Tilläggsdirektiv till Tjänstepensionsbeskattningsutredningen (Fi 2012:03)

Innehåll

Beslut vid regeringssammanträde den 28 augusti 2014

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 29 mars 2012 direktiv till en utredning med uppdrag att se över regleringen om tjänstepension samt beskattningen av livförsäkringsföretag (dir. 2012:22). Enligt direktiven skulle utredningen redovisa uppdraget senast den 1 februari 2014. Genom tilläggsdirektiv (dir. 2013:89) förlängdes utredningstiden till den 31 december 2014.

Utredningstiden förlängs ytterligare. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 juni 2015.

     (Finansdepartementet)