Interpellation 2014/15:760 Kommunala trådlösa nätverk för allmänt bruk och missbruk

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Under den senaste tiden har fler och fler kommuner visat intresse för att med skattepengar sätta upp så kallade wifi-nätverk i sina städer för att tillhandahålla gratis internet till medborgarna. Detta är förenat med en rad risker vad gäller it-säkerhet och marknadens funktionssätt.

En person som ansluter sig till ett nätverk som är eller förefaller vara ett allmänt wifi-nät utsätter sig själv och sina överförda data för risken att snappas upp av obehöriga. På ett okrypterat trådlöst nätverk är det ingen konst för vem som helst med en dator att se all trafik som sker i realtid och läsa direkt på skärmen vad grannen på bussen är inne på för hemsidor, vad som står i de mejl man läser eller vad man skriver på Facebook till sin käresta. Med lite teknisk kunskap kan man med begränsade medel ta sig förbi även vanliga krypteringar av trådlösa nätverk.

Om kommuner börjar erbjuda gratis wifi-uppkopplingar uppstår även oönskade effekter på marknaden. Det är inte längre intressant för telekomföretag att bygga ut ny infrastruktur för 4G, 5G, 6G och så vidare där det finns ett skattesubventionerat wifi-nät. Teknikutvecklingen kommer därför att hämmas för vanliga telekomkunder, och i förlängningen kan vi få en situation där vi har bättre uppkoppling i ytterstadsområden och på landsbygden än vi har i innerstaden i våra stora städer. För många på landsbygden och i förorter kan det säkert låta bra fram tills man inser att man fått vara med att betala för innerstadens wifi över skattsedeln. Helsingborgs stad har redan inlett en såda utbyggnad med sikte på att göra det i ett ännu större område. I Stockholms stad finns liknande tankar. Om man i Stockholm skulle täcka innerstaden till samma kvadratmeterpris som man haft för utbyggnaden i Helsingborg skulle notan hamna på nästan 500 miljoner kronor. Ska hela Stockholms stad täckas med ett kommunalt wifi slutar notan förmodligen på över 2,5 miljarder kronor.

Även utbyggnaden av täckning och kapacitet i landsbygdsområden kan påverkas negativt, detta eftersom mobiloperatörernas intjäningsförmåga i tätorterna – som utgör grunden för utbyggnaden i tätort såväl som i landsbygd – reduceras när de tvingas konkurrera med skattesubventionerade gratistjänster. Om kommersiella operatörer inte ges möjlighet att konkurrera på lika villkor i tätorterna minskar deras förmåga att bygga infrastruktur för mobiltelefoni och mobilt bredband inte bara i tätorterna utan sannolikt än mer på landsbygden.

En sådan utveckling skulle gå stick i stäv med de av riksdagen beslutade it-politiska målen om att de elektroniska kommunikationerna i första hand ska tillhandahållas genom en väl fungerande marknad och att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.

Mot bakgrund av bland annat ovanstående vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

 

Vad anser statsrådet om kommunala wifi-nät som beskrivs ovan?

Vad avser statsrådet att göra för att förhindra den utveckling som beskrivs i interpellationen och bland annat leder till att konkurrensen snedvrids?

Hur avser statsrådet att komma till rätta med de risker kommunala wifi-nät innebär?

Är det statsrådets och regeringens uppfattning att det är rätt att skattepengar läggs på att skapa trådlösa internetuppkopplingar i städer där marknaden redan tillhandahåller motsvarande tjänster?