Tilläggsdirektiv till Utredningen om avveckling av vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet m.m. (S 2013:16)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2014

Utvidgning av uppdraget

Den särskilda utredaren med uppdrag att ansvara för avvecklingen av Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet (dir. 2013:119) ska fr.o.m. den 1 januari 2015 ha arbetsgivaransvaret för den personal som sagts upp mot bakgrund av att de motsatt sig övergång enligt 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) till den nya Polismyndigheten som inleder sin verksamhet den 1 januari 2015.

Detta tilläggsuppdrag ska redovisas senast den 1 september 2015. Utredningstiden för hela uppdraget förlängs och uppdraget ska i sin helhet redovisas senast den 1 november 2015.

Bakgrund

I budgetpropositionen för 2013 föreslog regeringen, med utgångspunkt i Polisorganisationskommitténs betänkande En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13), att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna ska ombildas till en sammanhållen myndighet, Polismyndigheten, den 1 januari 2015. Den 18 december 2012 godkände riksdagen regeringens förslag. I budgetpropositionen för 2014 föreslog regeringen att även Statens kriminaltekniska laboratorium skulle ingå i Polismyndigheten, och benämnas Nationellt forensiskt centrum. Riksdagen godkände regeringens förslag.

Regeringen gav genom beslut den 20 december 2012 (dir. 2012:129) en särskild utredare i uppdrag att besluta om och genomföra de åtgärder som krävs för att ombilda Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna till en sammanhållen myndighet, Polismyndigheten. I tilläggsdirektiv den 19 december 2013 (dir. 2013:121) fick utredaren även uppdraget att vidta de organisatoriska och andra åtgärder som krävs för att Statens kriminaltekniska laboratorium ska kunna ingå i Polismyndigheten. Den särskilda utredaren har antagit namnet Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (Ju 2012:16). Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten är nu i slutskedet av bemanningen av den nya Polismyndigheten. I direktiven framgår även att den särskilda utredaren ska ansvara för avvecklingen av de befintliga myndigheterna inom polisen.

Tilläggsuppdraget

En särskild utredare har fr.o.m. den 1 januari 2014 getts i uppdrag att ansvara för avvecklingen av Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet. Regeringen ger nu utredaren i uppdrag att därutöver fr.o.m. den 1 januari 2015 ha arbetsgivaransvaret för den personal som sagts upp mot bakgrund av att de motsatt sig övergång enligt 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd, förkortad LAS, till den nya Polismyndigheten som inleder sin verksamhet den 1 januari 2015.

Ansvaret för avvecklingen av den angivna personalgruppen ligger fram till dess på Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten. Övriga avvecklingsåtgärder, inklusive avvecklingsåtgärder beträffande personal som av andra skäl har sagts upp, ska inte hanteras i detta uppdrag. Utredaren ska redan fr.o.m. den 11 december 2014, i samarbete med Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten och Rikspolisstyrelsen, förbereda övertagandet av arbetsgivaransvaret inför nedläggningen av Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium och de 21 polismyndigheterna den 31 december 2014.

Utredaren ska fr.o.m. den 1 januari 2015 ha arbetsgivaransvar för den personal som har sagt upp på grund av att de motsatt sig övergång enligt 6 b § LAS vid Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium och de 21 polismyndigheterna.

Redovisning av tilläggsuppdraget m.m.

Utredaren ska senast den 31 januari 2015 lämna en plan för det fortsatta arbetet. Utredaren ska samarbeta med Polismyndigheten och Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten samt löpande hålla Regeringskansliet (Justitiedepartementet) informerat. Tilläggsuppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 september 2015.

Utredningstiden för hela uppdraget förlängs och uppdraget ska i sin helhet redovisas senast den 1 november 2015.

      (Socialdepartementet)