Interpellation 2014/15:537 Regeringens ekonomiska politik

av Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

OECD berömmer Sverige för krishanteringen och den starka sysselsättningsutvecklingen under Alliansens tid vid makten. De senaste offentliga bnp-siffrorna från Världsbanken visar också att Sverige har haft starkare bnp-utveckling per sysselsatt än till exempel Tyskland, Japan och Storbritannien. Även jämfört med länder som Danmark och Österrike klarar sig Sverige bättre. 

Finansminister Magdalena Andersson fick ta över en välskött svensk ekonomi. EU:s starkaste offentliga finanser tillsammans med en hög sysselsättningsutveckling gör att Sverige skulle kunna ha goda förutsättningar att möta utmaningar kring till exempel konkurrenskraft samt ungdomars och utrikes föddas situation på arbetsmarknaden. 

Den politik som presenteras i den ekonomiska vårpropositionen riskerar dock att fördjupa i stället för att lösa Sveriges utmaningar. Regeringen påtalar till exempel själv att man tydligt avviker från det uppsatta målet för offentliga finanser. Nygamla förslag som 90-dagarsgarantin har utvärderats och dömts ut av tidigare socialdemokratiska regeringar. I stället för förbättringar i takt med att ekonomin återhämtar sig ser vi i Finansdepartementets egen prognos en rad strukturella försämringar kring hur ekonomin fungerar.

 

Min fråga till finansministern är därför om hon anser det förenligt med en ansvarsfull ekonomisk politik att gå fram med en budget som har strukturella underskott varje år under mandatperioden och såväl prognostiserar högre utanförskap och lägre arbetskraftsdeltagande som räknar upp jämviktsarbetslösheten.