Interpellation 2014/15:441 Genomförande av Företagsskattekommitténs förslag

av Fredrik Schulte (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Under de senaste 20 åren har vi kunnat se en utveckling där den svenska företagsskattebasen alltmer eroderats genom inte sällan aggressiva skatteupplägg som i den allmänna debatten refererats till som ”räntesnurror”. Då frågan tydligt nonchalerades av regeringen Persson landade det på Alliansens bord att snabbt hantera en lagtekniskt mycket komplex fråga. Detta gjordes i två steg genom olika typer av begränsningsregler som i stor utsträckning hanterade problemet, åtminstone för stunden. Regeländringarna var dock endast avsedda som temporära åtgärder och inte en långsiktig lösning, detta då de är ytterst tekniskt komplicerade och svårtolkade. För att attrahera utländskt kapital till Sverige behövs enkla och tydliga regelverk. Därför tillsatte den tidigare alliansregeringen en företagsskattekommitté som bland annat skulle presentera mer långsiktigt fungerande regelverk, vilket den också gjorde. Nu ligger frågan på finansministerns bord.

Att få till stånd en ny lagstiftning är viktigt för landets långsiktiga konkurrenskraft. Det är också centralt att regeringen genomför Företagsskattekommitténs förslag i dess helhet. Att till exempel bara genomföra de presenterade avdragsbegränsningarna utan att samtidigt införa det kompenserade finansieringsavdraget skulle kraftigt försämra Sveriges attraktionskraft som investeringsland.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansministern:

 

1. Kommer finansministern att ta initiativ till ett genomförande av Företagsskattekommitténs förslag att företagens räntekostnader och andra finansiella kostnader bara ska få dras av mot ränteintäkter och andra finansiella intäkter?

2. Kan finansministern garantera att verka för att förslaget om finansieringsavdrag samtidigt genomförs så att Sveriges konkurrenskraft inte försämras?