Interpellation 2014/15:752 Överenskommelse om minimimått på havskräfta

av Lars Tysklind (FP)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Enligt uppgift har statsrådet Sven-Erik Bucht gjort en överenskommelse med Danmark angående minimimått på havskräfta. Överenskommelsen ska innebära att minsta måttet på havskräfta minskar från 13 centimeter till 10,5 centimeter, vilket kommer att få stora konsekvenser.

Enligt samma källa sker överenskommelsen utifrån önskemål från danska fiskare och helt på tvärs mot svenska yrkesfiskares vilja. Samma källa uppger att inte ens regeringens egen myndighet, Havs- och vattenmyndigheten, tillfrågats.

Risken är uppenbar och stor för att förändringen kommer att påverka kräftbestånden negativt.

Svenska fiskare har under lång tid verkat för att selektera olika fisken så att bestånden värnas och att de minsta storlekarna i möjligaste mån sorteras bort redan i själva fisket.

Med ett minimimått för havskräfta på 13 centimeter blir det alltid en del fångst som hamnar under minimimåttet. Hitintills har dessa släppts tillbaka i havet, där det konstaterats att ca 75 procent överlever och ca 25 procent dör, vilket får anses vara ett bra resultat. Det är en fantastiskt stor procent som alltså klarar sig och kan växa till. Hade lika stor andel överlevt vid utsättning av ål och lax hade detta varit en sensation och oerhört positivt. 

I och med överenskommelsen kommer nu småkräftor att saluföras vilket kommer att pressa prisbilden för all kräftfångst förutom att pressen på att förbättra selektiviteten försämras.

Min fråga till statsrådet Sven-Erik Bucht är därför:

Vilka argument har statsrådet haft för att göra en överenskommelse som vår egen fiskarkår hundraprocentigt är emot och som kommer att undergräva deras ekonomi på ett drastiskt sätt och som innebär att bestånden av havskräfta kommer att pressas nedåt?