Interpellation 2014/15:615 Tak för hemtjänstavgifter

av Jeff Ahl (SD)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Regeringen avser att genomföra en reform där förvisso bostadstillägget för pensionärer förbättras, men där också taket för hemtjänstavgifter höjs med 220 kronor. Detta beräknas innebära ekonomiska försämringar för ca 64 000 av våra äldre, då dessa enligt Socialdepartementet beräknas bli nettoförlorare, bostadstillägget till trots. Utöver det dämpas den positiva nettoeffekten av höjningen av bostadstillägget för ca 296 000 äldre på grund av höjningen av taket vad avser hemtjänstavgifterna.

Staten beräknas kunna minska sina utgifter med 148 miljoner kronor genom att minska anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning till följd av detta höjda tak. 

Min fråga till statsrådet Åsa Regnér är följande:

Vad föranledde regeringen att föreslå denna reform trots att den beräknas innebära en nettoförlust för 64 000 av våra äldre?