Tilläggsdirektiv till Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX (UD 2012:01)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 27 november 2014

Förlängd tid för redovisning av uppdraget

Regeringen beslutade den 1 juni 2012 kommittédirektiv om en parlamentarisk kommitté för att utreda den framtida svenska exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna kring den (dir. 2012:50). Enligt direktiven skulle kommittén redovisa uppdraget
senast den 15 december 2014.    
Tiden för att redovisa uppdraget förlängs nu. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 april 2015.

      (Utrikesdepartementet)