Interpellation 2014/15:365 Utnämningspolitiken när det gäller ledande positioner i Kulturdepartementets myndigheter

av Aron Modig (KD)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Den 27 februari skrev kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på Aftonbladets debattsida om att ett nytt samarbete inleds mellan Kultur­departementet och organisationen Rättviseförmedlingen. Hon skrev också om hur de gemensamt ska arbeta för att ”utveckla” rekryteringen till styrande organ för myndigheter som huserar under just Kulturdepartementet.

Jag tycker att den aktuella texten väcker flera frågor om vilken utnämningspolitik regeringen har tänkt tillämpa vid tillsättningen av styrelser och insynsråd.

Till exempel skriver kultur- och demokratiministern följande:

”Mångfaldsperspektivet finns redan med i vårt arbete, men det finns alltid en förutsättning att utvecklas och bli en viktig föregångare. I grund och botten handlar detta om två saker. För det första vår definition av kompetens. För det andra om mod. Om att faktiskt våga välja någon annan kompetens än den som är allmänt vedertagen.”

Statsrådet Bah Kuhnke skriver också:

”Men de kulturpolitiska målen ställer även krav på vårt eget arbete inom Kulturdepartementet. Också vi måste dra vårt strå till stacken för att se till att de som styr våra statliga myndigheter, bolagsstyrelser och stiftelser har den rätta kompetensen.”

Kultur- och demokratiministern tycks med andra ord mena att det skulle vara en kompetens i sig att vara av ett visst kön, ha en viss etnisk härkomst eller bekänna sig till en viss religion. Det visar på en oroväckande syn på kompetens och innebär en direkt förnedring gentemot de kulturutövare som är aktuella för statliga toppuppdrag, men vars erfarenhet och meriter här reduceras till en fråga om kön, etnicitet och religion.

Vidare drar statsrådet Bah Kuhnke upp märkliga tänkta samband mellan det kulturpolitiska målet att ”alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet” å ena sidan och den könsmässiga och etniska mångfalden i de styrande organen för de myndigheter som ligger under Kulturdepartementet å andra sidan.

Vad hon baserar detta resonemang på är oklart. Det går inte att mäta mångfald, eller brist på mångfald, genom att se på människors yttre. Och även om så vore fallet – vill vi verkligen ha ett samhälle där människor värderas utefter sina gener?

Visst är mångfald viktigt. Men vid tillsättningen av poster till viktiga statliga organ ska det vara förtjänst, skicklighet och meriter som avgör – inget annat. Ingen ska vare sig premieras eller missgynnas till följd av sin köns-, etnicitets- eller religionstillhörighet.

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke: