Interpellation 2014/15:662 Infrastrukturministerns syn på riksintresset Bromma flygplats

av Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Trafikverket har nyligen tillsammans med Swedavia genomfört en precisering av Bromma flygplats som riksintresse. Trafikverket har därmed bekräftat att Bromma även fortsatt är ett riksintresse. Arbetet har utförts i samråd med Stockholms stad och länsstyrelsen. Riksintressepreciseringen görs för att kommuner ska ha ett underlag för sin stadsutveckling och länsstyrelsen för sina bedömningar. Både kommunerna och länsstyrelsen får genom preciseringen bättre hjälpmedel för att ta fram och bedöma till exempel detaljplaner. 

Trafikverket förklarade i ett beslut den 17 november 2010 att Bromma Stockholm Airport, tillsammans med 30 andra flygplatser i landet, ska vara ett område av riksintresse för kommunikationsanläggning enligt 3 kap. 8 § andra stycket miljöbalken (1998:808). Miljöbalkens bestämmelser innebär att ett område som är av riksintresse för kommunikationsanläggning ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 

Bromma flygplats är en av de tio flygplatser i vårt land som ingår i det nationella basutbudet av flygplatser enligt regeringens beslut från 2009. Räknat i antal resenärer är Bromma flygplats Sveriges tredje största, efter Arlanda och Göteborg-Landvetter. Under 2014 uppgick antalet resande från Bromma flygplats till 2,38 miljoner. Det är den högsta noteringen under flygplatsens snart 80-åriga historia.

I ljuset av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

I dagens Sverige, anser statsrådet att riksintresset Bromma flygplats utgör en viktig del av vårt samlade transportsystem?