Interpellation 2014/15:324 Regeringens beslut att avbryta flytten av DO till Rinkeby/Tensta

av Erik Ullenhag (FP)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har i dagsläget sina lokaler i Stockholms innerstad. Alliansregeringen fattade 2013 beslut om att DO i stället skulle flytta till Rinkeby/Tensta.

Det behövs omfattande åtgärder för att bidra till att skapa en positiv utveckling i de mest utsatta områdena. Den planerade flytten av DO var en av flera åtgärder som Alliansregeringen vidtog. Intressant är också att Alliansens arbete mot utanförskap gav resultat. I 14 av 15 av de mest utsatta stadsdelarna har sysselsättningen ökat under senare år.

Beslutet att flytta DO fattades parallellt med att Alliansen i Stockholms stad fattade beslut om att flytta kommunala förvaltningar till ytterstaden. Att samhällets institutioner finns närvarande där människor upplever sig som längst bort från samhället har ett viktigt signalvärde. Kombinationen av flytten av en statlig myndighet och kommunal förvaltning ökar också marknaden för servicetjänster runt arbetsplatserna vilket i sig genererar nya arbetstillfällen.

Hitintills har den nya regeringen dock bara fattat beslut som motverkar en positiv utveckling i dessa stadsdelar. I höstas fattade regeringen beslut om att inte förlänga det prestationsbaserade stödet till de 15 mest utsatta stadsdelarna, som utgick med 200 miljoner kronor över två år. Syftet med stödet var att öka sysselsättningen, minska bidragsberoendet och att öka antalet elever som är behöriga till gymnasiets nationella linjer.

Regeringen har nu i DO:s regleringsbrev för 2015 dessutom rivit upp beslutet om flytt till Rinkeby/Tensta. I stället ska DO flytta till valfritt område utanför Stockholms innerstad. Det kan i praktiken innebära att DO kan flytta till kommuner som Solna, Danderyd eller Täby. Detta är områden som redan har många arbetstillfällen och kringservice. Det är en djupt olycklig signal som regeringen sänder till de boende i Rinkeby/Tensta.

I stället för att stoppa flytten av DO borde regeringen se till att fler myndigheter flyttar till de mest utsatta områdena. Staten borde ta ett ansvar att placera myndigheter där de kan bidra till att lyfta utsatta områden och där hyreskostnaderna inte är lika höga som i Stockholms innerstad.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till statsrådet Alice Bah Kuhnke.

 

Vad är skälen till regeringens beslut att avbryta flytten av Diskrimineringsombudsmannen till Rinkeby/Tensta?

Hur har DO förfarit när det gäller kontakter med olika hyresvärdar, det vill säga både privata och offentliga?

Statsrådet har via medier angivit att en flytt till Rinkeby/Tensta blir för dyrt. Vilka beräkningar och grunder har statsrådet använt för att komma till denna slutsats?