Interpellation 2014/15:436 Statliga jobb ute i landet

av Anette Åkesson (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Skatteverket har annonserat att man tänker anpassa sin organisation. Man har arbetat fram en långsiktig inriktning för en organisation utifrån vissa principer. Där framgår tydligt att man behöver minska antalet orter man finns på. Det betyder att lokalkontor ute i landet kommer att läggas ned, vilket innebär ännu färre statliga jobb ute i landet. Just nu är det oroligt på många håll i Sverige, från Lycksele till Simrishamn. I Simrishamn ryktas det dessutom om att även Kustbevakningen kommer stänga ned. 

På många orter är Skatteverket samordnat med andra myndigheter, som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, så nedläggningar av kontor kan få större konsekvenser även för annat än skatte- och folkbokföringsärenden. 

Det hävdas att det inte är av ekonomiska skäl Skatteverket lägger ned kontor utan att man vill ha en långsiktigt hållbar verksamhet. Den tanken kan väl alla sympatisera med – men vad betyder det? I ett läge där allt större del av verksamheten hanteras digitalt – här är Skatteverket väldigt framgångsrikt – finns det inte längre en direkt koppling till personliga besök. Eftersom man samtidigt har sett till att kontoren har specialiserat sig torde inte heller kompetens eller personalrekrytering vara ett problem. Det har visat sig att man inte har problem att rekrytera och att man har lägre personalomsättning än i storstäderna.

I exempelvis Lycksele arbetar man med registervård, i Simrishamn med personer som jobbar utomlands. I båda fallen har man byggt upp sina specialkompetenser. Personalen med just denna kompetens finns rent faktiskt just nu här, inte i storstäderna. 

Statsrådet Sven-Erik Bucht har vid upprepade tillfällen sagt sig arbeta för att behålla eller till och med utöka antalet statliga jobb ute i landet. Mina frågor rör hur det rent praktiskt går till.

Jag vill mot denna bakgrund fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Hur ser statsrådet på konsekvenserna av att flera orter ute i landet mister jobbtillfällen när Skatteverket lägger ned kontor?

Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit för att inte fler statliga jobb ska lämna landsbygden? 

Anser statsrådet att statliga verk och myndigheter har ett regionalpolitiskt ansvar? Om ja, vad innebär det, och hur följs det upp? Om nej, hur tänker statsrådet säkerställa att statliga jobb inte centraliseras till storstadsregionerna?