Interpellation 2014/15:378 Tobaksdirektivet och det svenska snuset

av Erik Andersson (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

I början av februari presenterades utredningen Mer gemensamma tobaksregler – ett genomförande av tobaksproduktsdirektivet. Den innehåller förslag på förändringar i lagstiftningen för tobaksvaror.

I utredningen kan man läsa förslag om att det bland annat bör bli förbjudet att märka varorna med smak, doft eller smaktillsatser. Svenskt snus är undantaget från innehållsregleringen i direktivet till skillnad från tuggtobak. Utredaren tolkar direktivet som att svenskt snus inte längre får utmärkas med smak på snusdosan. Eftersom i princip allt svensk snus är smaksatt kommer det att bli problem för konsumenterna om smak inte fortsättningsvis får anges på snusdosan.

Europaparlamentariker Christofer Fjellner, som länge jobbat med den här frågan, menar att smakmärkningsförbudet för svenskt snus är ett misstag som man inte rättat till, i paritet med ett feltryck.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att säkerställa att snuset, som inte alls har samma negativa folkhälsopåverkan som cigaretter, undantas ifrån dessa direktiv?

Har statsrådet tagit initiativ till en analys för att granska vilka konsekvenser ett eventuellt smakmärkningsförbud skulle få för svensk snustillverkning och för konsumenterna?