Interpellation 2014/15:344 Försvarets användning av brandskum med giftiga kemikalier

av Lena Ek (C)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Perfluorerade ämnen som PFOS och PAFS med flera är långlivade giftiga kemikalier som ansamlas i naturen och människor. Forskning och rapporter från såväl svenska myndigheter som Nordiska rådet och FN visar att dessa ämnen är både giftiga, reproduktionsstörande och skadliga för immunförsvar och inre organ och att höga halter har konstaterats i bland annat modersmjölk. Dessa ämnen har påträffats i vatten i anslutning till flera militära flygplatser och det kan kopplas till användningen av brandskum.

I alliansregeringens proposition (2013/14:39) På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken konstaterades att det finns behov av förstärkta åtgärder. Under mandatperioden inleddes ett arbete med inventering av förorenade områden, handlingsplaner och förstärkt samarbete mellan berörda myndigheter. Som miljöminister tog jag även initiativ till en handlingsplan för gruppen poly- och perfluorerade ämnen inom EU.

Sedan den tillträdde har den rödgröna regeringen fortsatt det arbete Centerpartiet och Alliansen startade bland annat vad gäller inventeringen av förorenade områden. Miljöminister Åsa Romson konstaterade tidigare i år att situationen bör tas på största allvar, och jag delar hennes bedömning.

Det är därför med förvåning som jag noterat att uppgifter om att försvaret fortsätter använda brandskum som innehåller denna typ av ämnen, närmare bestämt 6:2 FTS, fluortelomersulfonat, och att man enligt egen uppgift bara eventuellt kommer sluta använda dem. Detta är särskilt uppseendeväckande eftersom brandskum med motsvarande egenskaper, men utan det giftiga ämnet, används av Swedavia, och att en rapport som diskuterar denna problematik legat på regeringens bord sedan den tillträdde.

Därför vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist följande:

 

Vilka åtgärder har försvarsministern vidtagit och vilka kommer han att vidta för att försvaret ska sluta använda brandskum som innehåller dessa giftiga kemikalier?