Interpellation 2014/15:392 It på lärarutbildningen

av Maria Stockhaus (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

I många skolor i Sverige satsas det på it i skolan. Tekniken i sig är bara ett verktyg och förutsätter att lärarna vet hur detta verktyg ska användas i undervisningen. Om de inte har den kompetensen blir datorer och lärplattor stående och eleverna utan ett kraftfullt verktyg för lärande.

Alliansregeringen beslutade om en helt ny lärarutbildning eftersom den tidigare fått mycket kritik för innehåll och kvalitet. I den nya lärarutbildningen ska it-kunskap ingå. Om huvudmän ska kunna leva upp till de krav kring digital kompetens som finns i skolans styrdokument är det av stor vikt att de lärare som examineras kan använda it som ett verktyg i sin undervisning.

I samtal med lärarstudenter har jag fått klart för mig att det på många lärosäten som erbjuder lärarutbildning finns stora brister i den it-kompetens som lärarstudenter får i sin utbildning. En student vittnade om att på det lärosäte där han studerar består utbildningen i it inom ramen för lärarutbildningen av en kurs i hur man sätter ihop en Powerpointpresentation. Det kan knappast anses vara tillräckligt för att klara av att undervisa i en digitaliserad skola eller ens kunna ge eleverna den digitala kompetens de har rätt till enligt styrdokumenten.

Min fråga till statsrådet är:

 

Hur avser statsrådet att säkerställa att lärarstudenterna får den it-kompetens som de behöver för att, på ett väl genomtänkt och pedagogiskt sätt, kunna använda it-verktygen i sin framtida undervisning?