Interpellation 2014/15:756 Ålands betydelse för det svensk-finska försvarssamarbetet

av Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sverige har fördjupat sitt försvarssamarbete med Finland såväl under alliansregeringen som under den nuvarande regeringen. Sedan 2009 har det bedrivits ett arbete som syftar till att hitta konkreta sätt att utvidga samarbetet mellan de båda länderna. Senast i våras presenterades den senaste delen i samarbetet vilken inkluderar bland annat en gemensam marin enhet, ett brigadkoncept för arméförbanden och en operativ planering för gemensamt användande av militära och civila resurser.  Detta är positivt och något som stärker säkerheten i Östersjöregionen.

Ålands betydelse för säkerheten i Östersjön är något som emellanåt dyker upp i debatten, likt den svenska diskussionen om Gotlands militärstrategiska läge. Ögruppen är en del av republiken Finland och ett neutralt och avmilitariserat område, vilket regleras av fyra internationella konventioner.

I samband med att säkerhetsläget försämrats i Östersjöregionen i och med den ryska aggressionen mot Ukraina har frågan om Ålands säkerhet alltmer aktualiserats. Den finske försvarsministern Jussi Niinistö har, enligt medierapporteringen, bland annat sagt att det i framtiden kan komma att behövas ett nytt perspektiv på försvaret av Åland. Ett perspektiv som kan inkludera ett svensk-finskt samarbete kring gränsbevakningen av ögruppen.

Enligt Niinistö har den finska försvarsmakten också vidtagit åtgärder för att kunna möta en situation som den i Krim förra året där specialförband användes för infiltration bakom fiendens linjer för att sprida oro och desinformation.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

Hur bedömer försvarsministern att det försämrade säkerhetsläget i Östersjön påverkar Ålands säkerhet och behovet av ett utökat svensk-finskt försvarssamarbete kring försvaret av Åland?