Tilläggsdirektiv till Utredningen om registerutdrag i arbetslivet (A 2013:04)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 23 maj 2013 kommittédirektiv bl.a. om en kartläggning av skälen till att arbetsgivare, utan uttryckligt författningsstöd, begär att arbetssökande visar upp utdrag ur belastningsregistret och vilken betydelse sådana utdrag tillmäts i anställningsprocessen (dir. 2013:56). Enligt direktiven skulle utredaren redovisa uppdraget senast den 30 april 2014.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 juni 2014.

      (Arbetsmarknadsdepartementet)