Interpellation 2014/15:390 Diskriminering vid landets universitet och högskolor

av Ida Drougge (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Det har nyligen uppdagats att ett av landets universitet diskriminerat en forskare genom att sortera bort dennes ansökan om meriteringsstöd för att få professorskompetens. Universitetet uppgav att stödet var förbehållet kvinnor och att han som man inte var behörig att ansöka.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tagit upp fallet, och nyligen hölls huvudförhandling i Arbetsdomstolen. Enligt svensk rätt är kvotering där kön är automatiskt eller ovillkorligt avgörande inte tillåten.

Organisationen Centrum för rättvisa har granskat landets 31 statliga universitet och högskolor. Under de senaste fem åren har mer än hälften av dem använt sig av meriteringsstöd eller liknande som öronmärkts för kvinnor. Mer än vart fjärde lärosäte kommer att fortsätta med olika former av meriteringsstöd till kvinnor under 2015.

Mina frågor till statsrådet Helene Hellmark Knutsson är:

 

1. Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att stoppa fortsatt diskriminering baserad på kön vid landets universitet och högskolor?

2. På vilket sätt arbetar statsrådet långsiktigt för att motverka diskriminering vid landets universitet och högskolor?

3. Ämnar statsrådet ta upp problemet med diskriminering baserat på kön inom ramen för den expertgrupp för jämställdhet i högskolan som nyligen aviserats?