska lämnas löpande. Om förändringen är av det slag som avses i andra stycket ska informa- tionen lämnas senast tre månader efter det att förändringen har införts.

51 § De behöriga myndigheterna ska på begäran av Universitets- och högskolerådet lämna den information om tillämpningen som behövs för att rådet ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt 46 § första stycket 7.

79

Författningsförslag

SOU 2014:19

Rådet för reglerade yrken

52 § Vid Universitets- och högskolerådet finns ett råd för reglerade yrken.

Rådet ska organisera kontinuerligt erfarenhetsutbyte rörande tillämpningen av lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifika- tioner och denna förordning.

53 § Generaldirektören för Universitets- och högskolerådet är rådets ordförande.

Universitets- och högskolerådet ansvarar för sekretariatsfunk- tionen i rådet.

54 § De myndigheter som anges i 59 § samt Kommerskollegium ska vara representerade i rådet. Rådets ordförande utser represen- tanter för dessa myndigheter efter förslag från myndigheterna i fråga.

55 § Rådet ska samråda med representanter för andra myndigheter samt med företrädare för bransch- och arbetstagarorganisationer och andra intressenter i syfte att inhämta synpunkter av betydelse för erkännande av yrkeskvalifikationer.

56 § Rådet ska upprätta en arbetsordning.

Behöriga myndigheter m.m.

57 § Universitets- och högskolerådet är nationell samordnare enligt artikel 56.4 och rådgivningscentrum enligt artikel 57b i yrkeskvali- fikationsdirektivet.

Universitets- och högskolerådet fungerar även som mottagare av underrättelser enligt artikel 56a i direktivet från andra stater inom EES och Schweiz. Rådet ska så snart som möjligt vidare- befordra sådana underrättelser till de berörda behöriga myndig- heterna i Sverige.

58 § Kommerskollegium är samordnande myndighet för myndig- hetssamarbetet i IMI avseende yrkeskvalifikationsdirektivet.

80

SOU 2014:19

Författningsförslag

59 § Rollen som behörig myndighet enligt yrkeskvalifikations- direktivet fullgörs av

1.Konsumentverket, i fråga om bergsguider,

2.Fastighetsmäklarinspektionen, i fråga om fastighetsmäklare och hyresförmedlare,

3.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i fråga om yrkesverksamhet avseende kontroll av tankar avsedda för transport av farligt gods samt kontroll av cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor,

4.Socialstyrelsen, i fråga om yrken inom hälso- och sjukvården, yrkesverksamhet inom socialtjänsten rörande barn och ungdom samt yrkesverksamhet avseende hantering av bekämpningsmedel i klass 1 SO,

5.Länsstyrelsen i Stockholms län, i fråga om väktare,

6.Boverket, i fråga om energiexperter, sakkunniga inom brand- skydd, sakkunniga funktionskontrollanter, sakkunniga rörande kulturvärden, sakkunniga rörande tillgänglighet, kontrollansvariga samt yrkesverksamhet avseende kontroll av hissar och vissa motor- drivna anordningar,

7.Finansinspektionen i fråga om aktuarier,

8.Kammarkollegiet, i fråga om auktoriserade tolkar och aukto- riserade translatorer,

9.Statens skolverk, i fråga om lärare och förskollärare,

10.Universitets- och högskolerådet, i fråga om arkitekter, euro- peiskt yrkeskort för övriga yrken än dem som avses i 1–9 och 11– 17 samt när det gäller att utfärda intyg om examens- och utbild- ningsbevis enligt 35 §,

11.Statens jordbruksverk, i fråga om yrken inom djurens hälso- och sjukvård samt yrkesverksamhet avseende hantering av bekämpningsmedel i klass 1 L och 2 L,

12.Naturvårdsverket, i fråga om kvalitetssäkrare av rovdjurs- observationer,

13.Strålsäkerhetsmyndigheten, i fråga om yrkesverksamhet avseende kontroll av mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar samt strålskyddsexperter,

14.Transportstyrelsen, i fråga om besiktningstekniker, taxi- förare, trafikskolepersonal samt lärare vid utbildning av förare och handledare,

15.Patentombudsnämnden, i fråga om auktoriserade patent- ombud,

16.Elsäkerhetsverket, i fråga om elinstallatörer, och

81

Författningsförslag

SOU 2014:19

17. Arbetsmiljöverket, i fråga om kranförare, företagsläkare, sprängarbasar och samt yrkesverksamhet som innefattar arbete med asbest, dykeriarbete, hantering av bekämpningsmedel i klass 1 AV, kontroll av lyftanordningar, arbete med byggnadsställningar högre än två meter och kontroll av trycksatta anordningar.

Bemyndiganden

60 § Följande myndigheter får meddela särskilda föreskrifter om undantag från rätten att välja kompensationsåtgärd enligt 11 § samt de närmare föreskrifter som behövs för tillämpningen av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer och denna förordning, i enlig- het med yrkeskvalifikationsdirektivet och de genomförandeakter som Europeiska kommissionen antagit med anledning av detta:

1.Rikspolisstyrelsen, i fråga om väktare,

2.Konsumentverket, i fråga om bergsguider,

3.Fastighetsmäklarinspektionen, i fråga om fastighetsmäklare och hyresförmedlare,

4.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i fråga om yrkesverksamhet avseende kontroll av tankar avsedda för transport av farligt gods samt kontroll av cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor,

5.Socialstyrelsen, i fråga om yrken inom hälso- och sjukvården, yrkesverksamhet inom socialtjänsten rörande barn och ungdom samt yrkesverksamhet avseende hantering av bekämpningsmedel i klass 1 SO,

6.Boverket, i fråga om energiexperter, sakkunniga inom brand- skydd, sakkunniga funktionskontrollanter, sakkunniga rörande kulturvärden, sakkunniga rörande tillgänglighet, kontrollansvariga samt yrkesverksamhet avseende kontroll av hissar och vissa motor- drivna anordningar,

7.Finansinspektionen, i fråga om aktuarier,

8.Kammarkollegiet, i fråga om auktoriserade tolkar och aukto- riserade translatorer,

9.Statens skolverk, i fråga om lärare och förskollärare,

10.Universitets- och högskolerådet, i fråga om arkitekter,

11.Statens jordbruksverk, i fråga om yrken inom djurens hälso- och sjukvård samt yrkesverksamhet avseende hantering av bekämpningsmedel i klass 1 L och 2 L,

82

SOU 2014:19

Författningsförslag

12.Naturvårdsverket, i fråga om kvalitetssäkrare av rovdjurs- observationer,

13.Strålsäkerhetsmyndigheten, i fråga om yrkesverksamhet avseende kontroll av mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar samt strålskyddsexperter,

14.Transportstyrelsen, i fråga om besiktningstekniker, taxi- förare, trafikskolepersonal samt lärare vid utbildning av förare och handledare,

15.Patentombudsnämnden, i fråga om auktoriserade patent- ombud,

16.Elsäkerhetsverket, i fråga om elinstallatörer, och

17.Arbetsmiljöverket, i fråga om kranförare, företagsläkare, sprängarbasar och ställningsbyggare samt yrkesverksamhet som innefattar arbete med asbest, dykeriarbete, hantering av bekämp- ningsmedel i klass 1 AV, kontroll av lyftanordningar och kontroll av trycksatta anordningar.

61 § Universitets- och högskolerådet får, i enlighet med yrkes- kvalifikationsdirektivet och de delegerade akter och genomförande- akter som Europeiska kommissionen antagit med anledning av detta, meddela de föreskrifter som behövs om

1.europeiskt yrkeskort för andra yrken än dem som avses i 60 § 1–9 och 11–17,

2.automatiskt erkännande på grundval av gemensamma utbild- ningsprinciper, och

3.utfärdande av intyg om utbildningsbevis och andra handlingar enligt 35 §.

62 § Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela de föreskrifter som behövs om automatiskt erkännande av yrkeserfarenhet enligt 14 § lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifikationer, i enlig- het med yrkeskvalifikationsdirektivet och de genomförandeakter som Europeiska kommissionen antagit med anledning av detta.

63 § Kommerskollegium får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs om informationsutbyte via IMI.

83

Författningsförslag

SOU 2014:19

Överklagande m.m.

64 § Om den behöriga myndigheten inte inom den föreskrivna tidsfristen har avgjort ett ärende enligt lagen (20xx:x) om erkän- nande av yrkeskvalifikationer och denna förordning, får sökanden begära att så sker.

Myndigheten ska, inom två veckor från det att en sådan fram- ställan har gjorts, antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå framställningen.

65 § Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

66 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

1.Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

2.Vid handläggningen av ansökningar som har kommit in till den behöriga myndigheten före den 18 januari 2016, ska 22 § inte tillämpas.

84

SOU 2014:19

Författningsförslag

1.3Förslag till

lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs3 att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 28 kap. 16 a §, samt närmast före 28 kap. 16 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

28 kap.

Erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

16 a §

Sekretess gäller för uppgift om en enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden som hänför sig till ärende enligt lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifikationer, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i

ärendet. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 18 januari 2016.

3 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

85

Författningsförslag

SOU 2014:19

1.4Förslag till

lag om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Härigenom föreskrivs4 att 3 b, 4 a och 16 §§ lagen (1974:191) om bevakningsföretag5 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

3 b §6

En enskild person som tillfälligt bedriver bevakningsverksamhet eller utbildning i Sverige har, utan hinder av 3 §, auktorisation för

verksamheten om han eller hon

 

 

 

1. har gett in en fullständig förhandsanmälan,

 

 

2. uppfyller de villkor för

2. uppfyller de

villkor

för

auktorisation av tillfällig verk-

tillfälligt tillhandahållande

av

samhet som gäller enligt före-

tjänster som gäller enligt dels

skrifter som har meddelats med

lagen (20xx:x) om erkännande av

stöd av denna lag, samt

yrkeskvalifikationer och de före-

 

skrifter som har meddelats i

 

anslutning till den lagen, dels de

 

föreskrifter om förhandskontroll

 

av yrkesutövarens

yrkeskvalifi-

 

kationer som har meddelats med

 

stöd av denna lag, samt

 

3. har underrättats skriftligen om att förutsättningarna enligt 1 och 2 är uppfyllda.

Vad som nu har föreskrivits gäller dock endast den som

1.är behörig att bedriva bevakningsverksamhet eller ut- bildning i en annan stat inom Europeiska ekonomiska sam- arbetsområdet eller i Schweiz, eller

2.under minst två år av de

4Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

5Lagen omtryckt 1989:148.

6Senaste lydelse 2009:311. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

86

SOU 2014:19

Författningsförslag

senaste tio åren har bedrivit sådan verksamhet i den andra staten, om inte yrket är reglerat där.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på att en person ska ha underrättats enligt första stycket 3 för att ha auktorisation.

4 a §7

Den som hos ett auktoriserat bevakningsföretag tillfälligt arbe- tar i Sverige är, utan hinder av 4 §, godkänd för arbetet om han eller hon

1. har gett in en fullständig förhandsanmälan,

 

 

2. uppfyller de

villkor för

2. uppfyller de

villkor

för

godkännande vid tillfälligt arbete

tillfälligt tillhandahållande

av

som gäller enligt

föreskrifter

tjänster som gäller enligt dels

som har meddelats med stöd av

lagen (20xx:x) om erkännande av

denna lag, samt

 

yrkeskvalifikationer och de före-

 

 

skrifter som har meddelats i

 

 

anslutning till den lagen, dels de

 

 

föreskrifter om förhandskontroll

 

 

av yrkesutövarens

yrkeskvalifi-

 

 

kationer som har meddelats med

 

 

stöd av denna lag, samt

 

3. har underrättats skriftligen om att förutsättningarna enligt 1 och 2 är uppfyllda.

Vad som nu har föreskrivits gäller dock endast den som

1.är behörig att arbeta i sådan verksamhet som omfattas av denna lag i en annan stat inom Europeiska ekonomiska sam- arbetsområdet eller i Schweiz, eller

2.under minst två år av de senaste tio åren har arbetat i sådan verksamhet i den andra staten, om inte yrket är reglerat där.

7 Senaste lydelse 2009:311. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

87

Författningsförslag

SOU 2014:19

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på att en person ska ha underrättats enligt första stycket 3 för att vara godkänd.

16 §8

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om auktorisation och godkännande samt om villkor för de verksamheter som omfattas av denna lag.

Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i ett annat EES-land än Sverige eller i Schweiz finns i lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifi- kationer och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Denna lag träder i kraft den 18 januari 2016.

8 Senaste lydelse 2009:311.

88

Om tidsfristen i andra stycket inte kan iakttas ska myndigheten inom samma tidsfrist informera yrkesutövaren om orsaken till förseningen. Orsaken till förse- ningen ska åtgärdas under påföl- jande månad. En underrättelse enligt första stycket ska lämnas inom två månader efter det att orsaken till förseningen har åtgärdats.

SOU 2014:19

Författningsförslag

1.5Förslag till

förordning om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag

Regeringen föreskriver9 att 21–23 §§ förordningen (1989:149) om bevakningsföretag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

21 §10

Auktorisations- eller godkännandemyndigheten ska skriftligen underrätta yrkesutövaren om huruvida förutsättningarna enligt 3 b § första stycket 1 och 2 respektive 4 a § första stycket 1 och 2 lagen (1974:191) om bevakningsföretag är uppfyllda.

Underrättelsen enligt första stycket ska lämnas inom en månad från det att myndigheten har mottagit en fullständig förhands- anmälan enligt 19 §.

Om det finns särskilda skäl, får underrättelsen lämnas inom två månader. I sådant fall ska myndigheten inom en månad informera yrkesutövaren om varför den tidsfrist som anges i andra stycket inte kan iakttas och när underrättelsen kommer att lämnas.

 

 

 

 

22 §11

 

 

 

Om

auktorisations-

eller

Om

auktorisations-

eller

godkännandemyndigheten

vid

godkännandemyndigheten

vid

en förhandskontroll

bedömer

en förhandskontroll

bedömer

att det finns en väsentlig skill-

att det finns en väsentlig skill-

nad

mellan yrkesutövarens

nad

mellan yrkesutövarens

yrkeskvalifikationer

och

den

yrkeskvalifikationer

och

den

9Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

10Senaste lydelse 2009:312.

11Senaste lydelse 2009:312.

89

Författningsförslag SOU 2014:19

yrkesutbildning

som

krävs

i

yrkesutbildning

som

krävs i

Sverige för den verksamhet som

Sverige för den verksamhet som

förhandsanmälan

avser

och

att

förhandsanmälan

avser

och

att

skillnaden är skadlig för folk-

skillnaden är skadlig för folk-

hälsa eller säkerhet, ska myn-

hälsa eller säkerhet och inte kan

digheten inom en månad från det

kompenseras genom

yrkesutöva-

att den har underrättat yrkes-

rens

yrkeserfarenhet

eller

genom

utövaren

enligt

 

21 §

första

kunskap, färdigheter och kompe-

stycket ge personen tillfälle att

tenser som uppnåtts genom livs-

visa att han eller hon har den

långt lärande och formellt god-

kunskap

eller

kompetens

som

känts av ett relevant organ, ska

krävs.

 

 

 

 

 

 

 

myndigheten i den underrättelse

 

 

 

 

 

 

 

 

som avses i 21 § första stycket ge

 

 

 

 

 

 

 

 

personen möjlighet att genom ett

 

 

 

 

 

 

 

 

lämplighetsprov visa att han eller

 

 

 

 

 

 

 

 

hon har den kunskap eller kom-

 

 

 

 

 

 

 

 

petens som krävs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den verksamhet som för-

 

 

 

 

 

 

 

 

handsanmälan avser

ska

kunna

 

 

 

 

 

 

 

 

utövas inom en månad efter det

 

 

 

 

 

 

 

 

att

en

sådan

underrättelse

 

 

 

 

 

 

 

 

lämnats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 §12

 

 

 

 

 

 

 

Om

auktorisations-

eller

Om

auktorisations-

eller

godkännandemyndigheten

inte

godkännandemyndigheten

inte

har vidtagit de åtgärder som

har vidtagit de åtgärder som

anges i 21 och 22 §§, gäller inte

anges i 21 och 22 §§ inom de

kravet på att en person ska ha

tidsfrister som anges där, gäller

underrättats enligt 3 b § första

inte kravet på att en person ska

stycket 3 lagen (1974:191) om

ha

underrättats

enligt

3 b §

bevakningsföretag

för

att

ha

första

stycket

 

3

 

lagen

auktorisation

respektive

4 a §

(1974:191) om bevakningsföre-

första stycket 3 samma lag för

tag för att ha auktorisation

att vara godkänd. Vidare ska

respektive 4 a § första stycket 3

personen i sådant fall anses

samma lag för att vara godkänd.

uppfylla de villkor för auktori-

Vidare ska personen i sådant fall

sation av

tillfällig

verksamhet

anses uppfylla de villkor för

respektive villkor

för

godkän-

auktorisation av

tillfällig

verk-

12 Senaste lydelse 2009:312.

90

SOU 2014:19

Författningsförslag

nande vid tillfälligt arbete som anges i denna förordning eller i föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen.

samhet respektive villkor för godkännande vid tillfälligt arbete som anges i denna för- ordning eller i föreskrifter som meddelats med stöd av förord- ningen.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

91

Författningsförslag

SOU 2014:19

1.6Förslag till

förordning om ändring i fastighetsmäklarförordningen (2011:668)

Regeringen föreskriver13 i fråga om fastighetsmäklarförord- ningen (2011:668)14

dels att 3–6 §§ och 17–19 §§ samt rubriken närmast före 3 § ska upphöra att gälla,

dels att 16 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Den som ansöker om full- ständig registrering ska anses uppfylla kravet på tillfreds- ställande utbildning i 6 § 3 fastig- hetsmäklarlagen (2011:666), om sökanden

1.innehar ett kompetensbevis som krävs i en EES-stat eller Schweiz för tillträde till och utövande av yrket fastighetsmäk- lare där och beviset har utfärdats i en sådan stat,

2.har utövat yrket fastighets- mäklare på heltid under minst två år under de senaste tio åren eller på deltid under motsvarande längre tid i en EES-stat eller Schweiz om yrket inte är reglerat

16 §

Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i ett annat EES-land än Sverige eller i Schweiz och bestämmelser om tillfälligt tillhandahållande av tjänster i Sverige, utan föregående registrering, finns i lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifi- kationer och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

13Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

14Senaste lydelse av 3, 4, 5, 18 och 19 §§ 2012:26.

92

SOU 2014:19

där och kan visa upp ett bevis på att han eller hon har genomgått en utbildning på lägst gymnasial nivå i en EES-stat eller Schweiz som förberett sökanden för utövande av yrket, eller

3. kan visa upp ett bevis på att han eller hon har genomgått en reglerad utbildning till fastig- hetsmäklare på lägst gymnasial nivå om minst ett år i en EES- stat eller Schweiz, om yrket inte är reglerat där.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

Författningsförslag

93

Författningsförslag

SOU 2014:19

1.7Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Regeringen föreskriver att 3 kap. 11, 11 a och 12 §§ förord- ningen (2003:789) om skydd mot olyckor15 ska upphöra att gälla den 18 januari 2016.

15 Senaste lydelse av 3 kap. 11 och 12 §§ 2008:1220. Senaste lydelse av 3 kap. 11 a § 2007:686.

94

SOU 2014:19

Författningsförslag

1.8Förslag till

lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Härigenom föreskrivs16 i fråga om patientsäkerhetslagen (2010:659)

dels att 1 kap. 4 §, 4 kap. 4 och 5 §§, 9 kap. 4 § och 10 kap. 12 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 6 kap. 17 § ska lyda ”Bemyndi- ganden”,

dels att ska det i lagen ska införas två nya paragrafer, 6 kap. 18 § och 9 kap. 18 §, samt närmast före 9 kap. 18 § en ny rubrik av

följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

4 §

Med hälso- och sjukvårdspersonal avses i denna lag

1.den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjuk- vården,

2.personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrätt- ningar och som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter,

3.den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträ- der en legitimerad yrkesutövare,

4.apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller lämnar råd och upplysningar,

5.personal vid Giftinformationscentralen som lämnar råd och upplysningar,

6.personal vid larmcentral och sjukvårdsrådgivning som för- medlar hjälp eller lämnar råd och upplysningar till vårdsökande, och

7. den som i annat fall enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag till- handahåller tjänster inom ett yrke inom hälso- och sjukvår- den under ett tillfälligt besök i

7. den som i annat fall, enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag och enligt lagen (20xx:x) om erkän- nande av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter som har meddelats

16 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

95

Författningsförslag

SOU 2014:19

Sverige utan att ha svensk legi-

i anslutning till den lagen, tillfäl-

timation för yrket.

ligt tillhandahåller tjänster inom

 

ett yrke inom hälso- och sjuk-

 

vården utan att ha svensk legi-

 

timation för yrket.

Vid tillämpningen av första stycket 1 och 3 jämställs med legi- timerad yrkesutövare den som enligt särskilt förordnande har mot- svarande behörighet.

Regeringen får meddela föreskrifter om att andra grupper av yrkesutövare inom hälso- och sjukvården ska omfattas av lagen.

4 kap.

Behörig att utöva yrke som apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och tandläkare är endast den som har legitimation för yrket eller som särskilt för- ordnats att utöva det.

4 §

Behörig att utöva yrke som apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och tandläkare är endast den som

1. har legitimation för yrket,

2. särskilt har förordnats att utöva det, eller

3. har rätt att tillfälligt till- handahålla tjänster inom yrket i Sverige enligt lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifika- tioner och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

5 §

En i 1 § angiven yrkestitel får användas endast av den som har legitimation för yrket eller genomgår föreskriven praktisk tjänst- göring.

Yrkestitlarna apotekare, barn- morska, läkare, sjuksköterska och tandläkare får även användas av den som enligt lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifika- tioner och de föreskrifter som har

96

SOU 2014:19

Författningsförslag

meddelats i anslutning till den lagen har rätt att tillfälligt tillhandahålla tjänster inom yrket i Sverige.

6kap.

18 §

Regeringen eller den myndig- het som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om fort- bildning för hälso- och sjuk- vårdspersonal.

9 kap.

4 §

Ordföranden får ensam fatta beslut

1. som inte innefattar slutligt avgörande i sak, dock inte beslut om föreläggande att genomgå läkarundersökning enligt 8 kap. 7 § första stycket eller om tillfällig återkallelse av legitimation eller behörighet enligt 8 kap. 6 §, 7 § andra stycket, 9 § eller 11 §,

2. om

återkallelse

egen

2. om

återkallelse

egen

begäran

av

legitimation

eller

begäran

av

legitimation

eller

behörighet i fall när det inte

behörighet i fall när det inte

finns hinder

mot

återkallelse,

finns hinder mot återkallelse,

eller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. om

återkallelse

av

legiti-

3. om

återkallelse

av

legiti-

mation enligt

8 kap.

7 §

tredje

mation enligt

8 kap.

7 §

tredje

stycket

när

den

legitimerade

stycket

när

den legitimerade

inte följt föreläggande om läkar-

inte följt föreläggande om läkar-

undersökning.

 

 

 

undersökning, eller

 

 

 

 

 

 

 

 

4. om

underrättelse

enligt

 

 

 

 

 

 

18 §.

 

 

 

 

Ärenden som har avgjorts enligt första stycket ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

97

Författningsförslag

SOU 2014:19

Informationsskyldighet

18§

Om ansvarsnämnden eller en

allmän förvaltningsdomstol enligt 8 kap. beslutar om återkallelse av legitimation eller om indragning eller begränsning av förskriv- ningsrätt, ska ansvarsnämnden besluta att underrätta de behöriga myndigheterna i övriga stater inom EES och i Schweiz om beslutet eller domen. En sådan underrättelse ska ske senast tre dagar efter den dag då det beslut eller den dom som underrättelsen avser har meddelats. Om detta beslut eller denna dom senare upphör att gälla, ska ansvars- nämnden utan dröjsmål under- rätta de behöriga myndigheterna i övriga stater inom EES och i Schweiz.

Underrättelser enligt första stycket ska ske via informations- systemet för den inre marknaden (IMI).

10 kap.

12 §

Beslut i frågor som avses i

8 kap. gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

Beslut i

frågor

som

avses i

8 kap. och

9 kap.

18 §

gäller

omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

Denna lag träder i kraft den 18 januari 2016.

98

SOU 2014:19

Författningsförslag

1.9Förslag till

förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

Regeringen föreskriver17 i fråga om patientsäkerhetsförord- ningen (2010:1369)18

dels att 5 kap. 7, 13, 14, 17 och 19 §§ ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande 5 kap. 10 § ska betecknas 5 kap. 11 § och nuvarande 5 kap. 11 § ska betecknas 5 kap. 10 §,

dels att de nya 5 kap. 10 § och 5 kap. 11 § ska ha följande lydelse, dels att 5 kap. 12, 15 och 21 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 4 § och 8 kap.

1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 15 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

5 kap.

 

 

 

10 §

 

En yrkesutövare som avses i

En yrkesutövare som avses i

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 eller 9 §, vars

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 eller 9 §, vars

utbildnings-, examens- eller

utbildnings-, examens- eller

annat

behörighetsbevis inte

annat

behörighetsbevis inte

uppfyller kraven för legitima-

uppfyller kraven för legitima-

tion eller annat behörighets-

tion eller annat behörighets-

bevis, ska ändå få legitimation

bevis, ska ändå få legitimation

eller

annat behörighetsbevis i

eller

annat behörighetsbevis i

Sverige om han eller hon genom

Sverige om han eller hon genom

yrkeserfarenhet har förvärvat

yrkeserfarenhet har förvärvat

rättigheter till yrket och behörig

rättigheter till yrket och behörig

myndighet har intygat detta.

myndighet har intygat detta.

 

 

11 §

 

Ärenden enligt 1–6 §§ och 8–

10 §§ ska handläggas enligt för- ordningen (20xx:x) om erkän- nande av yrkeskvalifikationer.

17Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

18Senaste lydelse av 5 kap. 7 § 2013:618.

99

Författningsförslag SOU 2014:19

Om

en

yrkesutövare

har

Om

en

yrkesutövare

har

ansökt

om

legitimation

eller

ansökt

om

legitimation

eller

annat behörighetsbevis enligt 1,

annat behörighetsbevis enligt 1,

2, 3, 5, 6, 7, 8 eller 9 § men inte

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 § men

uppfyller föreskrivna

krav,

ska

inte

uppfyller

föreskrivna

krav

Socialstyrelsen pröva

 

ansökan

för

automatiskt

erkännande

av

enligt

bestämmelserna

i

12 §

yrkeskvalifikationerna,

 

 

ska

eller 13 § 2.

 

 

 

 

 

Socialstyrelsen

pröva

ansökan

 

 

 

 

 

 

 

enligt

bestämmelserna

i

12 §

 

 

 

 

 

 

 

lagen (20xx:x) om erkännande av

 

 

 

 

 

 

 

yrkeskvalifikationer och de före-

 

 

 

 

 

 

 

skrifter som har meddelats i

 

 

 

 

 

 

 

anslutning till den lagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 §19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En

arbetsterapeut,

audio-

En

ansökan

om legitimation

nom, biomedicinsk

analytiker,

eller

annat

behörighetsbevis

i

dietist,

fysioterapeut,

kiroprak-

Sverige

för

yrket arbetsterapeut,

tor, logoped, naprapat, optiker,

audionom,

biomedicinsk

analy-

ortopedingenjör,

 

psykolog,

tiker,

dietist,

fysioterapeut,

psykoterapeut, receptarie, rönt-

kiropraktor,

logoped,

naprapat,

gensjuksköterska,

sjukhusfysi-

optiker,

 

 

ortopedingenjör,

ker eller tandhygienist som har

psykolog, psykoterapeut, recep-

sin utbildning från ett annat

tarie,

röntgensjuksköterska,

EES-land än Sverige eller från

specialistsjuksköterska,

sjukhus-

Schweiz, ska efter ansökan få

fysiker

eller

tandhygienist

ska

legitimation eller annat behörig-

prövas enligt 12 § lagen (20xx:x)

hetsbevis i Sverige om

 

 

 

om erkännande av yrkes-

 

 

 

 

 

 

 

kvalifikationer och de föreskrifter

 

 

 

 

 

 

 

som har meddelats i anslutning

 

 

 

 

 

 

 

till den lagen, om sökandens

 

 

 

 

 

 

 

yrkeskvalifikationer

har

 

för-

 

 

 

 

 

 

 

värvats eller erkänts i ett annat

 

 

 

 

 

 

 

EES-land än Sverige eller i

 

 

 

 

 

 

 

Schweiz.

 

 

 

 

 

 

 

1. han eller hon har ett sådant utbildnings-, examens- eller behörighetsbevis över behörighets- givande utbildning som följer av

19 Senaste lydelse 2013:1154.

100

SOU 2014:19

Författningsförslag

EES-avtalet eller av avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan, och

2. det yrke som han eller hon avser att utöva i Sverige och det yrke han eller hon är behörig för i ursprungsmedlemsstaten är jäm- förbara yrkesverksamheter.

15 §20

En yrkesutövare som avses i

1, 2, 3, 6, 8, eller 12 § och som för första gången avser att tem- porärt utöva sitt yrke i Sverige, ska skriftligen underrätta Social- styrelsen om detta.

Om yrkesutövaren ett senare

år har för avsikt att tillhanda- hålla temporära tjänster här, ska han eller hon på nytt underrätta Socialstyrelsen om detta.

En underrättelse enligt denna bestämmelse ska även anses innefatta en ansökan om tids- begränsad legitimation. Om yrkesutövaren uppfyller villkoren för legitimation enligt 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13 eller 14 § ska han eller hon få en tidsbegränsad legitimation för yrket.

En yrkesutövare som avses i

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 eller 12 § och som för första gången avser att tillfälligt utöva sitt yrke i Sverige, ska skriftligen under- rätta Socialstyrelsen om detta.

Om yrkesutövaren ett senare

år har för avsikt att tillfälligt tillhandahålla tjänster här, ska han eller hon på nytt underrätta Socialstyrelsen om detta.

15 a §

Om en yrkesutövare som avses i 15 § inte uppfyller de krav för automatiskt erkännande som anges i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, eller 10 § eller om yrkesutövaren avser att utöva något av de yrken som

20 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

101

Författningsförslag

SOU 2014:19

anges i 12 §, får Socialstyrelsen kontrollera yrkesutövarens kvali- fikationer innan tjänsterna erbjuds för första gången. En sådan förhandskontroll får dock endast ske om det är nödvändigt för att undvika att patienters hälsa skadas allvarligt.

21 §21

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1.de utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis som avses i EES-avtalet och avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan och som enligt 1–9 §§ ska ge legitimation eller bevis om specialistkompetens

iSverige,

2.legitimation eller annan

behörighet som avses i 1–13 §§ och 15 § tredje stycket samt om anpassningsperiod, lämplighets- prov och yrkesverksamhet, i den utsträckning sådana krav enligt EES-avtalet eller avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan får ställas på en sökande, och

3. vilka handlingar som ska bifogas en underrättelse enligt 15 §.

2. vilka handlingar som ska bifogas en underrättelse enligt 15 §,

3. förhandskontroll enligt

15 a §, och

4. krav på och kontroll av språkkunskaper för yrkesutövare som har förvärvat sina yrkeskva- lifikationer eller fått dem erkända i ett annat EES-land än Sverige eller i Schweiz.

21 Senaste lydelse 2012:315.

102

SOU 2014:19

Författningsförslag

6 kap.

Den som har genomgått någon annan utbildning utom- lands än som avses i 5 kap. 1– 13 §§ ska efter ansökan få behö- righetsbevis för ett yrke inom hälso- och sjukvården, tandvår- den eller detaljhandeln med läkemedel för vilket det finns bestämmelser om legitimation eller annan behörighet i Sverige, om han eller hon

1 §

Den som har genomgått någon annan utbildning utom- lands än som avses i 5 kap. 1– 12 §§ ska efter ansökan få behö- righetsbevis för ett yrke inom hälso- och sjukvården, tandvår- den eller detaljhandeln med läkemedel för vilket det finns bestämmelser om legitimation eller annan behörighet i Sverige, om han eller hon

1.har genomgått den kompletterande utbildning och fullgjort den praktiska tjänstgöring som behövs för att kunskaperna och färdigheterna ska motsvara de svenska kraven,

2.har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska författningar,

och

3.har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språket.

7kap.

4 §

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om skyldig- heter för hälso- och sjukvårdspersonalen som behövs till skydd för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa.

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om fortbildning för apotekare, barnmorskor, läkare, sjuksköterskor och tandläkare.

8 kap.

1 §22

Nuvarande lydelse

Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt patientsäkerhets- lagen (2010:659) eller enligt denna förordning i de fall som anges i

22 Senaste lydelse 2013:1154.

103

Författningsförslag

SOU 2014:19

tabellen.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10–14 §§ avgifts- förordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser ska tilläm- pas:

Legitimation

 

Kiropraktor, läkare, naprapat, psykolog

 

eller psykoterapeut

4

Apotekare, arbetsterapeut, audionom,

 

barnmorska, biomedicinsk analytiker,

 

dietist, fysioterapeut, logoped,

 

optiker, ortopedingenjör, receptarie,

 

röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker,

 

sjuksköterska, tandhygienist eller

 

tandläkare

2

Bevis om specialistkompetens

4

Behörighetsbevis för den som har genomgått

 

utbildning utomlands, dock ej personal som

 

tidigare har meddelats motsvarande

 

behörighetsbevis i ett EES-land eller i

 

Schweiz

 

Kiropraktor, läkare, naprapat, psykolog eller

 

psykoterapeut

4

Apotekare, arbetsterapeut, audionom,

 

barnmorska, biomedicinsk analytiker,

 

dietist, fysioterapeut, logoped,

 

optiker, ortopedingenjör, receptarie,

 

röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker,

 

sjuksköterska, specialistsjuksköterska,

 

tandhygienist eller tandläkare

2

Föreslagen lydelse

Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt patientsäkerhets- lagen (2010:659) eller enligt denna förordning i de fall som anges i

104

SOU 2014:19

Författningsförslag

tabellen.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 10–14 §§ avgifts- förordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser ska tilläm- pas:

Legitimation

 

Kiropraktor, läkare, naprapat, psykolog

 

eller psykoterapeut

4

Apotekare, arbetsterapeut, audionom,

 

barnmorska, biomedicinsk analytiker,

 

dietist, fysioterapeut, logoped,

 

optiker, ortopedingenjör, receptarie,

 

röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker,

 

sjuksköterska, tandhygienist eller

 

tandläkare

2

Bevis om specialistkompetens

4

Behörighetsbevis för specialistsjuksköterska

2

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

105

Författningsförslag

SOU 2014:19

1.10Förslag till

förordning om ändring i förordningen (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården

Regeringen föreskriver23 att det i förordningen (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

6 a §

 

 

 

Behörig

till

anställning inom

 

landstingens hälso- och sjukvård

 

är även den som, enligt lagen

 

(20xx:x)

om

erkännande av

 

yrkeskvalifikationer och de före-

 

skrifter som har meddelats i

 

anslutning till den lagen samt

 

enligt

patientsäkerhetsförord-

 

ningen (2010:1369) och de före-

skrifter som har meddelats med stöd av den förordningen, har rätt att tillfälligt tillhandahålla tjäns- ter inom yrket utan att ha svensk legitimation.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

23 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

106

SOU 2014:19

Författningsförslag

1.11Förslag till

lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Härigenom föreskrivs24 att 3 kap. 3 a och 3 b §§ socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

3 kap.

 

3 a §25

Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden inom social-

tjänstens verksamhet rörande barn och ungdom.

 

 

 

 

Socialnämnden

ska använda

Socialnämnden

ska

använda

handläggare

som

har

avlagt

handläggare

som

har

avlagt

svensk

socionomexamen

eller

svensk

socionomexamen

eller

annan

relevant

examen på

annan

relevant

examen

grundnivå i högskolan eller som

grundnivå i högskolan eller som

har utländsk

utbildning

som

har utländsk

utbildning

som

erkänts

enligt

3 b §

andra

erkänts

enligt

3 b § första

eller

stycket för utförande av sådana

tredje stycket för utförande av

uppgifter inom

socialtjänsten

sådana uppgifter inom social-

rörande barn och ungdom som

tjänsten rörande barn och ung-

innefattar

 

 

 

dom som innefattar

 

 

 

1.bedömning av om utredning ska inledas,

2.utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra

åtgärder, eller

3.uppföljning av beslutade insatser.

Socialnämnden ansvarar för att den handläggare som självstän- digt utför arbetsuppgifter som avses i andra stycket har tillräcklig erfarenhet för uppgiften.

3 b §26

Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i ett annat EES-land än Sverige eller i

24Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

25Senaste lydelse 2013:1146. Träder i kraft den 1 juli 2014.

26Senaste lydelse 2013:1146. Träder i kraft den 1 juli 2014.

107

Författningsförslag

SOU 2014:19

 

 

 

 

 

 

Schweiz

och

bestämmelser

om

 

 

 

 

 

 

tillfälligt

tillhandahållande

av

 

 

 

 

 

 

tjänster i Sverige finns i lagen

 

 

 

 

 

 

(20xx:x)

om

erkännande

av

 

 

 

 

 

 

yrkeskvalifikationer och de före-

 

 

 

 

 

 

skrifter som har meddelats i

 

 

 

 

 

 

anslutning till den lagen.

 

Socialnämnden

får

använda

Socialnämnden

får

även

handläggare

med

utländsk

använda handläggare med annan

utbildning för utförande av de

utländsk

utbildning

än sådan

uppgifter som

anges

i

3 a §

som avses i första stycket för

andra stycket, om utbildningen

utförande av de uppgifter som

ensam

eller tillsammans

med

anges i 3 a § andra stycket, om

yrkeslivserfarenhet

motsvarar

utbildningen ensam eller till-

svensk

socionomexamen

eller

sammans med yrkeslivserfaren-

annan

relevant

examen

het motsvarar svensk socionom-

grundnivå i högskolan.

 

 

examen

eller

annan relevant

 

 

 

 

 

 

examen på grundnivå i högsko-

 

 

 

 

 

 

lan.

 

 

 

 

Den myndighet som reger-

Den myndighet som reger-

ingen bestämmer får i enskilda

ingen bestämmer får i enskilda

fall bedöma om kraven enligt

fall bedöma om kraven enligt

första stycket är uppfyllda.

 

andra stycket är uppfyllda.

 

Denna lag träder i kraft den 18 januari 2016.

108

SOU 2014:19

Författningsförslag

1.12Förslag till

lag om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

Regeringen föreskriver27 i fråga om socialtjänstförordningen (2001:937)

dels att 7 a kap. 2, 3 och 5 §§ ska upphöra att gälla, dels att 7 a kap. 4 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 a kap.

Den som har genomgått någon annan utbildning i tredje- land än som avses i 3 §, ska få bevis om behörighet enligt 1 § om

4 §28

Den som har genomgått en sådan utbildning som avses i

3 kap. 3 b § andra stycket social- tjänstlagen (2001:453), ska få bevis om behörighet enligt 1 § om

1.utbildningen till sin längd, nivå och till sitt innehåll motsvarar svensk socionomexamen eller annan relevant examen enligt före- skrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 3 §, och

2.han eller hon har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språket och om svenska författningar.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

27Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

28Senaste lydelse 2014:63. Träder i kraft den 1 juli 2014.

109

Författningsförslag

SOU 2014:19

1.13Förslag till

förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Regeringen föreskriver29 att 5 kap. 10 § och 7 kap. 4 § plan- och byggförordningen (2011:338) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

5 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 §30

 

 

 

 

 

 

En besiktning enligt 8 eller

En besiktning enligt 8 eller

9 § ska utföras av någon vars

9 § ska utföras av någon vars

kompetens

för

uppgiften

har

kompetens för

uppgiften

har

styrkts genom

ackreditering

styrkts

genom

ackreditering

enligt lagen (2011:791) om ack-

enligt lagen (2011:791) om ack-

reditering och teknisk kontroll

reditering

och

teknisk kontroll

och

Europaparlamentets

och

och

Europaparlamentets

och

rådets

förordning (EG)

nr

rådets

 

förordning (EG)

nr

765/2008 om krav för ackredite-

765/2008 om krav för ackredite-

ring

och

marknadskontroll i

ring

och

marknadskontroll i

samband med saluföring av pro-

samband med saluföring av pro-

dukter och upphävande av för-

dukter och upphävande av för-

ordning (EEG) nr 339/93, eller

ordning (EEG) nr 339/93.

 

av någon som uppfyller motsva-

 

 

 

 

 

 

 

rande krav enligt bestämmelser i

 

 

 

 

 

 

 

ett annat land i Europeiska

 

 

 

 

 

 

 

unionen eller Europeiska ekono-

 

 

 

 

 

 

 

miska samarbetsområdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelser om erkännande

 

 

 

 

 

av yrkeskvalifikationer som

har

 

 

 

 

 

förvärvats eller erkänts i ett annat

 

 

 

 

 

EES-land än Sverige eller i

 

 

 

 

 

Schweiz

och

bestämmelser

om

 

 

 

 

 

tillfälligt

 

tillhandahållande

av

 

 

 

 

 

tjänster i Sverige, utan föregående

 

 

 

 

 

certifiering, finns i lagen (20xx:x)

29Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

30Senaste lydelse 2011:819.

110

SOU 2014:19

Författningsförslag

om erkännande av yrkeskvalifi- kationer och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

7 kap.

Byggnadsnämnden ska godta certifierade kontrollansvariga och funktionskontrollanter samt utlåtanden från sakkunniga vars kompetens har styrkts genom certifiering. Nämnden ska även godta kontrollansvariga, funktionskontrollanter och utlå- tanden från sakkunniga som har styrkt sin kompetens på annat motsvarande sätt enligt bestäm- melser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Euro- peiska ekonomiska samarbets- området.

4 §

Byggnadsnämnden ska godta certifierade kontrollansvariga och funktionskontrollanter samt utlåtanden från sakkunniga vars kompetens har styrkts genom certifiering.

Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i ett annat EES-land än Sverige eller i Schweiz och bestämmelser om tillfälligt tillhandahållande av tjänster i Sverige, utan föregående certifiering, finns i lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifi- kationer och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

111

Författningsförslag

SOU 2014:19

1.14Förslag till

förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)

Regeringen föreskriver31 att det i försäkringsrörelseförord- ningen (2011:257) ska införas en ny paragraf, 7 kap. 3 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 kap.

3 a §

Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i ett annat EES-land än Sverige eller i Schweiz och bestämmelser om tillfälligt tillhandahållande av tjänster i Sverige finns i lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifikationer och de före- skrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

31 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

112

SOU 2014:19

Författningsförslag

1.15Förslag till

lag om ändring i skollagen (2010:800)

Härigenom föreskrivs32 i fråga om skollagen (2010:800) dels att 2 kap. 13 § och 27 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 24 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

13 §33

Endast den som har legiti-

Undervisningen får bedrivas

mation som lärare eller förskol-

endast av den som

lärare och är behörig för viss

 

undervisning får bedriva under-

 

visningen.

 

1. har legitimation som lärare eller förskollärare och är behö- rig för viss undervisning, eller

2. enligt lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifika- tioner och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen har rätt att tillfälligt till- handahålla tjänster som lärare eller förskollärare i Sverige.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som krävs för att vara behörig att bedriva viss undervisning i skolväsendet.

Regeringen får även meddela föreskrifter om undantag från kraven på legitimation och behörighet för sådana speciallärare och specialpedagoger som är anställda som lärare i grundsärskolan, spe- cialskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna.

32Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

33Senaste lydelse 2013:823.

113

Författningsförslag

SOU 2014:19

24 §

Om ansvarsnämnden eller en allmän förvaltningsdomstol beslutar att återkalla en legiti- mation, ska ansvarsnämnden besluta att underrätta de behöriga myndigheterna i övriga stater inom EES och i Schweiz om beslutet eller domen. En sådan underrättelse ska ske senast tre dagar efter den dag då det beslut eller den dom som underrättelsen avser har meddelats. Om detta beslut eller denna dom senare upphör att gälla, ska ansvars- nämnden utan dröjsmål under- rätta de behöriga myndigheterna i övriga stater inom EES och i Schweiz.

Underrättelser enligt första och ska ske via informations- systemet för den inre marknaden (IMI).

27 kap.

7 §34

Ordföranden får ensam fatta beslut

1. som inte innefattar slutligt avgörande i sak, dock inte beslut

om föreläggande att

genomgå

läkarundersökning enligt 27 kap.

13 §.

 

 

 

 

 

 

 

2. om

återkallelse

egen

2. om

återkallelse

egen

begäran av legitimation, eller

begäran av legitimation,

 

3. om

återkallelse

av

legiti-

3. om

återkallelse

av

legiti-

mation när den legitimerade inte

mation när den legitimerade inte

följt föreläggande om läkar-

följt föreläggande om läkar-

undersökning.

 

 

undersökning, eller

 

 

 

 

 

 

4. om

underrättelse

enligt

2 kap. 24 §.

34 Senaste lydelse 2011:189.

114

SOU 2014:19

Författningsförslag

Ärenden som har avgjorts enligt första stycket ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

Denna lag träder i kraft den 18 januari 2016.

115

Författningsförslag

SOU 2014:19

1.16Förslag till

förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

Regeringen föreskriver35 att bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Bilaga 236 (OBS UTDRAG)

Apotekarexamen

Apotekarexamen

Övrigt

För apotekarexamen skall studenten ha fullgjort sex månaders apotekspraktik.

För apotekarexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskriv- ning.

Övrigt

För apotekarexamen ska stu- denten ha fullgjort sex månaders apotekspraktik.

För apotekarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskriv- ning. Dessa krav ska motsvara de krav som följer av Europaparla- mentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkes- kvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU (yrkes- kvalifikationsdirektivet).

Arkitektexamen

Arkitektexamen

Övrigt

Övrigt

35Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

36Senaste lydelse 2013:924.

116

SOU 2014:19

Författningsförslag

För arkitektexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskriv- ning.

För arkitektexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examens- beskrivning. Dessa krav ska motsvara de krav som följer av yrkeskvalifikationsdirektivet.

Barnmorskeexamen

Barnmorskeexamen

Övrigt

Övrigt

För barnmorskeexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskriv- ning.

För barnmorskeexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskriv- ning. Dessa krav ska motsvara de krav som följer av yrkeskvalifika- tionsdirektivet.

Läkarexamen

Läkarexamen

Övrigt

Övrigt

För läkarexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

För läkarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Dessa krav ska motsvara de krav som följer av yrkeskvalifikationsdirektivet.

Sjuksköterskeexamen

Sjuksköterskeexamen

Övrigt

 

Övrigt

För

sjuksköterskeexamen

För sjuksköterskeexamen ska

skall också

de preciserade krav

också de preciserade krav gälla

 

 

117

Författningsförslag

SOU 2014:19

gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskriv- ning.

som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examens- beskrivning. Dessa krav ska motsvara de krav som följer av yrkeskvalifikationsdirektivet.

Tandläkarexamen

Tandläkarexamen

Övrigt

Övrigt

För tandläkarexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskriv- ning.

För tandläkarexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskriv- ning. Dessa krav ska motsvara de krav som följer av yrkeskvalifika- tionsdirektivet.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

118

SOU 2014:19

Författningsförslag

1.17Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

Regeringen föreskriver37 att 3 kap. 1, 2 och 8 §§ förordningen (2011:326)om behörighet och legitimation för lärare och förskol- lärare ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

3 kap.

 

 

 

 

 

1 §

Ett bevis över utländsk lärar-

Ett bevis över en utländsk

eller förskollärarutbildning som

lärar- eller förskollärarutbild-

ensam

eller

tillsammans

med

ning som inte har fullföljts eller

yrkeslivserfarenhet

eller

kom-

erkänts i något EES-land eller i

pletterande

insatser

motsvarar

Schweiz och som ensam eller

sådan

svensk utbildning

som

tillsammans med yrkeslivserfa-

anges i 2 kap. ger samma behö-

renhet eller kompletterande

righet som den svenska utbild-

insatser motsvarar sådan svensk

ningen.

 

 

 

 

utbildning som anges i 2 kap.

 

 

 

 

 

ger samma behörighet som den

 

 

 

 

 

svenska utbildningen.

Om läraren eller förskolläraren har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ger den utländska utbildningen behörighet enligt första stycket endast om läraren eller förskolläraren har de kunskaper i svenska som behövs.

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om villkoren för behörighet för lärare eller för- skollärare som har bevis över sådan utländsk lärar- eller för- skollärarutbildning som avses i första stycket.

37 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

119

Författningsförslag

SOU 2014:19

Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om villkoren för behörighet enligt 1 § för lärare eller förskollärare som har

1. ett sådant utbildnings-, examens- eller behörighetsbevis över behörighetsgivande utbild- ning som följer av

EU-rätten,

avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller

avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlems- stater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer, och

2. bevis över annan utländsk lärar- eller förskollärarutbildning än sådan som avses i 1.

2 §

Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i ett annat EES-land än Sverige eller i Schweiz finns i lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifi- kationer och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Ligger ett bevis över utländsk lärar- eller förskol- lärarutbildning till grund för ansökan om legitimation ska Statens skolverk inhämta ett yttrande från Högskolverket innan ärendet avgörs.

8 §

Ligger ett sådant bevis över utländsk lärar- eller förskol- lärarutbildning som avses i 1 § till grund för ansökan om legi- timation ska Statens skolverk inhämta ett yttrande från Uni- versitets- och högskolerådet innan ärendet avgörs.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

120

SOU 2014:19

Författningsförslag

1.18Förslag till

lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

Härigenom föreskrivs38 i fråga om lagen (2009:302) om verk- samhet inom djurens hälso- och sjukvård

dels att 3 kap. 9 § och rubriken närmast före 3 kap. 9 § ska upp- höra att gälla,

dels att 1 kap. 4 §, 3 kap. 3–6 §§, 7 kap. 3 § och 8 kap. 9 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 6 § och 7 kap. 16 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 kap.

4 §39

Med djurhälsopersonal avses i denna lag personer som utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och som

1.har legitimation enligt 3 kap. 1 §,

2.har godkännande enligt 3 kap. 5 eller 6 §,

3. enligt föreskrifter som har

3. enligt

lagen

(20xx:x) om

meddelats med stöd av 3 kap. 9 §

erkännande

av

yrkeskvalifika-

tillhandahåller tjänster inom

tioner och de föreskrifter som

yrket under ett tillfälligt besök i

har meddelats i anslutning till

Sverige, eller

den lagen tillfälligt tillhanda-

 

håller tjänster inom yrket i

 

Sverige, eller

 

 

4. har ett sådant särskilt tillstånd som avses i 3 kap. 7 a § att utöva ett yrke inom djurens hälso- och sjukvård.

2kap.

6 §

Regeringen eller den myndig- het som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om fortbild-

38Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

39Senaste lydelse 2012:465.

121

Författningsförslag

SOU 2014:19

ning för djurhälsopersonal.

3 kap.

