Interpellation 2014/15:701 Utvärdering av sänkningen av arbetsgivaravgifterna

av Helena Bouveng (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I årets vårproposition aviserar regeringen att höja arbetsgivaravgiften för unga den 1 augusti till 25,46 procent och den 1 juli 2016 hela vägen till 31,42 procent. Sänkningen genomfördes av alliansregeringen bland annat med syfte att få fler ungdomar i arbete. En höjning kommer att leda till högre ungdomsarbetslöshet.

Alla reformer behöver utvärderas. Det är viktigt såväl ur ett rättssäkerhetsperspektiv som ur ett effektivitetsperspektiv. Den utvärdering som Forskningsinstitutet IFAU har genomfört av reformen visar att den inte hade i alla delar en efterfrågad effekt. De framför också att den viktigaste slutsatsen är att sänkningen borde vara större för att få effekt.

Detta är ett argument som regeringen brukar använda sig av i debatten. Viktigt är då att påpeka att IFAU tittat på perioden 2007–2010, men det är först efter detta som ungdomarnas andel av arbetsmarknaden ökat. Eftersom den andra sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga genomfördes 2009 missar man alltså att utvärdera större delen av den period där man förväntat sig att se resultat.

Inom handeln finns de största ungdomsarbetsgivarna. Det har skapats ca 16 000 arbeten för ungdomar i åldern 16–26 år sedan 2006, och andelen ungdomar sysselsatta i detaljhandeln har ökat från 29,8 till 32,3 procent.

Med anledning av vad som ovan anförts vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson följande:

 

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta mot bakgrund av att den aviserade höjningen av arbetsgivaravgifterna för ungdomar sker utan att reformen utvärderats för hela perioden som den varit i kraft?