Interpellation 2014/15:310 Långsiktiga styrmedel för biodrivmedel

av Rickard Nordin (C)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Sveriges transportsektor är fortfarande till nära 90 procent beroende av fossila drivmedel och står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. De senaste åren har dock utvecklingen gått åt rätt håll. Vi har ett urval av biodrivmedel att välja mellan på våra tankställen. Klimatnyttan för biodrivmedel som produceras i Sverige är hög och potentialen i att öka inhemsk produktion är enorm.

De marknadsekonomiska styrmedel som tillämpats de senaste åren för biodrivmedel har varit framgångsrika. De förnybara biodrivmedlen har lämnats skattebefriade, och de fossila drivmedlen har beskattats med energi- och koldioxidskatt – allt i linje med principen om att förorenaren betalar.

Utsläppen från transportsektorn kan minska genom att man stimulerar användningen av riktigt miljövänliga fordon, men det är också av stor vikt att sänka utsläppen från den fordonspark på 5 miljoner som redan rullar på våra vägar. Det kan göras genom att man stimulerar användningen av kostnads- och klimateffektiva biodrivmedel.

Sveriges nu rådande statsstödsgodkännande för skattenedsättning på biodrivmedel löper ut den 31 december 2015. Regeringen har ansökt hos EU-kommissionen om en förlängning av detta system ytterligare ett år. Det råder dock en stor oro i drivmedelsbranschen över vilka styrmedel som kommer att gälla långsiktigt.

I regeringens budgetproposition aviserades att ett system som på ett kostnadseffektivt sätt premierar bränslets klimatnytta är av särskilt intresse och att avsikten är att ett nytt system ska vara på plats den 1 januari 2016.

Mot bakgrund av detta frågar jag därför statsrådet Ibrahim Baylan:

 

Vilka styrmedel för biodrivmedel kommer att gälla från den 1 januari 2016 för att garantera en fortsatt omställning till en fossiloberoende fordonsflotta?

Hur avser statsrådet och regeringen att skapa långsiktiga förutsättningar som sträcker sig längre än ett år framåt i tiden för klimateffektiva biodrivmedel?

Vilken är statsrådets och regeringens ambition och plan när det kommer till att minska transportsektorns fossiloberoende på ett kostnads- och klimateffektivt sätt?