Interpellation 2014/15:364 Regeringsutspel om bostadspolitiska satsningar

av Mats Green (M)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Statsminister Stefan Löfven (S), finansminister Magdalena Andersson (S) och biträdande finansminister Per Bolund (MP) klargjorde via en debattartikel införd i Dagens Nyheter den 3 mars att man önskar slopa överskottsmålet för statens finanser.

Motivet för detta är enligt nämnda debattartikel bland annat att skapa utrymme för offentliga investeringar i bland annat bostäder.

Då bostadspolitiska förslag, besked och intentioner från regeringen – trots upprepade frågor från såväl politiskt håll som intresse- och branschorganisationer vad gäller både boende- och hyresgästorganisationer, fackliga organisationer som byggbranschen i stort – i stort sett helt lyst med sin frånvaro föranleder ovan nämnda utspel ett antal frågeställningar.

En frågeställning som infinner sig är om denna, så här långt, enda bostadspolitiska ansats handlar om en återgång till ineffektiva subventioner till byggherrar som inte leder till ökat byggande.

Min fråga till statsrådet Mehmet Kaplan är därför följande:

 

Vilka konkreta bostadspolitiska åtgärder och satsningar har statsrådet hittills tagit initiativ till och framför allt, mot bakgrund av det ovan redovisade, finns det några planer från statsrådets sida på konkreta åtgärder och satsningar framöver?