Tilläggsdirektiv till Havsgränsutredningen (UD 2011:01)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014.

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 5 maj 2011 kommittédirektiv om bl.a. en översyn av de svenska baslinjerna och de olika jurisdiktionsgränserna till havs i syfte att ge dessa den precision som modern teknik medger (dir. 2011:41). Utredningen har antagit namnet Havsgränsutredningen.

Enligt tilläggsdirektiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 december 2014 (dir. 2013:98). Utredningstiden förlängs nu ytterligare. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 februari 2015.

     (Utrikesdepartementet)