Tilläggsdirektiv till Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet (Ju 2014:05)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 19 december 2014

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 6 mars 2014 kommittédirektiv om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet (dir. 2014:30). I uppdraget ligger att ta fram ett förslag till genom¬förande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden. Enligt direktiven ska uppdraget redovisas senast den 6 mars 2015.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 6 maj 2015.

     (Justitiedepartementet)