Interpellation 2014/15:523 Bostadssituationen för asylsökande och flyktingar

av Roland Utbult (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Under 2014 sökte ca 81 000 personer asyl i Sverige. Migrationsverket uppger att prognosen för antalet asylsökande under 2015 är mellan 80 000 till 105 000 personer med ett huvudscenario på 90 000 asylsökande.

Närmare 70 procent av de asylsökande väljer anläggningsboende (ABO) och övriga eget boende (EBO). I januari 2015 bodde totalt 52 674 personer i anläggningsboende, varav 10 000 med uppehållstillstånd i väntan på att bli kommunplacerade. Samtidigt bodde 24 179 personer i eget boende. För att möta behovet framöver behövs det enligt Migrationsverket ytterligare ca 15 000 boendeplatser runt om i Sverige.

Utmaningarna är således stora när det gäller såväl den akuta bostadsbristen för asylsökande som kostnaderna för mottagandet samt nyanländas möjlighet till etablering.

I december 2014 föreslog Kristdemokraterna flera åtgärder för att möta utmaningarna gällande bostadssituationen för asylsökande.

Eftersom konsekvenserna av EBO är trångboddhet, flyttkaruseller och socialt utanförskap föreslår Kristdemokraterna att dagersättningen tas bort för dem som väljer EBO. Det finns fall där tio tolv personer trängs i en tvårumslägenhet. Oseriösa aktörer utnyttjar situationen och handel med adresser förekommer. EBO leder även till att nyanlända koncentreras till vissa områden. Det tär på kommunernas förmåga och vilja att hjälpa.

För att minska den akuta bostadsbristen föreslår Kristdemokraterna att staten ska ge hyresgarantier för byggande av moderna modulbostäder med tidsbegränsade bygglov. Bostadsbristen ökar också statens kostnader för mottagandet då Migrationsverket tvingas betala överpriser till privata aktörer som hyr ut bostäder. Kristdemokraterna föreslår därför att Migrationsverket ska ges möjlighet att själva äga och driva egna boenden för asylsökande.

Efter Kristdemokraternas förslag om modulbostäder har statsrådet Mehmet Kaplan fört fram andra förslag om modulbostäder. Det förefaller dock som att regeringens förslag om modulbostäder har avgörande skillnader mot Kristdemokraternas förslag, bland annat föreslås inte några hyresgarantier.

Det finns dessutom skilda uppgifter när det gäller hur regeringen ställer sig till frågan om EBO. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är, enligt en intervju i Sydsvenskan, positiv till att slopa EBO-lagen men inte migrationsminister Morgan Johansson, enligt SVT. Samma osäkerhet råder i frågan om att tvinga kommunerna att ta emot asylsökande. Arbetsmarknadsministern säger till Sydsvenskan ”Vi behöver lagändringar för att säkerställa att alla kommuner tar sitt ansvar för flyktingmottagandet." Samtidigt har vi inte fått något vidare besked om denna tvingande lagändring och vad regeringen tror sig uppnå med densamma. Kristdemokraterna tror inte att tvång är den bästa lösningen på bostadssituationen. Vi jobbar hellre med kommunerna än mot dem.

Jag vill därför ställa följande frågor till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson: