Interpellation 2014/15:551 Framtidens försvarsexport

av Lena Asplund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

2010 inrättade den dåvarande alliansregeringen en särskild försvarsexportmyndighet, FXM, som har ansvarat för exportfrämjande åtgärder gällande svensk försvarsindustri och för att göra analyser av den globala försvarsmaterielmarknaden. Syftet med att inrätta myndigheten var att öka transparensen kring exportstödsåtgärder och att särskilja det exportfrämjande arbetet från Försvarets materielverks uppdrag att förse den svenska försvarsmakten med materiel. 

Statskontoret har granskat hur FXM har fungerat och kommit fram till att staten har tjänat på att rollfördelningen gentemot FMV har blivit tydligare och att transparensen har ökat. Trots detta har regeringen i vårändringsbudgeten 2015 valt att fullfölja sina tidigare planer på att minska anslagen till FXM och påbörja myndighetens avveckling. Man har också följt upp detta med ett regeringsbeslut den 23 april. Redan 2015 börjar man göra neddragningar utan att detta kompenseras genom anslagsökningar på andra områden. Från 2018 vill regeringen spara 30 miljoner kronor på området, vilket nära nog är en halvering av dagens anslag. I realiteten är det en neddragning på och en nedprioritering av svensk försvarsexport. 

Försvarsexportfrågorna är mycket viktiga för Sverige och kräver långsiktighet från statens sida. Det gäller allt från hur man ska hantera försäljning av överskottsmateriel till hanterandet av exportstöd till industrin samt övergripande exportfrämjande. Regeringen måste vara tydlig med hur den vill hantera dessa frågor.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka myndigheter ska framgent hantera de exportfrämjande uppgifter som i dag utförs av FXM, och hur vill försvarsministern och regeringen säkerställa självständigheten hos dessa gentemot den svenska försvarsmaktens inhemska materielförsörjning? 

Vilka konsekvenser bedömer försvarsministern och regeringen att de föreslagna besparingarna på FXM får för svenskt försvarsexportfrämjande? 

Hur avser försvarsministern och regeringen att ta till vara den kompetens som byggts upp på FXM om man fullföljer sitt förslag om en avveckling av myndigheten?