3 §40

Behörig att utöva yrke som veterinär är endast den som har

1. legitimation för yrket enligt 1 §,

 

2. rätt till sådan yrkesutövning

2. tillfälligt

tillhandahåller

enligt föreskrifter meddelade med

tjänster inom yrket i Sverige

stöd av 9 §, eller

enligt lagen (20xx:x) om erkän-

 

nande av yrkeskvalifikationer och

 

de föreskrifter som har meddelats

 

i anslutning till den lagen, eller

3. ett sådant särskilt tillstånd som avses i 7 a § första stycket att utöva veterinäryrket.

4 §41

En yrkestitel enligt 1 § (skyddad yrkestitel) får användas i verk- samhet inom djurens hälso- och sjukvård endast av den som

1. enligt nämnda paragraf har legitimation för yrket,

2. enligt föreskrifter med-

2. tillfälligt

tillhandahåller

delade med stöd av 9 § har rätt

tjänster som veterinär i Sverige

att utöva veterinäryrket, eller

enligt lagen (20xx:x) om erkän-

 

nande av yrkeskvalifikationer och

 

de föreskrifter som har meddelats

 

i anslutning till den lagen, eller

3. har ett sådant särskilt tillstånd som avses i 7 a § första stycket att utöva yrke som veterinär eller djursjukskötare.

Den som saknar behörighet att använda en skyddad yrkestitel får inte heller använda en titel som kan förväxlas med en sådan.

5 §

Godkännande som hovslagare får meddelas efter ansökan. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om vilken utbildning eller praktisk erfarenhet som krävs för sådant godkännande.

Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i ett annat

40Senaste lydelse 2012:465.

41Senaste lydelse 2012:465.

122

SOU 2014:19

Författningsförslag

EES-land än Sverige eller i

Schweiz finns i lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifi- kationer och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Beteckningen godkänd hovslagare får i verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård användas endast av den som fått god- kännande enligt första stycket.

6 §42

Den som har legitimation enligt patientsäkerhetslagen

(2010:659) får efter ansökan godkännas för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1.vilka yrken som kan komma i fråga för godkännande enligt första stycket, och

2.vilken utbildning eller praktisk erfarenhet som krävs för sådant godkännande.

 

Bestämmelser om erkännande

 

av yrkeskvalifikationer

som

har

 

förvärvats eller erkänts i ett annat

 

EES-land än Sverige eller i

 

Schweiz

och

bestämmelser

om

 

tillfälligt

tillhandahållande

av

 

tjänster i Sverige, utan föregående

 

godkännande,

finns

i lagen

 

(20xx:x)

om

erkännande

av

 

yrkeskvalifikationer och de före-

 

skrifter som har meddelats i

 

anslutning till den lagen.

 

Regeringen eller den myn-

Regeringen eller den myn-

dighet som regeringen bestäm-

dighet som regeringen bestäm-

mer får även meddela föreskrif-

mer får meddela föreskrifter om

ter om godkännande för verk-

godkännande

för verksamhet

samhet inom djurens hälso- och

inom djurens hälso- och sjuk-

sjukvård för den som har

vård för den som har genomgått

genomgått utbildning utom-

utbildning utomlands

eller

har

42 Senaste lydelse 2010:678.

123

Författningsförslag

SOU 2014:19

lands eller har behörighet att behörighet att utöva yrket i ett utöva yrket i ett annat land. annat land och som inte omfattas av de föreskrifter som avses i

tredje stycket.

Beteckningen godkänd för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård får i verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård använ- das endast av den som fått godkännande enligt första stycket.

7 kap.

3 §

Ansvarsnämnden är beslutför med ordföranden och minst fem

andra ledamöter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordföranden får ensam fatta beslut

 

 

 

 

 

1. som innebär att ett ärende

1. som innebär att ett ärende

avgörs i sak, om det är uppen-

avgörs i sak, om det är uppen-

bart att ärendet inte kan leda till

bart att ärendet inte kan leda till

någon påföljd och om ärendet

någon påföljd och om ärendet

inte heller rör ansökan om att

inte heller rör ansökan om att

återfå

legitimation

eller annan

återfå

legitimation

eller

annan

behörighet, eller

 

 

behörighet,

 

 

 

 

2. som

inte

innefattar ett

2. som

inte

innefattar ett

slutligt avgörande i sak, dock

slutligt avgörande i sak, dock

inte beslut om föreläggande att

inte beslut om föreläggande att

genomgå

läkarundersökning

genomgå

läkarundersökning

enligt

6 kap. 7 §

första stycket

enligt

6 kap. 7 §

första

stycket

eller

om

tillfällig

indragning

eller

om

tillfällig

indragning

eller

begränsning

enligt 6 kap.

eller

begränsning

enligt

6 kap.

9 § eller om utdömande av vite

9 § eller om utdömande av vite

enligt 11 § andra stycket i detta

enligt 11 § andra stycket i detta

kapitel.

 

 

 

kapitel, eller

 

 

 

 

 

 

 

 

3. om

underrättelse

enligt

 

 

 

 

 

16 §.

 

 

 

 

 

Ärenden som har avgjorts av ordföranden ensam ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

16 §

Om ansvarsnämnden eller en allmän förvaltningsdomstol avse- ende en veterinär beslutar om återkallelse av legitimation eller

124

SOU 2014:19

Författningsförslag

annan behörighet enligt 6 kap. 6 § eller begränsning av förskriv- ningsrätt enligt 6 kap. 8 §, ska ansvarsnämnden besluta att underrätta de behöriga myndig- heterna i övriga stater inom EES och i Schweiz om beslutet eller domen. En sådan underrättelse ska ske senast tre dagar efter den dag då beslutet eller domen har meddelats. Om detta beslut eller denna dom senare upphör att gälla, ska ansvarsnämnden utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i övriga stater inom EES och i Schweiz.

Underrättelser enligt första stycket ska ske via informations- systemet för den inre marknaden (IMI).

8kap.

9 §

Beslut i frågor som avses i

Beslut i frågor

som avses i

6 kap. 5–10 §§ gäller omedelbart

6 kap. 5–10 §§ och

7 kap. 16 §

om inte annat anges i beslutet.

gäller omedelbart om inte annat

 

anges i beslutet.

 

Har en domstol efter överklagande beslutat om inhibition av ett beslut om prövotid, men därefter ändå fastställt beslutet, ska den tid under vilken beslutet varit inhiberat räknas av från prövotiden.

Denna lag träder i kraft den 18 januari 2016.

125

Författningsförslag

SOU 2014:19

1.19Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

Regeringen föreskriver43 i fråga om förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

dels att 3 kap. 12, 13 och 19 §§ samt rubriken närmast före 3 kap. 13 § ska upphöra att gälla,

dels att 2 kap. 2 § samt 3 kap. 1, 2, 5, 7, 9, 11, 15 och 16 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 kap.

1 a §, av följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.

 

2 §

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om

1. inskränkningar i rätten att

1. inskränkningar i rätten att

överlåta arbetsuppgifter enligt

överlåta arbetsuppgifter enligt

2 kap. 3 § lagen (2009:302) om

2 kap. 3 § lagen (2009:302) om

verksamhet inom djurens hälso-

verksamhet inom djurens hälso-

och sjukvård, och

och sjukvård,

2. de övriga skyldigheter för

2. de övriga skyldigheter för

djurhälsopersonalen som behövs

djurhälsopersonalen som behövs

för en god och säker vård.

för en god och säker vård, och

 

3. fortbildning för veterinärer.

3 kap.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om legitimation för veterinärer med sådan utländsk utbildning eller auktorisation som omfattas av

1 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om legitimation för veterinärer med sådan utländsk utbildning eller auktorisation som omfattas av automatiskt erkännande enligt

43 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

126

SOU 2014:19 Författningsförslag

1. EU-rätten,

 

 

1. EU-rätten,

 

 

2. avtalet

om

Europeiska

2. avtalet

om

Europeiska

ekonomiska

samarbetsområdet

ekonomiska

samarbetsområdet

(EES-avtalet),

 

 

(EES-avtalet), eller

 

 

3. avtalet

mellan

Europeiska

3. avtalet

mellan Europeiska

gemenskapen och dess med-

gemenskapen och dess med-

lemsstater å ena sidan och

lemsstater å ena sidan och

Schweiz å andra sidan om fri

Schweiz å andra sidan om fri

rörlighet för personer, eller

rörlighet för personer.

 

4. överenskommelsen

om

 

 

 

 

 

 

 

gemensam

nordisk

arbets-

 

 

 

 

 

 

 

marknad för viss hälso- och

 

 

 

 

 

 

 

sjukvårdspersonal och veterinä-

 

 

 

 

 

 

 

rer av den 14 juni 1993 (SÖ

 

 

 

 

 

 

 

1994:2) ändrad genom avtal den

 

 

 

 

 

 

 

11 november 1998 (SÖ 2001:5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbruksverket

får meddela

 

 

 

 

föreskrifter

om

legitimation

för

 

 

 

 

veterinärer

med

sådan utländsk

 

 

 

 

utbildning

 

eller

auktorisation

 

 

 

 

som omfattas av överenskom-

 

 

 

 

melsen

om

gemensam nordisk

 

 

 

 

arbetsmarknad för viss hälso-

 

 

 

 

och sjukvårdspersonal och vete-

 

 

 

 

rinärer av den 14 juni 1993 (SÖ

 

 

 

 

1994:2) ändrad genom avtal den

 

 

 

 

11 november 1998 (SÖ 2001:5).

 

 

 

 

1 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ansökan

om

legitimation

 

 

 

 

som har getts in av en veterinär

 

 

 

 

med en sådan utbildning eller

 

 

 

 

auktorisation som avses i före-

 

 

 

 

skrifter som har meddelats med

 

 

 

 

stöd av

1 §

första

stycket,

ska

 

 

 

 

handläggas

 

enligt

förordningen

 

 

 

 

(20xx:x)

 

om

erkännande

av

 

 

 

 

yrkeskvalifikationer.

 

 

 

 

 

 

Om

sökandens

utbildning

 

 

 

 

eller auktorisation har förvärvats

 

 

 

 

eller erkänts i en annan stat inom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

Författningsförslag

SOU 2014:19

EES eller i Schweiz, men inte omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 § första stycket, ska ansökan om legiti- mation som veterinär prövas enligt 12 § lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifika- tioner och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

En sökande med annan ut- ländsk utbildning eller aukto- risation än vad som följer av 1 § ska få legitimation som veterinär om den sökande

2 §

En sökande med annan ut- ländsk utbildning eller auktori- sation än vad som följer av 1 eller 1 a § ska få legitimation som veterinär om den sökande

1.har genomgått den kompletterande utbildning och fullgjort den praktiska tjänstgöring som behövs för att kunskaperna och färdigheterna ska motsvara de svenska kraven,

2.har för yrket nödvändiga kunskaper om svenska författningar,

och

3.har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språket.

Legitimation får meddelas trots att den sökande inte har genomgått föreskriven efterutbildning, om denne är mycket skick- lig och särskilt erfaren inom veterinäryrket.

Jordbruksverket får, efter samråd med Sveriges lantbruks- universitet, meddela närmare föreskrifter om utbildning och prak- tisk tjänstgöring som avses i första stycket 1.

 

5 §44

En veterinär som har rätt att

En ansökan om att godkännas

kalla sig specialist efter föreskri-

som specialist i Sverige ska prövas

ven specialiseringstjänstgöring i

enligt lagen (20xx:x) om erkän-

ett annat EES-land eller i

nande av yrkeskvalifikationer och

Schweiz ska på ansökan godkän-

de föreskrifter som har meddelats

nas som specialist i Sverige, om

i anslutning till den lagen, om

veterinären har svensk legitima-

sökanden har genomgått speciali-

44 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

128

SOU 2014:19 Författningsförslag

tion för yrket.

seringstjänstgöring i ett annat

 

EES-land eller i Schweiz.

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om specia- listgodkännande för veterinärer som genomgått utländsk speciali- seringstjänstgöring.

Bevis om specialistkompetens får utfärdas endast för speciali- teter som är godkända i Sverige.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om legitimation för djursjukskötare med yrkeskva- lifikationer förvärvade i ett annat land.

Jordbruksverket får meddela

7 §

En ansökan om legitimation som djursjukskötare ska prövas enligt lagen (20xx:x) om erkän- nande av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om sökandens yrkeskvalifikationer har förvärvats eller erkänts i ett annat EES-land än Sverige eller i Schweiz.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om legitimation för djursjukskötare med yrkeskva- lifikationer som har förvärvats i ett annat land och som inte omfattas av de föreskrifter som avses i första stycket.

9 §

En ansökan om godkännande som hovslagare ska prövas enligt lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifikationer och de före- skrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om sökandens yrkeskvalifikationer har förvärvats eller erkänts i ett annat EES-land än Sverige eller i Schweiz.

Jordbruksverket får meddela

129

Författningsförslag

SOU 2014:19

föreskrifter om godkännande av hovslagare med yrkeskvalifi- kationer förvärvade i ett annat land.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård för yrkes- utövare med yrkeskvalifika- tioner förvärvade i ett annat land.

föreskrifter om godkännande av hovslagare med yrkeskvalifi- kationer som har förvärvats i ett annat land och som inte omfattas av de föreskrifter som avses i första stycket.

11 §

En ansökan om godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska prövas enligt lagen (20xx:x) om erkän- nande av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om sökandens yrkeskvalifikationer har förvärvats eller erkänts i ett annat EES-land än Sverige eller i Schweiz.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård för yrkes- utövare med yrkeskvalifika- tioner som har förvärvats i ett annat land och som inte omfattas av de föreskrifter som avses i första stycket.

15 §

Jordbruksverket ska bekräfta mottagandet av ansökan inom en månad från mottagandet och underrätta sökanden om handlingar som saknas.

Ärenden

 

om legitimation

Ärenden

om legitimation

eller annan

behörighet

 

ska

eller annan

behörighet

ska

handläggas

 

skyndsamt.

Jord-

handläggas

skyndsamt.

Jord-

bruksverkets

beslut

ska

fattas

bruksverkets

beslut ska

fattas

inom tre månader från det att en

inom tre månader från det att en

fullständig

ansökan

givits

in.

fullständig ansökan givits in.

Om det finns särskilda skäl, får

 

 

 

tidsfristen

förlängas

med

en

 

 

 

130

 

 

 

 

 

 

 

 

SOU 2014:19

Författningsförslag

månad. Sökanden ska innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs.

I ärenden som inte omfattas av automatiskt erkännande enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 § får tidsfristen förlängas med en månad, om det finns särskilda skäl. Sökanden ska innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut informe- ras om skälen för att handlägg- ningstiden förlängs.

Den som ansöker om legiti- mation eller annan behörighet enligt föreskrifter meddelade med stöd av 1, 2, 7, 9 eller 11 § eller lämnar uppgifter enligt 13 § ska av Jordbruksverket upplysas om vilka svenska författningar som han eller hon behöver känna till och om vilka möjlig- heter han eller hon har att få de kunskaper i svenska språket som behövs för att kunna utöva yrket i Sverige.

16 §

Den som ansöker om legiti- mation eller annan behörighet enligt lagen (20xx:x) om erkän- nande av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 1, 2, 7, 9 eller 11 § eller lämnar uppgifter enligt 13 § ska av Jordbruksverket upplysas om vilka svenska författningar som han eller hon behöver känna till och om vilka möjlig- heter han eller hon har att få de kunskaper i svenska språket som behövs för att kunna utöva yrket i Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

131

Författningsförslag

SOU 2014:19

1.20Förslag till

förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Regeringen föreskriver45 att bilagan till förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Bilaga46 (OBS, UTDRAG)

Veterinärexamen

Veterinärexamen

Övrigt

Övrigt

För veterinärexamen skall också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskriv- ning.

För veterinärexamen ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskriv- ning. Dessa krav ska motsvara de krav som följer av Europaparla- mentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkes- kvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

45Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

46Senaste lydelse 2012:470.

132

SOU 2014:19

Författningsförslag

1.21Förslag till

förordning om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

Regeringen föreskriver47 att 10 § förordningen (2008:978) om trafikskolor ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

10 §48

 

 

 

En sökande som är medbor-

Bestämmelser om erkännande

gare i en annan stat inom

av yrkeskvalifikationer som

har

Europeiska ekonomiska sam-

förvärvats eller erkänts i en

arbetsområdet

(EES)

eller i

annan stat

inom

Europeiska

Schweiz, och som har behörighet

ekonomiska

samarbetsområdet

att arbeta

som

trafiklärare,

(EES) eller i Schweiz, och

utbildningsledare

eller

trafik-

bestämmelser om tillfälligt till-

skolechef i någon av dessa stater,

handahållande av

tjänster

i

kan efter ansökan få god-

Sverige, utan föregående god-

kännande för detta yrke.

 

kännande, finns i lagen (20xx:x)

 

 

 

 

om erkännande av yrkeskvali-

 

 

 

 

fikationer och de föreskrifter som

 

 

 

 

har meddelats i anslutning till

 

 

 

 

den lagen.

 

 

 

Transportstyrelsen skall vid prövningen beakta den utbild- ning eller yrkeserfarenhet som sökanden har skaffat sig i någon av dessa stater.

