Interpellation 2014/15:759 Moms på posttjänster

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

I ett utslag från EU-domstolen har Sverige ålagts att momsbefria delar av Postens (Postnords) utbud av posttjänster. Detta är något som riskerar att snedvrida konkurrensen på postmarknaden markant och i förlängningen innebära att servicen till oss vanliga konsumenter försämras. Det behöver knappast påpekas att konsekvenserna kan bli stora för postmarknaden och att regeringen har ett ansvar att agera i frågan i syfte att förmildra och om möjligt förändra situationen.

I praktiken finns här två stycken EU-direktiv på kollisionskurs, vilket innebär att vi ska ha en avreglerad postmarknad med lika konkurrensvillkor samtidigt som vi ska snedvrida konkurrensen genom att befria Postnord från att betala viss moms. Detta motiverar självfallet att statsrådet uppmärksammar sina kollegor i EU på frågan eftersom Sverige ligger i framkant vad gäller att utveckla postmarknaden. Andra länder som följer i våra fotspår riskerar att hamna i en liknande problematisk situation.

Mot bakgrund av bland annat ovanstående vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förmildra och om möjligt helt undvika konsekvenserna för svensk postmarknad av EU-domstolens beslut som beskrivs i interpellationen?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta inom ramen för EU-samarbetet i syfte att förbättra situationen som interpellationen avser och omständigheterna därikring?