Interpellation 2014/15:753 Levande kust och skärgård

av Lars Tysklind (FP)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Sveriges fiskeripolitik styrs till stor del av EU alltsedan Sverige blev medlem i gemenskapen. När det nu beslutades om en ny inriktning av fiskeripolitiken i EU under förra året  får detta konsekvenser för svensk fiskeripolitik. Men det är också så att svensk fiskeripolitik inom givna ramar kan formas på ett sätt som ligger i linje med de mål som vi satt inom andra politikområden.

Fisket delas grovt in i pelagiskt och demersalt fiske. Det pelagiska fisket omstrukturerades 2008 genom att riksdagen beslutade införa försäljningsbara kvoter. Anledningen till detta beslut var att riksdagen ville få en minskad fiskeflotta inom detta område och på samma gång öka lönsamheten. Så blev också fallet, flottan minskade i antal båtar och lönsamheten ökade. Statens insats var att den gemensamt ägda kvoten delades upp i nyttjanderätter som tilldelades för en tioårsperiod till berörda fiskeföretag.

I och med den reformerade fiskeripolitiken i EU, med bland annat ett utkastförbud som ska införas etappvis under ett antal år, så krävs det även förändringar inom det demersala fisket. Riksdagen har redan beslutat ge möjlighet till att föra över kvoter från ett fiskeföretag till ett annat. Regelverket tillåter inte en handel med kvoterna.

Fisket är också en mycket viktig del i landsbygdspolitiken, den skapar arbetstillfällen både i själva fisket, kringverksamhet och beredningsindustri. Den är inte minst viktig för turistnäringen.

Samtliga partier i riksdagen har varje år uttalat en vilja att värna det småskaliga fisket runt Sveriges kust. Det demersala fisket kan i stort kallas för kustnära fiske i sin helhet. I miljömålen finns det också ambitionen att vi ska verka för en levande kust och skärgård.

Om regeringen beslutar om ett system liknande det som finns inom pelagiskt fiske så kommer det demersala fisket snabbt att reduceras till några få hamnar och fiskesamhällena runt våra kuster att utarmas.

Nödvändiga ställningstaganden behöver göras snarast, helst senast vid årsskiftet.

Min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht är därför:

 

Hur tänker statsrådet och regeringen, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, utforma systemet inom det demersala fisket så att vi kan bibehålla en levande kust och skärgård?