Interpellation 2014/15:408 Förenklad försäljning av vildsvinskött

av Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Den svenska vildsvinsstammen har vuxit närmast explosionsartat de senaste 20 åren, och vildsvinen etablerar sig i allt större delar av vårt land. Nu beräknas vinterstammen av vildsvin uppgå till omkring 175 000 djur, med en årlig tillväxt på i genomsnitt omkring 30 procent, enligt Svenska Jägareförbundet. Det innebär att vildsvinsstammen fördubblas på tre år.

Med en allt större och alltmer utbredd vildsvinsstam växer problemen med skadeverkningar. Det är särskilt jordbruket som drabbas, men vildsvinen orsakar också tusentals trafikolyckor varje år, och många förtvivlade villaägare har fått sina trädgårdar uppbökade. Samtidigt är vildsvinet ett uppskattat vilt som ger goda jaktmöjligheter. För att hålla vildsvinsstammen på en rimlig nivå måste dock avskjutningen öka, och det är därför viktigt att skapa bättre förutsättningar för en välfungerade vildsvinsförvaltning.

Genom att öka efterfrågan på vildsvinskött kan en ökad jakt stimuleras. Alliansen arbetade för att öka efterfrågan på och kunskapen om viltkött inom ramen för bland annat satsningen på Matlandet Sverige, en satsning som den nya regeringen har valt att avbryta. Arbetet med att lyfta det klimatsmarta viltköttet, och då inte minst vildsvinsköttet, måste dock fortsätta. Det är därför viktigt att viltkött blir en del av den framtida svenska livsmedelsstrategin. 

Under 2013 sköts omkring 98 000 vildsvin, vilket motsvarar ca 2 900 ton vildsvinskött. Av 2 900 ton kött kom dock endast 440 ton ut på den öppna marknaden. En av förklaringarna till att en så liten del når marknaden är kravet att köttet måste ta omvägen via en vilthanteringsanläggning innan det får säljas vidare till konsument. Detta förfarande uppfattas av många jägare som både kostsamt och krångligt. Det är självklart att allt vildsvinskött måste testas för trikiner, men det finns starka skäl att ifrågasätta kravet på att köttet även måste kontrolleras i en vilthanteringsanläggning.

En jägare borde i en begränsad omfattning få möjlighet att sälja kött direkt till konsument. Krav måste givetvis finnas om att köttet måste testas för trikiner samt att säljaren kan uppvisa intyg på att så har skett. Det är även rimligt att ställa vissa utbildningskrav på de jägare som vill sälja kött direkt till exempelvis sin granne eller kollega. Kravet på att allt viltsvinskött som säljs måste passera en vilthanteringsanläggning behöver dock avskaffas för att bättre avsättningsmöjligheter, och därmed bättre incitament för jakt, ska skapas. Detta är fullt möjligt utan att äventyra livsmedelssäkerheten. 

Med anledning av ovanstående har jag följande frågor till statsrådet:

 

  1. Avser statsrådet att agera för att öka kunskapen om viltkött och efterfrågan på viltkött, och i så fall hur?
  1. Är statsrådet beredd att ta initiativ till en lagändring som möjliggör för jägare att, i en begränsad omfattning, sälja vildsvinskött direkt till konsument med krav på trikinprov men utan krav på att köttet måste ta omvägen genom en vilthanteringsanläggning?