Tilläggsdirektiv till Barnrättighetsutredningen (S 2013:08)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2014

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 27 mars 2013 kommittédirektiv om en översyn av barnets rättigheter i svensk rätt. Uppdraget skulle redovisas senast den 4 mars 2015.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas den 30 juni 2015.

     (Socialdepartementet)