Interpellation 2014/15:318 En effektivare rättskedja

av Beatrice Ask (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Under de senaste åren har stora satsningar gjorts på rättsväsendet. Myndigheterna i rättskedjan har fått betydande ekonomiska tillskott sedan alliansregeringen tillträdde. Mellan 2006 och 2013 har anslagen till polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården ökat med sammanlagt 8,6 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med drygt 30 procent.

Verksamheterna har utvecklats liksom utmaningarna. Att analysera hur rättskedjans verksamheter utvecklats när det gäller resultat och kostnader är därför viktigt, och alliansregeringen tog därför i maj 2014 initiativ till en utredning (dir. 2014:60) för att följa upp verksamheternas effektivitet också i förhållande till jämförbara länder.

I utredningen ingick att ta vara på de möjligheter som arbetet med en effektivare informationsförsörjning ger och undersöka hur det arbetet kan få en bättre resultatuppföljning. I det sammanhanget ingick också att öka kunskapen om hur andra länder styr och följer upp arbetet inom rättsväsendet.

En annan fråga med betydelse för effektiviteten i rättsväsendet är inställda huvudförhandlingar i brottmål. Inställda huvudförhandlingar är fortfarande ett problem som medför förlängda handläggningstider och väsentligt ökade kostnader för samhället. Bristande delgivning anges ofta vara en huvudorsak till att huvudförhandlingar ställs in, trots att en del förändringar redan gjorts. Det är viktigt att utvärdera den nya delgivningslagen och följa upp om de nya möjligheterna till effektivt delgivningsarbete används som det är tänkt.

För att kunna ge ett gediget underlag om effektiviteten i rättsväsendet förutsattes att utredaren skulle samråda med de myndigheter som omfattas av uppdraget: polisen (från och med den 1 januari 2015 Polismyndigheten), Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården. Uppdragets omfattning motiverade en längre utredningstid, vilken sattes till maj 2016.

Den regering som nu leds av Socialdemokraterna och Miljöpartiet har emellertid nyligen beslutat att utredningen ska uppröra. Mot bakgrund av tidigare agitation är det både förvånande och märkligt att effektiviteten i rättskedjan inte ska granskas och följas upp. Behovet av åtgärder och insatser för att säkra kvalitet och god hushållning med resurser kommer att behövas också framöver. Goda kunskaper om faktiska förhållanden och möjlighet att jämföra verksamheter med hur verksamheter styrs och med vilket resultat i andra länder bidrar till den kunskap som behövs.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa en effektiv rättskedja?

Vilka framtida möjligheter till en bättre uppföljning av resultaten som det så kallade RIF-projektet ger avser ministern att ta tillvara?

Vad avser ministern att göra för att minska antalet inställda huvudförhandlingar i domstol?