Interpellation 2014/15:644 Teckenspråkstolkning via bildtelefon

av Lars-Axel Nordell (KD)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

I Örebro finns Europas största tolkcentral där Region Örebro län förutom vanliga tolkuppdrag med hjälp av bildtelefoni årligen servar hela landet med 230 000 tolkuppdrag. Bildtelefontjänsten startade redan 1995 i form av ett projekt för vardagstolkning, och i dag upprätthålls tjänsten genom ett samarbete mellan tio regioner och landsting där Region Örebro län har ett huvudansvar.

Teckenspråkiga kan ringa förmedlingstjänsten och med hjälp av video få omedelbar tillgång till teckenspråk och om så önskas vidare kommunikation med myndighet eller annan som den teckenspråkiga önskar kommunicera med.

Denna tjänst har tidigare, vid två tillfällen, varit föremål för offentlig upphandling men ingen privat aktör har hittills kunnat presentera ett hållbart anbud och lösning. Efter ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen är dock Region Örebro län utifrån lokaliseringsprincipen förhindrad att fortsättningsvis delta i upphandlingen av bildtelefontjänsten.

Tillsammans genomför landets samtliga regioner och landsting varje år 80 000 tolkuppdrag på plats. Till det kommer 230 000 bildtelefontolkningar via tolkcentralen i Örebro.

Om denna tjänst upphör den 30 juni 2016 kommer det att leda till svårigheter och ökad isolering för många teckenspråkiga och samtidigt en kraftigt ökad belastning för tolkning på plats vid landstingens och regionernas tolkcentraler. På tolkcentralen i Örebro kommer det att leda till uppsägning av ett femtiotal professionella teckenspråkstolkar.

Bildtelefonitolkning har stor utvecklingspotential då tekniken även kan användas för språktolkning av utländska språk.

Mot bakgrund av ovanstående ber jag att till statsrådet Mehmet Kaplan få ställa följande frågor:

 

Vad har statsrådet vidtagit för åtgärder för att hitta lösningar på ovanstående problem?

Vad avser statsrådet att göra för att den viktiga bildtelefontolkningen inte ska upphöra?