Interpellation 2014/15:497 Svaveldirektivet

av Gunnar Hedberg (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Sedan den 1 januari 2015 gäller mycket hårda krav för de så kallade svavelkontrollområdena (SECA). Inom områdena, som bland annat omfattar Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen får bränslet inte innehålla mer än 0,10 viktprocent svavel. Globalt är det tillåtet med 3,50 viktprocent svavel i maritimt bränsle.

Reglerna är framförhandlade inom IMO och genomförda i EU genom det så kallade svaveldirektivet. I Sverige är reglerna implementerade genom svavelförordningen. Kostnaden för genomförandet av svaveldirektivet är mycket hög. Det är mångmiljardkostnader som sjöfarten måste bära när man efterlever direktivet. Viking Grace är ett exempel på en ny färja som nyligen satts i trafik och som drivs med LNG.

Det finns stora ekonomiska incitament för den som inte vill efterleva de hårda svavelreglerna. Fusk drabbar miljön och snedvrider konkurrensen genom att de som fuskar får lägre kostnader för sin verksamhet.

Tillsyn sker genom Transportstyrelsen som hittar fartyg som bryter mot gällande regler. Under åren 2010–2014 har Transportstyrelsen gjort 35 åtalsanmälningar utan att någon lett till åtal. Det har inte ansetts möjligt att styrka brott. Utan ett effektivt sanktionssystem blir även den tillsyn som genomförs utan verkan.

Jag vill därför fråga statsrådet Anna Johansson följande:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att tillsyn och sanktionssystemet ska verka så att svaveldirektivet efterlevs?