Interpellation 2014/15:587 Åtgärder för svagpresterande skolor

av Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

I Sverige ska alla elever få samma förutsättningar att nå kunskapsmålen och ingen ska lämnas utanför. Så ser det tyvärr inte ut i dag. I Malmö har skolan varit uppe för en politisk diskussion under många år men trots det ser vi ingen vändning i sikte. I SKL:s öppna jämförelser för 2015 hamnar Malmö kommun på plats 239 av 290 i den sammanvägda rankningen.

Men än värre är att skolor under våren har tvingats stänga på grund av allvarliga ordningsproblem. En sådan skola var Värner Rydénskolan i Rosengård i Malmö. I månadsskiftet februari/mars uppstod så allvarliga ordningsproblem att Malmö stad tvingades att stänga skolan. Nu tre månader efter rapporterar medierna att man fortfarande inte ser några förbättringar i Värner Rydénskolan: lärare saknas, personal byts ut, obehöriga vikarier är standard på en del lektioner och konflikter och slagsmål är en del av skolans vardag.

Situationen är nu så allvarlig och aktualiserar frågan om en ökad befogenhet för staten att gripa in där skolhuvudmannen uppenbart inte klarar av att vända utvecklingen. Nya Moderaterna har exempelvis föreslagit att Skolinspektionen ska få ett nytt uppdrag att genomföra sina granskningar av skolor utifrån elevernas resultat.

Granskningarna ska bli tydligare och följa en betygsskala och ska vara kopplade till ett särskilt ”kunskapskontrakt” där Skolverket tillsammans med skola och kommun skräddarsyr åtgärdsprogram för att förhindra att skolor dras med dåliga resultat år efter år. Om detta inte ger resultat vill Nya Moderaterna att den sista utvägen ska vara att Skolinspektionen får mandat att ta över svagpresterande skolor.

Oordning, hot och våld skapar inte en miljö för lärande och kunskapsinhämtning och i värsta fall, vilket vi har sett tidigare exempel på, kan oroligheterna sprida sig vidare. Det kan vare sig Nya Moderaterna eller samhället acceptera. Det är därför av största vikt att vi får lösningar på plats som säkerställer att skolan är en trygg plats där eleverna får samma förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Jag vill därför ställa följande fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin:

  1.  Hur avser utbildningsministern att gå vidare och snabbt få på plats lösningar som gör att stat, kommun och skola kan samarbeta för att säkerställa att skolor med allvarliga ordningsproblem och återkommande kunskapsfall kommer på fötter och blir en trygg plats för lärande och kunskapsinhämtning?