Interpellation 2014/15:745 Sveriges medverkan i Europols antiterroraktion i sociala medier

av Roger Haddad (FP)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Jag inlämnade nyligen en skriftlig fråga till inrikesministern (2014/15:715) kring Sveriges hantering av Europols nya enhet som sjösattes i juli månad med uppgift att förhindra propaganda och stoppa rekrytering till IS och andra terrororganisationer i sociala medier. Enligt ett nyhetsinslag i TV4 den 24 juni 2015 deltar ingen svensk representant i enheten. I samma nyhetsinslag hänvisade inrikesministern till svensk grundlag som förklaring till att ingen svensk deltar.

Den skriftliga frågan inlämnades för att bringa klarhet i Sveriges position och hur regeringen kommer att stötta denna viktiga insats, inte minst mot bakgrund av att Sverige är ett av de länder som har över 300 ungdomar som rest för att delta i terrorverksamhet utomlands. Parallellt finns just nu för första gången sedan alliansen skärpte terrorlagstiftningen 2010 ett ärende i domstol där två personer är misstänkta för rekrytering till terrorism.

Svaret på frågan kan tolkas på flera sätt. Där står bland annat att Sverige är med och stöttar Europol och att vi genom vår avgift till organisationen också därmed stöttar denna enhet. Men frågan gällde inte den svenska avgiften till organisationen Europol, utan om Sverige aktivt och operativt kommer delta i antiterrorisminsatsen i sociala medier för att stoppa rekrytering och radikalisering.

Även inom ramen för det starka svenska grundlagsskyddet för yttrandefriheten – som inte ska rubbas – torde det finnas goda möjligheter att delta operativt i europeiska insatser för att kartlägga och motverka terrororganisationers rekrytering via internet.

Eftersom frågesvaret synes stå i ett oklart förhållande till statsrådets tidigare TV-uttalanden vill jag ställa följande frågor till statsrådet Anders Ygeman för att bringa klarhet i den svenska positionen:

 

  1. Har statsrådet och regeringen beslutat att Sverige ska delta operativt i Europols insats i sociala medier mot terrorism?
  2. Kommer statsrådet och regeringen att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra ett svenskt deltagande om svaret är nej på frågan ovan?
  3. Om inte: hur kommer statsrådet och regeringen att agera mot bakgrund av att hundratals ungdomar rekryterats i Sverige, många via just sociala medier, för att resa till konfliktområdena i Irak och Syrien?