Interpellation 2014/15:544 Regeringens uppföljning av riksdagens beslut om utökad matematikundervisning

av Erik Bengtzboe (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Svenska skolelevers resultat har i decennier halkat efter i en omvärld där kunskapsutvecklingen skjutit i höjden.

Från en tätposition en generation tillbaka växer nu luckan mellan skolkunskaperna i Sverige och i många snabbt utvecklande länder. Ett av de områden där Sverige rasat snabbast gäller kunskaperna i matematik. Resultaten inom matematik sjunker. Många elever vittnar om att man just finner matematiken som en bidragande orsak till besvär i skolarbetet. En av tio grundskoleelever missar behörigheten till gymnasiet just på grund av bristande kunskaper i matematik.

Samtidigt som man konstaterar de allt växande bristerna i matematikkunskap kan man även konstatera att svenska elever får mindre undervisning i matematik än vad elever i andra jämförbara länder får.

Mot bakgrund av detta beslutade Alliansen tidigare att utöka matematikundervisningen i de tidigare åldrarna med en timme per vecka. Den reformen följdes i våras upp av ett beslut i riksdagen om att även utöka matematikundervisningen på högstadiet med en timme per vecka redan från och med 2016. I den vårbudget som regeringen nu lagt fram för riksdagen är det dock oklart om regeringen ämnar följa riksdagens beslut, eller om man i det dolda försöker trotsa riksdagen.

Hur ämnar utbildningsministern följa upp beslutet om utökad matematikundervisning?