Interpellation 2014/15:382 Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande

av Nina Lundström (FP)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Byggandet har stadigt ökat de senaste åren. Enligt Boverket har bostadsbyggandet ökat snabbt efter eurokrisen 2011–2012. Under 2015 kommer enligt prognosen ca 42 500 bostäder att börja byggas. Det är framför allt byggandet av flerbostadshus som ökar. Enligt Boverkets bedömning kommer nyproduktionen av bostäder under 2015 att fördelas på 76 procent i flerbostadshus och 24 procent i småhus. Av de nyproducerade bostäderna i flerbostadshus bedöms 51 procent vara hyresrätter. Men trots glädjande siffror kan vi inte slå oss till ro.

Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät anser 156 kommuner att de har brist på bostäder i kommunen som helhet. Det är bekymmersamt att mer än hälften av Sveriges kommuner inte har en bostadsmarknad i balans. 35 kommuner har överskott på bostäder. Svenska Dagbladet gav nyligen råd och tips till unga som söker bostad. Kötiden för en studentbostad är 100 veckor i Stockholm – och 142 veckor i Uppsala.

Förutsättningarna ser olika ut i landet. Lagar och regler måste förhålla sig till detta faktum. De orsaker som hindrar en region från att utveckla bostadsbyggandet kan variera. Sveriges mest tätbebyggda kommun har 4 916 invånare per kvadratkilometer. Det är också Sveriges minsta kommun till ytan. Trots detta byggs det mest. Den minst tätbebyggda kommunen med 0,2 invånare per kvadratkilometer är Arjeplog. Arjeplog har samtidigt bara 1 procent av tillgängliga stränder bebyggda. Invånartätheten i Sverige är 23 invånare per kvadratkilometer.

Det återstår mycket att göra för att skapa förutsättningar för bostadspolitiken i hela landet. Om man vill fokusera på hinder finns en rad åtgärder som behöver vidtas. Regionerna har helt olika förutsättningar och så även kommunerna. Strandskyddet påverkar många regioner. Riksintresset påverkar byggandet i flertalet kommuner. Långa överklagandeprocesser gör att kommunernas detaljplaner inte vinner laga kraft i tid. Byggande av små hyresrätter nära kollektivtrafik och industribuller hämmas av bullerregler. En ny bullerförordning är ett måste. Att införa möjlighet att omvandla befintlig lägenheter till ägarlägenhet vore en stor potential i kommuner med miljonprogram där hyresrätten dominerar stadsbilden.

Statsrådet Mehmet Kaplans uttalande om att han vill vara en blåslampa i baken på kommuner som inte bygger kommenteras i tidningen Bofast (2015 nr 2 ).

Statsrådet säger: ”Vi vill visa allvar med att vi ställer krav på kommunerna , men också att vi finns där för de kommuner som utser en plats på kommunkartan, och säger att där skulle vi vilja ha bostäder , men inget byggbolag vill bygga där för det är ett C läge i periferin”.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet Mehmet Kaplan:

 

Vilka krav avser statsrådet att ställa på kommuner så att det byggs fler bostäder?

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att minska de hinder som hämmar bostadsbyggandet i kommuner och när?