Transportstyrelsen skall med- dela ytterligare föreskrifter om godkännande samt om prövo- tider, lämplighetsprov och yrkes- verksamhet.

Transportstyrelsens beslut i

ärenden om godkännande skall

47Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

48Senaste lydelse 2008:1145. Ändringen innebär bl.a. att andra, tredje och fjärde stycket upphävs.

133

Författningsförslag

SOU 2014:19

fattas inom tre månader från ansökningsdagen.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

134

SOU 2014:19

Författningsförslag

1.22Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel

Regeringen föreskriver49 att 44 § förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

44 §

Ett växtskyddsmedel som hänförs till klass 1 eller 2 enligt 20 § får användas endast av den som uppfyller särskilda kunskapskrav.

Föreskrifter

om särskilda

Föreskrifter

om

särskilda

kunskapskrav får

förenas med

kunskapskrav

får

förenas

med

krav på att den som använder

krav på att den som använder

växtskyddsmedlet skall ha upp-

växtskyddsmedlet ska ha upp-

nått viss ålder.

 

nått viss ålder.

 

 

 

 

 

 

Bestämmelser om erkännande

 

 

av yrkeskvalifikationer

som

har

 

 

förvärvats eller erkänts i ett annat

 

 

EES-land än Sverige eller i

 

 

Schweiz

och

bestämmelser

om

 

 

tillfälligt

tillhandahållande

av

 

 

tjänster i Sverige, utan föregående

 

 

tillstånd,

finns

i

lagen

(20xx:x)

om erkännande av yrkeskvalifi- kationer och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

49 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

135

Författningsförslag

SOU 2014:19

1.23Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter

Regeringen föreskriver50 att 46 § förordningen (2000:338) om biocidprodukter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

46 §51

En biocidprodukt som hänförs till klass 1 i 25 § får användas endast av någon som uppfyller särskilda kunskapskrav.

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om att en biocidprodukt som hänförs till klass 2 i 25 § får användas endast av den som uppfyller särskilda kunskapskrav. Föreskrifterna får innebära krav på att användaren ska ha uppnått en viss ålder.

Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i ett annat EES-land än Sverige eller i Schweiz och bestämmelser om tillfälligt tillhandahållande av tjänster i Sverige, utan föregående tillstånd, finns i lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifi- kationer och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

50Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

51Senaste lydelse 2008:258.

136

SOU 2014:19

Författningsförslag

1.24Förslag till

förordning om ändring i elinstallatörsförordningen (1990:806)

Regeringen föreskriver52 att 9 § elinstallatörsförordningen (1990:806) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

9 §53

Elsäkerhetsverket prövar frågor om meddelande av behörighet att utföra elinstallationsarbete. Verket får meddela föreskrifter om

krav på utbildning och praktik för behörighet.

 

 

 

Bestämmelser om erkännande

 

av yrkeskvalifikationer

som

har

 

förvärvats eller erkänts i ett annat

 

EES-land än Sverige eller i

 

Schweiz

och bestämmelser

om

 

tillfälligt

tillhandahållande

av

 

tjänster i Sverige, utan föregående

 

meddelande av behörighet, finns i

 

lagen (20xx:x) om erkännande av

 

yrkeskvalifikationer och de före-

 

skrifter som har meddelats i

 

anslutning till den lagen.

 

 

För att täcka Elsäkerhets-

För att täcka Elsäkerhets-

verkets kostnader för handlägg-

verkets kostnader för handlägg-

ning av behörighetsärenden skall

ning av behörighetsärenden ska

en särskild avgift betalas till

en särskild avgift betalas till

verket för varje beslut om med-

verket för varje beslut om med-

delad behörighet. Verket med-

delad behörighet. Verket med-

delar, efter samråd med Eko-

delar, efter samråd med Eko-

nomistyrningsverket, närmare

nomistyrningsverket,

närmare

föreskrifter om avgiften.

föreskrifter om avgiften.

 

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

52Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

53Senaste lydelse 1998:467.

137

Författningsförslag

SOU 2014:19

1.25Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2010:1053) om auktorisation av patentombud

Regeringen föreskriver54 i fråga om förordningen (2010:1053) om auktorisation av patentombud

dels att 8 och 9 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 5, 7 och 21 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

5 §

 

 

En ansökan om auktorisation

En ansökan om auktorisation

eller

erkännande

av utländska

görs

hos

Patentombuds-

yrkeskvalifikationer enligt 7–9 §§

nämnden.

 

görs

hos

Patentombuds-

 

 

 

nämnden.

 

 

 

 

 

 

Ansökan ska vara undertecknad av sökanden.

 

 

 

 

 

 

Kravet i andra stycket gäller

 

 

 

 

 

inte om ansökan omfattas av

 

 

 

 

 

lagen (20xx:x) om erkännande av

 

 

 

 

 

yrkeskvalifikationer och de före-

 

 

 

 

 

skrifter som har meddelats i

 

 

 

 

 

anslutning till den lagen.

 

 

 

 

 

7 §55

 

 

Den som vill arbeta som

Bestämmelser om erkännande

auktoriserat

patentombud

i

av yrkeskvalifikationer som har

Sverige får åberopa motsvarande

förvärvats eller erkänts i ett annat

utbildning och

yrkeserfarenhet

EES-land än Sverige eller i

från en annan stat (ursprungs-

Schweiz finns i lagen (20xx:x)

medlemsstaten)

inom EES

eller

om erkännande av yrkes-

från Schweiz.

 

 

 

kvalifikationer och de före-

 

 

 

 

 

skrifter som har meddelats i

 

 

 

 

 

anslutning till den lagen.

Patentombudsnämnden

är

 

 

 

behörig myndighet och får

fatta

 

 

 

54Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

55Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje stycket upphävs.

138

SOU 2014:19

Författningsförslag

beslut om erkännande av yrkes- kvalifikationer enligt Europa- parlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkes- kvalifikationer.

Patentombudsnämndens beslut i ärenden om erkännande ska fattas inom tre månader från den dag då ansökan inkom till nämnden. Ett erkännande med- för att de delar av kraven för auktorisation som utgörs av den utbildning och yrkeserfarenhet som avses i 4 § ska anses upp- fyllda.

 

 

21 §

Patentombudsnämnden

får

Patentombudsnämnden får

meddela ytterligare föreskrifter

meddela ytterligare föreskrifter

om teoretisk utbildning, yrkes-

om teoretisk utbildning, yrkes-

erfarenhet, kunskapsprov

för

erfarenhet och kunskapsprov för

auktorisation och om erkän-

auktorisation.

nande av utbildning och yrkes-

 

erfarenhet i enlighet med 7 §.

 

 

Patentombudsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter även om auktorisation och registrering av patentombud.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

139

Författningsförslag

SOU 2014:19

1.26Förslag till

förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

Regeringen föreskriver56 i fråga om fordonsförordningen (2009:211)57

dels att 8 kap. 3 e, 3 f och 3 g §§ samt rubriken närmast före 8 kap. 3 e § ska upphöra att gälla,

dels att 8 kap. 3 b och 16 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap.

3 b §58

En besiktningstekniker enligt 1 kap. 3 § fordonslagen

(2002:574) som utför besiktningar enligt samma lag ska ha den utbildning och kompetens som krävs för att kunna utföra besikt- ningarna.

En sådan besiktningstekniker ska vidare vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan för personer enligt Europa- parlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, eller av ett certi- fieringsorgan som ackrediterats i motsvarande ordning i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Certifiering meddelas på grundval av regler om utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker i denna förord- ning och i Transportstyrelsens föreskrifter som meddelats i anslut- ning till förordningen. Certifieringen får begränsas till att gälla vissa slag av fordon och besiktningsformer.

Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i ett annat EES-land än Sverige eller i Schweiz och bestämmelser om tillfälligt tillhandahållande av tjänster i Sverige, utan föregående

56Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

57Senaste lydelse av 8 kap. 3 e och 3 f §§ 2010:75. Senaste lydelse av 8 kap. 3 g § 2010:386.

58Senaste lydelse 2011:812.

140

SOU 2014:19

Författningsförslag

certifiering, finns i lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifi- kationer och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

16 §59

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

1.om fordons beskaffenhet och utrustning,

2.om omfattningen av den kontroll som avses i denna förord-

ning,

3.om omfattningen av den kontroll av polisman som avses i

2 kap. 11 § fordonslagen (2002:574),

4.om den tekniska kompetensen och utrustningen samt kvalitetssäkringen hos besiktningsorgan och provningsorgan enligt fordonslagen samt sådana verkstäder som anges i 6 kap. 17 §,

5.om certifiering av en besiktningstekniker och den utbildning och kompetens som krävs för sådan certifiering,

6. om erkännande av utbild-

 

 

 

 

ning och yrkesverksamhet i enlig-

 

 

 

 

het med 3 e § tredje stycket,

 

 

 

 

 

7. om tekniska tjänster,

 

6. om tekniska tjänster,

8. om tillsynen över efterlev-

7. om tillsynen över efter-

naden

av fordonslagen,

denna

levnaden av fordonslagen, denna

förordning och föreskrifter som

förordning och föreskrifter som

har meddelats med stöd av

har meddelats med stöd av

denna förordning,

 

 

denna förordning,

 

9. om tillverkares tillhanda-

8. om tillverkares tillhanda-

hållande av information,

 

hållande av information,

10. om skyldighet för besikt-

9. om skyldighet för besikt-

ningsorgan

att

rapportera

ningsorgan

att

rapportera

genomförande och utfall av for-

genomförande och utfall av for-

donsbesiktningar och de upp-

donsbesiktningar och de upp-

gifter som i övrigt behövs för

gifter som i övrigt behövs för

fullgörande

av

tillsyn

enligt

fullgörande

av

tillsyn enligt

5 kap. 3 a § fordonslagen,

 

5 kap. 3 a § fordonslagen,

11. om avgifter för tillsyn

10. om avgifter för tillsyn

enligt

5 kap. 3 a–c §§ fordons-

enligt

5 kap. 3 a–c §§ fordons-

lagen

och

ärendehandläggning

lagen

och

ärendehandläggning

59 Senaste lydelse 2010:1616. Ändringen innebär att sjätte punkten upphävs.

141

Författningsförslag

SOU 2014:19

enligt den lagen och enligt före-

enligt den lagen och enligt före-

skrifter som har meddelats med

skrifter som har meddelats med

stöd av lagen,

stöd av lagen,

12. om besiktningsorganens

11. om besiktningsorganens

förande av protokoll och doku-

förande av protokoll och doku-

mentationsskyldighet i fråga om

mentationsskyldighet i fråga om

fordonsbesiktning,

fordonsbesiktning,

13. om sådan underrättelse-

12. om sådan underrättelse-

skyldighet för besiktningsorgan

skyldighet för besiktningsorgan

som avses i 4 kap. 5 § fordons-

som avses i 4 kap. 5 § fordons-

lagen,

lagen,

14. som i övrigt behövs för

13. som i övrigt behövs för

verkställigheten av fordonslagen

verkställigheten av fordonslagen

och av denna förordning.

och av denna förordning.

Transportstyrelsen får vidare meddela föreskrifter om att

1.vissa fordonsdelar eller fordonstillbehör får tas i bruk, saluföras eller användas endast om de är märkta enligt styrelsens föreskrifter eller är av en typ som har godkänts av styrelsen eller någon annan myndighet,

2.förfarandet med nationellt typgodkännande under en över- gångsperiod får tillämpas även för andra fordon än sådana som anges i 3 kap. 4 §, och

3.tekniska tjänster får vara etablerade i något land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

142

SOU 2014:19

Författningsförslag

1.27Förslag till

förordning om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

Regeringen föreskriver60 i fråga om taxitrafikförordningen (2012:238) att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 11 a §, samt närmast före 3 kap. 11 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.

Erkännande av utländska yrkes- kvalifikationer

11 a §

Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i ett annat EES-land än Sverige eller i Schweiz och bestämmelser om tillfälligt tillhandahållande av tjänster i Sverige, utan svensk taxiförarlegitimation, finns i lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifikationer och de före- skrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

60 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

143

Författningsförslag

SOU 2014:19

1.28Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Regeringen föreskriver61 att 10 a § förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

10 a §62

 

 

En person från ett annat land

Bestämmelser om erkännande

i Europeiska unionen eller i

av yrkeskvalifikationer som

har

Europeiska

ekonomiska

sam-

förvärvats eller erkänts i ett annat

arbetsområdet som ska

upprätta

EES-land än Sverige eller i

energideklarationer i Sverige ska

Schweiz

och bestämmelser

om

anses uppfylla kraven på särskild

tillfälligt

tillhandahållande

av

sakkunskap och oberoende enligt

tjänster i Sverige, utan föregående

lagen (2006:985) om energi-

certifiering, finns i lagen (20xx:x)

deklaration

för

byggnader,

om

om erkännande av yrkeskvalifi-

han eller hon uppfyller sådana

kationer och de föreskrifter som

krav enligt

bestämmelser

om

har meddelats i anslutning till

upprättande

av

energideklara-

den lagen.

 

tioner i det andra landet i

 

 

 

Europeiska

unionen

eller i

 

 

 

Europeiska

ekonomiska

sam-

 

 

 

arbetsområdet.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

61Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

62Senaste lydelse 2013:774.

144

SOU 2014:19

Författningsförslag

1.29Förslag till

förordning om ändring i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Regeringen föreskriver63 att 1 och 4 §§ förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §64

Tolkar och översättare får auktoriseras enligt denna förordning. Auktorisationen får avse ett eller flera främmande språk och det svenska teckenspråket.

Frågor om auktorisation av tolkar och översättare ska prövas av Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet ska som behörig myndighet, i fråga om tolkar och översättare, fullgöra de uppgifter som följer av Europa- parlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkes- kvalifikationer, ändrat genom rådets direktiv 2006/100/EG.

4 §65

För att kunna bli auktoriserad ska en tolk eller översättare

1.ha fyllt arton år och inte ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller vara underkastad någon annan motsvarande inskränkning i en annan stat,

2.ha fullgjort de kunskapsprov som föreskrivs av Kammarkolle- giet, och

3.vara känd för redbarhet och även i övrigt vara lämplig som tolk eller översättare.

Villkoret i första stycket 2

Bestämmelser om erkännande

63Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

64Senaste lydelse 2007:718. Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

65Senaste lydelse 2012:142.

145

Författningsförslag

SOU 2014:19

gäller inte tolkar som visar upp kompetensbevis eller bevis på formella kvalifikationer som krävs av ett annat EES-land eller Schweiz för att få tillträde till eller utöva motsvarande yrke i det landet.

av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i ett annat EES-land än Sverige eller i Schweiz finns i lagen (20xx:x) om erkännande av yrkeskvalifi- kationer och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

146

SOU 2014:19

Författningsförslag

1.30Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen

Regeringen föreskriver66 att 3 § förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Fastighetsmäklarinspek- tionen ska vara behörig myndighet för fastighetsmäklar- yrket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifi- kationer, ändrat genom rådets direktiv 2006/100/EG.

3 §67

Fastighetsmäklarinspek- tionen ska vara behörig myn- dighet för fastighetsmäklaryrket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkän- nande av yrkeskvalifikationer.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

66Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

67Senaste lydelse 2012:25.

147

Författningsförslag

SOU 2014:19

1.31Förslag till

förordning om ändring i handelskammarförordningen (1990:733)

Regeringen föreskriver68 att 6 § handelskammarförordningen (1990:733) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §69

De auktoriserade handelskamrar som Kommerskollegium efter samråd med Tullverket utser får utfärda

1.sådana ursprungscertifikat som avses i artikel 11.2 i konven- tionen den 3 november 1923 (SÖ 1926:9) som rör förenkling av tullformaliteterna och i bilaga 12 till kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tull- kodex för gemenskapen,

2.efter Tullverkets godkännande, varucertifikat EUR.1 enligt de bestämmelser om förmånstull som avses i artikel 20.3 d och e i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen,

3.sådana särskilda certifikat som rör införsel och leverans till

Sverige av en i tredje land tillverkad vara som kan behövas för att tillverkningslandet med hänsyn till där gällande exportrestriktioner ska medge utförsel av varan, och

4. de intyg om faktiskt utövande av verksamhet som krävs för att som egenföretagare eller anställd utöva sådan verk- samhet som avses i bilaga IV i

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, ändrat genom rådets direktiv 2006/100/EG.

4. de intyg om faktiskt utövande av verksamhet som krävs för att styrka rätten att som egenföretagare eller anställd utöva yrkesverksamhet i ett annat land inom Europeiska samarbetsområdet eller i Schweiz med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifika-

68Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

69Senaste lydelse 2007:730.

148

SOU 2014:19

Författningsförslag

tioner, i lydelsen enligt Europa- parlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

Uppdrag som avses i första stycket får endast meddelas en handelskammare som har tillräckliga personella och andra resurser för verksamhet med det särskilda slag av dokument som det är fråga om. Är förutsättningarna inte längre uppfyllda, ska uppdraget återkallas.

I fråga om certifikat som avses i första stycket 1 ska handels- kamrarna tillämpa rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och förordning (EEG) nr 2454/93.

