Interpellation 2014/15:714 Bristen på bostäder för studenter

av Ola Johansson (C)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Inför terminsstart vid högskolorna runt om i landet märks behovet av studentbostäder tydligt. Glädjen över att ha kommit in på ett lärosäte byts snabbt ut mot oron som finns hos många studenter över att inte hitta ett boende i tid. I de större städerna är bostadsbristen särskilt påtaglig, och detta riskerar att få långtgående konsekvenser för tillväxten i hela landet; för utbildning, för konkurrens mellan olika lärosäten och för att locka fler utländska studenter till de svenska skolorna. Sverige behöver studenter, och studenter behöver bostäder.

Bristen på byggbar mark är en av de kända flaskhalsarna för ett ökat byggande. Långa och kostsamma planprocesser är ytterligare en faktor som driver upp kostnaden för nya bostäder. Detta är speciellt graverande för studenter utan ekonomiska möjligheter att hantera högre boendekostnader.

Centerpartiet har tillsammans med allianspartierna fått majoritet för tillkännagivanden till regeringen om justeringar av bullernivåerna, anpassningar av tillgänglighetskraven och andra lättnader i de krav som gäller för studentbostäder. Det har visat sig vara möjligt att utforma regler som tillåter en mindre bostadsyta för studentbostäder men som bibehållits tillgänglig även för personer med funktionsnedsättning. Vad gäller buller har det visat sig möjligt att skapa bostäder med en mycket bra inomhusmiljö även i bullriga områden. Med den bostadsbrist vi i dag ser behöver vi förenklade regler för att kunna tillgodose den efterfrågan som finns bland studenter på bostäder under studietiden.

 

När kommer statsrådet och regeringen att ta dessa tillkännagivanden i beaktande och följa upp dem? Genom vilka regelförenklingar och incitament kommer statsrådet att se till att fler studentbostäder byggs? Ämnar statsrådet tillse att planprocesserna effektiviseras, och i sådana fall hur? Hur ämnar statsrådet öka tillgången på byggbar mark i kommuner med bostadsbrist?