Interpellation 2014/15:728 Autonoma fordon på svenska vägar

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Den tekniska utvecklingen går framåt med stormsteg, och vi har många skäl att vara tacksamma för det. På flera områden innebär det dock nya utmaningar, såsom hur regler, förordningar och lagstiftning måste förändras så att vi alla kan ta del av teknikutvecklingens frukter. Ett sådant område är utvecklingen av helt autonoma fordon, som kör på våra vägar men inte kräver att en förare håller i ratten, reglerar farten eller gör andra saker för att styra bilen. Allt som kommer att krävas är att ange slutdestination och eventuella stopp längs vägen och sedan vänta på att bilen automatiskt kör dig dit du ska. Det är i dagsläget många företag runt om i världen som arbetar med att ta fram och saluföra denna teknik, och vissa av dem har till och med kunnat påvisa en förväntad minskning av antalet bilolyckor.

Detta tekniksprång ställer självklart nya krav på svensk och europeisk lagstiftning, så att vi inte stoppar denna fantastiska utveckling med gamla och föråldrade regler. Jag vill därför fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Hur ställer sig statsrådet och regeringen till att tillåta autonoma fordon på svenska vägar?

Vad har regeringen gjort och vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att skapa en modernare trafiklagstiftning och modernare trafikförordningar, som möjliggör för autonoma fordon att färdas på svenska vägar?

Vilka kontakter med kollegor i och företrädare för Europeiska unionen har statsrådet haft i frågan om autonoma fordon?

Vilka åtgärder inom ramen för det europeiska samarbetet avser statsrådet att vidta för att möjliggöra för autonoma fordon att färdas på våra vägar?