Samråd med Tullverket enligt första stycket behöver inte ske i fråga om intyg som avses i första stycket 4.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

149

Författningsförslag

SOU 2014:19

1.32Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Regeringen föreskriver70 att 17 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

17 §

 

 

Myndigheten ska vara be-

Myndigheten ska vara be-

hörig

myndighet

enligt artikel

hörig myndighet enligt Europa-

56.3 i

Europaparlamentets

och

parlamentets och rådets direktiv

rådets

direktiv 2005/36/EG av

2005/36/EG av den 7 september

den

7 september

2005

om

2005 om erkännande av yrkes-

erkännande

av

yrkeskvalifika-

kvalifikationer,

i

de avseenden

tioner i fråga om det yrke som

som anges

i

förordningen

regleras i

3 kap.

10–12 §§

(2014:xx) om

erkännande av

förordningen

(2003:789)

om

yrkeskvalifikationer.

skydd mot olyckor.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

70 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

150

SOU 2014:19

Författningsförslag

1.33Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen

Regeringen föreskriver71 att 8 § förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 §72

Socialstyrelsen ska

1.vaka över verksamheterna när det gäller kvalitet och säkerhet samt den enskildes rättigheter,

2.samordna de statliga insatserna inom socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller barn och ungdom,

3.bidra med underlag och expertkunskap för det arbete som regeringen bedriver nationellt och internationellt,

4. vara behörig myndighet för yrken inom hälso- och sjuk- vården enligt Europaparlamen- tets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkes- kvalifikationer, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 213/2011,

4. vara behörig myndighet för yrken inom hälso- och sjuk- vården och socialtjänsten enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 2005/36/EG

av den

7 september 2005 om

erkänn-

ande av yrkeskvalifikationer,

5.inför beslut eller andra åtgärder som rör barn analysera kon- sekvenserna för barn och då ta särskild hänsyn till barns bästa,

6.medverka i totalförsvaret och i krisberedskap i enlighet med förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap samt samordna och övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens, smittskyddets och socialtjänstens beredskap,

7.samordna, följa och utveckla smittskyddet på nationell nivå,

8.samordna en beredskap mot allvarliga hälsohot enligt lagen

(2006:1570) om internationella hot mot människors hälsa,

9.fullgöra de uppgifter som ska utföras av en behörig hälso-

myndighet enligt Europaparlamentets och rådets beslut

71Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

72Senaste lydelse 2013:907.

151

Författningsförslag

SOU 2014:19

2119/98/EG av den 24 september 1998 om att bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjuk- domar i gemenskapen, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009,

10.fullgöra de uppgifter som ska utföras av ett erkänt behörigt organ enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt cent- rum för förebyggande och kontroll av sjukdomar,

11.på regeringens uppdrag samordna förberedelserna för för- sörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd bered- skap, för att upprätthålla en katastrofmedicinsk beredskap och inför allvarliga utbrott av smittsamma sjukdomar,

12.se till att de regelverk och rutiner som myndigheten dispo- nerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,

13.pröva frågor om statsbidrag,

14.bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling,

15.vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nor- diska hälsoberedskapsavtal och verka för att intentionerna i avtalet genomförs,

16.vara nationell kontaktpunkt för samordning av frågor som gäller genomförandet av artikel 5 i konventionen den 30 maj 2008 om klusterammunition, och

17.vara nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård och fullgöra de uppgifter som en sådan kontaktpunkt har enligt artik- larna 6.1 i fråga om samråd, 6.2, 6.3 och 6.5 i direktivet samt enligt artikel 4 i kommissionens genomförandedirektiv 2012/52/EU av den 20 december 2012 om åtgärder för att underlätta erkännandet av recept som utfärdats i en annan medlemsstat.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

152

SOU 2014:19

Författningsförslag

1.34Förslag till

lag om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Härigenom föreskrivs73 att 3 § lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §

I denna lag avses med

1.vård: de åtgärder och produkter som omfattas av definition- erna i punkterna 2, 3 och 5–9,

2.hälso- och sjukvård: åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador samt sjuktransporter,

3.tandvård: åtgärder som avses i 1 § tandvårdslagen (1985:125),

4. hälso-

och

sjukvårds-

4. hälso-

och

sjukvårds-

personal: läkare, sjuksköterska

personal:

läkare, sjuksköterska

med ansvar för allmän hälso-

med ansvar för allmän hälso-

och sjukvård, tandläkare, barn-

och sjukvård, tandläkare, barn-

morska eller farmaceut i den

morska eller farmaceut i den

mening som avses i Europa-

mening som avses i Europa-

parlamentets och rådets direktiv

parlamentets och rådets direktiv

2005/36/EG av den 7 september

2005/36/EG av den 7 september

2005 om erkännande av yrkes-

2005 om erkännande av yrkes-

kvalifikationer,

senast

ändrat

kvalifikationer,

i lydelsen enligt

genom kommissionens förordning

Europaparlamentets

och

rådets

(EU) nr 213/2011 eller annan

direktiv

2013/55/EU,

eller

person som utövar yrkesverk-

annan person som utövar yrkes-

samhet inom hälso- och sjuk-

verksamhet inom hälso- och

vård som är begränsad till ett

sjukvård som är begränsad till

reglerat yrke enligt definitionen

ett reglerat yrke enligt defini-

i artikel 3.1 a i direktiv

tionen i artikel 3.1 a i direktiv

2005/36/EG,

eller

en

person

2005/36/EG,

eller

en

person

som anses som hälso- och sjuk-

som anses som hälso- och sjuk-

73 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

153

Författningsförslag

SOU 2014:19

vårdspersonal enligt den be-

vårdspersonal enligt den be-

handlande medlemsstatens lag-

handlande medlemsstatens lag-

stiftning,

stiftning,

5.läkemedel: sådana läkemedel som enligt läkemedelslagen

(1992:859) är avsedda att tillföras människor,

6.andra varor: sådana varor som avses i 18 och 20 §§ lagen

(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,

7.hjälpmedel: sådana hjälpmedel som avses i 3 b § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

8.förbrukningsartiklar: sådana förbrukningsartiklar som avses i

3 d § hälso- och sjukvårdslagen,

9.övriga vårdprodukter: produkter som inte omfattas av defi- nitionerna i punkterna 5–8 men som tillhandahålls vid hälso- och sjukvård eller tandvård och som en patient får vid vårdtillfället.

Denna lag träder i kraft den 18 januari 2016.

154

SOU 2014:19

Författningsförslag

1.35Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet

Regeringen föreskriver74 i fråga om förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet

dels att 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 17 a §, samt närmast före 17 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Myndigheten ska vara behö- rig myndighet för arkitektyrket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifika- tioner, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 623/2012, och vara kontakt- punkt enligt artikel 57 i samma direktiv.

5 §

Myndigheten ska vara behö- rig myndighet enligt Europa- parlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkes- kvalifikationer, i de avseenden som anges i förordningen (2014:xx) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Myndigheten ska också vara nationell samordnare och rådgiv- ningscentrum enligt artikel 56.4 respektive artikel 57b i samma direktiv.

Särskilda organ

17 a §

Vid myndigheten finns ett råd för reglerade yrken. Närmare bestämmelser om rådet finns i förordningen (2014:xx) om

74 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

155

Författningsförslag

SOU 2014:19

erkännande av yrkeskvalifika- tioner.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

156

SOU 2014:19

Författningsförslag

1.36Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (2009:279) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §75

Myndigheten för yrkeshögskolan ska

1.besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan enligt förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan,

2.besluta om statsbidrag eller särskilda medel enligt förord- ningen om yrkeshögskolan,

3.på det sätt som anges i 6 kap. 1 § förordningen om yrkeshög- skolan svara för sådana försäkringar som anges där,

4.ha tillsyn över utbildningarna inom yrkeshögskolan,

5.främja utvecklingen av utbildningarna inom yrkeshögskolan och utbildningarnas kvalitet,

6.säkerställa att utbildningarna inom yrkeshögskolan och utbildningsanordnarnas kvalitetsarbete utvärderas,

7.följa upp utbildningarna inom yrkeshögskolan och utbild- ningsanordnarnas kvalitetsarbete samt resultaten av den utvärde- ring som avses i 6,

8.svara för ekonomisk uppföljning inom sitt ansvarsområde,

9.svara för ett register med uppgifter om studerande i utbild- ningar inom yrkeshögskolan och deras studieresultat, betyg och examina,

10.informera och sprida kunskap om yrkeshögskolan och det

samlade utbudet av utbildningar inom yrkeshögskolan,

11. vara

personuppgifts-

11. vara

personuppgifts-

ansvarig för behandling av per-

ansvarig för behandling av per-

sonuppgifter i sin verksamhet,

sonuppgifter

i sin verksamhet,

 

 

och

 

12. vara

den nationella sam-

12. vara den nationella sam-

ordningspunkten för den euro-

ordningspunkten för den euro-

75 Ändringen innebär bl.a. att punkt 13 upphävs.

157

Författningsförslag

SOU 2014:19

peiska referensramen för kvali- fikationer för livslångt lärande, European Qualifications Frame- work (EQF), och

13. vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkän- nande av yrkeskvalifikationer, senast ändrat genom kommiss- ionens förordning (EG) nr 755/20082, när det gäller att utfärda utbildningsbevis och andra handlingar för utbild- ningar inom yrkeshögskolan.

Det som anges i första stycket 4–13 gäller även utbild- ning inom yrkeshögskolan som bedrivs som uppdragsutbild- ning.

peiska referensramen för kvali- fikationer för livslångt lärande, European Qualifications Frame- work (EQF).

Det som anges i första stycket 4–12 gäller även utbild- ning inom yrkeshögskolan som bedrivs som uppdragsutbild- ning.

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

158

SOU 2014:19

Författningsförslag

1.37Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2011:268) om lärar- och förskollärarregister

Regeringen föreskriver76 att 6 § förordningen (2011:268) om lärar- och förskollärarregister ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 §77

Personuppgifterna i registret får, utöver det som anges i 5 §, behandlas om det behövs för att

1.handlägga ärenden om legitimation enligt 2 kap. 16 § skol- lagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen,

2.lämna uppgifter till

utländska myndigheter i enlighet

 

 

med

Europaparlamentets

och

 

 

rådets

direktiv

2005/36/EG

av

 

 

den 7 september 2005 om erkän-

 

 

nande

av

yrkeskvalifikationer,

 

 

senast ändrat genom kommiss-

 

 

ionens

förordning

(EG)

nr

 

 

279/2009,

 

 

 

 

 

 

 

3. utöva tillsyn av skolväsen-

2. utöva tillsyn av skolväsen-

det och dess personal, och

 

det och dess personal, och

 

4. kontrollera

identitet

och

3. kontrollera identitet och

behörighet

i

samband med

behörighet i samband

med

tjänstetillsättning

av

lärare

och

tjänstetillsättning av lärare

och

förskollärare.

 

 

 

 

förskollärare.

 

Personuppgifterna i registret får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2016.

76Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

77Senaste lydelse 2013:828. Ändringen innebär att andra punkten upphävs.

159

2 Utgångspunkter

2.1Genomförande av direktiv efter Lissabonfördragets ikraftträdande

2.1.1Skärpta krav på genomförande

Medlemsländerna är skyldiga att omsätta unionsrätt som antagits i form av ett direktiv till nationell rätt. I enlighet med fördragets kompetensfördelning är det de nationella myndigheterna som väljer hur direktivet ska genomföras för att ge direktivet full effekt1 men för att skapa rättssäkerhet och förutsebarhet krävs i allmänhet att direktiv genomförs genom bindande regler.2 För det fall Europeiska kommissionen (kommissionen) kan notera att genom- förandeåtgärder inte vidtagits inom den tidsfrist som anges i det berörda direktivet, eller om kommissionen är av uppfattningen att medlemsstaten tolkat direktivet felaktigt eller att genomförandet inte är fullständigt, kan den välja att öppna ett överträdelseför- farande mot medlemsstaten.3 Dessa förutsättningar gällde också vid den tidpunkt det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet skulle genomföras. Sedan dess har Lissabonfördraget trätt ikraft.4 Lissabonfördraget ger kommissionen möjlighet att kort efter att direktivets genomförandetid löpt ut initiera en process om ekonomiska sanktioner mot medlemsstater som inte genomfört

1Artikel 4.3 fördraget om Europeiska unionen (FEU).

2Enskilda ska ha möjlighet att identifiera sina rättigheter enligt direktivet och kunna göra dessa rättigheter gällande vid domstol, se t.ex. mål 252/85 kommissionen mot Frankrike, C- 361/88 kommissionen mot Tyskland.

3Detsamma gäller för det fall kommissionen anser att direktivet tillämpas felaktigt.

4Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007. För information om det svenska genomförandet se prop. 2007/08:168 Lissabonfördraget. Konsoliderad version av fördraget återfinns på följande länk www.consilium.europa.eu/documents/treaty-of-lisbon?lang=sv

161

Utgångspunkter

SOU 2014:19

direktivet inom föreskriven tidsfrist.5 Ekonomiska sanktioner för medlemsstater som genomför direktiv för sent är avsedda att vara kännbara6 och det är förhållandevis enkelt för EU-domstolen att konstatera brott mot unionsrätten för medlemsstater som inte anmält genomförandeåtgärder i tid.

Något annat som förtydligats sedan förra genomförandet av yrkeskvalifikationsdirektivet är i vilken utsträckning medlems- länderna är skyldiga att pedagogiskt redogöra för hur direktivet genomförts genom s.k. förklarande dokument (t.ex. jämförelse- tabeller). Enligt den politiska överenskommelse som antogs år 2011 förpliktar kommissionen sig till att i samband med att en enskild rättsakt presenteras, förklara varför det får anses nödvändigt och proportionerligt att begära att medlemsstaterna lämnar in en särskild redogörelse för hur rättsakten närmare genomförs.7 Om kommissionen kunnat motivera behovet av sådana redogörelser, åtar sig medlemsstaterna att utarbeta sådana redogörelser. En sådan skyldighet återfinns i ändringsdirektivet.8

2.1.2Genomförandeakter och delegerade akter

Fördragets utgångspunkt är att medlemsstaterna är ansvariga för att anta de genomförandeåtgärder som krävs nationellt för att säkerställa att EU-rättsakternas syfte uppnås.9 Men kommissionen kan under vissa förutsättningar, som framgår av fördraget och av den aktuella rättsakten, anta genomförandeakter.10 För att effektivisera beslutsfattandet inom EU, som numera omfattar 28 medlemsstater, infördes genom Lissabonfördraget ytterligare möjligheter att delegera beslutsfattande från Europeiska rådet (rådet) och Europaparlamentet till kommissionen. Förutom att

5Artikel 260.3 EUF, se även kommissionens meddelande om tillämpning av artikel 260.3 EUF.

6Sverige dömdes för första gången den 30 maj 2013 i mål om ekonomiska sanktioner för försent genomförande av det s.k. datalagringsdirektivet, mål C-270/11, kommissionen mot Sverige. Sverige dömdes att betala ett schablonbelopp om 3 000 000 euro. Kommissionen återkallade talan om löpande vite under processens gång. Det är dock värt att notera att denna dom inte grundar sig på det s.k. snabbspårsförfarandet i artikel 260.3.

7Gemensam politisk förklaring från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument, EUT C 369 2011.12.17.

8Skäl 38 till ändringsdirektivet.

9Artikel 291.1 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF).

10Artikel 291.2 FEUF.

162

SOU 2014:19 Utgångspunkter

modernisera kommittéförfarandet infördes en möjlighet för kommissionen att anta delegerade akter.11

Kommissionen kan anta genomförandeakter eller delegerade akter genom direktiv, som i förekommande fall sedvanligt ska genomföras av medlemsstaterna, genom förordningar, som är direkt tillämpliga i medlemsstaterna, eller genom beslut, som är direkt tillämpliga för dem beslutet riktar sig till.12 För att uppnå enhetlighet genom det delegerade beslutsfattandet torde det bli vanligt förekommande att kommissionen antar förordningar, som kan tillämpas utan nationella genomförandeåtgärder.

Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet föreskriver att kommissionen ges befogenhet att fatta beslut med delegerade akter eller genomförandeakter i ett flertal fall.13

2.1.2.1Genomförandeakter

För att kunna använda genomförandeakter på bekostnad av medlemsländernas huvudansvar för att genomföra rättsakter ska det finnas ett behov av att unionens lagstiftning genomförs enhetligt. Det finns två förfaranden för medlemsstaternas möjlighet att utöva kontroll över kommissionens beslutsfattande, det rådgivande förfarandet och granskningsförfarandet.14 När granskningsförfarandet används har medlemsländerna något större förutsättningar att påverka genomförandeakternas slutliga utformning än vad som är fallet vid det rådgivande förfarandet. Medlemsstaterna kontrollerar via genom- förandekommittén hur kommissionen hanterar den befogenhet den tilldelats i den grundläggande rättsakten. Kommissionen är tvungen

11Artikel 290 FEUF.

12Artikel 288 FEUF.

