Interpellation 2014/15:430 Ett längre arbetsliv

av Katarina Brännström (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har flera gånger påtalat vikten av att fler arbetar längre upp i åren. Ett välkänt faktum är att vi lever allt längre och är friskare långt upp i åren. Den demografiska utvecklingen ställer allt högre krav på den arbetsföra delen av befolkningen att klara resurser till pensioner, skola, vård och omsorg. Vi menar att man måste göra allt för att underlätta ett förlängt arbetsliv – i bägge ändar.

Sverige behöver den kompetens och erfarenhet som finns hos 40- och 50-talister, till exempel ingenjörer, sjuksköterskor och många andra erfarna yrkesmänniskors kompetens, som är svår att ersätta och hitta i dag. Inom vissa branscher skriker man efter välutbildad arbetskraft när deras anställda börjar närma sig pensionen. Det råder exempelvis akut brist på behörig personal inom vården och skolan. Här gör många äldre en viktig insats för välfärden. Det har också tillkommit många särskilda veteranföretag där pensionerade erbjuder tjänster av olika slag, vilket är ett värdefullt tillskott inom tjänstesektorn.

Under Alliansens regeringstid mer än fördubblades antalet som jobbar efter 65 år! Vi har stimulerat människor att fortsätta arbeta på olika sätt, med högre jobbskatteavdrag, med lägre löneskatt och har gjort det enklare och billigare att starta och driva företag. Detta avser regeringen att försämra.

Trots det uppenbara behovet av äldres kompetens på svensk arbetsmarknad avser regeringen att göra det dyrare för äldre att arbeta, med en extra löneskatt för dem som fyllt 65 år. För dessa höjs arbetsgivaravgiften med närmast en fördubbling.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Hur ser ministern och regeringen på äldres insatser på svensk arbetsmarknad?

Ser man behovet och, i så fall, hur ska ministern och regeringen få äldre att fortsätta att arbeta om man försämrar villkoren?