Interpellation 2014/15:541 Framtiden för svensk handel med sälprodukter

av Åsa Coenraads (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

På Europaparlamentets bord ligger för närvarande ett förslag från EU-kommissionen om en revidering av den förordning från 2009 som förbjuder handel med sälprodukter. Ett förbud som Sverige haft ett undantag ifrån. Förbudet kom från början till för att stoppa den kanadensiska säljakten. En jakt som i dag fortfarande pågår trots det europeiska förbudet om handel med sälprodukter.

Det finns i dag ett undantag från förbudet för inuiter i Kanada och på Grönland som får sälja sina produkter i EU, samt ett undantag för sälar som jagas inom ramarna för fiskeförvaltningen. Den svenska säljakten inryms i det andra undantaget varför det har varit möjligt att sälja sälprodukter från den svenska jakten på marknaden.

Det nya förslaget från EU-kommissionen innebär att sälprodukter från inuiter i Kanada och på Grönland även fortsättningsvis ska få säljas inom EU. Undantaget för handel med sälprodukter från säljakt inom ramen för fiskeförvaltningen i exempelvis Sverige och Finland tas bort, vilket innebär att produkter från Sverige fortsättningsvis inte kommer att kunna säljas i Sverige eller inom EU.

Den svenska sälstammen är i dag mycket god och på fortsatt tillväxt. Sverige saknar i dag en fungerande förvaltningsplan för säl men en viss skyddsjakt är tillåten. Den ökade sälstammen ställer till stor skada för andra arter i Östersjön och stor ekonomisk skada för fisket.

I dag kan jägare ta till vara bland annat kött och skinn, produkter som jägaren även kan sälja till den del det inte används för eget bruk. Kommissionen uttrycker att säljakten är viktig men föreslår nu att undantaget som möjliggör försäljning av produkter från Sveriges fiskeförvaltning tas bort. Handel med sälprodukter från kanadensiska sälar får däremot fortsatt undantag. Detta är inte rimligt.

Tillvaratagande är en central princip för svensk viltförvaltning. Förslaget strider därför mot grundprinciperna i modern viltförvaltning och etisk hållbar hantering av naturresurser.

Sverige behöver ett fortsatt undantag för att kunna sälja sälprodukter och på så sätt medverka till en hållbar konsumtion och förvaltning.

Mina frågor till statsrådet Sven-Erik Bucht är därför:

  1. Hur kommer statsrådet att agera för att behålla det svenska undantaget för handel med sälprodukter?
  2. Vad är regeringens hållning när det gäller fortsatta möjligheter att saluföra sälprodukter?
  3. Kommer statsrådet att  agera för att stoppa eller ändra förslaget från EU-kommissionen som är förödande för svensk säljakt och som starkt kan ifrågasättas ur ett etiskt perspektiv?