Interpellation 2014/15:304 Risk för färre unga entreprenörer

av Jörgen Warborn (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Fler jobb börjar med fler som vill anställa. Sverige tillhör världstoppen när det gäller innovationsförmåga och starka statsfinanser. Det är viktigt att denna starka position inte bryts. Den lägger grunden för ett bra företagsklimat. Men Sverige måste bli ett ännu bättre land att starta, driva och bygga företag i. Vi behöver fler entreprenörer.

Unga som vill starta eget ska uppmuntras. På så sätt kan de skapa jobb både åt sig själva och åt andra.

Alliansens budget innehåller satsningar som fördubblar och permanentar stödet till dem som arbetar för att främja entreprenörskap på gymnasiet, högskolan och yrkeshögskolan. Detta sker dels genom satsningar på Ung Företagsamhet (UF) och dels genom satsningar på Drivhuset.

Nu visar det sig att medel är utbetalade till UF, men Drivhuset har ännu inte fått några medel. Alliansens tanke var att Drivhusets verksamhet skulle permanentas och expandera för att stötta ännu fler entreprenörer i fler delar av Sverige. Genom fler företagare skapas fler jobb.

Med anledning av ovanstående blir min fråga till närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Delar närings- och innovationsministern Alliansens mening när det gäller entreprenörskapspotentialen på yrkeshögskolor?

Om så är fallet, vilka åtgärder avser närings- och innovationsministern att vidta för att Drivhuset ska kunna öka sina insatser vid fler yrkeshögskolor trots regeringens kraftiga minskning av de budgetmedel som Alliansen hade avsatt?