Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2014.

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 30 januari 2014 kommittédirektiv om hur arbetet mot diskriminering kan organiseras och effektiviseras (dir. 2014:10). Enligt direktiven skulle utredaren redovisa uppdraget senast den 13 juni 2015.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 18 december 2015.

     (Arbetsmarknadsdepartementet)