13Delegerade akter kan utarbetas för att på närmare angivet sätt uppdatera bilaga I, bilaga IV, bilaga V, uppdatera kunskaper och färdigheter som avses i artikel 21.6, anpassa utbildningsminimikraven för läkare och tandläkare med specialistkompetens, införande av nya specialistkompetenser i bilaga V samt fastställa villkor för tillämpning av gemensamma utbildningsprinciper. Genomförandeakter kan utarbetas för att närmare precisera bestämmelser för yrkeskortet, IMI-akten och varningsmekanismen, se skäl 33 i ändringsdirektivet. Kommissionen kan även genom genomförandeakter fatta beslut som angår enskilda eller flera medlemsländer t.ex. avseende uppdatering av bilaga I eller anordnande av gemensamma utbildningsprov, se skäl 34 i ändringsdirektivet. I de sistnämnda fallen ska kommittéförordningen inte tillämpas.

14För närmare information se Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlems- staternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter, s. 13 (kommittéförordningen).

163

Utgångspunkter

SOU 2014:19

att beakta eventuella invändningar från Europaparlamentet eller rådet, i den mån de anser att ett utkast till genomförandeakt går utöver de genomförandebefogenheter som anges i den grundläggande rätts- akten.

När det gäller kommissionens befogenhet att anta genom- förandeakter i enlighet med det moderniserade yrkeskvalifikations- direktivet är det granskningsförfarandet som ska användas.15 Däremot, för de beslut som kommissionen kan fatta mot enskilda medlemsstater eller en grupp av medlemsstater, ska reglerna i för- ordning 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (kommittéförordningen) däremot inte tillämpas.16

2.1.2.2Delegerade akter

Grundidén med delegerade akter är att lagstiftaren, dvs. rådet och Europaparlamentet, ska fokusera innehållet i rättsakten till de grundläggande inslagen och inte tynga lagstiftningen med för mycket detaljer. Lagstiftaren kan välja mellan att direkt i lagstift- ningsakten reglera en viss fråga, eller att delegera till kommissionen att i akter av allmän räckvidd reglera saken, förutsatt att det som ska fattas beslut om i den delegerade akten handlar om icke väsent- liga delar av den grundläggande rättsakten. Innehållet i de delege- rade akterna får följaktligen inte komplettera eller ändra väsentliga delar av rättsakten. När kommissionen får befogenheten att lag- stifta i lagstiftarens ställe, ska omfattningen av befogenheten, dvs. mål, innehåll och varaktighet, anges i den grundläggande rättsakten. Utifrån dessa kriterier kan det kontrolleras hur kommissionen förvaltar befogenheten.

Kommissionen har förpliktat sig att i sitt arbete med delegerade akter regelmässigt konsultera nationella experter t.ex. inom ramen för expertkommittéer.17 Dessa får dock ingen formell roll och kan endast verka rådgivande. Rådet och Europaparlamentet har också, oberoende av varandra, möjlighet att inom en angiven tidsfrist göra

15För att kunna anta ett utkast till genomförandeakt krävs att en kvalificerad majoritet av kommitténs ledamöter avger ett positivt yttrande.

16Se skäl 34 i ändringsdirektivet.

17Kommissionens meddelande om genomförandet av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, KOM (2009) 673 slutlig.

164

SOU 2014:19

Utgångspunkter

en formell invändning mot att en delegerad akt träder i kraft. För att kunna fatta ett beslut om att invända mot en delegerad akt krävs kvalificerad majoritet i rådet.

2.2IMI – ett administrativt verktyg för EU- samarbete

2.2.1Internal Market Information System (IMI)

IMI är ett webbaserat kommunikationsverktyg som skapats av kommissionen för att underlätta det administrativa samarbetet mellan myndigheter i de olika medlemsstaterna. Det utvecklades ursprungligen år 2008 som stöd för det administrativa samarbetet enligt yrkeskvalifikationsdirektivet. Sedan dess har användnings- området utökats till fler rättsakter. Det uppstod därigenom ett behov av att en gång för alla klargöra förhållandena mellan de olika IMI-aktörerna samt andra övergripande frågeställningar kring t.ex. hanteringen av personuppgifter. År 2012 trädde den s.k. IMI- förordningen18 i kraft. Av bilagan till IMI-förordningen framgår att IMI i dag, förutom för yrkeskvalifikationsdirektivet, används för tjänstedirektivet,19 direktivet om tillämpningen av patienträttig- heter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård,20 förordningen om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro21 och för kommissionens rekommendation om ”Solvit”.22 Där- utöver pågår det pilotprojekt för utstationeringsdirektivet23 och e- handelsdirektivet24 och ytterligare pilotprojekt kommer att inledas framöver.25

18Förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommis- sionens beslut 2008/49/EG.

19Direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden.

20Direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

21Förordning (EU) nr 1214/2011 av den 16 november 2011 om yrkesmässig gränsöver- skridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet.

22Kommissionens rekommendation av den 7 december 2001 om principer för användning av ”Solvit” – problemlösningsnätverket för den inre marknaden.

23Direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster.

24Direktiv 2000/3/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informations- samhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden.

25Bl.a. för direktiv om lokförares behörighet, direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen.

165

Utgångspunkter

SOU 2014:19

Förordningen är direkt tillämplig i alla EU:s medlemsländer och i övriga stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Schweiz deltar emellertid inte i detta samarbete. För- ordningen har beaktat aspekter kring personuppgiftsskydd för alla de rättsakter systemet tillämpas för. IMI har utvecklats i enlighet med principen om inbyggda skyddsmekanismer för att skydda den personliga integriteten och beaktar de krav som finns i den unionsrättsliga dataskyddslagstiftningen.26 Genom de begräns- ningar som gäller för tillgång till personuppgifter som utväxlas i IMI bidrar systemet till skyddet av personuppgifter. Säkerheten i IMI anses betydligt högre än andra metoder för informations- utbyte, t.ex. post, telefon, fax eller e-post.27 All databehandling som kommissionen ansvarar för omfattas av förordningen om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.28 Av IMI-förordningen framgår även att kommissionen är ansvarig för att trygga säkerheten för de personuppgifter som behandlas i IMI.29

För varje rättsakt som kopplas till IMI-systemet skapas en modul med förutbestämda frågor och svar som översätts till alla officiella språk. På så sätt kan de ansvariga myndigheterna kommunicera med varandra på sitt eget språk och frågorna över- sätts automatiskt. Dessutom skapas en databas med ansvariga myndigheter i staterna inom EES som gör det enkelt att hitta rätt myndighet i en annan stat.

I Sverige har Kommerskollegium utsetts till nationell samordnare av IMI-systemet.30 Det innebär att det är Kommerskollegium som registrerar de svenska myndigheter som ska använda systemet.31

26Direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

27Förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG, skäl 7.

28Förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemen- skapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

29Förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommis- sionens beslut 2008/49/EG, artikel 16 och 17.

309 § punkt 6 förordning (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium.

31Det finns inga hinder för att registrera privaträttsliga organ i IMI-systemet.

166

SOU 2014:19

Utgångspunkter

Hittills har Sverige registrerat 44 myndigheter och totalt har 7 076 europeiska myndigheter registrerats.32

2.3Konsekvenser av yrkeskvalifikationsdirektivets rättsliga grund

2.3.1Fri rörlighet och rätt att etablera sig

Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivets rättsliga grund har uppdaterats i enlighet med Lissabonfördraget. Det framgår numera tydligt att direktiv som syftar till ömsesidigt erkännande av examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis och samordning av medlemsländernas bestämmelser om att inleda och utöva för- värvsverksamhet som egenföretagare, ska fattas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, dvs. med kvalificerad majoritet.33

Rättslig grund för yrkeskvalifikationsdirektivet, som återfinns i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), är i sak oförändrad;

artikel 46 FEUF (f.d. artikel 40) om fri rörlighet för arbets- tagare

artikel 53.1 FEUF (f.d. artikel 47.1) om etableringsrätt för egen- företagare, samt

samt artikel 62 FEUF (f.d. artikel 55) om etableringsrätt för att få tillhandahålla tjänster.

Fri rörlighet på den inre marknaden är en av de grundläggande rättigheterna i EU. Medlemsländerna kan inskränka rättigheten endast om det finns uttryckligt stöd för det i fördraget, normalt till skydd för allmän ordning, hälsa eller säkerhet,34 eller om en inskränkning är berättigad av tvingande hänsyn av allmänt intresse.

32Statistics on the use of the Internal Market Information system, December 2012, se ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf.

33Artikel 53.1 FEUF. I det tidigare fördraget angavs att direktiv som medförde en ändring av gällande principer inom yrkeslagstiftningen såvitt avser utbildning och tillträdesvillkor för fysiska personer skulle antas genom enhälligt beslut, artikel 47.2 andra meningen. Det bör tilläggas att det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet inte antogs med artikel 47.2 andra meningen som grund, utan nogsamt angav första och tredje meningarna i artikel 47.2 som innebar att beslut kunde fattas med kvalificerad majoritet.

34Se t.ex. artiklarna 45.3 och 52 FEUF. Dessa kan jämföras med den lite längre listan över godkända undantag i artikel 36 FEUF för den fria rörligheten för varor.

167

Utgångspunkter

SOU 2014:19

Doktrinen om tvingande hänsyn av allmänintresset har utvecklats av EU-domstolen. En inskränkning i rätten till fri rörlighet måste också, eftersom det är ett ingrepp i en grundläggande rättighet, vara utformad så att den hindrar den fria rörligheten så lite som möjligt för att uppfylla målsättningen med inskränkningen.

2.3.1.1Tvingande hänsyn av allmänt intresse

Medlemsländerna kan alltså undantagsvis göra undantag från grundläggande rättigheter såsom rätten till fri rörlighet om det finns skyddsvärda intressen som kan motivera inskränkningar. Normalt tolkar EU-domstolen möjligheterna till undantag restriktivt. Det finns ingen uttömmande uppräkning av vilka skyddsvärda intressen som kan berättiga inskränkningar utan enskilda omständigheter måste beaktas utifrån sitt skyddsvärde, bl.a. i ljuset av unionsrättens allmänna mål och rättsprinciper, och i relation till den inskränkning det innebär i den grundläggande rätten till fri rörlighet. EU-domstolen har till exempel godtagit hänsyn till effektiv skattekontroll,35 goda handels- seder och konsumentskydd,36 sparande av offentliga resurser,37 värnande om pressens mångfald,38 skyddande av den ekonomiska balansen i sociala trygghets – och socialförsäkringssystem,39 samt skydd för mänskliga rättigheter.40

I tjänstedirektivet41 (se kapitel 5), exemplifieras en lång rad intressen som enligt praxis omfattas av begreppet tvingande hänsyn till allmänintresset: allmän ordning,42 allmän säkerhet43 och folk- hälsa enligt artiklarna 46 och 55 i fördraget, upprätthållande av ordning i samhället, socialpolitiska mål, skydd av tjänstemot- tagarna, konsumentskydd, arbetarskydd, inbegripet arbetstagarnas

35C-250/95, Futura Participations, p 31.

36C-120/78, Cassis de Dijon, p. 8.

37C-238/82, Duphar, se bl.a. p. 16.

38C-368/95, Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH mot Bauer Verlag, se bl.a. p. 6.

39C-120/95, Decker mot Caisse de maladie des employés privés, se bl.a. p. 39.

40C-112/00, Schmidberger, se bl.a. p. 78.

41Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden.

42Begreppet allmän ordning förklaras i tjänstedirektivets skäl 41 enligt praxis omfatta skydd mot ett faktiskt och tillräckligt allvarligt hot som påverkar något av samhällets grund- läggande intressen och kan särskilt inbegripa frågor som avser människans värdighet, skydd av minderåriga och utsatta vuxna samt djurskydd.

43Enligt tjänstedirektivets skäl 41 inbegriper begreppet allmän säkerhet även frågor om skydd för människors liv och hälsa.

168

SOU 2014:19

Utgångspunkter

sociala trygghet, djurskydd, bevarande av finansiell balans i socialförsäkringssystemen, bedrägeribekämpning, förebyggande av illojal konkurrens, miljöskydd och skydd av stadsmiljön, inklusive samhällsplanering, skydd av långivare, säkrad sund förvaltning av rättsväsendet, trafiksäkerhet, skydd av immaterialrätten, kultur- politiska mål, inbegripet skydd av yttrandefriheten med avseende på samhällets olika delar, särskilt sociala, kulturella, religiösa och filosofiska värderingar i samhället, behovet av att garantera en hög utbildningsnivå, upprätthållande av pressmångfald och främjande av det nationella språket, bevarande av det nationella historiska och konstnärliga kulturarvet samt politik för veterinära frågor.44

En omständighet av rent ekonomisk karaktär kan normalt sett inte utgöra tvingande hänsyn till allmänintresset och kan därmed inte heller motivera en begränsning av en grundläggande frihet i fördraget.45

Vad som utgör tvingande hänsyn till allmänintresset utvecklas fortlöpande i EU-domstolens rättspraxis, något som reflekteras i yrkeskvalifikationsdirektivets definition av tvingande hänsyn.46

2.3.2Anställning som är förenad med offentligt maktutövande

Fördragets fria rörlighet för arbetstagare omfattar inte anställning i offentlig tjänst.47 Det innebär i sin tur att harmoniseringsåtgärder som baseras på fördragets regler om fri rörlighet för arbetstagare inte heller kan omfatta anställning i offentlig tjänst.48

EU-domstolen fick tidigt anledning att ta ställning till hur långtgående undantaget för anställningar i offentlig tjänst får anses vara.49 EU-domstolen konstaterade att eftersom det är ett undantag till en grundläggande rättighet i fördraget, måste undantaget tolkas snävt. Endast sådan verksamhet som är direkt och specifikt förenad med utövande av offentlig makt kan undantas. Att undanta ett yrke i

44Skäl 40 i tjänstedirektivet.

45Jfr generaladvokatens förslag till avgörande i C-73/08, p. 90. Det finns dock exempel på rättsfall där ekonomiska hänsyn motiverat undantag, se t.ex. C-238/82 Duphar och C-72/83

Campus Oil.

46Artikel 3.l a) i det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet.

47Artikel 45 FEUF, se även artikel 51 FEUF.

48Artikel 46 FEUF, som är en av tre rättsliga grunder för det moderniserade yrkes- kvalifikationsdirektivet.

49 Mål 2/74 Reyners.

169

Utgångspunkter

SOU 2014:19

sin helhet är godtagbart endast om verksamheten är så intimt förenad med yrket att verksamheten inte kan särskiljas från det normala yrkesutövandet.50 I efterföljande rättspraxis har EU- domstolen bekräftat denna tolkning av undantaget och bl.a. preciserat att en civilrättsligt reglerad allmän skyldighet att bidra till att upprätthålla ordning inte kan omfattas av undantaget för utövande av offentlig makt. Offentlig makt tar sig enligt EU- domstolen bl.a. uttryck i utövandet av tvångsmakt.51

2.4Erkännande av kvalifikationer i ett internationellt perspektiv

2.4.1Bakgrund

Historiskt sett har studenter, forskare och lärare flitigt förflyttat sig mellan lärosäten i Europa. I takt med en ökad nationalisering av utbildningssystemen har behovet av att kunna tillgodoräkna sig utbildning förvärvad i annat land ökat. Gradvis har perspektivet vidgats till att inte enbart handla om tillgodoräknande av utbildning för vidare studier i ett annat land utan även omfatta erkännande av utbildning för att kunna arbeta i ett annat land. Olika interna- tionella överenskommelser har utarbetats för att reglera principer och metoder för erkännande av såväl teoretisk som praktisk kompetens. Arbetet har i vissa avseenden skett parallellt, och i andra avseenden i samarbete mellan t.ex. Europarådet, Unesco och EU. Resultatet är präglat av att diskussionerna förts med varierande tonvikt på de olika utgångspunkter respektive initiativtagare haft för ögonen – behovet av rörlighet inom utbildningssektorn och/eller önskemålet att öka rörligheten på arbetsmarknaderna. Det faktum att EU saknar kompetens att reglera medlemsstaternas nationella utbildningssystem,52 men samtidigt har befogenhet att säkerställa rörlighet på den inre marknaden53 har också lett till att arbete bedrivits i olika fora såväl inom kommissionen, inom olika generaldirektorat, som i nationell förvaltning. Det innebär att mellanstatligt samarbete och frivillig koordinering av utbildnings- systemen möter rättsligt förpliktande krav på att erkänna

50Ibid punkterna 45–47.

51C-114/97, Kommissionen mot Spanien, punkterna 35-37.

52Artikel 6 FEUF.

53Artikel 4 FEUF.

170

SOU 2014:19

Utgångspunkter

kompetens förvärvad i annat EU-land i enlighet med bl.a. yrkes- kvalifikationsdirektivet.

2.4.2Övergripande överenskommelser och nätverk för erkännande av kvalifikationer

Bolognaprocessen

Bolognadeklarationen har undertecknats av 47 europeiska länder54 med målsättningen att öka jämförbarheten mellan de europeiska utbildningssystemen, och generellt leda till en ökad samordning av högre utbildning i Europa. Samarbetet sker på mellanstatlig grund, utan bindande förpliktelser. Konkret innehåller deklarationen en indelning av högre utbildning i nivåer; grundnivå (Bachelor), avancerad nivå (Master) och forskarnivå (PhD). För att underlätta jämförande av examina rekommenderas länderna att använda sig av det poäng- och betygssystem som utvecklats för överföring av studiemeriter (ECTS, se nedan).55

I Bolognadeklarationen fastställs ett antal mål för att skapa ett europeiskt område för högre utbildning (European Higher Educa- tion Area). Detta område etablerades vid ministermötet i Budapest-Wien 2010.

