Interpellation 2014/15:648 Likvärdig tillgång till entreprenörskap i skolan

av Erik Bengtzboe (M)

till Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

Entreprenörskap i skolan i allmänhet och Ung Företagsamhet i synnerhet är ett viktigt och uppskattat inslag i svensk undervisning. Behovet av kunskaper i och attityder om entreprenörskap i svensk utbildning är väl känt, och tidigare förändringar för mer fokus på att entreprenörskap ska genomsyra svensk utbildning har ett brett stöd.

Entreprenörskap i skolan är självfallet viktigt för att värna svenskt företagande och svensk konkurrenskraft i långa loppet. Fokus för entreprenörskap i skolan är dock inte framtida företagande, utan att skapa företagsamma elever som i framtiden är väl rustade att möta världen utanför.

Resultaten från Ung Företagsamhet är goda. Analyser visar att man inte bara blir mer benägen att starta företag, utan man är även i livet, statistiskt sett, i mindre utsträckning arbetslös och sjukskriven än andra, och man har, statistiskt sett, högre inkomst.

Möjligheterna att få driva exempelvis UF-företag är dock i dag ojämnt fördelade bland svenska skolelever. Skillnaden mellan skolor, regioner och gymnasieprogram är stora. En likvärdig skola kräver att alla elever åtminstone får samma tillgång till utbildningsinnehåll.

Min fråga till statsrådet Aida Hadzialic är därför:

 

Anser statsrådet att alla gymnasieelever i hela Sverige ska ha möjlighet att driva exempelvis UF-företag i framtiden, och vilka åtgärder avser statsrådet i sådant fall att vidta för att öka tillgängligheten till UF-företagande?