Interpellation 2014/15:577 En reformerad planprocess för ökat bostadsbyggande

av Ewa Thalén Finné (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Människor ska kunna flytta till jobb och studier. Dagens bostadsbrist i våra storstäder samt på tillväxt- och studieorter är därför ett av de större hindren för Sveriges möjligheter till jobb och tillväxt framöver.

Alliansregeringen sjösatte en rad reformer under sin tid i regeringsställning i syfte att förenkla och underlätta för ett ökat bostadsbyggande. Glädjande nog ser vi nu resultatet av Alliansens målmedvetna arbete och bostadsbyggandet ligger just nu på rekordnivåer. Under förra året producerades det nästan 40 000 bostäder i Sverige och prognoserna kommande år pekar också uppåt. Trots det kan vi inte luta oss tillbaka, utan ännu mer måste göras för att vi ska lyckas bygga bort bostadsbristen.

För att kunna öka och snabba på bostadsbyggandet ytterligare måste vi därför våga vända på alla stenar. Vi behöver komma till rätta med den ineffektiva planprocessen som allt fler i dag pekar ut som ett av huvudproblemen för svenskt bostadsbyggande. Vägen från idé till byggstart är i dag kantad av hinder och det är inte ovanligt att en planprocess sträcker sig över sex till åtta år med ökade kostnader som följd, något som framför allt drabbar små exploatörer. Alliansregeringen lade en bra grund med omfattande reformer och lösningen framåt handlar om att fullfölja arbetet med de regelförenklingar som vi påbörjade för att det ska gå snabbare att sätta spaden i marken och börja bygga.

Ett stort antal ändringar i plan- och bygglagen för en enklare och effektivare planprocess som till exempel begränsat krav på detaljplaner tillsammans med kortare handläggningstider, minskade möjligheter till överklaganden och ändrade bullerregler är några av de åtgärder som måste till för att vi ska kunna underlätta och snabba upp bostadsbyggandet ytterligare.

Mina frågor till statsrådet Mehmet Kaplan är därför:

  1. Vilka konkreta åtgärder och regelförenklingar har statsrådet vidtagit för att komma till rätta med dagens ineffektiva och tidsödande planprocess?
  2. Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta framöver för att förenkla och snabba upp planarbetet?