Lissabonkonventionen

Europarådet och Unescos s.k. Lissabonkonvention56 från 1997 har ratificerats av 53 länder57 och reglerar ömsesidigt akademiskt erkännande samt vad som krävs för att få använda en viss akade- misk titel. En konventionsstat kan endast neka att erkänna en annan konventionsstats utbildning om det föreligger större och betydelsefulla skillnader mellan utbildningarna. Konventionen är juridiskt bindande och har sedan 2001 beaktats i högskoleför- ordningen (1993:100). Lissabonkonventionen har sedan år 2003 varit en integrerad del av Bolognaprocessen.

54www.ehea.info/members.aspx

55ECTS har inarbetats i det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet, jfr avsnitt 4.11.

56Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region, CETS No.: 165

57conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=165&CM=&DF=&CL=ENG

171

Utgångspunkter

SOU 2014:19

Verktyg för att beskriva meriter

Inom ramen för det europeiska utbytesprogrammet Erasmus58 utarbetades ett poäng- och betygssystem för överföring av studie- meriter (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS). Dokument för att närmare beskriva innehållet i de examina som utfärdas av högskoleinstitutionerna, ”Bilaga till examensbevis” (Diploma Supplement), har utarbetats av kommissionen, Europarådet och Unesco.

European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET) är det europeiska meritöverföringssystemet för formell yrkesutbildning och beskriver på motsvarande sätt som ECTS utbildningsmoduler till innehåll och omfattning i form av lärande- resultat och poäng. Statens skolverk (Skolverket) har samordnings- ansvaret för ECVET i Sverige.59

Under år 2004 beslutade Europaparlamentet och rådet om en enhetlig ram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Euro- pass).60 Syftet med beslutet är tvådelat, både att öka förutsätt- ningarna för enskilda att presentera sina kvalifikationer på ett sätt så att arbetsgivaren förstår vilken kompetens de har, men också för att utbildningsanordnare ska kunna ta ställning till en sökandes meriter. Av beslutet framgår vilka dokument som ska ingå i den personliga, samordnade dokumentportföljen Europass.61 Samtliga dokument finns tillgängliga på webben och det finns en nationell kontaktpunkt utsedd i varje land.62 I Sverige är Universitets- och högskolerådet nationell kontaktpunkt.63

58European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (ERASMUS) gör det möjligt för studenter på högskolenivå att förlägga en del av studierna i ett annat land i EU och ingår i EU:s program för livslångt lärande.

59Se 9 § förordning (2011:555) med instruktion för Statens skolverk.

60Europaparlamentet och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december 2004 om en

enhetlig ram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass).

61Bl.a. Europass meritförteckning (CV) samt Europass språkportfolio.

62europass.cedefop.europa.eu/sv/home

63Se 9 § förordning (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet.

172

SOU 2014:19

Utgångspunkter

Nätverk mellan länder

För att kunna godta utbildningar från annat land krävs förtroende för och kännedom om utbildningssystemet i landet ifråga. Ett antal nätverk har inrättats i syfte att öka förståelse för utbildnings- systemen i andra länder.

Inom ramen för Lissabonkonventionen har ett nätverk inrättats bestående av nationella myndigheter och ett sekretariat (European Network of Information Centres, ENIC). Nätverket tillhandahåller generell information om utbildningsmöjligheter i andra länder, om olika utbildningssystem samt information om erkännande av utländska kvalifikationer.

NARIC-nätverket (National Academic Recognition Information Centres) skapades år 1984 på initiativ av kommissionen. Nätverket består av nationella kontaktpunkter i samtliga medlemsstater i EU, EES samt Turkiet och syftar till att stödja rörlighet bland studenter, lärare och forskare inom högre utbildning. Nätverket bistår främst med information och råd men flera kontor har även ett bredare uppdrag med bedömningsverksamhet av olika slag.

De båda nätverken ENIC och NARIC har ett nära samarbete och en gemensam webbsida med information om akademisk och professionell rörlighet.64 Universitets- och högskolerådet är Sveriges ENIC-NARIC kontor.65

År 1975 upprättades inom ramen för EU-samarbetet Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) i syfte att stödja och underlätta genomförandet av europeiska strategier för yrkesmässig utbildning.66 Ett samarbete mellan Cedefop och kommissionen ledde till ett EU-nätverk av nationella referenscentrum för information om yrkesutbildning (ReferNet). På dess hemsida finns information som gör det möjligt att jämföra medlemsländernas arbete och inriktning kring yrkesutbildning.67 Skolverket är den svenska representanten i ReferNet.

I syfte att underlätta jämförelsen mellan nationella kvalifikations- system i Europa oavsett utbildningsnivå antog Europaparlamentet och

64enic-naric.net

65Universitets- och högskolerådet deltar även i ett informellt nätverk mellan de nordiska erkännandekontoren, Nordic National Recognition Information Centres (NORRIC). Olika projekt inom NORRIC syftar till informationsutbyte och utbyte av bästa praxis samt smidig student- och yrkesrörlighet i enlighet med de nordiska samarbetsavtalen (se www.norric.org).

66www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/mission.aspx.

67www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/networks/refernet/index.aspx

173

Utgångspunkter

SOU 2014:19

rådet år 2008 en rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (EQF).68 Syftet med den euro- peiska referensramen är att främja livslångt lärande och förbättra anställbarhet, rörlighet och social integrering för arbetstagare och studerande inom EU. EQF består av åtta nivåer, omfattar alla typer av kvalifikationer från såväl utbildningssystemet som arbetslivet och är förenlig med den europeiska övergripande referensramen för examina inom högre utbildning (QF-EHEA) som utarbetats inom ramen för Bolognaprocessen. Med kvalifikation avses i detta sammanhang ett dokumenterat resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter och kompetenser, t.ex. utbildningsbevis, examina, certifikat eller diplom. Resultat av lärande är ett centralt begrepp i rekommendationen om EQF och kan utryckas som det en individ vet, förstår och kan göra när en lärandeprocess är avslutad. EQF ska fungera som ett översättnings- verktyg och därmed underlätta jämförelser mellan de kvalifikationer som utfärdas i olika medlemsstater. Detta bör ske genom att medlems- staterna utarbetar nationella referensramar vars nivåer på ett tydligt sätt refereras till motsvarande nivåer i den europeiska referensramen. I Sverige pågår arbetet med att utarbeta en nationell referensram. Avsikten är att den nationella referensramen ska finnas på plats från och med hösten 2014. Medlemsstaterna rekommenderas också att se till att alla nya bevis på kvalifikationer och Europassdokument som utfärdas av behöriga myndigheter ska innehålla en tydlig hänvisning till den relevanta nivån i den europeiska referensramen för kvalifikationer. I Sverige har Myndigheten för yrkeshögskolan till uppgift att samordna EQF och ansvara för implementeringen.69

68Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008 om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

69Se 9 § förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan, samt www.seqf.se.

174

3Det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet

3.1Bakgrund

Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) är ett av unionens mål att avskaffa hindren för fri rörlighet för personer och tjänster mellan medlemsstaterna. För medlems- staternas medborgare innebär detta bl.a. rätt att utöva ett yrke, som egenföretagare eller som anställd, i en annan medlemsstat än den där de har skaffat sig sina yrkeskvalifikationer. I artikel 53.1 i FEUF föreskrivs att direktiv ska utfärdas som syftar till ömsesidigt erkännande av examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis. I enlighet med detta har ett stort antal direktiv antagits under de senaste fyrtio åren, genom vilka olika ordningar för erkännande av yrkeskvalifikationer inom olika sektorer införts. Flertalet av dessa direktiv ersattes 2005 av Europaparlamentets och rådets direktiv (2005/36/EG) av den 7 september 2005 om erkännande av yrkes- kvalifikationer, det s.k. yrkeskvalifikationsdirektivet. Direktivet gäller även för staterna i EES samt för Schweiz.1 Sektorsspecifika rättsakter som reglerar erkännandet av yrkeskvalifikationer för ett visst yrke har företräde framför yrkeskvalifikationsdirektivet.2 Sådana rättsakter finns bland annat avseende revisorsyrket och advokatyrket.

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet. De justeringar, tillägg och strykningar i det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet som ändringsdirektivet innebär beskrivs i kapitel 4.

1Se bilaga VII till EES-avtalet samt bilaga III till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska Edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlig- het för personer.

2Artikel 2.3 i det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet.

175

Det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet

SOU 2014:19

3.2Det ursprungliga direktivet

Syftet med yrkeskvalifikationsdirektivet är att underlätta för dem som vill utöva ett så kallat reglerat yrke i ett annat EU- eller EES- land än det där yrkeskvalifikationer har förvärvats. Med reglerat yrke menas förenklat att det krävs en viss yrkeskvalifikation för att få utöva yrket, t.ex. en viss utbildning, yrkeserfarenhet eller ett genomfört prov (se närmare avsnitt 7.1).3 Direktivet gäller för alla medborgare inom samarbetsområdet och omfattar både egen- företagare och anställda som vill utöva ett reglerat yrke i en annan medlemsstat än den där de har förvärvat sina yrkeskvalifikationer.4 Medlemsländerna kan välja att erkänna sådana yrkeskvalifikationer som dess medborgare erhållit i länder utanför EU.5 Om med- borgaren, efter att ha varit yrkesverksam i minst tre år i det land som erkänt en sådan yrkeskvalifikation, vill förflytta sig inom unionen, ska sådana bevis på yrkeskvalifikationer som den behöriga myndigheten i landet intygat accepteras som bevis på formella kvalifikationer.6

I direktivet görs en åtskillnad mellan ”frihet att tillhandahålla tjänster” och ”etableringsfrihet”. Bestämmelserna i direktivet om frihet att tillhandahålla tjänster (avdelning II) tillämpas om tjänste- leverantören flyttar till den mottagande medlemsstaten för att där temporärt och tillfälligt utöva ett yrke, som anställd eller som egen- företagare. För de fall då yrkesutövaren mer stadigvarande vill utöva yrket i en annan medlemsstat än den där de förvärvat sina yrkeskvalifikationer tillämpas i stället direktivets bestämmelser om etableringsfrihet (avdelning III).

Begreppet etablering är, i den mening som avses i fördraget, ett mycket vittomfattande begrepp som innebär en möjlighet för med- borgare i EU att stadigvarande och kontinuerligt delta i det ekono- miska livet i en annan medlemsstat än ursprungsstaten och dra fördel av detta.7 Bedömningen av om ett tillhandahållande av tjänster är temporärt och tillfälligt ska även i yrkeskvalifikationsdirektivets mening bedömas från fall till fall, i synnerhet på grundval av tjänstens varaktighet, frekvens, periodicitet och kontinuitet.8 Enligt EU-

3Artikel 3.1 a) i det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet.

4Artikel 2.1 i det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet.

5Artikel 2.2 i det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet.

6Artikel 3.3 i det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet.

7EU-domstolens dom den 30 november 1995 i mål C-55/94, Gebhard, p. 25.

8Artikel 5.2 i det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet.

176

SOU 2014:19

Det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet

domstolens praxis utesluter tjänstens tillfälliga karaktär inte en möjlighet för den som i fördragets mening tillhandahåller tjänster att i den mottagande staten förse sig med en viss infrastruktur, till exempel ett kontor, i den mån som detta är nödvändigt för att kunna fullgöra tjänsten.9

3.2.1Frihet att tillhandahålla tjänster

En EU-medborgare som är lagligt etablerad i en medlemsstat (etableringsmedlemsstaten) får enligt bestämmelserna i avdelning II i direktivet tillhandahålla tidsbegränsade och tillfälliga tjänster i en annan medlemsstat (den mottagande medlemsstaten) under sin ursprungliga yrkestitel,10 utan att behöva ansöka om erkännande av sina kvalifikationer. Tjänsteleverantören måste dock kunna styrka två års yrkeserfarenhet om yrket i fråga inte är reglerat i etable- ringsmedlemsstaten.11

Innan tjänsteleverantören för första gången tillhandahåller tjänster på den mottagande medlemsstatens territorium får den staten kräva att han eller hon på förhand skriftligen underrättar den mottagande medlemsstaten och till denna lämnar vissa uppgifter och handlingar. En sådan underrättelse ska därefter förnyas en gång om året.12 De handlingar som får krävas är uppgifter om försäk- ringsskydd rörande yrkesansvar, bevis på nationalitet, intyg som visar att yrkesutövaren är lagligt etablerad i en annan medlemsstat samt bevis på yrkeskvalifikationer.13

För vissa av de yrken som har konsekvenser för folkhälsa eller säkerhet får den mottagande medlemsstaten på förhand kontrollera tjänsteleverantörens yrkeskvalifikationer, med beaktande av propor- tionalitetsprincipen. Om det föreligger en väsentlig skillnad mellan tjänsteleverantörens yrkeskvalifikationer och den utbildning som krävs i den mottagande medlemsstaten, ska den behöriga myndig- heten i den mottagande medlemsstaten inom en viss tidsfrist ge tjänsteleverantören möjlighet att bevisa att han har förvärvat den kunskap eller kompetens som fattas, exempelvis genom ett lämplig-

9Gebhard, p. 27. Se även mål C-131/01, Kommissionen mot Italien, p. 22–23.

10Artikel 7.3 i det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet.

11Artikel 5.1b i det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet. Kravet på yrkeserfarenhet ändras till ett år genom ändringsdirektivet, se avsnitt 4.4.

12Artikel 7.1 i det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet.

13Artikel 7 i det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet.

177

Det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet

SOU 2014:19

hetsprov. Vid utebliven reaktion från den behöriga myndigheten inom de tidsfrister som gäller för denna förhandskontroll får tjänsten tillhandahållas.14

Om tjänsterna levereras under en yrkestitel som gäller i etable- ringsmedlemsstaten eller på grundval av tjänsteleverantörens utbildningsbevis får den mottagande medlemsstaten kräva att tjänste- leverantören tillhandahåller tjänstemottagarna viss information, till exempel om momsregistreringsnummer och eventuell yrkesansvars- försäkring.15

3.2.2Etableringsfrihet

Som nämns ovan gäller direktivets regler om etableringsfrihet (avdelning III) då en yrkesutövare stadigvarande vill utöva yrket i den mottagande medlemsstaten. För dessa fall finns tre olika ordningar angivna. Dessa är den generella ordningen för erkän- nande av bevis på formella kvalifikationer (kapitel I), erkännande av yrkeserfarenhet (kapitel II) och erkännande på grundval av sam- ordning av minimikraven för utbildning (principen om automatiskt erkännande av bevis på formella kvalifikationer för särskilda yrken, kapitel III).

3.2.2.1Den generella ordningen

Den generella ordningen för erkännande av bevis på formella kvalifikationer tillämpas subsidiärt för alla som inte omfattas av reglerna för erkännande av yrkeserfarenhet eller principen om automatiskt erkännande av utbildningsbevis för särskilda yrken.16 Det är således denna ordning som tillämpas för alla reglerade yrken som inte omfattas av särskilda bestämmelser om erkännande och i somliga fall där den sökande inte uppfyller de villkor som fastställs för andra ordningar för erkännande.

Den generella ordningen baseras på principen om ömsesidigt erkännande, men hindrar inte den mottagande medlemsstaten från att kräva kompensationsåtgärder, om det föreligger väsentliga skill- nader mellan den utbildning som sökanden har förvärvat och den

14Artikel 7.4 i det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet.

15Artikel 9 i det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet.

16Artikel 10 i det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet.

178

SOU 2014:19

Det ursprungliga yrkeskvalifikationsdirektivet

som krävs i den mottagande medlemsstaten. Kompensationen kan ske i form av en anpassningsperiod, dvs. en provtjänstgöring, eller ett lämplighetsprov. Den sökande får, förutom i undantagsfall, själv välja den ena eller den andra åtgärden.17

I direktivet skiljer man mellan följande fem olika nivåer för yrkeskvalifikationer:18

Ett kompetensbevis som utfärdats av behörig myndighet i ursprungsmedlemsstaten för

-en allmän utbildning på grundskole- eller gymnasienivå och som visar att innehavaren har allmänna kunskaper,

-en utbildning som inte ingår i ett utbildnings- eller examens- bevis,

-ett särskilt prov som inte föregås av någon utbildning, eller

-en treårig yrkeserfarenhet.

Bevis på avslutad gymnasieutbildning, omfattande

-allmän utbildning som kompletterats med en yrkesutbildning eller med den provtjänstgöring eller yrkesutövning som krävs, eller

-teknisk eller yrkesinriktad utbildning som kompletterats med en allmän utbildning eller med den provtjänstgöring eller yrkesutövning som krävs.

Examensbevis för

-utbildning på eftergymnasial nivå på minst ett år, eller

-yrkesutbildning som ger jämförbar nivå vad gäller yrkes- skicklighet m.m.

Examensbevis för utbildning på högskolenivå på minst tre och högst fyra år.

Examensbevis för utbildning på högskolenivå på minst fyra år.

N