Tilläggsdirektiv till Utredningen om främjandeförbudet i lotterilagen (Fi 2014:01)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 13 november 2014

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 23 januari 2014 kommittédirektiv om främjandeförbudet i lotterilagen (dir. 2014:6). Enligt utredning¬ens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 30 november 2014.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2015.

     (Finansdepartementet)