Tilläggsdirektiv till Utredningen om ekonomiska styrmedel för kemikalier (Fi 2013:08)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 13 november 2014.

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 19 december 2013 kommittédirektiv om att en särskild utredare ska analysera behovet av nya ekonomiska styrmedel på kemikalieområdet och, om utredaren bedömer att behovet finns, vilken typ av ekonomiskt styrmedel som har bäst förutsättningar att vara verkningsfullt och kostnadseffektivt (dir. 2013:127). Enligt utredningens direktiv ska uppdraget redovisas senast den 31 januari 2015.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2015.

     (Finansdepartementet)