Interpellation 2014/15:307 Skatteverkets handläggning i ärenden om registrering av vårdnadshavare

av Carl-Oskar Bohlin (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Under den senaste tiden har vi i medierna kunnat ta del av rapportering om samkönade par som skaffat barn utomlands genom surrogatmödraskap och sedan väl hemma i Sverige av Skatteverket vägrats att fastställas som vårdnadshavare – trots att svensk domstol fastslagit föräldraskapet. Skatteverket har i dessa fall agerat på ett sätt som närmast kan likställas vid obstruktion. Medan Migrationsverket inte haft några problem att godta faderskap och vårdnadshavare har Skatteverket vid flertalet tillfällen varit motvilligt att fastställa berörda föräldrar som vårdnadshavare, trots att detta fastslagits i svensk domstol.

Finansministern kan naturligtvis inte ge sig in och kommentera handläggningen i enskilda fall, men det är ändå angeläget att ministern redogör för vilka åtgärder ministern avser att vidta gentemot Skatteverket generellt för att myndigheten ska förbättra sitt agerande i denna typ av ärenden, eftersom det tycks vara ett återkommande problem. Det är angeläget med en politisk markering mot en myndighet som genom sin ovilja att följa utslag från svensk domstol orsakat att barn stått utan vårdnadshavare i Sverige under så lång tid som det första halvåret av sitt liv.

 

Vilken är finansminister Magdalena Anderssons syn på Skatteverkets handläggningsrutiner i den aktuella typen av ärenden?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att Skatteverkets handläggning av dessa ärenden ska flyta på lika smärtfritt som handläggningen av motsvarande medborgarskapsärenden vid Migrationsverket?